Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. december (65. évfolyam, 274-297. szám)

1931-12-01 / 274. szám értesítője

2 Árverés. Pk. X. 77,8598/1931. szám. Dr. Hajdú Sándor ügyvéd által képviselt Brust és Semel javára 1400 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1931. évi 16. P. 46079. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 19. napján lefoglalt és 1690 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján fenti követelés és járulékai ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Markó­ utca 26. szám, végrehajtói irodában az alagsorban leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 3. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt ezüstneműek, u. e. jegyző­könyvben 1—8., 9- 11., 12., 17., 20. tétel alatti és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés­­ elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1931. évi november hó 8. napján. Dr. Moldoványi Gyula, kir. bír. végrehajtó. O­F 24090 Árverés. Pk. IX. 801840/1931. szám. Dr. Hoffmann Mi­hály ügyvéd által képviselt Gáspár Nándor javára 154 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 441594. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 14. napján lefoglalt és 9680 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján . Pk. IX. 521570/1931. sz. dr. Schel Antal ügyvéd által képviselt Tudor Bt. javára 6000 pengő követelése és járulékai erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, fia kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú ,igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VIII. kerület, Szeszgyár­ utca 9. szám (pincei alatt leendő megtartá­sára határidőül 1931. évi december hó 9. napjának dél­utáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt autó alkatrészek, villamos készülékek és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni Budapest, 1931. évi november hó 18. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. Q­F 24037 Árverés. Pk. VII. 809550/1931. sz. Dr. Torday Zoltán ügyvéd által képviselt Robicsek M. és Fia javára 364 , 74 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbiróság 1931. évi 234156. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1931. évi október hó 16. napján lefoglalt és 3190 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Várna­ utca 3. szám alatt, földszinten leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 1. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti berendezés, mérleg, gép, varrógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet, ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi november hó 4. napján. Dr. Zongor Endre, királyi bírósági végrehajtó. O­F 24071 Árverés. Pk IX. 647867/1930. szám. Dr. Weissberger Imre ügyvéd által képviselt Alexander és Bernhardt ja­vára 60.,6.,7 angol font tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 1930. évi 433348. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi június hó 16. napján le­foglalt és 3220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, Budapesten, IV. kerület, Semmelweis­ utca 4. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1931.­évi december hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzletberendezés, pénzszekrény, textiláruk és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi október hó 30. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 24059 Árverés. Pk. I. 66214/1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi és I—III. ker. kir. járásbiró­ság 215141/1930. számú végzésével dr. Friedmann La­jos és dr. Székely Benő ügyvédek által képviselt Hoffmann és Pásztor végrehajtatok részére végrehajtást szenvedő ellen 83,73 + 300 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1180 + 880 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók követelése erejéig a végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, 1. kerület, Gregus­ utca 5. szám, földszint 3. ajtószám­ alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 1. nap­jának délutáni­­ óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést és elivéd ingóságokat a legtöbbet ígérőnek késznék­ifizetés­­ellenében, esetleg becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyil­vánít. Budapest, 1931. évi október hó 27. napján. Dr. Váró Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 21022 Árverés. Pk. V. 771644/1931. sz. Dr. Kálmán Márton ügyvéd által képviselt Ölvedy József javára 314 pengő 58 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 1928. évi 44137. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 17. napján le­foglalt és 1044 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIIl. kerület, Szentki­rályi­ utca 24. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi december h­ó 1. napjának délutáni 2 órája tű­zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi november hó 10. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­E 24070 Árverés. Pk. 15643/1931. szám. Dr. Sommer József ügyvéd által képviselt „Metropol“ Ásványolaj és Vegyi­termékek javára 111 pengő 63 fillér és több követelés és járulékai erejéig a székesfehérvári kir. járásbiróság P. 7417/6. 1930. