Budapesti Közlöny, 1931. július (65. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-01 / 146. szám

z 1890. évi I. t.-c. 89. §-a alapján ezennel életbe­léptetem és a vámszedés gyakorlásánál alkal­mazandó vámdijszabályzatot egyelőre 1931. évi december hó 31-ig terjedő hatállyal a követ­kezőképen állapítom meg : A. ) Vámdijak. 1. Gyalog személyek, akár visznek terhet, akár nem, egyenként ...... 4 fillér. 2. Szarvasmarha, ló, szamár, öszvér és ezek­kel hasonló nagy állatok után drb-ként, be­fogva vagy szabadon...............................8 fillér. 3. Kisebb állatok, t. i. borjú, csikó, sertés, juh, kecske és ezekhez hasonló állatok után, dara­bonként ......................................................4 fillér. 4. Könnyű járművek, targonca, járgány, ta­­lyiga, kerékpár után üresen, drb-ként 4 fillér. 5. Ugyanilyen járművek után teherrel, dara­bonként ......................................... 8 fillér 6. Rendes járművek (hintó, kocsi, szekér, motorkerékpár, hármaskerék) után üresen, vonó állat nélkül darabonként ... 14 fillér. 7. Ugyanilyen járművek után teherrel, dara­bonként ............................................... , 30 fillér. 8. Személyszállító automobil és a rendesnél nagyobb önsúllyal biró üres járművek után, darabonként ........ . 80 fillér. 9. Teherautomobilok, teherrel és a rendesnél nagyobb önsúllyal biró megterhelt járművek után, darabonként .... 1 pengő 60 fillér. 10. Nagy önsúllyal biró magános gépek, cséplőgépek, gőzekék, gőzgépek, gőzhengerek, stb. után, darabonként« ■ * e * * 2 pengő. B. ) A vámszedés érvényesítésénél a vámmentes­séget az 1890. évi I. t.-c. 99. §-a alapján követ­kezőleg állapítom meg: A vámtárgyak fizetése alól mentesek : 1. az államfő és közvetlen kísérete, a kir. uralkodóház minden tagja és udvartartásaik, valamint mindezek állatai, fogatai, járóművei; 2. az idegen hatalmasságok követei, képvise­lői és ezeknek állatai, fogatai, járóművei; 3. a fegyveres erőhöz tartozó, vagy annak szolgálatában álló egyének, nemkülönben mindazon fogatok (ideértve a kirendelt községi előfogatokat is) és állatok, melyek a fegyveres erő szükségleteinek szállítására használtatnak. Ha az egyének vagy szállítási eszközök katonai minősége külsőleg felismerhető nem lenne, meg­felelő hatósági igazolvánnyal kell bírniok ; 4. az állami és törvényhatósági tisztviselők, továbbá a közbiztonság fenntartásával meg­bízott hivatalos közegek, pénzügyőrök, a fe­­gyencek, foglyok, toloncok és az azokat kísérő személyzet, nem­különben a mindezeket szál­­lító állatok, fogatok, járóművek ; 5. az állami javakat szállító személyek, álla­tok, fogatok, járóművek ; 6. a m. kir. postát szállító személyek, a távirdai küldöncök és a mindezeket szállító állatok, fogatok, járóművek ; 7. mindazok, kik állami, törvényhatósági, vasúti állomásokhoz vezető, községi közleke­dési és községi utak s azokon levő műtárgyak építésével és jó karban tartásával, vagy ezen teendők ellenőrzésével vannak megbízva, nem­különben a mindezeket szállító állatok, foga­tok és járóművek , amennyiben a hivatalos te­vékenységüknél ezen vámtárgy használatára vannak utalva ; 8. mindazon állatok, fogatok, járóművek, amelyek az állami vasutak, állami törvényható­sági, vasúti állomáshoz vezető, községi közleke­dési vagy községi utak, azokon levő műtárgyak építésére és fenntartására, továbbá az árvéde­lem biztosítására szükséges anyagokat szállít­sak, még, ha a szállítás vállalat útján történik is ; 9. , 3., 4., 5., 7. és 9. pontokban említett vám­mentes személyeket és tárgyakat szállító álla­tok, fogatok és járóművek mentességüket üre­sen visszatértükben is élvezik ; 10. a községi közmunkát teljesítő személyek, állatok, fogatok és járóművek ; 11. a hivatalos működésben eljáró s egyházi jelvénnyel ellátott lelkészek, nemkülönben az általuk ily működésben használt állatok, foga­tok, járóművek ; 12. a temetkezési menetekben és búcsújára­­tokban résztvevő személyek és az általuk hasz­nált állatok, fogatok, járóművek, ha a menet csoportosan és egyházi jelvénnyel vonul ; 13. a templom, iskola és paplak építésére ingyen kiszolgáltatandó fuvarok ; 14. közveszély (hófúvás, árvíz, tű­z, stb.) ese­tén az elöljáróság által az 1886. évi XXII. t.