Budapesti Közlöny, 1931. október (65. évfolyam, 223-249. szám)

1931-10-01 / 223. szám

2 A pénzbüntetésre az 1928 : X. t.-c. rendelke­zései irányadók, a pénzbüntetés legmagasabb mértéke az 1931 : XXVI. t.-c. 3. §-ának 1. be­kezdése értelmében nyolcezer pengő. A pénz­­büntetés átváltoztatására és a kihágás elévülé­sére az 1931 : XXVI. t.-c. 3. §-ának 3., illetőleg 4. bekezdésében foglalt rendelkezések nyernek alkalmazást.­ Ama kőszén, barnaszén, brikett és koksz­­készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, elkobzásnak van helye. Az elkob­zott készlet értékét az országos insegakció cél­jára kell fordítani. A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak, a m. kir. állami rendőrség működése területén a m. kir. állami rendőrség­nek hatáskörébe tartozik. A jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe és életbelépésével a szénügyek intézéséről szóló 996/1922. M. E. és 2.226/1924. M. E. számú rendeletek, valamint a jelen rendeletben fog­laltakkal ellenkező egyéb korábbi rendelkezé­sek hatályukat vesztik. Budapest, 1931. évi szeptember hó 30-án. Gróf Károlyi Gyula s. k. m­. kir. minisztereknek. A m­. kir. pénzügyminiszter 1.800/1931. P. M. számú rendelete a bankszünnapok következtében tett átmeneti intézkedések fokozatos megszüntetéséről szóló 4.550/1931. M. E. számú rendelet 1. §-ában megállapított felmondási kötelezettség és kifize­tési korlátozás megszüntetése tárgyában. A 4.550/1931. M. E. számú rendelet (kih­ir­­dettetett a Budapesti Közlöny 1931. évi augusz­tus hó 15-én megjelent számában) 1. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1931. évi október hó 1. napjától kezdve megszüntetem a 4.550/1931. M. E. számú ren­delet 1. §-ának (1) bekezdésében a folyószám­lán, csekkszámlán vagy takarékbetéti könyvön alapuló követelésekre meghatározott 3 napi fel­mondási kötelességet, továbbá az említett sza­kasz (2) bekezdésében a lekötött folyószámlán, vagy csekkszámlán alapuló követelések tekin­tetében meghatározott azt a korlátozást, hogy ily követelésekből a kikötött idő eltelte előtt ki­fizetést teljesíteni vagy a jogosult egyéb rendel­kezéseit (pl. átutalást) foganatosítani nem sza­bad. Ezen rendelkezés folytán az 1931. évi ok­tóber hó 1. napjától kezdve a 4.550/1931. M. E. számú rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés is hatályát veszti. Budapest, 1931. évi szeptember hó 30-án. Dr Vargha Imre s. k. államtitkár. A m­. kir. pénzügyminiszter 1931. évi 123.705. szám­i rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjá­ból pengeértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem :­­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre, 1931. évi szeptember havában nyílt meg, továbbá az 1931. évi október havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok sz­rint számítandók át pengeértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be a 2. §-ban, ha pedig devi­zában a 3. §-ban megállapított átszámítási kincs az irányadó­ 3. §. Váltók (Devizák) árfolyama Amsterdam ..................................... 229.79 P Kopenhaga....................................... 150.99 „ Oslo.................................................. 150.99 „ London ............................................. 26.78 „ New-york ...................... 569.62 „ Paris •• 22.35 „ Zürich............................. 111.06 „ Praga •••••••••••• •••••••••••• 16.88 ", Belgrad............................................ 10.04 „ Brüssel.............................................. 79.23 Bukarest........................................... 3.32 Szófia .............................................. 4.12 Stockholm ....................................... 151.16 Wien .............................................. 80.05 Berlin............................................. 135.21 Milánó ............................................... 29.63 4­ §■ Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminiszté­rium döntését kell kérni. Budapest, 1931. évi szeptember hó 29-én. Dr Vargha Imre s. k. államtitkár. A m­. kir. pénzügyminiszter Harka községben mellékvámhivatalt állított fel. (104.823/1931. XII. fő. szám.) A csermajori m. kir. mezőgazdasági tejipari szakiskola igazgatósága a szabályszerű eljárás lefolytatása után, Dömötör József budapesti lakosnak, elveszett vasmesteri bizonyítványa helyett folyó évi szeptember hó 19-én 203. anyakönyvi szám alatt, bizonyítvány-másodla­tot állított ki. A balassagyarmati ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy I. az ügyvédjelöltek névjegyzékébe bejegyezte : a) dr. Grünbaum György ügyvédjelöltet dr. Grünbaum Aladár balassagyarmati ügyvéd irodájában, b) dr. Pongrácz László ügyvédjelöltet dr. Pongrácz György balassagyarmati ügyvéd irodáiéba . Budapesti Közlöny 1931 október 1. ......... .... ...... Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne esetről-esetre a pénzügyminisz­térium döntését kell kikérni. Pénzek (Valuták) árfolyama: 1 angd­ font ............................ 26.75 „ 100 U. S. A. dollár........................ 571.60 „ 100 francia frank............................ 22.52 „ 100 svájci frank........................ 110.89 „ 100 cseh korona .............................. 16.92 „ 100 flipár ............................ 10.01 100 belga......................................... 79.10 „ 100 hollandi forint.......................... 229.46 „ 100 lei ............................................. 3.38 „ 100 zloty........................................... 63.63 „ 100 osztrák Schilling ....................... 79.96 „ 100 német márka ............................ 135.01 „ 100 líra............................................ 29.52 „ II. n. ügyvédjelöltek névjegyzékébe átjegyezte: a) dr. Czilczer György ügyvédjelöltet dr. Feledi Jenő és dr. Hajdú Ferenc balassagyar­mati ügyvédek irodájából dr. V­eisz Emil ba­lassagyarmati ügyvéd irodájába ; III. az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törölte : a) dr. Laszlo Pál ügyvédjelöltet dr. Pongrácz György balassagyarmati ügyvéd irodájából, kir. törvényszéki joggyakornokká történt kineve­zése folytán és b) dr. Nagy Zoltán ügyvédjelöltet dr. Paczo­­lay Zoltán és vitéz dr. Zsigmond Viktor balassa­gyarmati ügyvédek irodájából, joggyakorlatá­nak abbanhagyása és a kamara területéről való távozása okából. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925: Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­hivatalban: 1. kerület, Vár, Kapisztrán­ tér 1. szám Ingó árverések: 794078/1931 szám, 1230 pengő becsértékű bútorok, pult, jégszekrény és más ingóságok Budapesten, József­­utca 74. szám alatt, október 5-én, 11 órakor. Dr. Csiky László, bír. végrehajtó. O­F 19583 650550/1930. szám. 2260 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Csengeri­ u. 24. szám alatt, október 2-án, fél 4 órakor. Báthor József, bir. végrehajtó. O 1 19585 690994/1930. szám. 3000 pengő becsértékü automobil és más ingóságok Budapesten, Zalán­ u. 2. szám alatt, október 2-án, '/,6 órakor. Dr. Dobrev Ede, bir. végre­hajtó. O 1 19588 438669/1931. szám. 2000 pengő becsértékü bútorok, traktor, traktoreke és más ingóságok Tiszaörsön, okt. 8- án, 10 órakor. Rákóczy János, tiszafüredi kir. végre­hajtó. K­ 1­­19587 64899/1931. szám. 1430 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Budafoki­ út 44. szám alatt, október 2-án, 11 órakor. Dr. Szilágyi Imre, bír. végrehajtó. O 1­­19595 777107/1931. szám. 14239 pengő becsértékű bútorok, áru és más ingóságok Budapesten, Rákóczi­ út 56. szám alatt, október 1-én, fél 7 órakor. Pongrácz Olivér, bír. végrehajtó. O 1­ 19598 795287/1931. szám. 3240 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Múzeum­ körút 29. szám, III. emelet 6. ajtószám alatt, október 13-án, 7 órakor. Gombos Ernő, kir. végrehajtó. O­F 19576 517276/1929. szám. 1085 pengő becsértékű bútorok, irodaberendezés és más ingóságok Budapesten, Kal­ária­­tér 17. szám alatt, október 5-én, 6 órakor. Szászy- Kovách Ernő, kir. végrehajtó. O 1­­19582 794462/1931. szám. 8178 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek, vászonáruk, zongora, üzletberendezés és más ingóságok Budapesten, Paulay Ede­ utca 12. sz., I. em. 1. ajtószám alatt, október 1-én, tél 3 órakor. Báthor József, bir. végrehajtó. O F 19597 626839/1930. szám. 2510 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Városliget, Artézi fürdőben, október 1-én, 4 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O F 19596 771472/1931. szám. 1620 pengő becsértékü bútorok, festmények és más ingóságok Budapesten, Soroksári­ út 38. szám alatt, október 9-én, 5 órakor. Dr. Ladányi Lajos, bir. végrehajtó. O­F 19533 3050/1931. szám. 6550 pengő becsértékü búza, széna és más ingóságok Hahóton, október 13-án, 2 órakor. Haán Gyula, nagykanizsai bir. végrehajtó. O F 19565 797318/1931. szám. 3375 pengő becsértékü bútorok, festmények és más ingóságok Budapesten, Pannónia­ u. 18. szám alatt, október 14-én, 2 órakor. Kirchner Béla, bir. végrehajtó. O F 19558 62997/1931. szám. 2000 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten. Németvölgyi­ út 17. szám. földszint 1. ajtószám alatt, október 2-án, egynegyed 12 órakor. Engler Kálmán, kir. végrehajtó. O­F 19566 9160/1931. szám. 5600 pengő becsértékű árpa, búza és más ingóságok Bácsborsód, Madarász pusztán, okt. 9- én, 10 órakor. Horváth Andor, bajai bir. végrehajtó. O 15135 763789/1931. szám. 3330 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Rottenbiller­ utca 35. sz., I. em­. 3. ajtószám­ alatt, október 19-én, 2 órakor. Gom­bos Ernő, bir. végrehajtó. O­F 19568

Next