Budapesti Közlöny, 1931. december (65. évfolyam, 274-297. szám)

1931-12-01 / 274. szám

Budapest, 1831 274. szám. ICeriem­, december I BUDAPESTI st«­ft« KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m­. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Plagonhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija 1 új hatodhasábos ,m­/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillé­r. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bé­lyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltsé­g. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ...... 1 P 28 f. Magánosoknak............... . . 3 ., 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 n „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 Az előfizetési dij­­utólagos kiegészítésének fenn­tartásával,, Negyedévre: Hatóságoknak.................... . 3 P 84 f. Magánosoknak . .......................9 _ 60 . Az „Országos Törvénytár“-TM az előfizetés az egyes füzeteknek a m­agy- kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ: A m. Mr. belügyminiszter a Gödöllőn, 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb fel­hatalmazás alapján a Budapest székesfővárosi hivatásos tűzoltóság kötelékébe tartozó Varga Ferenc őrmester részére a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutalmazására alapított diszérmet adomá­nyozta. A m. kir. belügyminiszter a 198.067/1931. B. M. számú határozatával Pelcsárszky R­udolf Ödön Király-Helmec községben 1878. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, m. kir. állampénztári tanácsos és Mária Gizella és Dénes nevű kiskorú gyermekei, valamint Pelcsárszky Lajos Antal Besz­terce városban 1900. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, magántisztviselő és Pelcsárszky Rezső István Miklós Besz­terce városban 1902. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, magántisztviselő családi nevét „Külkey“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 198.-111/1981. B. M. számú határozatával özv. Steuer Sán­­dorné született Goldspitzer Zelma Rába- Pordány községben 1868. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, szállodai gondnoknő kérelmére leánykori családi nevét ,.Gálos“ névre változtatta át. A m­. kir. minisztérium 6.500/1931. M. E. szám­i rem­elete a nn. kir. rendőrs­ég szervezeti változásairól. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 4. §-ában kapott utasítás alapján —­ tekintettel az 1920:1. t.-c. 10. És-ára is — a következőket rendeli. 1­ §• (1) A m. kir. kerületi rendőrfőkapitánysá­gok 1931. évi december hó 31-én megszűnnek , helyükbe 1932. évi január hó 1-től kezdődően Budapest székhellyel a m. kir. rendőrség vidéki főkapitánysága lép. (2) A m. kir. kerületi rendőrfőkapitányok hatásköre a m. kir. rendőrség vidéki főkapi­tányára száll át. 2. §. (1) A belügyminiszter a m. kir. rendőrség szervei felett a felügyeletet és az ellenőrzést Budapesten és a m. kir. rendőrség budapesti főkapitányának működési területén a m. kir. rendőrség budapesti főkapitánya útján, az ország egész többi területén a m. kir. rendőr­ség, vidéki főkapitánya útján gyakorolja. (2) A belügyminiszter a megyei városok és községek területén működő rendőrkapitány­ságok, illetőleg rendőri kirendeltségek felett a közvetlen felügyelettel és ellenőrzéssel személy­hez kötötten egyes thj. városok rendőrkapi­tányságának a vezetőjét — és a vezető aka­dályoztatása esetére ugyancsak személyhez kötötten ennek helyettesét — is megbízhatja. Ennek a jogkörnek a terjedelmét a belügy­miniszter a megbízatás megadásakor állapítja meg. 3. §. (1) A megszüntetett m. kir. kerületi rendőr­főkapitányságok vezetőit, amennyiben más hivatali beosztást nem kapnak, az 1932. évi január hó 1-től kezdődően rendelkezési álla­potba kell helyezni és őket — amennyiben a rendelkezési állomány tartama alatt más állásra végleg nem helyezik el — az érvény­ben álló törvényes rendelkezéseknek megfele­lően szabályszerű elbánás alá kell vonni. (2) Az 1. §-ban elrendelt átszervezésből ki­folyólag feleslegessé váló állásokat — az őr­­személyzet kivételével — az 1930 : XLVII. t.