Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. április (65. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-01 / 74. szám értesítője

74. szám. Budapest, 1931. ILKOZGAZD K'PTT®| Sím,* y^v Sserda, agss*iS£& L mm ■■ A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE ! A „BUDAPESTI KÖZLÖN­Y"-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTE­SÍT­Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér r. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. G. 71638/1931. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetés. A Máv. Igazgatósága G. 71638/1931. szám aluli szab­ványosított 550 drb layence árnyékszékcsésze mennyi­ség szükségletének biztosítására nyilvános versenytár­gyalást hirdet. A versenytárgyalási hirdetés teljes szövege a Máv. Igazgatóságnál (Budapest, VI., Andrássy­ ut 75., III. em. 375. ajtószám alatt) díjmentesen szerezhető meg. Az ajánlat benyújtásának határideje 1931. évi ápri­lis hó 21-én déli 12 óra. Budapest, 1931. évi március hó 23-áp. *2788 Máv. Igazgatóságj. G. 71637/1931. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetés. A Máv. Igazgatósága G. 71637/31. szám alatt Máv. szabványa 20.400 drb porcellán padlólap és 3.620 drb porcellán padló idonlap szükségletének biztosítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. A versenytárgyalási hirdetés teljes szövege a Máv. Igazgatóságnál (Budapest, VI., Andrássy­ út 73, III. em. 375. ajtószám alatt) díjmentesen szerezhető meg. Az ajánlatok benyújtásának határideje 1931. évi ápri­lis hó 17-én déli 12 óra. *2789 Az Igazgatóság, nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűlne más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrende­lem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Petneházy­ utca 10. sz. és folytatva VI. ker., Teve­ utca 8. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi április hó 1. napjá­nak délutáni 1 órája f­izetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, autók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánsá­got írásban nem nyilvánít. Dr. Boda Ernő ügyvéd által képviselt Val­sán Olaj javára 250 + 250 pengő és járulékai, dr. Beigler Károly ügyvéd által képviselt Budapesti Kisipari II javára 200 pengő és járulékai, dr. Széli Imre ügyvéd által képviselt Németh Hugó javára 200 pengő és járulékai, dr. Kara­­fiáth Jenő ügyvéd által képviselt Kajtár József javára 300 pengő és járulékai, dr. Simonovits Pál ügyvéd által képviselt Automobilla javára 234 pengő és járulékai, dr. Kartsoke Alajos ügyvéd javára 26 pengő és járu­lékai, dr. Grün Károly ügyvéd által képviselt Frank Jenő javára 2000 pengő és járulékai, dr. Héber Lajos ügyvéd által képviselt Helios elektromed­ javára 10­0 és járulékai, dr. Fekete Dezső ügyvéd által képviselt Sternola mechanikai javára 143,85 pengő és járulékai, dr. Hermes Alfréd és Szász J. ír. ügyvédek által kép­viselt Tóth és Stern javára 181 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi március hó 2. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó, OF 6062 Árverés. 10506/1931. vht. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Szadnai Emil ügyvéd által képviselt Szebényi Imre végrehajtató részére 745,51 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 8400 pengőre becsült ingóságokra a pécsi kir. járás­­bíróság Pk. 24071/1930. számú végzése folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap­os felülfoglaltatók követelése erejéig azzal, hogy a tőke­­hátralék 256 pengő, alperes lakásán Pécsett, Apáca­utca 7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi április hó 13. napjának délelőtti 19 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt famegmunkáló gépeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1931. évi március h­ó 18. napján. Jobszt József, kir. kir. végrehajtó. O 4986 Árverés. Pk. I. 53343/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 22529. 1930. számú végzésével dr. Kubinek István ügyvéd ál­tal képviselt Magyar Mezőgazdák Szövetkezete végre­hajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 312.44­0 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foga­na­tosí­tásakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2843 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­­laltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, I. ker., Zugligeti­ ut 19. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi április hó 16. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, pénzszekrényt, zongorát, varrógépet s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett,­ becsáron alul is el­adom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. Erdélyi Lajos ügyvéd által képviselt Pk. I. 54172. 1030. sz. Blau Gizella javára 1500 pengő és járulékai, dr. Friedmann Lajos ügyvéd által képviselt 56433/1930. sz. Wertheimer és Frankl javára 14­38 pengő és járu­lékai, dr. Hegedűs Jenő ügyvéd által képviselt 58388. 1930. sz. Skalia Zongoraterem javára 39.04 pengő és járulékai, dr. Sárkány Ferenc ügyvéd által képviselt 54260/1930. sz. Erőátviteli és Vili Rt. javára 435.20 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi március hó 21. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 6065 Árverés. 16069/1931. vht. szám. Alulírott kir. végre­hajtó közhírré teszi, hogy a balassagyarmati kir. járás­­bíróság 2552/1930. szám­i végzésével 69,72 pengő és járulékai iránt dr. Weisz Emil balassagyarmati ügyvéd által képviselt Felsenburg Tivadar Fiai javára elren­delt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igé­nyelt és 13451.50 pengőre becsült ingóságokra az árve­rés a töké, ennek végzés szerint megállapított kamatai és az ezutáni költség — illetve a törlesztett összegek levonása után — a még fennálló tartozás behajtása G. 72236/1931. