Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. július (65. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-01 / 146. szám értesítője

2 Árverés.. Pk. X. 531818/1929. szám. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Triesli Általános Biztosító Tár­sulat javára 18 pengő 72 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1929. évi 43011. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi március hó 15. napján lefoglalt és 1975 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szárltó végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Bajnok­ utca 17. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 2. napjá­nak délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi junius hó 3. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. G F 12888 Árverés. Pk. VII. 751810/1931. szám. Dr. Keleti Jenő ügyvéd által képviselt Irodai Gépeket Árusító Rt. javára, dr. Heller Tivadar ellen 318 pengő 01 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 121454. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 10. napján lefoglalt és 3450 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó halál­-­ igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Pannonia­ utca 6. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi julius hó 3. napjának délelőtti egynegyed 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. A Budap­ti Közlöny Hivatalos Értesítője 1931 julius 1. meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Budapest, 1931. évi junius hó 25. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. 0 F 12871 Árverés. Pk. VIII. 332921/1928. szám. Dr. Diamant Károly ügyvéd által képviselt Enciklopédia Rt. Kiadó­­vállalat javára 44 pengő tőke és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi junius hó 18. napján lefoglalt és 3(200­0-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megneve­zett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nin­cs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­­pesten, VI. kerület, Aradi­ utca 22. szám, földszinten le­endő megtartására határidőül 1931. évi július hó 1. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 21. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 12900 Árverés. Pk. 671302/1930. szám. Dr. Radó Pál ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Gázművei javára 53 pengő 88 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közpefl­i kir. járásbíróság 1930. évi 306987/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szep­tember hó 6. napján lefoglalt és 1600 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykeresés folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. ker., Kálvária­ tér 18. szám alatti kávéházban leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 1. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, billiárd asztalok s. egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi junius hó 1. napján. Cseres­nyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12911 Dr. Dach Géza ügyvéd által képviselt. Antikart régiség javára 150 pengő és járulékai, 50 pengő és járulékai, 100 pengő és járulékai és 50 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1931. évi május hó 22. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O F 1287­0 • Árverés. Pk. VII. 689179/1930. szám. Dr. Fornheim Jenő ügyvéd által képviselt Egyesült Izzólámpa és Vil­lamossági Rt. javára 17 pengő 09 fillér követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 238010. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 23. napján lefoglalt és 7975­­-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VI. kerület, Városliget, Széchenyi fürdőben le­endő megtartására határidőül 1931. évi július hó 2. nap­jának délutáni fél 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Dr. Báthor István ügyvéd által képviselt Brammer Ödön és Társa javára 1022 pengő 90 fillér és járulékai, dr. Borbás Gáspár ügyvéd által képviselt Magy. Köz­­tisztv. Szöv. javára 262 pengő 42 fillér és járulékai, dr. Fehér Dezső ügyvéd által képviselt Magy. Fiath Autó javára 450 pengő és járulékai, dr. László M. Mihály ügyvéd által képviselt Magyar-Holland Bszt. javára 391 pengő 34 fillér és járulékai, dr. Székács Elek ügyvéd által képviselt Fabank Rt. javára 209 pengő 30 fillér és járulékai, dr. Kassai Béla ügyvéd által képviselt O. Kapricus javára 150 pengő és járulékai. dr. Pólyák Béla ügyvéd által képviselt vb. Sándor M. csődtömegg. javára 50 pengő 60 fillér és járulékai. Quitt Lipót és Társa ja­vára 510 pengő 22 fillér és járulékai erejéig. Budapest, 1931. évi május hó 26. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 12913 Árverés. Pk. V. 782348/1930. szám. Dr. Pető Béla ügy­véd által képviselt Vágó Rezső Rt. javára 177 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 314392. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 6. napján lefog­lalt és 1960 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megosztását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Pod­­maniczky­ utca 71. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi július hó 23. napjának délutáni 3 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne Árverés. Pk. VII. 768908/1931. szám. Ifj. dr. Farkas Gyula ügyvéd által képviselt „Coroxa“ Szaru és Műszer­­árugyár javára 25 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1981. évi 424486. számú elrendelő és Pk. Vll. 768908. számú kiküldő végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 4. napján lefoglalt és 1480 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, V. ker., Visegrádi­ utca 1. