Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. február (65. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-01 / 26. szám értesítője

Baasdapesti 8S30 2®, ssáitir Vasárfu­rap, ^hamás3 S, v vv A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE HU!.'»»' 1 ..........■■ .......— ■ ..... A „BUDAPESTI KÖZLÖNY"-ben és mellékkprtban » „HIVA­TALOS ÉRTESÍTŐ"-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatal* Budapest, L, Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 38 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ű­sor (azaz annak térfogata) után 28 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételért sem magánegyénnek, sem­ hirdetővállalatnak megbízást nem­ adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 094079/1930. szám. Dr. Láng Dóri ügyvéd által képviselt Maudl Ödön javára 567.15 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 325770. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi június hó 20. napján a 6. és 7. t. a. lefoglalt és 2780 pengőre becsült ingóságukra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Tü­nde-utca 10. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 4. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt 32 darab autópikiumatik, 3 oxigéntartály és egyéb­ ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi január hó 10. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. bír. végrehajtó. O­F 2172 Árverés. Pk. VII. 661065/1930. szám. Dr. Goilein Sán­dor ügyvéd által képviselt Unió Olaj Gépzsir és Vegy­ipari gyár Rt. javára 741,80 pengő tőke és több követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 175153/2. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1930. julius hó 29. napján lefoglalt és 11010 P-re becsült ingóságokra a bpesli közp. kir. jbiróság fenti sz. légzésével az árverés elrendeltetvén, az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalást jegyzőkönyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Dandár­ utca 23. szám, földszinten levő garageban leendő megtartá­sára határidőül 1931. évi február hó 11. napjának dél­előtti fél 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, autók, írógépek és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot­­írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi január hó 23. napján. Dr. Papp István, kir. bír. végrehajtó. O­F 2150 Árverés. Pk. IX. 633893/1930. szám. Dr. Bü­chler Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Mracskó János javára, S Curucz Testvérek ellen 200 pengő tőke és több követe­lés és járulékai erejéig a budapesti királyi törvényszék 1927. évi 18. P. 33336. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi április hó 30. napján lefoglalt és 12210 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az­ árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. - a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az­ árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapes­ten, VI. kerület, Váci­ út 15. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1931. évi február hó 9. napjának dél­utáni fél­­ órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gépek, motorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi január hó 8. napján. Véniss Béla, kir. bír. végrehajtó O 1062 Árverés. 1111/1930. vb. szám. Dr. Kalós Henrik ügy­véd által képviselt Felmajer István Fiai Rt. végrehaj­tató javára 536,41 pengő követelés és járulékai erejéig a keszthelyi kir. járásbíróság 1980. évi fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 30. napján le­foglalt és 0.635 pengőre becsült ingóságokra a keszt­helyi kir. járásbíróság lenti számni végzésével az árve­rést elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenlirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­laltatók javára is a végrehajtást szenvedőnél Karma­­esőn a helyszínen leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 28. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt pálinkafőző kisüst, pálinka, bútorok, fűszeráruk, edények, sertések, likőrök és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Keszthely, 1931. évi január hó 13. napján. Pénzes, kir. bír. végre­hajtó. O 1661 Árverés: 1316/2. 1930. vég. szám. Dr. Molnár Sándor Ferenc ügyvéd által képviselt Kiss Ferenc végrehajtá­­sának, végrehajtást szenvedő ellen 149.50 pengő tőke és megállapított költség és 3.50 pengő árverés kitűzési díj és a még felmerülő költségek iránti ügyében a szek­szárdi kir. törvényszék 37981/1930. számú végzésével a lefoglalt és 9810 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, az az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az összesen foglaltatok javára meg lesz tartva. Az árverésnek Pakson leendő megtartására 1931. évi február hó 10. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor is a lefoglalt P. 54—073. számú személyautó, 1 hídmérleg, 1 parasztkocsi, 30 g vegyesolaj, 1 zon­gora, 1500 pár lutyi, 1 drb 9 lámpásos rádió készülék stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is el fognak adatni. Elsőbbségi bejelentést tenni akarók fennivalnak, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alul­­irt bírósági végrehajtónál szóval vagy írásban tegyék meg. Paks, 1931. évi január hó 20. napján. Feördeös, kir. kir. végrehajtó. 