-c. 136. §-a alapján kirendelt közerő, tűzvész, ár­víz, vagy háború idején a mentők, menekülők és az általuk használt állatok, fogatok és járó­művek ; 15. a tűzoltók és mentők, valamint az általuk használt állatok, fogatok és járóművek, midőn a vész, illetőleg szerencsétlenség helyére sietnek, vagy onnan visszatérnek ; 16. azon lovak és teherhordó állatok, melyek katonai célra kirendeltetvén az átvételi helyre vagy onnan visszaszállit­atnak, továbbá a fegy­veres erő élelmezése céljából beszerzett marhák, melyekre nézve a hajlóknak katonai hatóság által kiállított igazolványt kell felmutatniuk ; 17. az állategészségügyi szempontból általá­nos vizsgálatra behozott tenyészállatok, vala­mint állategészségügyi szempontból vagy egyéb közérdekből elrendelt vizsgálatra hatósági in­tézkedés folytán elővezetett állatok, úgyszintén az állatkiállításra felhajtott állatok ; 18. állami adót szállító, újoncállítás vagy ellenőrzési szemle céljából utazó községi elöl­járók és azokat szállító állatok, fogatok, járó­művek ; 19. az állami közvetítéssel beszerzett vagy ki­osztott és kizárólag közcélra szolgáló vető­magvak, gépek, tenyész- és haszonállatok, nö­vényi betegségek ellen való védekezés szem­pontjából nagyobb tételekben szállított ipari termények, réz és vasgálic, mész, stb. szállítmá­nyokat szállító fogatok és járóművek . 20. Balsa község volt úrbéres gazdaközön­sége, valamint ezek cselédei, munkásai és mind­ezeket szállító állatok, fogatok és járóművek ; 21. a vámtulajdonos m. kir. államkincstár által vámmenteseknek önként elfogadott sze­mélyek, állatok és fuvarok, ideértve mindazon vámmentességeket is, melyek magánjogi szer­ződéseken vagy egyezségeken alapulnak . 22. Vencsellő község lakosai, azoknak álla­tai, fogatai és járóművei az esetenkénti vám­fizetés atól szintén mentesek, tekintettel arra, hogy Vencsellő község a lakosait terhelő híd­­vámokat erre szóló külön engedélyem alapján évi átalányösszeggel váltotta meg. Nem illeti meg azonban vámmentesség a községhez tar­tozó 1.074 hold kiterjedésű uradalmi birtok tu­lajdonosát, állatait és fogatait. Mindazon személyeknek, állatoknak, foga­toknak és járóműveknek, melyek a fenti pon­tok szerint vámmentesek — amennyiben azok vámmentes jellege külön megállapítható nem volna, — megfelelő hivatalos igazolvánnyal kell birniok. Budapest, 1931. évi junius hó 20-án. A miniszter rendeletéből: Vécsey s. k. miniszteri tanácsos. BUDAPEST­ KÖZLÖNY M. kir. kereskedelemügyi miniszter 829/1931.1. szám. Engedélyokirat. A közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. törvénycikk 81. és 86. §-ai alapján kiállított ezen Engedélyokirat szerint Hódmezővásárhely thjf. város közönsége részére az ide fűzött hely­­szinrajzban Útburkolat neme szerint színezett és vörös tengelyvonallal megjelölt és a műleírás­­ban részletesen körülírt közutak, utcák és terek, valamint a helyszínrajzon és műleírásban sze­replő műtárgyak, továbbá a helyszínrajzon és műleírásban feltüntetett­­vámsorompók és vám­házak építési, fenntartási, kezelési és esetleges újból való építési költségeinek részben való fedezése fejében a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértőleg az ottani vasúti állomáson fel- és leadott és a vámtárgyak igénybevételével szállí­tott áruk (szállítmányok) után, valamint a sorompóknál az 54.962/1927. és a 8.577/1930. számú itteni rendeletek értelmében eddig gya­korolt kövezetvámszedési jogot újból engedélye­zem és azt, valamint annak gyakorolhatását a következő feltételekhez kötöm : A. Feljogosítom Hódmezővásárhely törvényható­sági joggal felruházott város közönségét arra, hogy az 1890. évi 1. t.