Budapesti Közlöny, 1931. június (65. évfolyam, 123-145. szám)

1931-06-02 / 123. szám

2 - ----------------------------------------------—----------------------­ Rak. Ezek a tanulók abban az esetben, ha leg­alább jó előmenetelt és jó magaviseletet tanúsí- tanak, a már elnyert tandíjmentességben to­vábbra is részesülni fognak. A szóban forgó tandíjmentességben már ré­szesített tanulók kérvényeikhez csupán az 1930/31. iskolaévről szóló év végi bizonyítvá­nyukat és szegénységi, vagy vagyontalansági bizonyítványt tartoznak mellékelni. Felhívja a polgármester mindazokat, akik a pályázat alá bocsátott tandíjmentes helyek egyi­két elnyerni, vagy továbbra is megtartani óhajt­ják, hogy bélyegmentes kérvényeiket az elő­adottak értelmében kellően felszerelve a székes­­főváros polgármesteri iktatóhivatalába (IV., Központi Városháza, V. emelet IIi. sz.) 1931. évi július hó 15-ig nyújtsák be. Az elkésve ér­kezett, vagy kellően fel nem szerelt kérvényeket a polgármester figyelembe venni nem fogja. B­udapest, 1931. évi május hó 4-én. A polgármester helyett : Liber s. k. alpolgármester. 3/H—21—1931. szám. Hirdetmény. A Zemplén vármegyében fekvő Bekecs köz­séget és a hozzátartozó Rosszmalom tanyát 1931. évi junius hó 1-től kezdődőleg a szerencsi postahivatal postai kézbesítő kerületéből a le­­gyeskényei postahivatal postai kézbesítő kerü­letébe osztottam be. Debrecen, 1931. évi május hó 29-én. M. kir. postaigazgatóság. A miskolci ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy : az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte: dr. Dienes István ügyvédet Miskolc és dr. Szű­cs István ügyvédet Diósgyőr székhellyel , az ügyvédek névjegyzékéből törölte : dr. Klein Károly volt sátoraljaújhelyi ügyvé­det Budapestre történt költözése okából. KI E­MH.KV­ATAJAOR RÉSZ. Az Országos Katholikus Szövetség folyó évi június hó 4-én, Úrnapján a múlt hagyományai­hoz híven országos ünnepélyt rendez, amelyen a kormány és a hivatalos hatóságok is részt vesznek. Reggel 9 órakor a Nagyboldogasszonyról el­nevezett budavári koronázó főtemplomban Angelo Rotta c. érsek, pápai nuncius főpapi ünnepélyes szentmisét mond, amely után az Oltáriszentséggel körmenet lesz. Megjelenés nemzeti diszöltönyben, a m. kir. honvédség tagjai díszben, szolgálati jelvénnyel. Nagykeresztek szalagjai viselendők. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925. Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik.­­» "" . ................................ A Budapesti Közüsn­ Hivatalos Éresítőő közeli h­irdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei. 3732/1931. szám. A szegedi üzletvezetőség leltári irhasubák és szőrmeruhák gondozására és javítására k­­ályázatot hirdet. Határnap junius 15. *4981 Budapesti közlöny 1931 junius 2. Ingó árverések. 628823/1930. szám. 15.610 pengő becsértékű bútorok, perzsaszőnyegek, festmények, antikóra, zongora, dísz­tárgyak és más ingóságok Budapesten, Akadémia­ u. 14. szám, III. emelet 24. ajtószám alatt, június 8-án, fél 1 órakor. Kirchner Béla, kir. végrehajtó. O­F 10731 698178/1930. szám. 5585 pengő becsértékű kávéházi berendezés és más ingóságok Budapesten, Király­ utca 102. alatt, június 5-én, fél 5 órakor. Dr. Konkoly Iván, kir. végrehajtó. O­F 10733 754818/1931. szám. 1000 pengő becsértékü