Budapesti Közlöny, 1931. május (65. évfolyam, 98-122. szám)

1931-05-01 / 98. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy dr. Dégen Árpád magyar királyi udvari tanácsos, mező­­gazdasági kísérletügyi főigazgatónak a IV. Nemzetközi Magkereskedelmi Kongresszus rendezése körül kifejtett buzgó működéséért újólagos elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1931. évi április hó 14. napján. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Mauthner Alfréd magyar királyi gazdasági főtanácsos, földbirtokos és nagykereskedőnek a IV. Nem­zetközi Magkereskedelmi Kongresszus rende­zése körül kifejtett buzgó működéséért elisme­résem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1931. évi április hó 14. napján. Horthy s. k. Mayer János s. k. A­ magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére megengedem, hogy — a budapesti távbeszélő hálózat 50 éves jubileuma alkalmából — Satzinger Frigyes posta műszaki főellenőrnek, továbbá Tipula Sarolta, Mihalik Berta és Ehrlich Gizella posta főellenőrneknek több mint négy évtizeden át teljesített hű és buzgó szolgálatukért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1931. évi április hó 28. napján. Horthy s. k. ur. Búd János s. k. A királyi adományozásból egyházi javadal­mat élvező római és görög katholikus főpapok elhalálozása után a javadalmi törzsvagyon el­különítése, valamint a hagyatékok rendezése körül felmerülő vitás kérdések felett az 1881. évi LIX. t.-c. 109. §-a alapján az 1883. évi április hó 10-én 13.249. I. M. szám alatt ki­bocsátott és az 1912. évi LIV. t.-c. 6. §-a szerint hatályban maradt rendelet értelmében vég­­határozási joggal felruházott és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elnöklete alatt működő vegyes bizottság tagjaivá az 1931-ik évre : a m. kir. igazságügyi miniszter a vezetése alatt álló minisztérium részéről Léllai Antal igazságügyi államtitkárt, a m. kir. Kúria részéről pedig dr. Zsitvay Géza és dr. Alföldy Dezső kir. kúriai bírákat, a m. kir. pénzügyminiszter a vezetése alatt álló minisztérium részéről dr. Kováts Dezső miniszteri tanácsost, végül a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a saját tárcája részéről dr. Steineker István közalapítványi kir. ügyigazgatót nevezte ki. .4 m. kir. belügyminiszter a 124.269/1930. B. M. számú határozatával S a f­i­a Rich­árd Nagykanizsa városban 1896. évben született, róm. kath. vallásu, nagykanizsai lakos, déli­­vasuti műszaki segédtiszt kérelmére saját, va­lamint Erzsébet Katalin nevű kiskorú gyer­meke családi nevét „Sáfrán“ névre változ­tatta át. .4 m. kir. belügyminiszter a 124.459/1930. B. M. számú határozatával H­u­b­­­i­k János Pusztaegres községben 1899. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, székesfő­városi polgári iskolai tanár kérelmére családi nevét „Him­falus“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 126.981/1930. B. M. szám­i határozatával V­á­g­n­e­r Gyula Szabás községben 1903. évben született, róm. kath. vallásu, nemesapáti lakos, tanitó kérel­mére családi nevét „Vitéz“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 132.819/1930. B. M. szám­i határozatával Bilik Ferenc Jó­zsef Rudabánya községben 1903. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, rudabányai lakos ké­relmére családi nevét „Beke“ névre változ­tatta át. .A m. kir. belügyminiszter a 188.313/1931. B. M. szám­ú határozatával Púpos József Kaposujlak községben 1910. évben született, róm­. kath. vallásu, kaposujlaki lakos, jegyző­gyakornok kérelmére családi nevét „Halmos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 190.254/1931. B. M. számú határozatával N­e­d­­­t­s Győző Rudolf Ercsi községben 1912. évben született, görög keleti vallásu, nyíregyházai lakos, tanuló kérelmére családi nevét „Nemes“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 190.582/1931. B. M. számú határozatával K­u­­­u­s János Balassagyarmat városban 1897. évben született, róm. kath. vallásu, balassagyarmati lakos, rendőrtörzsőrmester kérelmére saját, valamint Jenő nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Kapos“ névre változtatta át. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 141.780/1931. K. E XIV. számú rendelete a m. kir. mértékhitelesítő hivatalok székhelyé­nek és hatásköri területének megállapítására, valamint az időszakos mértékhitelesítési köz­pontok kijelölésére vonatkozó 90.997/1928. K. M. XIV. számú rendelet módosítása, illetve kiegé­szítése tárgyában. A m. kir. mértékhitelesítő hivatalok székhe­lyének és hatásköri területének megállapítása, valamint az időszakos mértékhitelesítési köz­pontok kijelölése tárgyában 1928. évi június hó 18-án 90.997/1928. K. M.—XIV. szám alatt kiadott kereskedelemügyi miniszteri rendelet kiegészítése, valamint módosítása tárgyában az alábbiakat rendelem. 1­ §• A bevezetésben hivatkozott kereskedelem­ügyi miniszteri rendelet 1. szakaszában fel­sorolt mértékhitelesítő hivatali székhelyek sorát Békéscsaba megyei várossal egészítem ki A Békéscsabán felállított m. kir. mérték­hitelesítő hivatal működését 140.186/1930. számú rendeletem folytán 1930. évi augusztus hó 1-én kezdette meg. 2. §• 1. A bevezetésben hivatkozott kereskedelem­ügyi miniszteri rendelet Függelékét, mely a m. kir. mértékhitelesítő hivatalok hatásköri területének megállapítását, az időszakos mér­tékhitelesítési központok kijelölését és a tör­vényhatóságoknak a m. kir. mértékhitelesítő hivatalok székhelyei szerint való beosztását tartalmazza, a jelen rendelet Függelékében fog­lalt Első és Második táblázatokkal módosítom. 2. Az Első táblázat I., III. és IX. pontjaiban megállapítom a jelen rendelet 1. szakasza szerint felállított békéscsabai mértékhitelesítő hivatal, valamint az ennek felállítása által érin­tett debreceni és szegedi mértékhitelesítő hiva­talok hatásköri területét; az I. pontban kijelö­löm továbbá a békéscsabai mértékhitelesítő hivatal hatásköri területén fekvő helységek közül az időszakos mértékhitelesítési közpon­tokat ; a III. és IX. pontokban pedig megál­lapítom a debreceni és szegedi m. kir. mérték­hitelesítő hivatalok hatásköri területén kijelölt központok sorában bekövetkezett változásokat. 3. Az Első táblázat IV. pontjában a bekövet­kezett közigazgatási változásokra való tekin­tettel újból megállapítom a győri m. kir. mér­tékhitelesítő hivatal hatásköri területét és az oda tartozó időszakos mértékhitelesítési köz­pontok csoportosítását. A 90.997/1928. K. M. sz. rendelet Függeléke Első táblázatának III. pontját ennélfogva ha­tályon kívül helyezem. 4. Az Első táblázat II., V—VIII., X. és XI. pontjaiban új időszakos mértékhitelesítési köz­pontokat jelölök ki, illetve egyes, korábban ki­jelölt községeket az időszakos mértékhitelesí­tési központok sorából törlők. 5. A jelen rendelet Függelékének Második táblázata a 90.997/1928. K. M. számú rendelet Második táblázatának a békéscsabai mérték­hitelesítő hivatal felállítása miatt szükségessé vált módosítását tartalmazza. 3.­ §­Jelen rendeletem kihirdetése napján lép életbe. Budapest, 1931. évi április hó 14-én. A miniszter rendeletéből : Morvay s. k. h. államtitkár. NEMZETI CASINO Tuulrja, Budapest, 1931. Pestiek, május 4. HIVATALOS LA Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos /m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi....................1 P 28 f. Magánosoknak ....................3 „ 20 ,, Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 ,, Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 ,, „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9­­ 60 „ Egyes szám­ ára 16 fillér«

Next