Budapesti Közlöny, 1931. március (65. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-01 / 49. szám

2­ 4 m. kir. igazságügyminiszter a telekkönyvi betétszerkesztő munkálatok foganatbatételét az orosházai kir. járásbíróság területén fekvő Orosháza, Nagyszénás, Szentetornya, Puszta­­földvár, Békéssámson községekre nézve az 1886 : XXIX., az 1889 : XXXVIII., az 1891 : XVI., az 1900 : XV. és az 1912 : VII. törvény­cikkek értelmében szórványosan elrendelte. (4.287/1931. I. M. III. szám.) Pályázati hirdetmény. a m. kir. állami tanitóképző-, tanitónőképző- és kisdedé­vónőképző-intézetekbe való felvétel tárgyában. ( Közzétételik a m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 840—5/16—1931. VI. számú rendelete alapján.) 1. A bajai, 2. a budapesti I. ker. (Ferry Oszkár­ u. 40.), 3. a csurgói, 4. a jászberényi, 5. a kiskunfélegyházai, 6. a kőszegi, 7. a nyíregyházai, 5. a pápai állami tanítóképző-intézetek ; 1. a budapesti II. ker. (Csalogány-u. 43.), 2. a budapesti VII. ker. (Damjanich-u. 43.), 3. a cinkotai, 4. a győri állami tanítónőképző-intézetek; 1. a budapesti VII. ker. (Szegényház-tér 7.) és 2. a hódmezővásárhelyi állami kisdedóvónő­­képző-intézetek I. osztályába az 1931/32. iskolai ívre felvételért pályázhatnak azok a kifogástl­­an erkölcsi magaviseletű tanulók, akik életük 14-ik évét betöltötték, de a 16-ik életévet még nem lépték túl, s akiknek a polgári iskola vagy középiskola IV. osztályáról szóló félévi értesítő­jük, illetőleg ugyanazon osztályról szóló bizo­nyítványuk általános jeles, vagy legalább álta­lános jó tanulmányi előmenetelt igazol. Álta­lános jeles bizonyítvány e felvétel szempontjá­ból az, amelyben a rendes tárgyakból legfeljebb csak egy jó, általános jó a bizonyítvány, ha legfeljebb egy elégséges fordul elő. A pályá­zat folyamodás útján történik. A folyamodók kérvényüket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címezve, folyó évi április hó 30­ig azon intézet igazgatóságánál tartoznak benyúj­tani, amelybe felvétetni kívánnak. Más után (esetleg közvetlen a miniszté­riumba) beadott folyamodványok iktatás és tárgyalás nélkül fognak folyamodónak vissza­küldetni. Azok a folyamodók, akik előtanulmányaik során valamely tantárgy tanulása alól fel voltak mentve, felvételük esetén a tanév elején sikeres felvételi vizsgát tartoznak tenni. A szabályszerű, ez időszerint 1­ 60 pengős bélyeggel ellátott kérvényhez a következő ok­mányok csatolandók : 1. születési anyakönyvi kivonat; 2. újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy folyamodó éptestű, érzékszervei teljesen egészségesek, beszélőszerve és szín­­érzéke hibátlan és így a tanítói, illetőleg óvónői pályára alkalmas ; 3. iskolai bizonyítvány annak igazolására, hogy folyamodó a polgári iskola, vagy közép­iskola négy osztályát a fentebb jelzett ered­ménnyel elvégezte ; ha folyamodó a kérvény beadása idején a IV. osztály elvégzését igazoló bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, a III. osztálybeli bizonyítványát és a IV. osztálybeli félévi értesítőjét csatolja ; 4. újkeletű hiteles községi bizonyítvány a családfő polgári állásáról, vagyoni állapotáról, jövedelméről és a kérvényező esetleges magán­­vagyonáról vagy ösztöndíjáról, továbbá a csa­ládtagok számáról, életkoráról és a családfő közvetlen gondozása alatt álló gyermekek szá­máról. 5. Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai évben, mint rendes tanulók iskolába nem jár­tak, erkölcsi magaviseletük kifogástalanságá­ról szabályszerű községi bizonyítványt is tar­toznak mellékelni. Minden melléklet szabályszerű okmány­bélyeggel látandó el. Akiknek újkeletű hiteles szegénységi bizonyítványuk van, azok folya­modványa, valamint a folyamodvány mellék­letei is bélyegmentesek. Valamennyi intézetben a felsőbb évfolya­mokba rendszerint a megfelelő alsóbb osz­tályból fellépő intézeti rendes növendékek vétetnek fel. Azok a tanulók, akik gimnáziumi (esetleg reálgimnáziumi), reáliskolai vagy leánygimná­ziumi érettségi vizsgálatot tettek, a tanító-, illetőleg a tanítónőképző-intézet V. osztályába folyamodhatnak s amennyiben hely van, felvé­telt nyerhetnek, ha az iskolai év elején sikeres különbözeti vizsgát tesznek a tanító-, illetőleg tanítónőképző-intézet I—IV. osztályainak kö­vetkező tárgyaiból: a test- és élettanból, a nevelés-, tanítás- és módszertanból, a földrajz IV. osztálybeli anyagából, a szerves kémiából (e tárgyból a reáliskolát végzett tanulók fel­mentetnek), a gazdasági ismeretekből, az ének­ből, a zenéből, a kézimunkából, a rajzból azok a gimnáziumi és leánygimnáziumi tanulók, a testgyakorlásból pedig azok a leánygimnáziumi tanulók tesznek vizsgálatot, akik a rajzot, ille­tőleg testgyakorlást, mint rendkívüli tantárgyat nem tanulták. A felsőkereskedelmi iskolának, valamint a felsőmezőgazdasági iskolának érettségi bizo­nyítványa a tanítóképző-intézetekbe való fel­vételt illetőleg semmiféle előnyt nem nyújt. Az intézetekkel kapcsolatos internátusokban a tartásdij havi 50 pengő, amelyet rendkívül indokolt esetben a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter (legfeljebb a rendes tartásdij felére) mérsékelhet. A köztartási dijak havonként és előre fize­tendők be az intézet pénztárába. A 24.906/1927. VI. számú rendelettel meg­állapított díjakat minden növendék köteles az intézet pénztárába befizetni. E díjak befizetése a beírás alkalmával egy összegben történik. A budapesti VII. ker. állami tanítónőképző­­intézettel kapcsolatosan internátus nincsen, oda tehát csak bejáró növendékek vétetnek fel. A felvételekről, az esetleges kedvezmények­ről, a jelentkezés idejéről, valamint a fizetendő díjakról, a kötelezett felszerelésről a folyamo­dók az intézet igazgatósága útján értesíttetnek, azzal a hozzáadással, hogy a felvétel csak akkor válik véglegessé, ha a felvett tanulók a folyó iskolai év végén az intézetben tartandó orvosi vizsgálat, zenei hallási és színérzéki vizsgálaton tanítói pályára alkalmasaknak ta­láltatnak. Az érdeklődőknek a felvételre vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos bármely természetű fel­világosítást az illetékes intézeti igazgatóság ad, tehát tájékoztatásért oda kell fordulni. A megkeresésekhez válaszbélyeg csatolandó. Budapest, 1931. évi február hó 24-én. M. kir. vallás- és közoktatásügyi 3—1 miniszter. BUDAPESTI KÖZLÖNY Hirdetmény. A M. Kir. Állami Nőipariskolában (VIII. ker., Rákóczi-tér 4. és II. ker., Margit-körut 54. sz.) április hó 8-án kezdődnek az uj délutáni és esti tanfolyamok. E tanfolyamok felölelik : 1. a fehérnemű szabást és varrást, 2. a felsőruha szabást és varrást, 3. a fűzőkészítést, 4. a női kalapkészítést, 5. lakásdíszítő tárgyak készítését (lámpa­ernyő, művirág, párna, terítő, függöny, stb.), 6. kézi hímzést, 7. géphímzést, 8. a különféle csipkemunkákat. Mindenki a legtökéletesebben tanulhatja meg a felsorolt munkákat. A tanfolyamok elvégzése után a résztvevők szabályszerű bizonyítványt kapnak. Egy-egy tanfolyam díja 3 hóra összesen 35 pengő. Felvilágosítást készséggel ad az igaz­gatóság. Hivatalos órák délelőtt 9—1-ig és délután 3—6-ig. Budapest, 1931. évi február hó 27-én. Zulawszky Elemérné s. k. igazgató* ' - 1931 március 1. ÉrEMHIVATALOS RÉSZ, A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Deutsch Ernő, Stern Samu, Kaszab Áladárné és Rotter Zsigmondnénak az izraelita siket­némák orsz. intézete érdekében tanúsított áldozatkészségükért elismerő köszönetét nyil­vánította. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925: Vik­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Mes Értesítőben közi hirdetmények M. