Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. január (65. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-01 / 1. szám értesítője

Árverés. Pk. VII. 674505/1930. szám. Dr. Guth György budapesti ügyvéd által képviselt Elkán és Gerő javára 322 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 445013/2. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi december hó 18. napján lefoglalt és 2220 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Hársfa­utca 29. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 9. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi november hó 29. napján. Hipszky Endre, kir. bír. végrehajtó. O­F 38 Árverés. Pk. IX. 683256/1930. szám. Dr. Deutsch Fe­renc ügyvéd által képviselt Landy István, Automobil­gyárak vezérképv. javára 220 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1930. évi 26652. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 20. napján lefoglalt és 7098 pengő 70 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Molnár­ utca 53. szám, félemelet, 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 8. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi december hó 9. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O F 37 Árverés. Pk. V. 651130/1930. szám. Dr. Brády Béla ügyvéd által képviselt Magy. Seprőgyár és Agráripari Pit. javára hátr. 46 pengő 49 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 12389/20830. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 27. napján le- és feülfoglalt és 1803­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Hegedűs Sán­­dor­ utca 8. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 2. napjának délutáni 5 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. év december hó 9. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. Végrehajtó. O­F 59 Árverés. 2949/1930. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhirré teszi, hogy a gyulai kir. járásbíróságnak 1930. évi Pk. 9649/2. és tszek 2218/1930. számú végzései következtében dr. Dömötör Jenő és Társa ügyvédek által képviselt Futura a Magy. Szövetkezeti Központok Áruforg. Rt. és Magyar Ált. Takarékpénztár javára 1050 + 15.000 pengő és járulékai erejéig 1930. évi július hó 18. napján foganatosított biztosítási és kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 1510 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. : 140 kereszt búza, 75 kereszt árpa, ló, tinó, kerékpár nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a gyulai kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 9649/2. számú végzése folytán összesen 16.050­­ tőkekövetelés, ennek és pedig 1050 pengőnek 1929. évi november hó 5. napjától és 15.000 pengőnek 1930. évi február hó 23. napjától járó kamatai és eddig összesen 585 pengő 47 fillérben biróilag már megállapított költ­ségek erejéig Kötegyánban, adósoknál leendő megtar­tására 1931. évi január hó 5. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő­nek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Gyula, 1930. évi december hó 4. napján. Becsy Sándor, kir. kir. végre­hajtó. R­O 22073 Árverés. 1701/1930. vh. szám. Alulírott kiküldött bíró­sági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a lengyel­tóti kir. járásbíróságnak 1930. évi 3376/2. számú vég­zése folytán dr. Körmendy János ügyvéd által képvi­selt Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt. végrehajtató részére 1300 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperesektől le­foglalt és 2380 pengőre becsült ingóságokra a tahi kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 5910. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felü­lfog­­laltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvé­nyes zálogjogot nyertek volna, alperesek lakásán Ráki­pusztán leendő megtartására határidőül 1931. évi ja­nuár hó 8. (nyolc) napjának délutáni fél 2 órája tű­zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 4 darab ló, 2 tehén, 2 hónapos borjú, 2 kocsi, 1 pár lószerszám és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégíttetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben ré­szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírott ki­küldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számitta­­tik. Tab, 1930. évi december hó 12. napján. Ifj. Czotter Jenő, kir. kir. végrehajtó. O 22103 Árverés. Pk. V. 675808/1930. szám. Dr. Králik Árpád javára 87 pengő 97 fillér tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 26. napján lefoglalt és 3730 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. év­i XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatért ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Csen­­gery­ utca 62/b. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi január hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gramrao­­fon és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Dr. Sommer Alfréd ügyvéd által képviselt Verlag für Börsen javára 35 pengő és járulékai, dr. Tolnai Pál ügyvéd által képviselt Weinberger és Resofszky javára 125,80 pengő és járulékai, dr. Steinhaus Ernő ügyvéd javára 118 pengő és járulékai, dr. Mezei Sándor ügy­véd által képviselt dr. Róth Dezső javára 600 + 180 pengő és járulékai, dr. Klein Jenő ügyvéd által képvi­selt Filiale der Laibacher javára 1600 lyra és járulékai, dr. Debreceni Lajos ügyvéd javára 20 pengő és járu­lékai, dr. Fábián Sándor ügyvéd által képviselt Sugár Vilmos javára 147 pengő és járulékai, dr. Gál József ügyvéd által képviselt Központi Beszerzési Váll. javára 60.30 pengő és járulékai, dr. Fischer Arthur ügyvéd javára 53.20 pengő és járulékai, dr. Baring Ödön ügy­véd által képviselt Kaiser Ede javára 95 pengő és járu­lékai, dr. Dala Károly ügyvéd által képviselt Hermes Bszt. Rt. javára 636.81 pengő és járulékai, dr. Fehér Dezső ügyvéd által képviselt.Farkas Dezső javára 78 pengő és járulékai, dr.