0 F 2161 Árverés. Pk. I. 73710/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a bpesli férfi ker. kir. jbiróság, 1930. évi 23675/3. számu­ végzésével if­j. d­r. Weisz Gyula ügyvéd által kép­viselt Ruff Miksa végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 40 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtási szenvedőnél lefoglalt és 33290 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­l­­foglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, II. ker., Fő­ utca 68. szám, földszint 10. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1031. évi február bő 4. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, gépeket, vas­kasszát, gyalupadokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, bocsáron alul is, el­adom. Felhívom mindazokat akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből fel nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi december hó 15. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. OF 2135 Árverés. Pk. V. 699287/1930. szám. Dr. Ssébel Lajos ügyvéd által képviselt dr. Slanger Fülöp (70 pengő), Kaszás Tivadar (1264 pengő), Patonay Mária, Kratup­­per Mária javára fenti tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 247360. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi decem­ber hó 18. napján lefoglalt és 3.254 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is elrendelem, de csak arra az­ esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Becsk­n, IV., Kaplony-u. 9. sz., II. em. 1­1. ajtósz. és IV., Petőfi Sándor-u. 1. sz., a­ leendő megtartására határidőül 1931. febr. hó 4. napjának dél­utáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni még akkor is. Ám a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi január hó 12. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 2167 Árverés. Pk. IX. 528913/1929. szám. Dr. Spitzer József budapesti ügyvéd által képviselt Hutter József szappan-­ gyár javára 4401 pengő, Veith Gottlieb 21.93 pengő, Phönix és Bécsi Bizl. 17.52 pengő, Karaván Teabehoza­­­tal 100 pengő, Varga és Weisz 53.73 P, Narancs Citrom­ Import 61.50 P, Miladinov György 16.02 P, Ideal gyorse mérleg 270 P, Magyar Seprőgyár 10 P, Hungária 2011- servgyár 58 P és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 105931/1929. számu­ végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást­­szen­vedőtől 1929. évi december hó 2. napján lefoglalt és 1339 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, ezt az árverést az 1900. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző-­­könyvből ki nem tűnő más foglal­­atók javára is elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Ó­ utca 18. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1931. évi február bő 8. napjának délutáni háromnegyed 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzletberendezés, vegyesáruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi január hó 3. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 2156 Árverés. Pk. V. 607137/1930. szám. Dr. Bródy Béla ügy­véd által képviselt Magyar Seprőgyár Rt. javára 12 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 58383. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi február hó 25. napján lefoglalt és 1326.40­0-re becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett , a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglal­tától, javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Székely Bertalan­ utca 23. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1931. évi február hó 5. napjának délutáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, üzleti ingók és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi január hó 8. napján. Szemző bajos, kir. kir. végrehajtó. Árverés. Ph­. VII. 683530/1930. szám. Dr. Stein Pál ügyvéd által képviselt Lemberger József javára 300 pengő és több követelés, és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 20. napján lefoglalt és 1266 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti száma végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenlirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, V. ker., Kossuth Lajos­ tér 4. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 4. napjá­nak délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el­ fogom adni. Budapest, 1931. évi január hó (7. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O 1647 Árverés. 30719/1930. szám. Közhírré teszem, hogy ifj. dr. Szilágyi János és dr. Löwenstein Árpád ügyvé­dek által képviselt „l­'erra" Gyógyszertári Szövetk. és Hochmeister Frigyes utódai cég végrehajtatok részére Czingelly­ Árpád végrehajtást szenvedő ellen 197.11 -r 249.30 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1880 pengőre becsült ingósá­gokra a pécsi kir. járásbíróság Pk. 30710. számú lég­zése folytán az árverést elrendelem, annak a kielégíté­sére jogosult alap- és fenélfoglaltatók követelése ere­jéig azzal, hogy ezen ügyekben 25 -­ 25 pengő fizetve lelt, alperes lakásán Pécsett, Ráczpetre községben 109. szám alatti házban leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 7. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lakás­berendezést, zongorát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is el­adom. Felhívom mindazokat akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1931. évi január hó 9. napján. Müller Győző, kir. kir végrehajtó. O­F 2171 Árverés: 3510/1930. vk­t. szám. Dr. Hacker Imre győri ügyvéd által képviselt Sándort Nándor és Fia, továbbá Kacsák Lajos javára 313,91 + 730 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a győri kir. járásbíróság I II 1 , - ----------------------------------------------- -------------­ Ef,éves szám ára ££ö fillér. O F 2155

Next