Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. május (65. évfolyam, 98-122. szám)

1931-05-01 / 98. szám értesítője

s A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1913. május in­ góságok, u. m­. nyomdai gépek és berendezések nyilvá­nos árverésen eladatnak. Az árverés az alább megneve­zett foglaltatok javára is elrendeltetik, amennyiben kö­vetelésük még fennáll. Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság végzése folytán 142 pengő 68 fillér tőkekövetelés, ennek 1930. évi augusztus hó 15. napjától járó 901% kamatai és eddig összesen 73 pengő 81 fillérben bíróilag már meg­állapított s a még felmerülendő költségek erejéig Sze­geden, Dugonics-tér 12. szám alatt leendő foganatosítá­sára 1931. évi május hó 8. napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.­e. 107. és 108. §-ai értelmében kész­­pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron alul is el fognak adatni. Elsőbbséget igénylők ezen igényüket legkésőbb az ár­verés megkezdéséig bejelenteni tartoznak. Az árverés csak akkor lesz foganatosítva, ha bármelyik fél, leg­később az árverést megelőző utolsó előtti köznapon be­jelenti, hogy megtartását kívánja s ebben az esetben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot elő­terjesztő fél nincs jelen. (1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §.). Ha a végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, az árverés az érdekeltek közbenjárása nélkül is meg lesz tartva, ha mindenik végrehajtató és végrehajtást szen­vedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. (1930. évi, XXXIV. t.-c. 72. §.). Engel Lajosné javára 1000 pengő és járulékai, Első Magyar Betű javára 300 pengő és járulékai, Engel La­josné javára 584 pengő és járulékai, Klein Ernő ja­vára 280 100 pengő és járulékai, Tipographia javára 1041 svájci frank és járulékai, Horváth Lajos javára 227 pengő és járulékai, Scheller javára 100 + 297 P és járulékai, Első Magyar Betűöntőde javára 533.59 P és járulékai, Papírművek K­t. javára 142.68 pengő és járulékai, Tipográphia javára 1888 svájci frank és járu­lékai. dr. Horga Antal javára 200 pengő és járulékai erejéig. Szeged, 1931. évi április hó, 14. napján. Kulin János, kir. kir. végrehajtó. O­F 8341 Árverés. 2252/1931. vh. szám. Dr. Léderer Antal buda­pesti ügyvéd által képviselt vitéz Garamszeghy Gécsi Sándor javára 2500 pengő tőke és járulékai erejéig a miskolci kir törvényszék 1930. évi 7885. szám­i végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőktől 1930. évi november hó 7-én le- és felülfoglalt és 8490 pengőre becsült ingóságokra a me­zőkövesdi kir. járásbíróság Pk. 8436/1930. számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezettek : dr. Léderer Antal ügyvéd által képviselt vitéz Garamszeghy Sándor javára 2500 pengő és járulékai és más foglalta­tok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, a végrehajtást szenvedők lakásán Mező­kövesd községben leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 11. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságo­i­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Mező­kövesd, 1931. évi április hó 10. napján. Venczel Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 8373 Árverés. Pk. 30569., 27379/1930. szám. I. Dr. Ehrnthal Aladár, II. dr. Balog Béla ügyvédek által képviselt I. Heisler Aladár, II. ifj. Gregor" Mihály javára 250 P, 132 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a kispesti kir. járásbíróság 1930. évi P. 8964/3., 25765. 1929. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás tás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1340 P-re becsült ingóságokra a kispesti kir. jbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megneve­zett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán tizmében, Pestszentlőrinczen, Üllői-út 203—205. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 7. napjá­nak délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt 6 darab kocsi, lovak és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs­áron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kispest, 1931. évi március hó 31. napján. Ferenczy Albert, kir. kir. Végrehajtó. O­F 8329 Árverés. 346/1931. vh. szám. Dr. Fábián Béla ügyvéd által képviselt Magyar-Olasz Bank Rt. javára 20.500 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1931. évi Pk. IX. 755394/1. számú végzésével elrendelt kielgítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 20-án lefoglalt és 6195 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett , dr. Fábián Béla ügyvéd által képviselt Magyar-Olasz Bank javára 20.500 pengő­s járulékat, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, a végrehajtást szenvedett cég Kecel- Tüskös pusztai birtokán leendő megtartására határ­időül 1931. évi május hó 13. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt autó, kocsik, gazdasági eszközök, felszerelések, hordók, prés, szőlő­­,­utó, tehenek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron falul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kiskőrös, 1931. évi április hó 4. napján. Kőszegi Károly, kir. kir. végre­hajtó. O­F 8368 Árverés. 5815/1930. vh. szám. A m. kir. Államkincstár javára 2589,60 pengő tőke és több követelés­i járulékai erejég a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 128893/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szep­tember hó 22-én lefoglalt é 5800 pengőre becsült ingó­ságokra az ócsai kir. járásbíróság Pk. 7164/1930. szám­i végzésével az árverés elrendetelvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Ör­kény községhez tartozó Ilona majorban leendő megtar­tására határidőül 1931. évi május hó 10. napjának dél­utáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt tehenek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Ócsa, 1931. évi április hó 9. napján. Józsa Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O *3916 Árverés. Pk. X. 702723/1930. szám. A budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 249890/1930. szám­i, Pk. X. 750331/1931. szám alatt lajstromozott végrehajtást ren­delő végzése alapján dr. Facsar József budapesti (II., Margit-körút 7. szám) ügyvéd által képviselt dr. Városi Jenő javára 10 pengő és járulékai behajtására az 1931. évi január hó 9. napján bírói zár alá vett és 1800 pengőre becsült bútorokat, szőnyegeket, kocsikat, Buda­pesten, VI. kerület, Szent László­ út 84. szám alatt, 1931. május hó 4-én délután 5 órakor ,a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, bírói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében az alábbi végrehajtatok javára is elrendelem, amennyiben ma is fennálló kielégítési jogot nyertek s ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs : Pk. X. 761036/1931. sz. Magyar Vasöntöde és Gépgyár javára 79 pengő követelés és járulékai behajtására. Ezt az árverést foganatosítani csak akkor fogom, ha a végrehajtató, az árverési hirdetményben megnevezett valamely csatlakozó, vagy a végrehajtást szenvedő leg­későbben az árverést megelőző utolsóelőtti hétköznapon déli 12 óráig bejelenteni, hogy az árverés megtartását kívánja, amely esetben azt távollétében is meg fogom tartani. Budapest, 1931. évi április hó 10. napján. Ador­ján Béla, kir. kir. végrehajtó. • O­F 8391 Árverés. Pk. V. 513531/1929. szám. Dr. Borbás Gás­pár ügyvéd által képviselt Magyar Köztisztviselők Szö­vetkezete javára 292,44 pengő, dr. Doroghy Kálmán ügyvéd által képviselt Melocco Péter javára 63 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 37816. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi október hó 3. napján le­foglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Izabella­­utca 68/b. szám, I. emelet 10. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1931. évi május hó 12. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­­lalt bútorok, zongora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi április hó 15. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O­F 8345 Árverés. Pk. VII. 684095/1930. szám. Dr. Kőszeghy Antal ügyvéd által képviselt Magyar Köztisztviselők Fogy. Szöv. javára 475,15 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 56560. szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 22. napján lefoglalt és 1120 pengőre becsült ingóságokra a bpesli közp. kir. j biróság­ fenti sz. végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. g. alapján az alább megnevezett s a foglalási­­könyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatok javára is. az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Pannónia­­utca 6. szám, III. emelet 16. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1931. évi május hó 13. napjának délelőtti fél 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Dr. Dach Géza ügyvéd által képviselt Antikart Régi­ség javára 150 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi április hó 22. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. _____________________________________C­F 8347 Árverés. Pk. IX. 760369/1931. szám. Dr. Domány Ti­bor ügyvéd által képviselt Magyar Agrár és Járadék Bank A. F. A. Rt. javára 2814,07 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 418488. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 21. napján lefoglalt és 2940 pengőre be­csült ingóságokra a bpesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VIII. ker., Népszínház­ utca 30. szám alatt a vendéglői helyiségben leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 5. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg hacsak ellenkező kívánságot írásban nem­ nyilvánít. Alberti Imre és Társa javára 1081 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi április hó 4. napján. Dr. Jongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 8359 Árverés. Pk. IX. 680494/1930. szám. Dr. Kátai Jenő ügyvéd által képviselt Austra Damler Puchművek Rt. javára 841.85 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi P. XII. 426046/9. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi októ­ber hó 9. napján lefoglalt és 1040 pengőre becsült ingó­ságokra a bpesti közp. kir. jbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vill. ker., Orczy-ut 40. szám, II. emelet 21. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 1. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 1 virágoszlop, 4 támlásszék, 1 szőnyeg, bútorok, 1 motorkerékpár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi április hó 1. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. 0 F 8366 Árverés. 510/1931. vht. szám. Dr. Morvai Béla buda­pesti ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz—Glayton- Shuttlewworth Rt. javára 433,27 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­­bíróság 1929. évi 346046/2. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 16. napján lefoglalt és 6000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság 346046/2. szám­i végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett: dr. Wilheim Károly ügyvéd által képviselt Magyar-Belga Olaj javára 1219,69 + 4000 pengő és járulékai, dr. Fritz Imre ügyvéd által képviselt Bábriczky Zoltán javára 58 pengő és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Duna­­patajon, a Julia malomnál leendő megtartására határ­időül 1931. évi május hó 13. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilág lefoglalt egy személyautó s egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kalocsa, 1931. évi április hó 20. napján. Horváth Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 8355 Árverés. Pk. IX. 666728/1930. szám. Dr. Dietz István ügyvéd által képviselt Farkas Sándor javára 186,59 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1930. évi szeptember hó 2. napján lefoglalt és 1464 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, Vill. ker., Szigony­ utca 13. szám, a telepen leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 5. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint: bulo­­sokat, villanymotort, fúrógépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollété­­ben is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 29. §-a értelmében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi megnevezett végrehajtatok kielégítésére is el­­rendeltnek tekintendő és azok bejelentésére is megtart­ható. Budapest, 1931. évi március hó 21. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 8372 Árverés. Pk. IX. 518553/1930. szám. Dr. Pongrácz Jenő ügyvéd által képviselt Hahn Károly javára 1860 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1930. évi április hó 29. napján lefoglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, IX. ker., Ráday­ utca u­.­13. sz. alatti garagebau leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 2. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő úgymint­ személyautót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize- t­­és ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni­ a

Next