Budapesti Közlöny, 1931. december (65. évfolyam, 274-297. szám)

1931-12-01 / 274. szám

a 3. §. Váltók (Devizák) árfolyama: Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legköze­lebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyez­tetnek, minden egyes esetben a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1931. évi november hó 28-án. Dr. Varg­ha Imre s. k. államtitkár. A m­. kir. belügyminiszter közhírré teszi, hogy Baranya vármegyének a 70.792/1931. III. számú rendelettel jóváhagyott és a Budapesti Közlöny folyó évi október hó 17-én, illetve november hó 10-én megjelent számában közzétett uj közigazgatási beosztása 1932. évi január hó 1-vel lép életbe. (75.280/1931. III. szám.) .1 m. kir. földmivelésügyi miniszter a füz­­völgyi birtokosság legeltetési társulatának alapszabályait 33.403 1931. szám alatt jóvá­hagyta. .1 m. kir. földmivelésügyi miniszter a pálfai volt úrbéres telkesgazdák birtokosság legelte­tési társulatának alapszabályait 35.302/1931. szám alatt jóváhagyta­ .1 m. kir. kereskedelemügyi miniszter .Jász- Nagykun-Szolnok vármegye közönségéhez 9.535/1931. szám alatt intézett rendeletében a Kisújszállás megyei város részére a 91.521. 1921. K. M. szám alatt kiadott engedély­­okirattal engedélyezett kövezetvámszedési jog érvényességét 1932. évi december hó 31-ig ideiglenesen me­ghosszabbitotta. Amsterdam• •­­ ff404229.23 p. London Newyork• • ■fft ÁfSff 569.83 p. Páris . K• fff.Mnff1 22.3533 Zürich* #V P s *« 110.9433 Prága . ff► n• *ff 16.88»3 BelgrádP« *4ff«a 10.08»5 Brüssel V.p• t 1*ti ff 79.1933 Bukarest%KM441 ff» 3.3933 Sofia .. y• 4B• n« 4.1233 Berlin , 135.2133 Milánó• ff4ffm• ff 29.2233 4. §. 896/1931—32. élsz. Beiratkozási hirdetmény. A debreceni m. kir. Tisza István­ Tudomány­­egyetem mind a négy (református hittudo­mányi, jog- és államtudományi, orvostudo­mányi és bölcsészettudományi) karán a rendes beiratkozás az 1931—32. tanév II-ik félévére 1932. január hó 7-én kezdődik és bezárólag 22-ig tart. Aki első ízben iratkozik be az egyetemre, valamint aki katonai szolgálat kivételével bár­mely más okból megszakította ezen az egye­temen tanulmányait, a felvételért 50 filléres okmánybélyeggel ellátott folyamodványát 1931. évi december hó 15. és 31-ik­e közt annak a karnak a dékánjához nyújtsa be, amely karra beiratkozni kíván. A felvételi engedély az egész tanulmányi időre érvényes, azonban csak arra a tudo­­m­ánykarra vonatkozik, melyre a folyamodó felvételét kérte. A felvétel iránti folyamodványt a következő eredeti okiratokkal kell felszerelni: a­ születési bizonyítvány ; b) középiskolai érettségi bizonyítvány ; más hazai főiskoláról beiratkozni kívánó részéről távozási bizonyítvány ; c) erkölcsi bizonyítvány a folyamodó nem­­zethűségéről és erkölcsi megbízhatóságáról; d) ha a folyamodó hadiárva, ennek köz­­hatósági igazolása ; e) ha a folyamodó atyja harctéri szolgála­tot teljesített, a Károly-csapatkereszt elnyeré­sének igazolása ; f) közhatósági bizonyítvány folyamodó szü­leinek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és arról, hogy a szülők mióta laknak jelenlegi lakóhelyükön és hol laktak azelőtt , amennyi­ben több helyen laktak, mi volt a foglalkozá­suk régebbi lakóhelyükön ? Eredeti okiratok nélkül beadott kérvényt nem veszünk figyelembe. Annak, aki hazai középiskolából közvetle­nül óhajt beiratkozni, az erkölcsi bizonyít­ványt annak a középiskolának igazgatója állítja ki, amelynek kötelékébe a folyamodó tartozott. Aki azonban nem közvetlenül az érettségi vizsga letétele után iratkozik be, az állandó lakóhelye közigazgatási hatósága (községi elöljáróság, városokban rendőrkapi­tányság) által kiállított legújabb keletű erkölcsi bizonyítványt tartozik csatolni. Egyik hazai főiskoláról a másikra átlépőnek erkölcsi bizo­nyítványul a főiskola által kiadott távozási bizonyítvány­ szolgál. Annak, aki egyetemi tanulmányait csupán egy félévre szakította meg, vagy egy félévig tanuit más hazai egyetemen, újból folyamodni nem szükséges, csupán az első esetben a köz­­igazgatási hatóságtól kiállított erkölcsi bizo­nyítványt, az utóbbi esetben a távozási bizo­­nyítványt kell bemutatni. A m. kir. honvédség tényleges állományú tisztjei a m. kir. honvédelmi miniszter írásbeli engedélyével kérhetnek felvételi engedélyt és csak az a) és b) pontok alatt említett okira­tokat tartoznak bemutatni. A jog- és államtudományi karon előadott államszámviteltanra rendkívüli hallgatóként való felvétel tekintetében létszám­korlátozás nincs. Utólagos beiratkozásra engedélyt január hó 23-tól 27-ig az illetékes kari dékán, január hó 28-tól február hó 6-ig bezárólag az egyetem Rectora adhat. Ilyen engedélyt azonban csak az nyerhet, aki igazolt betegség miatt nem tud a rendes beiratkozási idő alatt beiratkozni, vagy