-c. 2—4. §-aiban foglalt rendelkezéseknek meg­felelően meg kell szüntetni. 4. §. (1) A rendőrség államosításáról szóló 5.047. 1919. M. E. számi­ rendeletnek és más jog­szabályoknak ezzel a rendelettel ellenkező rendelkezései hatályukat vesztik. (2) Ez a rendelet 1932. évi január hó 1-én lép életbe és azt a belügyminiszter hajtja végre. Budapest, 1931. évi november hó 30-án. Gróf Károlyi Gyula s. k. m­. kir. miniszterelnök. A­z 1. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 47.590/1931. N. M. M. számú körrendelete a tisztiorvosi képesítéshez kötött vármegyei és városi orvosi állások, valamint a közkórházi igazgatói és osztályos főorvosi állások betöltése tárgyában. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő­jének.) Az 1908 : XXXVIII. t.-c. 7. §-a értelmében a megyei városok tiszti orvosi szolgálatot telje­sítő orvosaira nézve a tiszti orvosi minősítés kötelező. Igaz ugyan, hogy az 1908 : XXXVIII. t.-c. e rendelkezése csak a r. t. (megyei) váro­sok tiszti orvosi szolgálatot teljesítő orvosait említi, de a törvény szellemének felel meg az a gya­korlat, amely szerint iskolában tiszti orvosi állásokra csakis tiszti orvosi vizsgát tett egyén alkalmazható. Minthogy azonban a tiszti orvosi állások betöltésénél az eddig követelt gyakorlatnak jogszabályban való rögzítését közigazgatási szempontból feltétlenül szükségesnek tartom, az 1883 :1. t.-c. 9. §-ával kapott felhatalma­zás alapján elrendelem, hogy városi és vár­megyei törvényhatósági tiszti főorvosi, járási és törvényhatósági városi tiszti orvosi állásra csakis oly gyakorlatra jogosított orvos nevez­hető ki, illetőleg választható meg, aki tiszti orvosi minősítéssel is rendelkezik. Egyben az 1876 : XIV. t.-c. 165. §-a, illető­leg az 1920 :1. t.-c. 6. §-a alapján elrendelem, hogy a jelenleg üresedésben levő tiszti orvosi, közkórházi igazgatói és osztályos főorvosi állá­sokat, valamint ilyen állásoknak a jövőben megüresedését Alispán (Polgármester) El­hozzam azonnal jelentse be. Megjegyzem, hogy a fenti állások betölté­sénél beérkezett pályázati kérvényeket a 38.952/1920. N. M. M. számú, illetőleg a 36.397. 1927. N. M. M. számú (1. Magyarországi Ren­deletek Tára 1927. évf. 399. oldal) körrende­leteiül értelmében szakszempontból való el­bírálás végett hozzám ezentúl is fel kell ter­jeszteni. Budapest, 1931. évi november hó 27-én. Dr. Krnszt Sándor s k. m­. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter. A m. kir. pénzügyminiszter 1931. évi 151.169. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szem­pontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában­­nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §­ Az örökösödési illeték kiszabásánál, am­eny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre 1931. évi november havában nyílt meg, továbbá az­ 1931. évi december havában esedékes általá­nos és fényűzési forgalmi adók megállapítá­sánál az idegen államok pénznemeiben meg­állapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatáro­zott kulcsok szerint számítandók át pengő­­értékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ita valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a forgalmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és meg­fordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2- §­Pénnzek (valuták) árfolyama: 1 angol font . .*m 4 20.40 P 100U. S. A. dollár *w 568.53 ., 100 francia frank 0• 22.21 ., 100svájci frank *r ■4 110.76 „ 100 cseh korona , ■*4• 16.85 „ 100 dinár . , .• *4• 10.05 „ 100 belga . . . ■a*1 • 78.89 „ 100hollandi forint mv • b 228.83 ,. 100lei ....I­ati 4­3.38 „ 100 zloty . . . «f­ati 63.36 „ 100 német márka 10 km 135.01 100 28.89 „ Egyes szám ára 10 fillér.

Next