­­Hol­scher Szigfrid kir. köz-’ jegyző javára 163,80 pengő és járulékai. Budapest, 1930. évi december hó 1. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O F 44 Árverés. A budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 20055/1930. számú végzésével dr. Frankl Lipót és Pál ügyvéd által képviselt Rusa és Blochmann végrehaj­tató részére végrehajtást szenvedő ellen 47 pengő 60 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1213 pengőre becsült ingóságokra az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. kerület, Horthy Miklós-út 150. szám alatt az udvarban leendő megtartására határ­időül 1931. évi január hó 5. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, korcsmai berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is el­adom. Budapest 1930. évi december hó 9. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 28 Árverés. Pk. I. 61229/4. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság P. III. 15307/10. 1929. számú végzésével Ács Illy végre­hajtató részére végrehajtást szenvedő ellen hátr. 135 pengő 30 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2020 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, I. kerület, Kelenhegyi­ út 12. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 5. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett becsáron alul is eladom. Budapest, 1930. évi december hó 2. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 24 Árverés. Pk. VII. 663027/1930. szám. Dr. Almási Gusztáv budapesti ügyvéd javára 500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 436425. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1930. évi november hó 11. napján lefoglalt és 1560 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VI. kerület, K­irály-utca 47. szám, I. emelet 14. ajtószám alatt és VI. kerület, Király-utca 14. szám, földszinten folytatólagosan leendő megtartására 1031. évi január hó 5. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1930. évi december hó 6. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 30 Árverés. Pk. IX. 676520/1930. szám. Dr. László M. Mihály ügyvéd által képviselt Magyar Hollandia Bizto­sító Rt. javára 184 pengő és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 1929. évi 284973. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 1. napján le­foglalt 3270 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az áverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent­ megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Teréz­ körut 3. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 5. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, könyvszekrény és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is el fogom adni. Budapest, 1930. évi novem­ber hó 28. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O F 23 Árverés. Pk. V. 690825/1930. szám. Dr. Szilágyi Dezső ügyvéd által képviselt Első Betörés- és Tűzbiztositó Rt. javára 48 pengő 60 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 149321. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi no­vember hó 18. napján le- és felülfoglalt és 18.855­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, XI. kerület, Andrássy­ ut 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 9. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1930. évi december hó 2. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. O F 34 Árverés. Pk. VII. 647100/1930. szám. Dr. Sugár Ödön ügyvéd által képviselt Sicher Márkus és Fia javára hátr. 560 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 415315. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 13. napján lefoglalt és 2721 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Koszorú­ utca 18. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 5. napjá­nak délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, varrógép, herést ló, teherkocsi és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Bakonyvidéki kőszénbánya rt. javára 1046.12 pengő és járulékai. Sziesz Lipótné javára 40.44 pengő és járulékai. Dr. Stern Artur javára 105.81 pengő és járu­lékai. Budapest, 1930. évi december hó 5. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 25 Árverés. Pk. X. 648043/1930. szám. Dr. Szigeti László ügyvéd által képviselt Fischer Simon és társai javára 144 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 135179. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 17. napján lefoglalt és 2415 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Szinnyei Merse­ utca 23. szám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 7. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is el fogom adni. Neumann Jenő javára 7­1 pengő 98 fillér és járulékai. Király Lajos javára 52 P és járulékai. Budapest, 1930. évi december hó 10. nap­ján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O F 32 Árverés. 1029/1930. vh. szám. Dr. Sándor Béla ügyvéd által képviselt Goldstein Lipót Fia végrehajtóinak végrehajtást szenvedő ellen 65 P pengő 28 f tőke, 1929. december 19-től 6% kamat, 11 pengő 30 fillér eddig és ezúttal már bíróilag megállapított költségek, 2 P 88 fillér árverés kitűzési díj és a még felmerülendő költ­ségek iránti ügyében a paksi kir. járásbíróság 1173/2. 1930. számú végzésével a felülfoglaolt és 1292 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, azaz 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az összes foglaltatók ja­vára lesz tartva. Az árverésnek Pakson, Deák Ferenc­ utca 44. szám alatt leendő megtartására 1931. évi január hó 8. nap­ A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1531 január 1.

Next