Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. február (65. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-01 / 26. szám értesítője

1931 február 1.) A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1930. évi 8948. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 10. napján lefoglalt és 1711­0 pengőre becsült ingóságokra a győri kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1808. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő meg­nevezett: d­r. Hacker Im­re ügyvéd által képviselt Sán­dor­ Nándor és Fia javára 313,91 pengő és járulékai, Kacsák Lajos javára 730 pengő és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Győrött, a Kiskuton túl levő gazdaságában leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 5. napjának délelőtti ti órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szarvasmarhák, termények és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bucsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Győr, 1931. évi január hó 2. napján. Szabó Kálmán, kir. bírósági végrehajtó. O­F 2139 Árverés: 3991/1930. vht. szám. Dr. Fekete György ügyvéd által képviselt Berger Gábor javára 1200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig az ácsai kir. járásbíróság 1930. évi 4693. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 18. napján lefoglalt és 2163 pengőre becsült ingóságokra az ácsai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett: dr. Adler Sándor ügyvéd által képviselt Pilisvidéki Takarékpénztár javára 700 -ar n00 pengő és járulékai, továbbá a foglalási eegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll "és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Ujhartyán községhez tartozó Vatya-pusztán leendő meg­tartására határidőül 1931. évi február hó 11. napjá­nak délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt tehén, kocsik, ökrök, ló, répavágó, üres boros­hordó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Ócsa, 1931. évi január hó 10. napján. Józsa Ferenc, kir. bír. végrehajtó. O­F 2160 Árverés: 10208/1931. vht. szám. Dr. Polgár György és dr. Glasner Samu budapesti ügyvéd által képviselt Bauer Testvérek cég, továbbá: Pestszentlőrinci Parket­­gyár Rt. végrehajtátok javára 200 -1­ 200 pengő tőke­­követelés és járulékai kielégítésére az újpesti kir. já­rásbíróság végrehajtást rendelő végzése folytán foga­natosított végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és 8200 pengőre becsült ingóságokra a végrehajtató ké­relmére az árverést a végrehajtató javára, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megneve­zett s csatlakozottnak kimondott végrehajtatok több követelése kielégítésére és végül a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő már foglalhatók javára is el­rendelem, de csak azon esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincsen. Az árverés foganatosítására és a végrehajtást szenvedőnél Újpesten, ősz­ utca 127. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 5. napjának délutáni 113 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt és felülfoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Az 1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §-a értelmében az ár­verést csak az esetben fogom foganatosítani, ha az ár­verést kérő végrehajtató vagy az alább megnevezett valamelyik csatlakozó végrehajtató vagy végrehajtást szenvedő az árverés megtartását a holnapi naptól kez­­dődőleg, de legkésőbben az árverést megelőző utolsó előtti köznapon nálam bejelenti. A bejelentés esetében az árverést az esetben is meg fogon­ tartani, ha a beje­lentést előterjesztő az árverés helyszínén nem is jelenne meg. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében az árverés még a következő végrehajtátok javára fog megtartatni: Unió Olaj- és Gépgyár Rt. javára 106.10 pengő és járulékai, Német-Amerikai Gépgyár javára 200 -1- 100 + 102 pengő és járulékai, Neimann Márton javára 200 pengő és járulékai, Róna Lajos javára 200 pengő és járulékai, Casein Vegyészeti gyár Rt. javára 139.47 P és járulékai, Trieszti Általános Biztosító javára 89.43 pengő és járulékai, Magyar Fantó Művek Rt. javára 30.05 pengő és járulékai, Rt. Vill. és Köztek. Vállalat Phőbus Villamos Művei javára 600 pengő és járulékai, Klein Mór javára 200 pengő és járulékai, Phőbus Villa­mossági Művek javára 100 pengő és járulékai, Rózen­­feld Miksa javára 84 pengő és járulékai, Simon János javára 52,50 pengő, és járulékai, Pestszentlőrinci Par- Ud­gyár javára 200 pengő és járulékai, Vértes Samu javára 300 4- 100 pengő és járulékai, Péntek Sándor javára 51.54 pengő és járulékai, Bauer Testvérek cég javára 24.50 pengő és járulékai. Polgári Takarék­­pénztár javára 4579.60 pengő és járulékai. Újpest, 1931. évi január hó 16. napján. Csillaghy Miklós, kir. kir végrehajtó. O­F 2142 Árverés. Pit. V. 753209/1931. szám. Dr. Gyöngyösi József ügyvéd által képviselt Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet javára 446,45 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi XII. 253365. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi január hó 15. napján lefoglalt és 1­10 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Sziv­ utca 33. szám, III. emelet 26. ajtószám alatt leendő megtartására határidő­l 1931. évi február hó 10. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít Budapest, 1931. évi január hó 24. napján. Dr. Bochkor Elek, kir. bír. végrehajtó. O­F 2136 Árverés, Pk. V. 694923/1980. szám. Dr. Kertész Adolf ügyvéd által képviselt Herényi Béla javára 12707.26 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 33081. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 29. napján lefoglalt és 9830 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók já­rára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Andrássy­ ut 21. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi február hó 3. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zon­gora, szőnyegek, képek, (az 1930. évi december hó 18-án kelt hirdetmény hatálytalanításával) és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Budapest, 1981. évi január hó 10. napján. Bisitz Mihály, kir. bír. végrehajtó. O­F 2157 Árverés. Pk. 10323/1928. száza. Dr. Székely Benő ügyvéd által képviselt Balázs és Erdős és csatlakozott társai javára 475 pengő tőke és több követelés és já­rulékai erejéig a kispesti kir. járásbíróság 1928. évi 8228/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 8356.95 pengőre becsült letéti jegyekre a kispesti kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tillő más foglalta­tók javára is az árverés megtartását élv­en-’­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Kispesten, Pelőfi-tér 20. szám, föld­szint 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 14. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt letéti jegyeket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kispest, 1931. évi január hó 20. napján. Ferenczy Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 2158 Árverés. Pk. V. 697324/1930. szám. Dr. Vogl Béla ügyvéd által képviselt Zolnay Ede javára 190 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 436487. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi december hó 9. napján lefoglalt és 11000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Király­­utca 11. szám alatt levő Király garageban leendő meg­tartására határidőül 1931. évi február hó 3. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, azmikor a biróilag lefoglalt autók s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi január hó 8. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 2165 Árverés, Pk. 15815/1930. szám. Dr. Raffay Géza ügy­véd által képviselt Bancs és Vukovics javára 348.23 pengő, Hazai Általános Biztosító Rt. javára 2770.25 pengő, Royal Exchange Assurance 800 pengő, Katona József javára 269 pengő, dr. Söfer József javára 1251.20 p­engő, Kézér Józsefné javára 112 pengő, dr. Horváth Zoltán javára 40 pengő, Royal Exchange Assurance jav. 902.12 pengő, gróf Szapáry István javára 2000 pengő, Szabadi Borbála javára 480­0 és jár. erejéig, kérel­mére és javára a kir. járásbíróság 1929. évi Pk. 5981. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 11000 pengőre becs­ül ingóságokra a ceglédi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a fenlirt, valamint zálogjogot szerzett más csatlakozó felülf­oglaltatók javára is, az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a végrehajtást szenvedőnél Cegléden Ma­lom-tér 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 6. napjának délelőtti háromnegyed 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 8 lámpás rádió hangszóróval, varrógép, éjjeli-szek­rény, toilette-tükör, ágytakaró s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Cegléd, 1931 évi január hó 7. napján. Várkonyi Imre, kir. kir. végre­hajtó. O 1650 Árverés. 2092/1930. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a soproni kir. törvényszéknek 1930. évi Ke. 221/44. és 45. számú végzése következtében dr Weiszberger Imre ügyvéd által képviselt Gegely és Rácz cég és Mez Vater és Fiai cég javára 422.53 -H 362.60 pengő és járulékai erejéig 1930. évi október hó 20. napján és november hó 8. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 5097 pengő 80 fillérre becsült következő ingóságok, úgymint: selymek, pamutok, csipkék, különféle rövidáruk, stb. nyilvánis bírói árverésen eladatnak. Mely árverésnek a soproni kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 10439/2. szám­a végzése folytán 422.53 pengő tőkekövetelés, ennek 1930. évi szeptember hó 8. napjá­tól járó 5% kamatai és eddig összesen 34.90 pengőben biróilag már megállapított költségek erejéig Sopron­ban, Petőfi-tér 5. száza alatt leendő megtartására 1931. évi február hó 7. napjának délutáni 2 órája határidőül kitüze­ik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. g-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Sopron, 1930. december hó 21. napján. Strausz István kir. bírósági végrehajtó. O­F 2169 Árverés. 3073/1930. vht. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir­­járásbíróságnak 1930. évi P. 210946.*1. számú végzése következtében dr. Fehér Vilmos budapesti ügyvéd által képviselt Komor és Társa javára 197­ 18 pengő és já-­ rulékai erejéig 1930. évi november hó 29. napján foga-* natosnolt kielégítési végrehajtás utján k­- és felülfug­­tást és 16250 pengőre becsült következő ingóságok,, úgymint: koporsók, gyászkocsik és egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 17484. szám­a végzése folytán 197­18 pengő tőke-­ követelés, ennek 1939. évi szeptember hó 26. napjától járó 8% kamatai, és. váltódíj és eddig összesen 62,06 pengőben biróilag mér megállapított költségek erejéig Baján, Hajna­d-utca 2. szám alatt leendő megtartására 1931. évi február hó 4. napjának délelőtti 9 órája ha-­ téridőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók özem­nél oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett­ ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek­ szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer-*­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-ai értelmében ezek javára is elrendeltetik. Baja, 1930. évi december hó 30. napján. Szegő József, kir. kir. végre-­ hajtó. U­F 2137 Árverés. Pk. X. 696313/1930. szám. Dr. Geleta József ügyvéd által képviselt Megyesi Karolta javára 210­­ 135 fitér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti szám­a végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi december hó 4. napján lefoglalt és 300 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­a végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap-­­ján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VIIi. kerület, Bérkocsis­ utca 16. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi február hó 6. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1930. évi december hó 30. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 2133 Árverés. Pk. 675611/1930. szám. Dr. Szende Sándor ügyvéd által képviselt Magyar-Hollandi Bank Rt. javára 236 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1930. évi 135580/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 22. napján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1998. évi XLI. t.­c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Dohány­ utca 68. szám, III. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi február hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, rádió, írógép és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is.

Next