Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. november (65. évfolyam, 250-273. szám)

1931-11-03 / 250. szám

b­fli’BudaáESTI Közlöny Hivatalos Értesítője íMl.november 3. Árverés. Pk. VII.­ 036293/1030. szán*, Dr.­Userd­y Béla ügyvéd által képviselt Josef Glaser javára 318 pengő tőke,és­ több követelés­i járulékai erejéig a­ budapesti központi kár. járásbíróság 1931. évi fenti szám­i végzé­sével elrendelt -kielégitési, végrehajtás, folytat­jvégreha­j­­tást .szenvedőtől 1931. évi szeptember■ hó 29.­napján le­foglalt és 14­9.73? pertyőre becsült­­ingóságokra"a buda­pesti - központi királyi járásbíróság fenti­ számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenved a lakásán, üzletében • Budapesten, VI. kerület, Jókai­ utca 6. szám alatt és­­folytatva VIII. kerület, Mikszáth Kálmán­ tér 4. szám, I.­emelet 5. ajtó­­szám alatt teendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 2. napjának délutáni fél 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorokat és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron­­alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi október hó 26­. napján. Terray Béla, kir. bír. végre­­hajtói ■' "_____________ C F 21903 Árverés. Pk. IX. 790596/1931. szám. Dr. Lukács Sán­dor ügyvéd által képviselt Staub Hermánn javára 96 pengő tőke és több­ követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 5936. sz. végzésével elrendelt, kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást­­szenvedőtől 1­931.­­évi julius író fő­ napján le­foglalt, és 1400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi EXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­ tűnő más foglaltatók javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk mai is fennáll és ha ellenük" halasztó hatályú igénykereset" folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Fáy­ utca. 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, írógépek, pénzszek­rény, íróasztal,­­szekrény, i­alállvány és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsátón alul is,­el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő­­fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező­ kiváns­ágot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi, október hó 2. napján. ,Dr. Gsiky László, kir. bír. végrehajtó,. O­F 21902 Árverés. Pk, V. 784379/1931. szám, Dr­.Weisz Jónás ügyvéd áttal képviselt Rottschild Lipót javára 90 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­­­ponti kir. járásbíróság 432783. számú végzésével, elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi Junius hó 15. napján lefoglalt és 2­790 pengőre,­becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével ■ az­­ ár­verést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha ki-, elégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük, halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület. ..Nürnberg­­­utca 36. szám.alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 3. napjának délutáni fél 5 óráját ttű­i­­zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb,, ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi október hó 10. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. • CF 21901 is Árverés: 3309/1931.­­vglit. szám. Ur. Láng Lajos ügy­véd által képviselt Alföldi Gépkereskedelmi­ Rt. javára 10.364 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig­: az egri ill.tv.­ járásbíróság 1931. évi 187. számú végzésével -s elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást­ szenvedőtől 1931. évi augusztus hó ,8.­­ napján lefoglalt és­ 16.746 pengőre becsült ingóságokra a hatvani kir. járásbíróság 3101/1931. vht. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-C. 20. §-a alap­­­ján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást­­szenvedő lakásán, üzletében, a hatvani határban, felpe-­ resek­ birtokán, biróilag már megállapított költségek: 459,01 pengő erejéig leendő, megtartására határidőül 1931. évi november hó 4. napjának délutáni 4 órája tű­zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek, lo-­­vak, traktor, szivattyu, boroshordó, benzinmotor és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsárón alul is, el fogom adni. Hatvan, 1931.­évi október hó 6. .napján. Karácsony Dezső, kir. kir. végrehajtó. 0 F 21922 Árverés. Pk.­ VII. 775620/1931.­­szám. Dr. László M. Mihály ügyvéd által képviselt Magyar-Hollandi Bizt. Rt. javára 222 pengő 40 fillér tőke és több követelés­ és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 333859. számú elrendelő é­s Pk. VII. 775620. szám­ú kiküldő végzésével elrendelt kielégítési­ végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 5. napján lefoglalt és 17.250 pengőre­ becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járóbiróság fenti számú vég­zéséve-­ az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is,­az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapestek­. VI. kerület­, Álla­tk­erti­ uti 10. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 4. napjának délutáni 1 órája­­tűzetik ki, amikor­ a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés elenében,­esetleg becsáron alul is, el fogom­ adni. Budapest,­1931. évi szeptember hó 28. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. • végrehajtó. O­F 21899 Árverés. Pk. 20886/1931. szám. Dr. Dóczi Sámuel ügyvéd által képviselt Huber Jenő (Budapest, Felső­erdősor 1.) javára 100 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig- -a kispesti kir. járásbiróság 1930. évi 12505. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 1­9. napján lefoglalt és 1850 pengőre becsült ingó­ságokra -a­­kispesti kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok­ javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú­ igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Pestszentlőrincen Horváth Lajos­ utca 41. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 3. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torok, zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés­­mellett becsáron alul is el fogom adni. Kispest, 1931. évi október hó 13. napján. Igaz György,­ kir. kir. végrehajtó. O­F 21905 ■ ■" 1 ........■—..... .... .. Árverés. Pk. V. 506587/1929. szám. Dr. Kepes H. Andor és dr. Szilárd Vilmos ügyvéd által képviselt dr. Farkas Kálmánná, úgyis mint kfc. Farkas Imre, László és Sárika t. és t. gyámja javára 441 pengő 72 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1928. évi 81093. számú végzé­sével elrendelt kielégitési Végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi szeptember. hó 6. napján lefoglalt és 3050 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számi­ végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük , halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten,­ X. kerület, Apaffy­ utca 54. szám alatt, leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 9. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt fabódé, virágállvány, oszlopok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsánon alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi október hó 3. napján. Szászy-Kovách, Ernő, kir. kir. végrehajtó.­­ OF 21906 Árverés. Pk. VII. 799252/1931. szám. Dr. Gombos­­ Aladár­­ügyvéd­ által képviselt­­Guth és Halász" javára ":1­118­­ pengő 56 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1980. évi 253380. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptem­ber hó 15. napján lefoglalt és 1090 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási­ jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglalta­tok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú­­ igénykereset folyamat­ban nincs végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Klotild­ utca 22. szám, I. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi november­ hó 4. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingó-' Ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg­­becsárón alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi október hó 5. napján. Gombos Ernő, kir. bír. végre­hajtó. OF 21907 * 2 Árverés. Pk. V. 752879. és 803220/1931. szám. Dr. Mayer Ernő budapesti ügyvéd által képviselt Shell Kő­olaj Rt. javára 134 pengő 04 fillér és járulékai erejéig, 1 dr. Ambrus Sándor ügyvéd által képviselt Pala és Tsa javára 41 pengő 33 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 310568­­ 1204/1931. számú végzésével elrendelt kielégi­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 14. és szeptember hó 30. napjain lefoglalt és 1370 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számni végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelése és járulékai erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára; is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület,­­ Rákóczi-ub 27. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 25. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, optikai üzleti áruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, —de a­­ kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ár egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhet­nek, cukik a­ kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül le­teszik. Budapest, 1931. évi október hó 20. napján. Bát­­hor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 21897 Árverés. Pk. X. 754774/1931. sz. Dr. Sommer Alfréd és­­Társa ügyvédek által képviselt Pollák und Bloch ja­vára 14­ 6­4 angol font tőke és­­ több követelés és járu­lékai­­ erejéig a­ budapesti­ központi királyi járásbiróság 1930. évi 155296. szám­ú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás­ folytán végrehajtást szenvedőtől 1­934. évi január hó 23. napján lefoglalt és 2420 pengőre becsült, ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak­­az 1908. évi XLI. t.