autó 2 pót­kerékkel és más ingóságok Budapesten, Horánszky­ u. 5. alatt, június 2-án, 2 órakor. Hável Ede, bir. végrehajtó. O­F 10772 772302/1931. szám. 3000 pengő becsértékű személyautó és más ingóságok Budapesten, Stokk Szilárd­ u. 9. alatt, június 3-án, 6 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, bírósági végrehajtó. O­F 10763 71289/1930. szám. 1088 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Budai László­ út 2. szám, földszinten, június 3-án, 10 órakor. Dr. Dobrovits Ala­dár, bir. végrehajtó. O­F 10794 702752/1930. szám. 1600 pengő becsértékű motor­­kerékpár és más ingóságok Budapesten, Hunyadi-tér 12. szám alatt földszinten, június 5-én, fél 9 órakor. Dr. Darányi Ferenc, bir. végrehajtó. O F 10796 762274/1931. szám. 2200 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Phőnix­ u. 4. szám, IV. em. 4. ajtószám alatt, június 2-án, fél 2 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O F 10795 280/1931. szám. 6661 pengő becsértékű bútorok, hordók, bor és más ingóságok Révfülöpön, június hó 22-én, 5 órakor Ormai László, tapolcai kir. végrehajtó. O 8521 685981/1930. szám. 1430 pengő becsértékü bútorok, csillár és festmények Budapesten, Wesselényi­ u. 63. szám alatt, június 3-án, 9 órakor. Adorján Béla, bir. végrehajtó. O­F 10769 771984/1931. szám. 1550 pengő becsértékű bútorok, vendéglői berendezés, pianínó és más ingóságok Buda­pesten, Bánya­ u. 22. szám alatt, június 16-án, fél 6 órakor. Dr. Bárány Kálmán, bir. végrehajtó. O­F 10744 771079/1931. szám. 5040 pengő becsértékű személy­autó, ruha és más ingóságok Budapesten, Tompa­ u. 12., IV. em. 2. ajtószám alatt, június 24-én, 1 órakor. Szászy-Kovách Ernő, bir. végrehajtó. O­F 10735 73129/1930. szám. 3240 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Margit-körút 36., I. emele­ten, június 16-án, fél 11 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végrehajtó. O­F 10734 15745/1931. szám. 7762 pengő becsértékű bútorok, korcsmai berendezés, borok, zongora és más ingóságok Újpesten, Váci­ út 86. alatt, június 10-én, 5 órakor. S­amoss Rezső, bir. végrehajtó.­­ O F 10740 75974/1930. szám. 2186 pengő becsértékű bútorok és­­ más ingóságok Budapesten, Lövőház­ u. 32., II. em. 2. ajtószám alatt, június 8-án, 9 órakor. Dr. Váró Pál, bir. végrehajtó. O F 10754 1102/1930. szám. 4183 pengő becsértékű bútorok, zongora, rádió, teherautó és más ingóságok Sásdon, június 9-én, 3 órakor. Szedlay Béla, bir. végrehajtó. O­F 10771 651315/1930. szám. 1098 pengő becsértékű bútorok, írógép, festmények és más ingóságok Budapesten, Andrássy­ ut 7., I. emeleten, június 2-án, 2 órakor. Véniss Béla, bir. végrehajtó. O F 10799 751359/1931. szám. 2691 pengő becsértékű bútorok, festmények, alpacca-készlet és más ingóságok Budapes­ten, Alkotmány­ u. 21. szám, III. em. 5. ajtószára alatt, június 3-án, 2 órakor. Cseresnyés Zoltán, kir. végre­hajtó. O F 10765 54503/1931. szám. 1630 4­­5840 pengő becsértékű bú­torok, festmények és más ingóságok Budapesten, Mar­git-körút 41. szám, III. em. 9. ajtószám alatt, június 8. napján, 8 órakor. Dr. Váró Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 10760 524818/1929. szám. 4900 pengő becsértékü bútorok, zongora, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Andrássy­ ut 6. szám, I. emelet 