Budapesti Közlöny, 1931. február (65. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-01 / 26. szám

s amelyek több méteres hosszban, különböző profilban, hengerelés u­ján készülő formás va­sak, a vt. 726/b. tétele szerint 8 a. K-val vámo­­landók el. 554. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás. Géperejű jármű pótkocsijának első vagy hátsó tengelyeként, de állati erőre berendezett járművek tégelyeként is használatos görgős csapágyas tengely, csapágyakkal és kerék­­aggyal a vt. 738. b. 2. p tétele szerint a szer­szerződéses forgalomban 48 arany koronával vámolandó el. 355. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás. Számtárcsás telefonkészülékeknek, vörös­rézből készült zománcozott számlapjai a vt. 857. c. 2. tétel szerint 600 arany koronával vámolandók el. 356. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás. „Melvó" elnevezésű műbőrpapiros lemez, melyet az ügyfél bemondása szerint cipőknél a sarok belső rétegeként használnak s amely kb. 30%-nyi cserzett bőranyagreszelékből és kb. 55—60% papiros anyagból (cellulózéból) áll, mint mesterséges talpből a vt. 643. c) 1. tétele szerint a szerződéses forgalomban 47 arany koronával kezelendő. 357. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás. Kapok, kisebb mennyiségű pamuthulladék­­kal keverve, hirdetéssel ellátott papiroszacskó­ban, félkilogrammos csomagolásban a kisfor­­galom számára kiszerelve, mint párnázó anyag a vt. 216. tétele szerint vámmentesen kezelendő. 35­. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás. Gyapjúszövet kékre m­úlóan színezve, egyéb­ként nyers, m­­kint 127 gramm súlyban, nem hajtogatva, a vt. 587. e) 1. száma szerint a szer­ződéses forgalomban 250 arany koronával vá­molandó el. 359. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás. A haj ondulálásánál használatos onduláló­­sapka ruganyos műselyem-paszomántból kon­fekcionálva, ruganyos pamutszalaggal kapcso­latban, a vt. 619. b) 1. p tétele szerint a szer­ződéses forgalomban 2.000 arany koronával vámolandó el. 360. sz. kötelező joghatályu felvilágosítás. Dugattyúcsapszeg krémnikkel acélból polí­rozva, mint motoralkotórész darabsúlyának megfelelően a vt. 807. e) 5. száma szerint 800 arany koronával vámolandó el. 365. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás. „Keim'sche Fixativ“ néven forgalomba ke­rülő s a Keim-féle viharálló ásványfestékeknél használatos kötőanyag, mint vizüveg készít­mény a vt. 288. tétele szerint az áru értékének 15%-ával vámolandó el. D. Módosítások a magyarázatokban. A m. kir. pénzügyminiszter a m. kir. keres­kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg elren­delte, hogy az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét képező vámtarifához kiadott magyarázatokban az alábbi módosítások vezettessenek keresztül : a) A 396. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések új 2. pontja gyanánt fel kell venni a következő ren­delkezést : „E tarifaszám szerint, vagyis 60 arany koronával kell kezelni bármilyen alko­hollal kevert (nedvesített) nitrocellulózét, amennyiben a nedvesítés céljából hozzáadott alkoholmennyisége a 30 súlyszázalékot meg nem haladja. Amennyiben a nedvesítés céljá­ból hozzáadott alkoholok mennyisége a 30 súly­százalékot meghaladja, az áru a megfelelő alkohol tétele szerint vámkezelendő. b) A 493. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 5. pont­jának első mondatából, a „mely“ szó utáni részt a pontig törölni kell és helyettesíteni kell az alábbi szöveggel: „igen tömör­, hajlékony, szakítást álló, víz­hatlan pergament papirosból vagy különleges vegyileg preparált cellulózéból bőrliszttartalom nélkül készült." c) A 497. t. sz-hoz fűzött Megjegyzések 1. pont­jának új (8) bekezdése gyanánt fel kell venni a következő rendelkezést : „A budapesti m. kir. fővámhivatalnál előre meghatározott grammsulyban és ivnagyságban leteendő mintáknak megfelelő, kizárólag rongy­anyagból készült rajzpapiros, amennyiben a fél a bevallás alkalmával írásos kötelezettséget vállal annak időleges ellenőriztetése iránt, hogy a papirost üzemében kizárólag játékkártyakar­tonná való kasíroztatás céljára fogja felhasz­nálni, az 509. t. sz. szerint kezelendő.“ d) A 499. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 2. pontjában új (4) bekezdés gyanánt fel kell venni a következő szöveget: „A Jegyzetben megállapított engedélyjegyes forgalomban az 503. t. sz. alá tartozó papiros gyártására csak tekercsben lévő papiros kezel­hető ; az a körülmény azonban, hogy az 503. t. sz. alá tartozó papiros gyártása címén enge­délyt nyert vállalat gépi berendezésénél fogva a krepp-papiros tekercseket közvetlenül olyan méretekben állítja elő, hogy azok már az 512. t. sz. alá tartozó tekercseknek felelnek meg, még nem zárja ki a vállalatot az engedélyjegy igénybevételének lehetőségétől.“ e) Az 537. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 2. pontjának (2) bekezdése végére hozzá kell fűzni a következő rendelkezést : „E t. sz. alá tartoznak a nyers fapálcikákból zsineglánccal készült kis gyékények, melyek sajtszállitásnál alátétként használtatnak." f) A 643. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 3. pontjában a 643. t. sz.-ra való hivatkozás a 643/c. t. sz.-ra való utalásra helyesbítendő és második mondat gyanánt fel kell venni a kö­vetkező szöveget : „A mesterséges talpbőr nem áll feltétlenül kizárólagosan bőrreszelékből, hanem több vagy kevesebb papirosanyaggal (rendszerint cellulózeanyaggal) lehet keverve."­ ­. A 700. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 2. pontja gyanánt fel kell venni a következő szö­veget : „Az idetartozó árúk közül a máz nélküliek — tekintet nélkül arra, hogy milyen anyag­ból valók és milyen kivitelűek — e tarifaszám a) tételével kezelendők, míg az összes mázos árúk a b) tétel alá tartoznak. A mázozásra vonatkozólag 1. a 692—701. számokhoz tar­tozó Általános Megjegyzések 2. pontját.“ h) A 734. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések máso­dik sorában lévő , „rendszerint hegesztéssel elő­állított" szavak helyett „varrat nélküli" szavak állítandók be. i) A 752. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 3. pontjának 1. bekezdése végén „vasszádfalak“ szót törölni kell.­ ­) A 794. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pontjának új (3) bekezdése gyanánt fel kell venni: „E t. sz. szerint kell kezelni mindazokat a hőcserélő hűtőtesteket, amelyek ráhúzással, rápréseléssel vagy ráforrasztással rászerelt ,le­mezlapokkal, tárcsákkal vagy szalagokkal vannak ellátva s amelyek csővezetékén vezet át a folyadék, mig a gépekből érkező levegő lehűtése a hűtőtest lamelláival való érintkezés által történik. Ily hűtőtestek főként nagyobb villamos gépek, de más motorok hűtésére is szolgálnak." k) A 495. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 4. pontjában az (1) bekezdés végére fel kell venni a következő szövegrészt : „Simított kézilemezek mindenesetre tovább megmunkáltakként, tehát a 495/b. t. sz. szerint kezelendők.“ 1) A 673. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pontjában a (2) bekezdést törölni kell, egyúttal a 289. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás hatályát veszti. Budapest, 1931. évi január hó 24-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Nemeshegyi Tibor s. k. miniszteri tanácsos. A m. kir. belügyminiszter közhírré teszi, hogy Hajdú vármegye hajduszoboszlói járásá­nak székhelye Hajdúszoboszlóról Püspök­ladányba helyeztetett át. (70.586/1931. III. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a 188.666/1931. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy a „Tabitha" Betegápoló és Diakonissza Egyesü­let „Béthel" Epileptikusok és Gyengeelméjűek Otthona vezetősége (Budapest, Felsőerdősor 5. szám, III.), az otthonban gondozottak eltartá­sához szükséges anyagi eszközök részbeni meg­szerzése céljából 1931. évi március hó 1. nap­jától számított egy évi időtartamon át posta­takarékpénztári befizetési lapokkal ellátott gyű­jtőrovat nélküli postai felhivásokkal — az ország egész területén pénzbeli és természet­beni adományokat gyűjthessen. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a Pécsi Autótaxi Tulajdonosok Egyesületének alapszabályait a 131.774/1931. XIX. szám alatt kelt rendeletével — az 1884 : XVII. t.-c. 150. §-a alapján —■ jóváhagyta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m. kir. pénzügyminiszter hozzájárulásával az 1907. évi Ill. t.-c.-ben meghatározott állami kedvezményeket a Soroksári Textilipar r. t. budapesti cégnek Soroksáron lévő pamut­szövő- és kikészítő gyárának újabb lényeges üzemi kibővítései részére az üzembehelyezés napjától számítandó 10 évre előzetesen bizto­sította. (130.531/1931. XVI. K. M. szám.) A m. kir. pénzügyminiszter az 1931. évi január hó 29-én kelt 106.588/1930. számú ren­deletével a Gyógyáru Kereskedelmi R.-T. buda­pesti cégnek (V., Aulich-utca 4—6.), továbbá a Gyógyáru Kereskedelmi R.-T. debreceni cég­nek (Fürdő-utca 3.) az 1912 : XXII. t.-c. 6. §-a alapján engedélyt adott a mesterséges édesítő­szereknek nagyban való árusítására. gLISSIPSSTI KÖZteófon 1931 feb­ruár 1. 131.556/1930. VIII. szám. Hirdetmény. Felvétel a Magyar Országos Tüzoltótisztk­épző Tanfolyamra. A m. kir. belügyminiszter 131.556/1930. B. M. szám alatt — kellő számú hallgató jelentke­zése esetére — engedélyezte a Magyar Orszá­gos Tüzoltótisztképző Tanfolyam III. évfolya­mának Budapesten, 1931. évi március hó 16- tól hat hónapon át való megtartását. A hallgatók a gyakorlati ismeretek (gyakor­noki szolgálat) egy részét az arra kijelölt vi­déki városokban sajátítják el. A tanfolyamra elsősorban azokat veszik fel, akik már jelenleg hivatásos tűzoltótiszti, illetve tűzrendészet felügyelői állásban vannak és akiket felettes hatóságuk küld ki a tanfolyam­­ra, azután azokat, akiket valamely hatóság­­óhajt tűzoltótisztté kiképeztetni, végül azokat, akiknek főiskolai képzettségük van, illetőleg a hadseregnél, mint tisztek szolgálnak. A hallga­tók a tanfolyam tartama alatt iskolai fegyelen.

Next