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 3. napjának délutáni 1 órája fűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti befedezés, áru s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­ el fogom adni. Budapest, 1931. évi június hó 5. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végre­hajtó. O­F 12868 Árverés. Pk. I. 15297/1930. szám. Dr. Toffler Arthur budapesti (V., Szent István-tér 15.) ügyvéd által kép­viselt Steaua Magyar Kőolaj Rt. budapesti bej. cég javára 775 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a pestvidéki kir. járásbíróság végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől lefoglalt és 3344 pengőre becsült ingóságokra kir. járásbíróság fenti szánni végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budakeszin, Kossuth Lajos­ utca 61. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 8. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bi­torok, személyszállító­­autó, üzleti felszerelvények s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 27. napján. Glavina János, kir. kir. végrehajtó. __________________ C­F 12859 Árverés. Pk. V. 772040/1931. szám. Dr. Galambos Mihály ügyvéd által képviselt Budapesti Bérház Rt. javára 275 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 205557. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 18. napján lefoglalt és 3750 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület. Rákóczi-út 59. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi július hó 1. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, fest­mény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 9. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 12853 Árverés. Pk. 26487/1929. szám. Dr. Hajós Zoltán, mint biróilag kirendelt ügygondnok dr. Waldhauser István, Magyar Fedéllemezgyárak Bevásárlási és Eladási Szövet­kezete javára 200 + 60 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a pesterzsébeti és a budapesti közp. kir. járásbíróság 1929. évi fenti, 15315/2. 1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1528 pengőre becsült ingóságokra a pesterzsébeti kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908:XLV. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Csepelen, Fő­ utca 33. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígér­nek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Pesterzsé­bet, 1931. évi junius hó 2. napján. Bíró Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 12829 Árverés. Pk. VII. 747050/1931. szám. Dr. Boda Ernő ügyvéd által képviselt Kovács A. és Társa javára 240 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 60036. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 11. napján lefoglalt és 4035 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Zrinyi­ utca 12. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 2. napjá­nak délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, csillár, szobor, zongora stb. ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Dr. Heller Zoltán ügyvéd által képviselt Tabarek Rezső javára 500 pengő és járulékai, dr. Krausz Jenő ügyvéd által képvisel Singer Emil javára 700 pengő és járulékai, dr. Szilágyi Dezső ügyvéd által képviselt Tabarek Rezső javára 500 pengő és járulékai, dr. Holló Lajos ügyvéd által képviselt Zsiatno Polska javára 1620 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi junius hó 8. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végre­hajtó. O­F 12855 Árverés Pk. V. 764766/1931. szám. Dr. Illés Jenő ügyvéd által képviselt Kutassy Lajos a „Magyar Szállo­dás és Vendéglős“ Lap kiadója javára 71 pengő 30 fit­, követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 203212. számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. március hó 18. napján lefoglalt és 5230 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elren­­delem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, VI ker., Lázár­ utca 6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi julius hó 2. napjának délutáni fél 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 29. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végre­hajtó. O­F 12893 Árverés. Pk. IX. 773500/1931. Dr. Szőnyi Ferenc ügy­véd által képviselt Várnai Dezső és Sternberg Dezsőné javára 5350 dollár követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 3. P. 33625/28. sz. végzéssel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1931. évi április hó 24. napján lefoglalt és 1775 pengőre be­csült ingóságokra az árverést a V. T. 102. 51-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, V. kerület, Honvéd-utca 8. szám, III. emelet 6. ajtószám­ és folyt. Vill. ker., Rökk Szilárd­ utca 6. szám, IV. emelet 2. ajtószám­ alatt leendő megtartására határidőül 1931.. évi julius hó 3. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat úgymint: bútorokat, női­ ruhákat, diszvánkosokat, perzsaszőnye­­geket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értelmében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi megnevezett végrehajtátok kielégítésére is elrendeltnek tekintendő és azok bejelentésére is megtartható. Budapest, 1931. évi junius hó 1. napján Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. . . . „ ... ..OF 12832

Next