Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. szeptember (65. évfolyam, 198-222. szám)

1931-09-01 / 198. szám értesítője

2 Árverés. Pk. I. 58934/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság Pk. X. 765117/1931. számú végzésével dr. Fenyő Vilmos ügy­véd által képviselt Exportgesellschaft für Glaswaren Kurt J. Co. G. m­. b. H. végrehajtató részére végrehaj­tást szenvedő ellen 428,20 német márka követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogam­­­atosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 4560 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapes­ten, I. kerület, Krisztina­ körut 73. szám, I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőúl 1931. évi szeptember hó 2. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakás-, üzletberen­dezést, zongorát, szőnyeget, rádiót, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező ki­váltságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi Julius hó 28. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 17219 Árverés. Pk. 63103/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 439111/1931. sz. végzésével dr. Krausz Ernő ügyvéd végrehajtató részére Tóth Árpád és neje dr. Tóth Árpádné végrehajtást szenvedők ellen 1500 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1180 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, II. kerület, Retek­ utca 27. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 3. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. László Árpád ügyvéd által képviselt Friedmann Mór javára ősi pengő és járulékai, dr. Szendey Béla ü­gyvéd által képviselt Magyar Általános Hitelbank ja­vára 1997 pengő 18 fillér és járulékai, dr. Brozik Félix ügyvéd által képviselt dr. Korányi Zoltán javára 70 - is járulékai. Budapest, 1931. évi augusztus hó 19. nap­ján. Dr. Szilágyi Imre kir. kir. végrehajtó. O­F 17217 Árverés. Pk. I. 59673/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 432567. 1931. számú végzésével dr. lovag Ullmann Antal ügyvéd által képviselt Universal Film Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 169 pengő 76 fillér követe­­lés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3675 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Buda­pesten, II. kerület, Markovits Iván­ utca 4. szám, föld­szinti mozgóban leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 3. napjának délelőtti fél 1i óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, berendezés, vetítőgép és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931 évi augusztus bő 10. napján. Dr. T­ob­­rovíts Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 17138 Árverés. Pk. I. 57612/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 16802/7. 1929. sz. végzésével dr. Polgár György ügyvéd által képviselt Soroksárvidéki Takarékpénztár Rt. végre­hajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 2700 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1575 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése ere­jéig, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II. ker., Margit-körut 69. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 2. napjának délelőtti fél 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi augusztus hó 10. napján. Dr. Szilágyi Imre, kir. kir. ,végrehajtó, D F 17159 Árverés. Pk. 3903/1929. szám. Dr. Sarudy István ügy­véd által képviselt báró Berg és Sávéi javára 1300 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti királyi törvényszék 1929. évi 43978. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi szeptember hó 18. napján lefoglalt és 4000 P-re becsült ingóságokra az enyingi kir. járás­­bíróság fenti szirmú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI­­I.cikk 20. -a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­n­ő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Szilasbalháson leendő megtartására határ­időül 1931. évi szeptember hó 4. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, traktor, lovak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, el fogom adni. Enying, 1931. évi augusztus hó 5. napján. Kele­­csényi Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 17141 Árverés. Pk. I. 62798/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 356799/1930. számú végzésével dr. Polgár György ügyvéd által kép­viselt Fischer Julia és Társa Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 700 pengő 44 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 12.175 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak a fent meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. ker., Váralja­­utca 2. szám, I. emelet 1 ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1931. évi szeptember hó 2. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, festmények, szőnye­gek, cipők, csiszolt piperetárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­­szín­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931 évi augusztus hó 8. napján. Dr. Dobro­­vits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 17160 Árverés. Pk. X. 775502/1931. szám. Dr. Székely Dezső ügyvéd által képviselt Warhanek C. javára hátralékos 519,68 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapeseti központi kir. járásbiróság 1929. évi 107878. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 4. napján lefoglalt és 24810 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XI.1. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VI. ker., Próféta­ utca 5. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1931. évi szeptember hó 4. napjá­nak délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, különféle gépek s egyéb ingóságokat a leg­­többet ígérőnek készpénzfiztés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi július hó 29. napján. Dr. Makai László, kir. bír. végrehajtó. O­F 17158 Árverés. Pk. I. 53280/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével dr. Káldor Imre ügyvéd által képviselt őz dr. Költéseit Lajosné és Lohnsdorf Ferencné végrehajtatok részére végrehajtást szenvedő ellen lakbér 325 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1310 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverés elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok kö­vetelése erejéig­­végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­­ben Budapesten, I. ker., Váralja­ utca 3. sz. alatt leendő megtartására haáridőül 1931. évi szeptember hó 2. nap­jának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi augusztus hó 5. napján. “Dr. Dobro­­vits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 17166 Árverés. Pk. I. 59279/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 119396. 1931. számú végzésével dr. Kanczuker Géza ügyvéd által képviselt Salgó Imre Végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 122,54 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1367 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árve­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pe­st,ea, I. kerület, Győző­ utca 5. szám, földszinti üzletben leendő megtar­tására határidőül 1939. évi szeptember hó 2. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, különféle égők, hangszórót, rádiót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előző­leg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi augusztus hó 10. napján. Dr. Dobro­­vits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 17179 .Árverés. Pk. 29466/1930. sz. Közhírré teszem, hogy dr. Deutsch Sándor budapesti, dr. Radvány Manó buda­pesti, dr. Kazár Andor pécsi, dr. Hajdú Árpád budapesti ügyvédek által képviselt Eibenschütz Adolf, May Mór, Bless S. d. Bless et Sons Manchester és Reiner Károly végrehajtatok részére végrehajtást szenvedők ellen 5-44- 1495 4- 134.40 4- 254.50 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 14.73­ pengőre becsült ingóságokra a pécsi királyi járásbiróság Pk. 29466/1930. számú végzése folytán az árverést elrende­lem annak a kielégítésére jogostul alap s felülfoglaltatók követelése erejéig alperes üzletében megkezdvee Pécsett, Király­ utca 21. szám alatt és folytatva Pécsett, Nagy Flórián­ utca 2. szám alatti házban leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 5. napjának dél­utáni 4 óráját tűzöm ki, mikoris a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzleti berendezéseket, vö­­rösárukat, kész­letruhákat, pénzszekrényt, írógépet, ton­ck­et, íróasztalt s szobabútorokat és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becs­­áron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1931. évi augusztus hó 16. napján. Szalay János, királyi bírósági végrehajtó. O­F 17206 Árverés. Pk­­X. 771020/1931. szám. Dr. Szilasi Fe­renc ügyvéd által képviselt Strasser Vilmos Ingatlanok házkezelősége özv. Strasser Vilmosné javára hátralékos 159 pengő 80 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 523853. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1981. évi április hó 16. napján lefoglalt és 1220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartásié: elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VI. kerület, Podmaniczky­ utca 21. szám, I. emelet 11. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 4 órája tü­zelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, 1 ezüst cigarettatárca és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi augusztus hó 3. napján. Dr. Zongor Endre, királyi bírósági végrehajtó. " _________ 0 F 17207 Árverés. 6238/1931. vh. szám Steiner Sándor végre­hajtató javára 4000 pengő tőke és járulékai erejéig az egri királyi törvényszék Pk. 2266/1931. szám­i vég­zése folytán végrehajtást szenvedőnél biróilag lefog­lalt és 7805 pengőre becsült ingóságokra az árverést­­— azon foglaltatók követelése erejéig, akik törvényes zálogjogot nyertek — annak Gyöngyösön leendő meg­tartására 1931. évi szeptember hó 10. napjának dél­utáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a lefoglalt ingóságok, u. m. , különféle házi bútorok, hangszórós rádió, bőr­garnitúra, különféle hordók, prés, ló, kocsik, vaspénz­­szekrény, írógép, stb. nyilvános árverésen készpénz­­fizetés mellett el fognak adótni. Az árverési vevő a vételáron felül köteles fizetni a vételi illetéket és forgalmi adót is. Gyöngyös, 1931. évi augusztus hó 17. napján. Ocskay László, királyi bíró­sági végrehajtó. O­F 17212 Árverés. Pk. IX. 782943/1931. szám. Dr. Illés Jenő ügyvéd által képviselt Kutassy Lajos javára 146.88 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 245111. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi június hó 9. napján le­foglalt és 17.170 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. ker. Örömvölgy­ utca 18. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írás­ban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi augusztus hó 3. napján. Pongrácz Olivér, kir. bírósági végrehajtó. O­E 17162 & Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1931 szeptember 1.

Next