Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. október (65. évfolyam, 223-249. szám)

1931-10-01 / 223. szám értesítője

a A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. IX. 517276/1929. szám. Dr. Reitzer Béla ügyvéd által képviselt Alberti Ervin javára 3021.46 . és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1929. évi 37948. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi október hó 17. napján lefoglalt és 1085 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir.­­biróság lenti sz. végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Kálvária­ tér 17. szám alatti irodahelyiségben leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 5. napjának délutáni 6 órája­ tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, irodai berendezés, írógép, pénzszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi szeptember hó 7. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. bír. végrehajtó. OF 19582 Árverés. Pk. V. 771472/1931. szám. Dr. Barát Sándor újpesti ügyvéd által képviselt Kelemen Sámuel javára 150 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi P. 460152. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 16. napján lefoglalt és 1620 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. ker., Soroksári­ út 38. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 9. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, festményt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni. Budapest, 1931. évi augusztus hó 31. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. bír. végrehajtó. O­F 19533 Árverés. Pk. I. 62997/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság P. 110089. 1930. számú végzésével dr. Széllő József ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Közönsége végrehaj­tató részére végrehajtást szenvedő ellen 350 pengő köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult s a fent megnevezett, valamint a fogi. jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig is, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, 1. ker., Németvölgyi­ út 17. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 2 napjának délelőtti egynegyed 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mel­lett, becsáron alul is eladom még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtást ,jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi augusztus hó 21. napján. Eugler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 19566 Árverés: 9160/1931. vghtól szánt. Dr. Dömötör Jenő budapesti ügyvéd által képviselt „Futura“ javára 341.04 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1931. évi P. 433892. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 27. napján lefoglalt és 5600 pengőre becsült ingóságokra a bajai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Bácsborsód, Madarász pusztán leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 9. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt 150 g árpa, 200 g búza és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, eset­leg becsáron alul is el fogom adni. Baja, 1931. évi szep­tember hó 21. napján. Horváth Andor, kir. kir. végre­hajtó. O 15135 Árverés. Pk. VII. 763789,1931. szám. Dr. Kálmán László ügyvéd által képviselt Budapesti Bérház és Telek­­értékesitő Rt. javára 1006.10 pengő követelés és járu­lékai, valamint több követelések és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság ugyanazon sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 10. nap­ján lefoglalt és 3330 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számni vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. i.­e. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtási szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten. VIL. Rottenbiller-utca 35. szám, 1. cm. 3. alsószáru alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 19. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi szep­tember hó 12. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végre­hajtó___________________________________ F 19568 Árverés. Pk. I. 60283/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a bpesli I—III. ker. kir. járásbíróság 13112/1931. számú végzésével dr. Grosz Imre és dr. Sándor István ügyvéd által képviselt Vatea Rádiótechnikai és Vill. Rt. végrehajtató részére 60.51 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor vhajtást szenvedőnél lefoglalt és 3.455 P-re becsült ingóságokra a fenti számít­végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. kerület, Bors­ utca 19. szánt, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 1. napjá­nak délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becs­áron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező ki­váltságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi augusztus hó 26. napján. Dr. Váró Pál, kir. kir. végrehajtó. 0 F 19578 Árverés. Pk. VIII. 307759/1927. sz. Dr. Kahán Nison ügyvéd által képviselt Phöbus Műszaki és Olajkeres­kedelmi Rt. javára 252,27 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1927. évi Pk. VII. 30758. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást­­szenvedőtől 1927. évi november hó 23-án lefoglalt és 1690 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Népszínház­ utca 21. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 1. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1931. évi szeptember hó 4. napján. Dr. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. 0 F 19550 Árverés: 77/1931. vght. szám. Dr. Niedermann Jenő ügyvéd által képviselt Kálnoky és Simon javára 270­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 459079. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőktől 1931. évi január hó 24. napján lefog­lalt és 6360 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság 459079/1930. számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908.­évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett , dr. Va­dász Aladár ügyvéd által képviselt M. Mérleg- és Gép­gyár javára 24.85 pengő és járulékai, dr. Szabó Jenő ügyvéd javára 100 pengő és járulékai, dr. Szabó Jenő ügyvéd által képviselt Gyomrot Községfejt. RL javára 79.94 pengő és járulékai erejéig, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk u­ta is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedők lakásán, üzletében Gyömrő község­ben, Gróf Teleky­ utcában leendő megtartására határ­időül 1931. évi október hó 6. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt gazdasági felszere­lés, dinamó, morzsoló és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Monor, 1931. évi szeptember hó 16. napján. Heiser János, kir. kir. végrehajtó. O­F 19599 Árverés. 2903/1931. vh. szám. Dr. Dietz István buda­pesti ügyvéd által képviselt Pensol Ásványolaj Import- Társaság javára 1149 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 449297. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 14-én lefoglalt és 2170 pengőre becsült ingó­ságokra a kisújszállási kir. járásbiróság Pk. 3976/1931. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. l.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykeresés folyamatban nincs, a vég­rehajtást szenvedő lakásán Kisújszállás határában. Per­jés pusztán leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 8. napjának délelőtti fél 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt hintó, kocsi szelelőrosta, szalma, lőrék, eke és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bocs­áron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kisújszállás, 1931. évi szeptember hó 19. napján. Peiser Leó, kir. , L bír. végrehajtó, O­F 19536 Árverés. Pk. IX. 673659/1930. szám. Több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1930. évi 226895. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 15. napján lefoglalt és 3809 pengőre becsült, 1930. évi november hó 21. napján le­foglalt és 3342 pengőre becsült, 1931. évi július hó 25. napján lefoglalt és 1230 pengőre becsült, 1931. évi jú­nius hó 27. napján lefoglalt és 1340 pengőre becsült és 1929. évi március hó 8. napján lefoglalt és 1271­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk óta is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. ker., József-körut 71—73. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1931. évi októ­ber hó 5. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, liszt, Berkes-i mérleg, ellen­­őrzőpénztár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínek­ nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi szeptember hó 9. napján. Szabó Gábor, kir. bírósági végrehajtó. O­F 19581 Árverés. Pk. I. 55249/2., 67950/2. 930., 54411/1931. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járás­biróság 351/2. 930., 441854/2. 930., 27470/2. sz. végzé­seivel dr. Nagy László, dr. Engel Simon, dr. Diamant Károly ügyvédek által képviselt Kertész József Könyv­nyomdája, Magyar Ékszer- és Óraszakma Hitelezői Véd­egylete és Lantos Rt. végrehajtátok részére végrehajtást szenvedő ellen hátr. 591.58, 303.50 és 34.80 pengő köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3010 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult s a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követe­lési erejéig is, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében". Budapesten, I. ker., Horthy Miklós­ ut 106. sz., II. em 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 5. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingósá­­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decs­­áron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogul tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtás jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be Budapest, 1931. évi augusztus hó 21. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 19553 "T Árverés: 12757/1931. vht. szám. Dr. Tasnádi Nag András ügyvéd által képviselt M. kir. Államvasutai­­ javára 150 pengő tőke és több követelés és járulékai­­ erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi P. 1. 252988/17. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 19. napján lefoglalt és 4290 pengőre becsült ingóságokra a győri kir járásbiróság Pk. II. 11205. 1931. számi­ végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett: dr. Oszlovics László ügyvéd által képvi­selt Éder József javára 659.77 pengő és járulékai, dr. Schwartz Ignác ügyvéd által képviselt Greiner Miksa javára 1025 pengő és járulékai, dr. Gold Ödön ügyvéd által képviselt Győri Szeszgyár és Finomító Rt. javára 214.25 pengő és járulékai, dr. Hűvös József ügyvéd által képviselt Első Árt. Baleset és Kárbizt. javára 30.51 pengő és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési, joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó h­atályu igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedi­ lakásán, üzletében Győrött, Hid­ubea 19. szám aluli leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 14. napjának délelőtti fél 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt fosztatlan és tisztított ludtol­, vas pénztárszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Győr, 1931. évi szeptember hó 17. napján. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 0 *86­69 Árverés. Pk. X. 767334/1931. szám. A budapesti kö­z­­ponti kir. járásbiróság Pk. X. 767334/1931. szám ala­tt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján d­r. Kelemen Ernő budapesti (V. Visegrádi­ utca 12.) ügyvé­d által képviselt Magnesitipar Rt. javára 214.95 P tők­­e és járulékai behajtására 1931. évi március hó 28. napja a bírói zár alá vett, 4430 pengőre becsült kályhákat, t­­­­­karéktűzhelyeket és ivóasztalt Budapesten, 1931. év­i október hó 5. napján délelőtt fél 9 órakor VT. kerü­lt . Király­ utca 76. szám alatti üzletben a legtöbbet ígérőm készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, bírói árverése el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében a téb végrehajtatók javára is elrendelem, amennyiben­­ is fennálló kielégítési jogot nyertek s ellenük halasz hatályú igénykereset folyamatban nincs. Ezt az árverést foganatosítani csak akkor fogom,­­ végrehajtató, az árverési hirdetményben megnevezi valamely csatlakozó vagy végrehajtást szenvedő árverést megelőző utolsó előtti hétköznapon legkéső­ben déli 12 óráig bejelenti, hogy az árverés meglá­tását kívánja, amely esetben azt távollétében is ít fogom tartani. Budapest, 1931. évi szeptember hó Dánián, Adorján Béla. kir. kir. végrehajtó. O ., löt­t.... . .­ ..I­­ .. 1931 október 1.

Next