-c. 1 20. §-a alapján az alább megne­vezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük , halasztó hatályú ,igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, gróf Tisza Istvá­n utca 12. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1931. évi november, hó 0. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, áruszekrények, férfi divatcikkek, Triumph Írógép -és­ egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Pk. 751152/1931. szám. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Trieszti Alt. Bizt. javára 91,84 pengő és jár., Pk. 757897/1931. szám. Dr. Pap Jenő ügyvéd által kép­viselt Szabó és Társa javára 138 pengő 18 fillér és já­rulékai erejéig. Budapest, 1934. évi október hó 15. nap­ján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 21900 Árverés. Pk. IX. 792416/1931. szám. Dr. Szabó Elemér ügyvéd által képviselt Iparosok Orsz. Közp.­ Szövetkezete javára 975 pengő tőke és­­több követelés, és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 429994. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931., évi julius hó 24. napján lefoglalt , és 8414 pengő becsértékű ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén,­ annak az 1908­. évi XLI. t-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk, ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset, folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében. Budapesten, ■VIII. kerület, Üllői-út 42. szám, II. emelet 3. ajtószám alatt és folytatva IX.­­kerület, Soroksári-út 40. szám, V. .emelet 12. ajtószám alatt és folytatva IX. ker., Tóth Kálmán­ utca 1. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi november hó 4. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, csillár, irodaberendezés, zsákvarrógépek, var­rógépek, liszteszsákok, tizedesmérleg és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsárón alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Dr. Szabó Elemér ügyvéd által képviselt Kispesti Mir­­őasztalos Bútorcsarnok Szöv. javára 246 pengő és járu­­­­­lékai erejéig. Budapest, 1931. évi október hó 11. napján. Hável Ede, kir. hír. végrehajtó. CK­F 21921 Árverés: 2644/1931. vght. szám. Dr. Grosz Ármin váci ügyvéd által képviselt dr. Szamok Gyula váci lakos javára 500 pengő tőke, ennek 1981. évi február hó 1. napjától járó 9%­­kamata, eddig összesen 142 pengő 47 fillérben biróilag m­ár megállapított és a még felmerü­lendő költségek erejéig a váci kár, járásbiróság fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 3. napján le- és felü­lfoglalt és 23.400 pengőre becsült ingóságokra a váci kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a következő megnevezett: dr. Grosz Ármin ügyvéd által képviselt dr. Szam­ek Gyula javára 500 pengő és járulékai és más foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégí­tési joguk­­­a "is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Tibolddarócon, a szőlőtelepen leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 9. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt 90 ma­gyar holdon várható szőlőtermés és szőlőgazdasági fel­szerelés -ingóságokat a­­legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, szükség esetén Idecsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Mezőkövesd, 1931. évi október hó 7. napján. Venczel Gyula, kir. hír. végrehajtó. O­F 21920 Árverés. Pk. V. 799988/1931. szám. Dr. Kemény Sán­dor ügyvéd által képviselt Kemény Pál és Társa 83.88 pengő és járulékai, dr. Glücklich Emil ügyvéd által kép­viselt­­Palatínus Építő Rt. javára 6990 pengő és járulé­kai, dr. Róna Ödön ügyvéd által képviselt László Jó­zsef javára 58.03 pengő és járulékai, dr.­ Naszler Ervin ügyvéd által­ képviselt Balkán Lloyd Rt. javára 240.21 pengő és­ járulékai, dr. Gruber Károly ügyvéd által kép­viselt Leindörfer é­s Révész javára 345 pengő és járulé­kai, dr. Farkas Samu ügyvéd által képviselt Guttm­ann­ Arnold javára 100 pengő és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 1931­. évi 117712. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 2-án le­foglalt és 8670 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Rudolf­ tér 6. szám, földszinti üzletben leendő megtartá­sra határidőül 1931. évi november hó 4. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény, csillárok, gyalupadok, jávorfák, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsárón alul is, el fogom adni. Budapest 1931. évi október hó 8. napján. Dr. Papp Ist­­.v.fr. kfc bír. ,végrehajtó: OF21913

Next