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám K Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. 4567/1931. szám. Az igazgatáság Bicske és Szár állo­mások között betoncsőáteresztők építési munkáira ver­senytárgyalást hirdet. Határnap március 17. *1675 Ingó árverések. 503810/1929. szám. 1040 pengő becsértékű bútorok, iró- és fúrógép és más ingóságok Budapesten, Bar­­csay­ utca 14. szám alatt, március 3-án, 3 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O­F 3980 375224/1928. szám. 1346 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Váci­ u. 79. szám, földszint 7. ajtószám alatt március hó 3-án, öti órakor. Dr. Szentmiklósy László, bir. végrehajtó. O 3266 694806/1930. szám. 1880 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, gróf Zichy Jenő­ utca 22. szám, II. emelet 15. szám alatt március 3-án, 3 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O F 3966 74603/1930. szám. 3040 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Krisztina­ körút 167. szám, IV. emelet 1. ajtószám alatt március 4-én, 9 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végrehajtó. O F 4015 754792/1931. szám. 1200 pengő becsértékű csavaró­gép, gőzkazán és más ingóságok Budapesten, Izabellá­m­ 81., pincében, március 4-én, 4 órakor. Dr. Augner Pál, bir. végrehajtó. O­F 4005 664915/1930. szám. 2730 pengő becsértékű bútorok, szalagfűrész, gyalupad és más ingóságok Budapesten, Lónyay­ u. 33., I. emeleten, március 4-én, háromnegyed 3 órakor. Baráth Ferenc, bir. végrehajtó. O F 4014 342371/1928. szám. 10560 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Andrássy-ut 45., I. eme­leten, március 3-án, fél 5 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 4006 687368/1930. szám. 1060 pengő becsértékű bútorok, kép és más ingóságok Budapesten, Ügynök­ u. 2., V. em. 2. ajtószám alatt, március 5-én, 4 órakor. Darányi Ferenc, bir. végrehajtó. O­F 4007 513777/1930. szám. 1480 pengő becsértékü üzleti be­rendezés, pipere cikkek és más ingóságok Budapesten, Visegrádi­ u. 1. szám alatt, március 3-án, 1 órakor. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. O F 4009 700810/1930. szám. 5170 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Gát­ u. 12. szám alatt, már­cius 16-án, 10 órakor. Dr. Papp István, bir. végre­hajtó. O F 4003 677262/1930. szám. 2970 pengő becsértékű bútorok, szőnyeg, zongora és más ingóságok Budapesten, Z­ele­­men­ u. 21. szám, IV. em., 25. ajtószám alatt, március 17-én, 4 órakor. Joó Károly kir. végrehajtó. O F 3959 52985/1930. szám. 1585 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Fehérvári­ út 82. sz. alatt, március 2-án, 11 órakor. Dr. Váró Pál birósági végre­hajtó. O­F 3981 603831/1930. szám. 7905 pengő becsértékű különféle hangszerek és más ingóságok Budapesten, Magyar­ utca 16—18. szám alatt március 20-án, fél 6 órakor. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O F 3971 73678/1930. szám. 880 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Margit-körút 58., VI. eme­let 8. ajtószám alatt, március 3-án, fél 11 órakor. Dr. Váró Pál, kir. végrehajtó. O F 3998 701713/1930. szám. 1730 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Sóház­ utca 11. szám alatt, március 4-én, fél 3 órakor. Bisitz Mihály, bír. végre­hajtó. O­F 4023 751810/1931. szám. 3450 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Pannonia­ utca 6. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt, március 4-én, fél 1 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 4022 754419/1931. szám. 2170 pengő becsértékű bútorok, férfiruhák és más ingóságok Budapesten, Nagyfuvaros­­utca 18. szám, III. emelet 17. ajtószám alatt március hó 3-án, fél 9 órakor. Augner Pál, bir. végrehajtó. ■ O F 4021

Next