2. ajtószám alatt, június 8-án, 1 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. O­F 10762 770073/1931. szám. 3380 pengő becsértékű bútorok, sublót, íróasztal, kép és más ingóságok Budapesten, Deák Ferenc­ u. 3. szám, IV. emeleten, június 3-án, 7 órakor. Dr. Szentmiklósy László, bir. végrehajtó. O F 10758 57129/1931. szám. 1620 pengő becsértékű bútorok és­­ más ingóságok Budapesten, Druget-u., Krisfalussy-ház, földszinten, június 9-én, 2 órakor. Rakssányi Zoltán, bir. végrehajtó. O F 10805 528954/1931. szám. 4550 r+7840 pengő becsértékű bútorok, pénzszekrény, írógép, csillár, villanylámpa, másológép, dynamóval, szőnyeg, parcellán tárgyak, füg­göny és más ingóságok Budapesten, Erzsébet­ tér 14. sz. alatt, június hó 18-án, 5 órakor. Dr. Csiky László, kir. kir. végrehajtó. O F 10739 3537/1931. szám. 2­000 pengő becsértékü búza és más ingóságok Tótvázsonyban, Kövesgyár-pusztán június hó 16-án, 3 órakor. Dr. Menyhárth Sándor, veszprémi bir. végrehajtó. O F 10729 606525/1930. szám. 1560 pengő becsértékü bútorok, festmények és más ingóságok Bpesten, Csobánc­ u. 8. szám, I. emelet 3. alatt, június hó 5-én, 2 órakor. Dr. Zongor Endre, bir. végrehajtó. O­F 10738 3463/1931. szám. 79.960 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Szolnokon, Apponyi­ utca 9. alatt és folyt. Tenke-pusztán, június 6-án, 4 órakor. Kovács Béla, szolnoki kir. végrehajtó, O­F 10730 487592/1929. sz. 7650 P stb. becsértékű bútorok, gar­nitúrák, festmények, szőnygek, antik secrator, velencei csillár, selyem perzsaszőnyeg és más ingóságok Buda­pesten, Szentkirályi­ utca 6. szám, földszint 1. alatt, jún. 5-én, 6 órakor. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10737 469215/1929. szám. 5150 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Hernád­ u. 7., I. em. 9. ajtószám alatt, június 5-én, 5 órakor. Dr. Dobrev Ede, kir. végrehajtó. O­F 10802 68723/1930. szám. 2165 pengő becsértékű bútorok, képek és más ingóságok Budapesten, Verpeléti­ út 26., földszint 4. ajtószám alatt, június 3-án, fél 9 órakor. Rakssányi Zoltán, kir. végrehajtó. O 8488 766443/1931. szám. 15365 pengő becsértékü bútorok, festmény, csillár, szőnyeg, zongora és más ingóságok Budapesten, Csáky­ u. 16., III. em. 1. ajtószám alatt, június 3-án, fél 9 órakor. Joó Károly, kir. végrehajtó. O­F 10761 764605/1931. szám. 7346 pengő becsértékű bútorok, kávéházi berendezés és más ingóságok Budapesten, Vörösmarty­ tér 4. szám alatt, június 8-án, fél 9 óra­kor. Joó Károly, kir. végrehajtó. O F 10770 74244/1930 szám. 3005 pengő becsértékű bútorok, varrógép, festmények és más ingóságok Budapesten, Vincellér­ utca 29. szám, I. emeleten, június 5-én, fél 7 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O F 10742 314/1931. szám. 5200 pengő becsértékü cséplők, kazá­nok, herefejtő és más ingóságok Szentesen, Szent Anna­­utca 13. szám alatt, június 6-án, 3 órakor. Csery Emil, bir. végrehajtó. O­F 10773 766357/1931. szám. 13.750 pengő becsértékü bútorok, kávéházi berendezés, jégszekrény és más ingóságok Budapesten, Néder­ u. 31. szám alatt, jun. 3-án, 2­ra­­kor. Kirchner Béla, kir. végrehajtó. O­F 10766 771114/1931. szám. 1590 pengő becsértékű bútorok, zongora, csillár, rádió és más ingóságok Budapesten, Mester-u. 4—6. szám, földszint 4. ajtószám