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetés. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 50 drb sötétzöld bakbőr, 400 kg. természetes szinü fényes tehénbőr, 80 kg. fekete fényes tehénbőr, 800 kg. fekete sima tehénbőr, 250 kg. gépszijbőr, 400 kg. talpbőr, 1000 drb őzbőr utánzat, 80 kg. 8 m/m-es, 40 kg. 10 111/m-es, 80 kg. 12 m/m-es, 40 kg. 15­ m/m-es és 40 kg. 18 m/m-es b­romcserzésű varrószij, 3310 drb különféle méretű tömitebőr és 50 fm illés bőrszegély szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok legkésőbb 1. évi április hó 18-án déli 12 óráig benyújtandók, a bánatpénz pedig f. évi április hó 17-én déli 12 óráig leteendő. A versenytárgyalásra vonatkozó­­általános feltételek és a szükséges mennyiségeket feltüntető ajánlati űr­lapok a magyar királyi államvasutak igazgatóságának G. II. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ ut 75., III. év­. 389. ajtószám alatt) megtekinthetők, illetve átve­hetők Budapest, 1931. évi március havában. Az igazgatóság. (Utánnyomást nem díjazunk.) *2790 Ingó árverések. Árverés. Pk. VII 669390/1930. sz. Dr. Kartsoke Alajos ügyvéd által képviselt Bosch Róbert javára 139 pengő 20 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi augusztus 30. napján lefoglalt és 14.583 P-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján az alább meg­végett a helyszínére: Debrecenben, Hunyadi­ utca 1. szám alatt 1931. évi április hó 15. napjának délelőtti '19 órájára kitüzelik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladatnak a lefoglalt­ szálloda-, vendéglő- és korcsma­­berendezési tárgyak és egyéb ingóságok. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zá­logjoggal bíró többi végrehajtatok, mint csatlakozók javára is, még fennálló követeléseik erejéig — az 1908. évi XLI. t.-c. 29. §-a alapján — ezennel kitüzetett: 37671/1928. szám. Fővárosi Serfőző Rt. javára 1225­ pengő 52 fillér, Nyírség Mezőgazd. és Ipari Zrt. javára 164.12 pengő, Püspöki Uradalmi Borpincészet javára 105.68 pengő, Borkiviteli Bt. javára 166 pengő, Alföldi Borkeresk. és Bizományi Bt. javára 215.50 pengő, Schiller és László javára 51.28 pengő. Debrecen, 1931. évi március hó 13. napján. Rápolln­y János, kir. kir. végrehajtó. O 4970 Árverés. Pk. IX. 087446/1930. szám. Dr. Fónagy La­jos ügyvéd javára 60 pengő és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 447026/1930. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 6. napján lefoglalt és 3530 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapes­ten, V. ker., Szabadság-tér 15. szám alatti üzletben és folytatólag V. ker., ügynök­ utca 2—4—6. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi április hó 29. napjának délutáni 313 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szalag­­fűrész, pianínó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi március hó 17. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 5952 Árverés: 225/1931. vht. szám. Dr. K. Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Szentesi Takarékpénztár javára 20150 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a szegedi kir. járásbíróság 1930. évi 9772. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtási szenvedőtől 1931. évi február hó 14. és 17. napján lefoglalt és 13483 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak a törvény értelmében a következő megnevezett: dr. Cukerm­ann Andor ügy­véd által képviselt A. E. G. Unió Magyar Általános Rt. javára 175 pengő tőke, dr. Mayer Jenő ügyvéd áll. képviselt Sas és Bauerer javára 1214.17 pengő, dr. Matelay Miklós ügyvéd által képviselt dr. Palasovszky Béla javára 450 pengő, továbbá a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Mindszenten, Kossuth­­ utca 12. szám alatt 1931. évi április hó 27. napjának délelőtti 10 órája és Szentesen, 1931. évi április hó 27. napjának délutáni háromnegyed 4 órája f­izetik ki, amikor a biróilag le­foglalt nyomdai gépek, nyomdai felszerelések, papir­­állványok, pult, írógép a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Szentes, 1931. évi március hó 16. nap­ján. Csery Emil, kir. kir. végrehajtó. O 4992 Árverés, 163/1931. vht. szám. Dr. Kozma Antal és dr. vitéz Kozm­a György csornai ügyvédek által képviselt Schvvarcz Hermann javára 446 pengő 37 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig a csornai királyi járásbíróság 1930. évi P. 4184/9. szám­i végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőktől 1931. évi február hó 24. napján lefoglalt és 7496 pengőre becsült inóságokra az árverés megkövet­vén, annak az 1908. évi XLI. l.­cikk 20. §-a alapján a következő megnevezett : dr. Halász Manó ügyvéd által képviselt Rábaközi Takarékpénztár Rt. javára 2000 P és járulékai, dr. Gaál István ügyvéd által képviselt Sopron megyei Első Takarékpénztár III. javára 500 P és járulékai, dr. Gaál István ügyvéd által képviselt Winkler Hermann javára 343 pengő 58 fillér és jár., dr. Halász Manó ügyvéd által képv. Rábaközi Takarék­­pénztár Rt. javára 4000 P + 4000 pengő és járulékai, dr. Kozma Antal és György ügyvédek által képviselt dr. Szabó István javára szelvények kiadása és járulékai, dr. Kamenszky Árpád és dr. Be­kk József ügyvédek által képviselt Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt. javára 130 pengő 61 fillér és járulékai, továbbá a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán Sopronnémetiben leendő megtartására határidőül 1931. évi április hó 10. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, zongora, vadász­­fegyver, lovak, tehenek, malacok és egyéb ingóságokat ---- ' ■ ' — 1 1 1 ■——................... 11 11 ..........— Kerves szám ára 30 fillér. Ip: ■* KtRESK. is M0á komXtMX ......................... _ «

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék