Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. június (65. évfolyam, 123-145. szám)

1931-06-02 / 123. szám

.....................................................—.......................... A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1931 junius 2. Átverés. Pk. I. 73129/1930. szám. Közhírré teszem, h­ogy a budapesti központi kir. járásbíróság 51375/1929. Számú végzésével dr. Barta Ferenc ügyvéd által kép­viselt Phönix és Bécsi Egyesült Biztosító végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 441 pengő köve­telés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3240 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielé­gítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a Foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, II. ker., Margit-körut 36. szám, I. emeleten leendő megtartására határidőül 1931. évi junius hó 16. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, ü­zlet- berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a Végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1831. évi május hó 24. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 10734 Árverés. Pk. V. 762274/1931. szám. Ifj. dr. Miklós Gyula ügyvéd által képviselt Dénes Testvérek Elektro­technika és Fémárugyár Rt. javára 392,20 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1930. évi 361187. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 2. napján lefoglalt és 2200 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. já­rásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a Fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Phönix­ utca 4. szám, IV. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi junius hó 2. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi április hó 28. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 10795 Árverés. Pk. VII. 771984/1931. szám. Dr. Teöke Béla budapesti (X., Füzér­ utca 18.) ügyvéd, dr. Rákos Sán­dor budapesti (V., Katona József­ u. 10.) ügyvéd által képviselt Itulka Testvérek és dr. Bernáth Arvéd buda­pesti (VII., Miksa­ u. 15.) ügyvéd által képviselt Lyra Hangszerkereskedelmi Rt. javára 77 pengő 80 fillér, 70 pengő 80 fillér és 152 pengő 30 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi, kir. járásbíróság 1931. évi 422604. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 18. és 28. napjain le­foglalt és 1560 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, X. ker., Bánya­ utca 22. szám alatt leendő megtartására határidőig 1931. évi június hó 16. napjának délutáni fél 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rokat, vendéglői berendezést, pianik­ót és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Pb. 775087. sz. Dr. Illés Jenő ügyvéd által képviselt M. Mezőgazdák javára 41 pengő 01 fillér és járulékai. Pk. 777455. sz. dr. Roth­ Gyula ügyvéd által képviselt Eichel és Tedesco javára 31 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1931. évi május hó 19. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 10744 Árverés. 280/1931. vht. szám. Dr. Berger Sándor ügy­véd által képviselt Tapolczai Takarékpénztár Rt. javára 5000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a tapolcai kir. járásbíróság 1930. évi 6813. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 5. napján le­foglalt és 6060.00 pengőre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbíróság fenti sz végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. l.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett: dr. Csűrni József ügyvéd által képviselt Mandl Nándor javára 060 pengő­s járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Révfülöpön leendő megtartására határidőül 1931. évi június hó 22. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróiság lefoglalt bútorok, hordók, bor és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Tapolca, 1931. évi május hó 20. napján. Ormai László, kir. kir. végrehajtó. A 8521 végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2186 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, II. ker., Lövőház­ utca 32. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi június hó 8. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban elő­zőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Gyárfás Miklós ügyvéd által képviselt Gyárfás A. javára 480 + 1500 pengő erejéig. Budapest, 1931. évi május hó 2. napján. Dr. Váró Pál, kir. kir. végre­hajtó.­­­O­F 10754 Árverés: 1102/1930. vght. szám. Dr. Ma­jer Ernő buda­pesti ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. javára 528 pengő 03 fillér tőke és több követelés és járulékai ered.­jéig a sásdi kir. járásbíróság 1930. évi 4107. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október 1­ó 22. nap­ján lefoglalt és 4183 pengőre becsült ingóságokra a sásdi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Company javára 463 pengő 47 fillér és járulékai, dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Company javára 413 pengő 63 fillér és járulékai, dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Company javára 385 pengő 40 fillér és járulékai, dr. Reitzer Béla ügyvéd által képviselt dr R­eitzer Béla javára 452 pengő és járu­lékai, dr. Boda Dezső ügyvéd által képviselt Cordatic gummiabroncs javára 300 pengő és járulékai, dr. Boda Dezső ügyvéd által képviselt Cordatic gummiabroncs javára 149 pengő és járulékai, dr. Simon Imre ügyvéd által képviselt Szilárd Károly javára 19 pengő 50 fillér és járulékai, dr. Hajdú Artúr ügyvéd által képviselt Sch­ulfeld Testvérek javára 52 pengő 80 fillér és járu­lékai, dr. Fischer Ernő ügyvéd által képviselt Alt Gyula bőrgyár javára 500 pengő és járulékai, dr. Kelemen Mózes ügyvéd által képviselt Fonciére Bizt. Rt. javára 116 pengő 42 fillér és járulékai, dr. Lenkei Gyula ügy­véd által képviselt Duna Alt. Bizt. Rt. javára 448 pengő 50 fillér és járulékai, dr. Lenkei Gyula ügyvéd által képviselt Duna Alt. Bizt. Rt. javára 70 pengő 10 fillér és járulékai, dr. Leopold Elemér ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. javára 94 pengő 10 fillér és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő la­kásán, üzletében, Sásdon leendő megtartására határ­időül 1931. évi június hó 9. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, zon­gorát, rádiót, teherautót és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladom. Lásd, 1931. évi május hó 10. napján. Szedlay Béla, kir. bír. végrehajtó. O­F 10771 Árverés. Pk. X. 651315/1930. szám. Dr. Vermes Jó­zsef ügyvéd által képviselt Hirtenstein Samu javára 210 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 407723. száma végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 27. napján lefoglalt és 1090 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi Lir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VI. ker., Andrássy­ út 7. szám, I. emeleten leendő megtar­tására határidőül 1931. évi június hó 2. napjának dél­utáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, írógépet, festményeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1­931. évi május hó 8. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. "­0 F 10799 Árverés. Pk. X. 751359/1931. szám. Dr. Neuwirth Ernő ügyvéd által képviselt Szakszer András javára hátr. 170 pengő 73 fillér tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi P- IX. 144370. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 8-án lefoglalt és 2691 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir.­­biróság fenti sz. vég­zéséve­ az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, V. kerület, Alkotmány­ u. 21. szám, III. emelet 5. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi ju­nius hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, alpacca-kész-,­let és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 8. napján. Cseres­nyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 10765 Árverés. Pk. I. 54503. és 55843/1931. szám. Közhirré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 2893. és 4970/1930. számú végzésével dr. Pénzes Mi­hály és dr. Bosnyák Árpád ügyvédek által képviselt Sipos József és Pick J. javára végrehajtást szenvedő el­len 198 + 30.55 pengő követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1630 + 5840 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Margit­­körút 4. szám, III. emelet 9. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1931. évi június hó 8. napjának dél­előtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torokat, lakásberendezést, festményeket és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kí­vánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az ár­verés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. Faludi Ferenc ügyvéd által képviselt Urbán Al­fréd javára 224,16 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi április hó 28. napján. Dr. Váró Pál, kir. kir. végre­hajtó. O­F 10760 Árverés. Pk. IX. 524818/1929. sz. Dr. Fábián László ügyvéd által képviselt Rendes Szidor, valamint Mis­kolci Takarékpénztár javára 962 pengő, Hans Klein & Co. javára 2896 pengő, Orsz. Központi Hitelszövetkezet javára 39.520 pengő, Szuperfoszfát Műtrágyaterjesztő Rt. 642 pengő Nitrogén Műtrágya és Vegyiipar Rt. ja­vára 4360 pengő, Magyar Jelzáloghitelbank 2000 pengő, Nagyváradi latin szertartású káptalan javára 46.000 P és Magyar-Olasz Bank Rt. javára 1320 dollár követelé­seik erejéig és 65.000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíró­ság 1929. évi 47053. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi november hó 19-én lefoglalt és 4900 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Andrássy­ ut 6. szám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi junius hó 8. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, szőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi április hó 23. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 10762 Árverés. Pk. X. 77007.3/1931. szám. Dr. Bátya Zoltán ügyvéd által képviselt Gépkocsi Import Rt. javára 826 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi királyi, járásbíróság 1930. évi 49166. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 11-én lefoglalt és 3380 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. tör­vénycikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Deák Ferenc­ utca 3. szám, IV. emeleten le­endő megtartására határidőül 1931. évi június hó 3. napjának délutáni 7 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, sublót, íróasztal, olajkép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 7. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 10758 Árverés. Pk. I. 57129/3. 1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 307553. 1931. számú végzésével dr. Pető Béla ügyvéd végrehaj­tató részére, végrehajtást szenvedő ellen 1000 pengő követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1620 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, III. kerület, Drugel­ utca, Krisfalussy-ház, földszinten leendő megtartására határidőül 1931. évi június hó 9. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezési és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyil­vánít. Budapest, 1931. évi május hó II. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó, O­F. 100. Árverés. Pk. I. 75974/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 151153. 1930. számú végzésével dr. Sólymos Sándor ügyvéd által képviselt Sternberg Ármin és Testvére végrehaj­tató részére, végrehajtást szenvedő ellen 164 pengő 10­­fillér követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítést

Next