alatt, jún. 2-án, 4 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O F 10774 770663/1931. szám. 3000 pengő becsértékű bútorok, teherautó és más ingóságok Budapesten, Hajtsár­ út 125. szám alatt, június 5-én, 2 órakor. Joó Károly, bírósági végrehajtó. O F 10767 61648/1930. szám. 1820 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Horthy Miklós­ út 15., III. em. 21. ajtószám alatt, június 10-én, fél 5 órakor. Dr. Szilágyi Imre, bir. végrehajtó. O­F 10732 55511/1931. szám. 8442 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Margit-körút 31. szám, föld­szinten, június 10-én, 10 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végrehajtó. O­F 10804 760681/1931. szám. 5370 pengő becsértékű Íróasztal, irógép-szekrény üvegszekrénnyel, szabályozó­gép, áram­mérő és más ingóságok Budapesten, Podmaniczky­ u. 63. szám, a földszinten, június 8-án, 1 órakor. Dr. Mol­­doványi Gyula, bir. végrehajtó. O F 10793 52147/1931. szám. 3150 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Krisztina­ körút 141. alatt, június 5-én, fél 7 órakor. Dr. Szilágyi Imre, bir. végre­hajtó. O F 10775 2820/1931. szám. 16150 pengő becsértékü lovak, te­henek, sertések és más ingóságok Felsőrajkon, major­ban, június 10-én, 4 órakor. Haán Gyula, nagykanizsai kir. végrehajtó. O­F 10753 763676/1931. szám. 1560 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Szentkirályi­ u. 10., II. emeleten, június 3-án, 5 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, bir. végrehajtó. O F 10798 55398/1931. szám. 2840 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Győri­ út 14., IV. em. 1. ajtószám alatt, június 8-án, fél 11 órakor. Makk Iván, bir. végrehajtó. O F 10803 759/1931. szám. 1600 pengő becsértékü ökrök Bod­rogon, június 8-án, 4 órakor. Teutsch Gusztáv, kapos­vári bir. végrehajtó. O F 10800 1940/1930. szám. 2400 pengő becsértékü juhok Fehér­­gyarmaton, június 9-én fél 4 órakor. Pablé Antal, bir. végrehajtó. O F 10801 96/1931. szám. 2400 pengő becsértékü benzinmotor, gazdasági gépek és más ingóságok Bodajkon, június 16-án 3 órakor. Bikfalvi Ernő, móri bir. végrehajtó. O­F 10764 758334/1931. szám. 6600 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Damjanich­ utca 56., I. em. június 5-én 3 órakor. Biró János, bir. végrehajtó. O F 10741 968/1930. szám. 9400 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Csobánkán, június 5-én déli 12 órakor. Kovács Ferenc, kir. végrehajtó. O­F 10743 773 778/1931. szám. 1021 pengő becsértékü bútorok, korcsmaberendezés, edények, mérleg és más ingóságok Budapesten, Nap­ utca 30. szám alatt, július 3-án 1 óra­kor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. O 8510 685438/1930. szám. 3120 pengő becsértékű 30 darab Sajókazai bányarészvény és más ingóságok Budapesten, Markó­ utca 25., fszt. 16. szám alatt, június 3-án öt1 órakor. Dr. Dobrev Ede, bir. végrehajtó. O F 10797 433/1931. szám. 5210 pengő becsértékű bútorok, élő- és holt gazdasági felszerelés, petróleum és más ingó­ságok Dévaványán, június 9-én, fél 3 órakor. Magyar István, kisújszállási kir. végrehajtó. O 8513 146/1931. szám. 25910 pengő becsértékű bútorok, író­gép, nyomdai felszerelések és más ingóságok Kősze­gen, július 1-én, 10 órakor. Zinhobel Nándor, bírósági végrehajtó, R­O 8511

Next