Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. augusztus (65. évfolyam, 173-197. szám)

1931-08-01 / 173. szám értesítője

2 Árverés. 296/1931. vh. szám. Dr. Kardos Károly pápai ügyvéd által képviselt Budapesti Ásványolajgyár Rt. javára 446 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a pápai kir. járásbíróság 1931. évi 1379. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi június hó 17. napján le­foglalt és 6­66 pengőre becsült ingóságokra a pápai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett dr. Ilerczog Manó ügyvéd által képviselt Vacuum Oil javára 879 pengő 58 fillér és járu­lékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Takácsiban leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 13. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróikig lefoglalt hutorok, sertések, traktor, cséplő és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Pápa, 1931. évi julius hó 8. napján. Asztalos Sándor kir. kir. végrehajtó. O­F 15059 Árverés. 202/1931. vh. szám Dr. Politzer Ignác ügy­véd által képviselt Magyar Általános Takarékpénztár Rt. javára 1200 pengő tőke és járulékai erejéig a tabi kir. járásbíróság 1929. évi 1993/2. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1930. évi február hó 25. napján lefoglalt és 1250 pengőre becsült ingóságokra a tabi kir. járásbíróság Pk. 1356/1930. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán Kapolyon leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 8. (nyol­cadik) napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 2 ló, 1 tehén, 2 kocsi, gazdasági fel­szerelések és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Tab, 1931. évi julius hó 8. napján. Ifj. Czotter Jenő, kir. bír. végrehajtó. O 11838 Árverés. Pk. V. 779144/1931. szám. Dr. Szirmai Jenő ügyvéd által képviselt Popper és Kálmán cég javára 300 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság az 1931. évi 420007. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 22-én lefoglalt és 6500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, IX. ker., Tompa­ utca 9. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyivánit. Budapest, 1931. é­vi juli­uS 6. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó O­K 15098 Árverés. Pk. VII. 774764/1931. szám. Dr. Schöffer Aladár ügyvéd által képviselt Magyar Országos Köz­ponti Takarékpénztár javára 3200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi fenti számú végzésével elrendelt kieégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől az 1931. évi május hó 1. napján lefoglalt és 1280 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-cikk 20. szakasza alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de­ csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VII. kerület, Dembinszky­ utca 7. szám, I. emeleten leendő meg­torlására határidőül 1931. évi augusztus hó 18. nap­jának délutáni fél 6 órája tű­zeik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi július hó 23. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11816 Árverés. Pk. I. 57818/4. 1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi P. 205087. számú végzésével dr. Halász Géza ügyvéd által képviselt Lemezárugyár Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 245 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 124.410 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégíté­sére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Fortuna­ utca 9. szám, I. emeleten leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 3. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt buto­­rokat, lakásberendezést, zongorát és festményt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mel­lett, becsáron alul is eladom. Felhívom, mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Ezt az árverést még akkor is megtartom, ha a bejelentő fél a helyszínek­ nem jelenik meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi július hó 14. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 15091 Árverés. Pk. V. 781622/1931. szám. Dr. Róth Béla ügyvéd által képviselt Spitzer Testvérek cég javára 127 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 431022. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől az 1931. évi június hó 2. napján lefoglalt és 4570 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykeresés folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, Vil­. ker., Rákóczi út 1. szám aluli leendő megtartására határ­időül 1931. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, berendezés, áru és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Dr. Neuwirth Ernő ügyvéd által képviselt Taubhner Salamon javára 300 pengő és járuléki erejéig. Buda­pest 1931. évi julius hó 6. napján. Pongrácz Olivér, bir. végrehajtó. O­F 15089 Árverés. Pk. X. 780928/1931. szám. Dr. Szügyi Imre ügyvéd által képviselt özv. dr. Mihajlovits Miklósné javára 800 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 446684. szá­mú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 29. napján lefoglalt és 1300 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Kálvária-tér 6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a bi­róilag lefoglalt bútorok, bőrgarnitúra, képek, csillár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi július hó 7. napján. Dr. Issekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 15057 Árverés. Pk. VII. 782837/1931. szám. Dr. Faludi Ferenc ügyvéd által képviselt L. Beck et Sohn cég javára 17,60 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 213825. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 10. napján le­foglalt és 1220 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, IV. kerület, Semmelweis­ utca 23. szám, II. emelet 12. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 7. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg bocsáron alul is el fogom adni még akor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi június hó 30. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 15055 Árverés. Pk. 2440., 24402., 24875/1931. sz. Dr. Beregi Endre ügyvéd által képviselt Lóránt Jenő javára 200 és 159 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a központi kir. járásbíróság 1931. évi 427541., 430592., 427541/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1850 pengőre becsült ingóságokra a kispesti kir. járás­bíróság fenti szám­l végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében! Kispesten, Nagy Sándor­ utca 30. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 6. nap­jának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt gép, csap, motor, transmissió, szikvizes üvegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Kispest, 1931. évi julius hó 10. napján. Ferenczy Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 15068 Árverés. Pk. VII. 777045/1931. szám. Dr. Natzler Ervin ügyvéd által képviselt Fox film rt. javára 530 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 451239. számú el­rendelő és Pk. 777045. szám­i kiküldő végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1931. évi május h­ó 11. napján lefoglalt és 17.250 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járás­­bíróság lenti számú végzésével az árverés elrendelt el­­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében, Budapesten, VI. kerület, Állatkert­­ ut 10. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 7 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, székek és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés csönében, esetleg bejyrem­ alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi julius hó 6. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végre­hajtó. M­OF 15069 .Árverés. Pk. V. 755581/1931. szám. Dr. Schubert Ig­nác ügyvéd által képviselt Zöld József javára 262 pengő 80 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 4. napján lefoglalt és 7550 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Podmaniczky­ utca 77. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron­ alul is el fogom adni. Dr. Müller Mihály ügyvéd által képviselt Toldi Olivér javára 403 pengő 90 fillér és járulékai, dr. Julesz Jenő ügyvéd által képviselt Bischitz Miksa javára 3000 pengő és járulékai, dr. Uhhwurm Ödön ügyvéd által képviselt Kainrath Antal javára 10 pengő és jár., dr. Fleischmann József ügyvéd által képviselt dr. Kern Géza javára 3190 pengő 99 fillér és jár., dr. Bálint Andor ügyvéd által képviselt dr. Bálint Andor javára 903 pengő 95 fillér és járulékai, dr. Rényi Aladár ügyvéd által képviselt Tisztviselők Központja javára 366 pengő 84 f­ős jár., dr. Kálmán Lőrinc ügyvéd által képviselt dr. Kálmán Lőrinc javára 326 pengő 24 fillér és jár., dr. Kövess Béla ügyvéd által képviselt dr. Kövess Béla javára 6471 pengő és jár., dr. Strausz László ügyvéd által képviselt dr. Rothbart László javára 20 pengő és jár., dr. Radó Pál ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Gáz­művei javára 85 pengő 26 f és jár., dr. Fenyves Gyula ügyvéd által képviselt Broderie Himzőszalon javára 13 pengő és járulékai, dr. Gyenes Ferenc ügyvéd által képviselt Rosenfeld Sándor javára 40 - es járulékai, dr. Kálmán Lőrinc ügyvéd által képviselt Török Lajos javára 35 pengő és jár., dr. Weser Richard ügyvéd által képviselt Pesti Napló Rt. javára 120 pengő és jár., dr. Hagymássy Dénes ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Elektromos Művei javára 1428 pengő 97 fillér és járulékai erejéig. Budapest, 1931. évi julius hó 2. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 15075 Árverés. Pk. X. 775133/1931. szám. Dr. Kanczukker Géza ügyvéd által képviselt Autro Daimler Puch Sleyer Művek Magy. Ker. Rt. jav. 1550 . és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 907. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 2. napján lefoglalt és 6000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI. kerület, Lehel­ utca 25. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 6. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 4 üléses autó s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi július hó 11. napján. Dr. Issekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 15045 Árverés. Pk. V. 783634/1931. szám. Dr. Gellért Áron ügyvéd által képviselt dr. Gádor Miklós javára 33000­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 428971. számi­ végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó­­­. napján lefoglalt és 5840 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel- td­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vill. ker., Nagytemplom­ utca 22. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi julius hó 6. napján. Bisitz Mihály, kir. bírósági végre­hajtó. O­F 15049 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1931 augusztus 1

Next