vala­mely más főiskolán azért nem volt felvehető, mert ott a létszám betelt. Az u­­tóbbi körül­ményt a dékáni záradékkal ellátott eredeti kérvény, vagy a dékán bizonyítványának be­csatolásával kell igazolni s a kérvényt a fel­vétel megtagadását kimondó határozat keltétől számított 3 nap alatt kell beadni. Az utólagos beiratkozás engedélyezése iránti kérvényt az engedély adására jogosult dé­kánnál, illetőleg a Rectornál kell benyújtani. Utólagos beiratkozásnak február hó 6-án túl rectori engedéllyel sincs helye. Félév elején az Indexnek a tanárral aláíra­tásáért a református hit-, az orvostudományi, valamint a bölcsészettudományi karon jelent­kezni kell A jog- és államtudományi karon csak gyakorlati kollégium hallgatása esetén kell előzetesen jelentkezni. Az előadások a II félévben január hó 23-án kezdődnek. Az egyetemi hallgatók részére Debrecenben a következő diákjóléti intézmények állnak rendelkezésre : a) a Tisza István-internátus (Nagyerdei Vilmos császár­ körút) ; b) az egyetemi leánykollégium (Magoss György-tér 18.) ; c) a Mensa Academica (Magoss György-tér 18.) ; d) a református kollégiumi internátus és konviktus (Kálvin-tér 16.) ; e) a Szent László kollégium (Simonyi-út 36/b.) ; f) az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület internálusa (Ferenc­­József-ut 22—24.). A diákjóléti intézményeknél engedélyezhető kedvezményért az intézmény igazgatóságához kell folyamodni. Az egyetemi Diákjóléti Iroda a szegény­­sorsú és jó előmenetelő hallgatók erkölcsi és anyagi támogatásával intézményesen foglalko­zik s őket bármi tekintetben tájékoztatja. A tandíj egy félévre 102 pengő. A beirat­kozásnál 40 pengő mellékdíj fizetendő. Tandíjmentesség és tandíjkedvezmény iránt a folyamodványt az illetékes karhoz címezve 1932. évi január hó 14-ig kell benyújtani a kar dékáni hivatalába. Aki tandíjmentességért folyamodik, a dékáni hivatalban kapott iga­zolvánnyal a rendes beiratkozási időben köte­les a millestori hivatalban magát előjegyeztetni s a mentesség tárgyában hozott kari határozat­nak a hirdetőtáblán való közzétételétől számí­tott 8 nap alatt iratkozhatik be. Debrecen, 1931. évi november hó 21-én. Dr Neuber Ede s. k. c. i. Rector, Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁROLY Az 1925: Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny fölapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. BUDAPESTI KÖZLÖNY A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingó árverések: 633136/1930. szám. 3100 pengő becsértékű bútorok, szétszedett állapotban, gyalupad, szalagfűrész és más ingóságok Budapesten, Hajtsár­ út 32. szám alatt, 1931. december hó 2-án, fél 2 órakor. Lengyel Aurél, bír. végrehajtó. O­F 24068 302415/1926. szám. 1124 pengő becsértékű­ bútorok, írógép, óra és más ingóságok Budapesten, Csengery­ u. 9. szám alatt, december hó 1-én, 3 órakor. Terray Béla, bír. végrehajtó. O­F 24089 801659/1931. szám. 1465 pengő becsértékű bútorok, berendezés és m­ás ingóságok Budapesten, Váci­ u. 11/b. szám, félemeleten, december 1-én, 5 órakor. Pongrácz Olivér, bír. végrehajó. O F 24063 767498/1931. szám. 1155 pengő becsértékű­ bútorok és más ingóságok Budapesten, Ipar­ utca 3. szám, I. em. 6. ajtószám alatt, december hó 10-én, 3 órakor. Schrank József, bír. végrehajtó. O F 24036 778186/1931. szám. 4110 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Kisfaludy­ utca 18.­­sz. alatt, december hó 2-án, fél 2 órakor. Joó Károly, bírósági végrehajtó. O­F 24031 66214/1930. szám. 1180 + 880 pengő becsértékű búto­rok és más ingóságok Budapesten, Gregus­ utca 5. szám, földszint 3 ajtószám alatt, december hó 1-én, 3 órakor. Dr. Váró Pál, kir. végrehajtó. O­F 24022 787534/1931. szám. 3350 pengő becsértékű bútorok, pianínó, grammofon és más ingóságok Budapesten, Váci­ u. 23. szám, III. emelet 7. ajtószám alatt, december hó 3-án, fél 7 órakor. Dr. Szentmiklósy László, birósági végrehajtó. O F 24040 799033/1931. szám. 4700 pengő becsértékű szőnyegek, drágaságok és más ingóságok Budapesten, Lövölde-tér 3. szám, I. emelet 6. ajtószám alatt, december hó 3-án, fél 6 órakor. Báthor József, birósági végrehajtó. O F 24042 778598/1931. szám. 1690 pengő becsértékü ezüstnemű és más ingóságok Budapesten, Markó­ utca 25. szám), alagsorban, december hó 3-án, 9 órakor. Dr. Moldoványi Gyula, bir. végrehajtó. O­F 24090 801840/1931. szám. 9680 pengő becsértékü autó alkat­részek, villamos készülékek és más ingóságok Buda­pesten, Szeszgyár­ utca 9. szám földszinten, december hó 9-én, fél 3 órakor. Baráth Ferenc, bírósági végrehajtó. O­F 24037 771644/1931. szám. 1044 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Szentkirályi­ utca 24. szám alatt, december hó 1-én, 2 órakor. K. Szemző Lajos, bir. végrehajtó, O­F 24070 1931 december 1.

Next