-c. 93. §-a értelmében a legközelebb egymásután következő öt éven át, illetőleg az 1935. évi december hó 31-ig bezáró­lag kövezetvámszedési jogot gyakorolhasson s annak érvényesítésénél a következő vámdijakat szedhesse. Vámdijak : a) A vámsorompóknál. Minden bemenő állat és jármű után. 1. Szarvasmarha, ló, szamár, öszvér és ezek­hez hasonló nagy állatok után, darabonként 16 fillér. 2. Kisebb állatok, mint borjú, csikó, sertés, juh, kecske és ezekhez hasonló állatok után, darabonként 18 fillér. 3. Könnyű járművek (targonca, járgány, taliga, kerékpár után üresen, darabonként 18 fillér. 4. Ugyanezen járművek után teherrel, dara­bonként 16 fillér. 5. Rendes járművek (hintó, kocsi, szekér, mo­toros kerékpár) után üresen, darabonként 16 fillér. 6. Ugyanily járművek után teherrel, darabon­ként 30 fillér. 7. Személyszállító automobilok és a rendesnél nagyobb önsúllyal biró járművek után terhelés nélkül 70 fillér. 8. Autóbuszok után, darabonként 1.20 pengő. 9. Teherautomobilok s a rendesnél nagyobb önsúllyal biró megterhelt járművek után 1.40 pengő. 10. Nagy önsúllyal biró magánjáró gépek, cséplőgépek, gőzekék, gőzhengerek, gőzgépek után 2,70 pengő. A kövezetvámot megfizetni köteles minden nem helybeli lakos, azon esetben is, ha szállít­mányait helybeli fogatokon is szállítja, habár Hódmezővásárhelyen birtokos volna is, továbbá minden helybeli lakos, aki vizen való elszállí­tásra vámköteles árukat a városból kivisz, vagy a vízről szállítva a városba behoz. b) A vasúton fel- és leadott áruk és szállítmányok után : 1. Tömegáruk után nyers állapotban (mint kő, kavics, agyag, homok, föld, cement, mész, tégla, tetőcserép, szén és koksz, tűzifa, bánya- és rönkfa, nyersfémek, ércek, szalmatrágya, burgonya, cukorrépa, papírhulladék, stb.), q-ként 3 fillér. 2. Félgyártmányok, állati nyerstermények, emberi és állati élelemre szolgáló cikkek után feldolgozatlan állapotban (mint nyersvas, acél, kátrány, bitumen, deszka, épületfa, használt zsák, használt üres hordó, nyershús, csont, nyersbőr, gabonaneműek, vélemények, magvak, nyersgyümölcs, zöldség, takarmányneműek, tojás, tej, tejeskanna, üres tejeskanna stb.), q-ként 6 fillér. 3. Ipari, kereskedelmi, fogyasztási, illetőleg élelmezési cikkek után teljesen feldolgozott álla­potban, gyarmatáruk után (mint vastartók, sí­nek, üres új hordók, edények, fémáruk, ruh­a­­neműek, háztartási cikkek, liszt, zsír, vaj, fel­dolgozott húsfélék, cukor, kőolaj, kávé, tea, déligyümölcs, sör, bor, szesztartalmú italok, stb.), q-ként 8 fillér. 4. Darabáruk után (gépek, bútorok, jármű­vek, élőállatok), q-ként 14 fillér. 5. Fény­űzési cikkek után (mint arany- és ezüsttárgyak, műtárgyak, ékszerek, illat- és piperecikkek, stb.), q-ként 28 fillér. Megjegyzések : 1. A­ kövezetvám a kimenő árukra a feladat, az érkezőkre pedig a címzettet terheli. 2. A kövezetvám kiszámításánál az 50 kg-on aluli mennyiségek félméterm­ázsának veendők, vagyis­­utánuk a díjtételek fele szedhető, az 50 kilogrammon felüli, de 100 kg-on aluli mennyi­ségek pedig egész métermázsának veendők. 3. A vasúton való fel- vagy leadásnál már a megvámolt állatok és járművek a vámsorom­­­póknál újból meg nem vámolhatók. 1931 július 1.

Next