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­,­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1931. évi ok­tóber hó 13. napján lefoglalt és 21.200 pengőre becsült ingóságokra a székesfehérvári kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Abához tartozó Szárrét-tanyán, illetve Csikáskajtoron leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 4. (négy) napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt választási malacokat, keltetőgépet, autót, ku­koricatermést a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség, esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Székesfehérvár, 1931. évi november hó 3. napján. Andaházy Antal, kir. bír. végrehajtó. O­F 24077 Árverés. Pk., VII. 794990/1931. sz. Dr. Polgár György ügyvéd által képviselt Wallerstein gyermekdivat szalon javára 94 pengő 86 fillér tőke és több követelés és járu­lékai erejéig­ a budapesti központi kir. járásbiróság , 1931. évi 326870. szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi, augusztus hó 7. napján lefoglalt és 1834 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó­ hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Csanády utca 4/b szám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 2. napjának délutáni fél 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, egyéb lakberendezési tárgyak, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsúron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi nov­ember hó 4. napján. Gombos Ernő, kir kir. végre­hajtó. O­F 24065 Árverés. Pk. V. 808346/1931. sz. Dr. Manndorff Emil ügyvéd által képviselt Goldner R. üvegcsiszoló, üveg­­hajlító, és tükörgyár javára 150 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 448413. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dősél 1931. évi október hó 12. napján lefoglalt és 3220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sfzáma végzésével az árverés elrendel­ lelvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Eötvös­ utca 46. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 2. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi október hó 30. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 24061 Árverés. Pk. VII. 763789/1931. szám. Dr. Kálmán László ügyvéd által képviselt Budapesti Bérház és Te­­tekértékesitő Rt. javára 1008 pengő követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 161551. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 10. napján lefoglalt és 3330 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Rothenbiller­ utca 35. szám, 1. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 29. napjának délutáni­ 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lak­berendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron uk­it is el fogom adni. Budapest, 1931. évi november hó 23. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 24047 Árverés. Pk. VII. 792991/1931. szám Dr. Kovács Ödön ügyvéd által képviselt Házai fésülfonó és szövőgyár rt. ,javára 170 pengő tőke és több követelés., és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi ,438565. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi július hó 28. napján lefoglalt és 4460 pengőre­ becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési­ joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Nagymező­ utca 30. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási éra egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1931. évi november hó 10. napján. Dr. Aligner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 24101 Árverés. Pk. I. 67136/1931. szám. Dr. Adler László ügyvéd által képviselt Zimmermann Lajos javára 490.68 pengő. Csatl. : Kalmár Jakab és László javára 403.40 pengő, Kafisch és Keller cég javára 855 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 1931. évi 23949. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 7. napján le­foglalt és 2200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti I—­III. kerületi királyi járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást­ szenvedő lakásán, Budapesten, II. kerület, Retek­ utca 10. szám alatt leendő megtartására határ­­i­­dőül 1931. évi december hó 4. napjának­ délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi no­vember hó 14. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 2409. Árverés. Pk. VII. 787922/1931. szám. Dr. Lukács Kor­­á­né­ javára 150 pengő tőke és több követelés, és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi lenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 3-án lefoglalt és 1750­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Király­ utca 99. szám, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 1. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, csillár, szőnyeg és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni Budapest, 1931. évi­ október hó 24. napján. Terray Béla, kir. bír. végre­­hajtó. O­F 24096 Árverés. Pk. VII. 788707/1931. szám. Dr. Spitzer Jó­zsef budapesti ügyvéd által képviselt Besen Oszkár ja­vára 33­­­80 fillér és több köv. és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi július hó 7. napján le­foglalt és 2370 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számit végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI­­.­c. 20. 8-a alapján dr Koródi Zoltán ügyvéd által képviselt Hennefeld Ignác javára 50 pengő és járulékai, dr. Józsa Géza ügyvéd által képviselt Pauner Magda javára 27 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Rudolf tér 6. szám. HL emelet 18. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1931. évi december h­ó 1. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931.­­évi november hó 10. napján. . Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó, I­S­O F 24085 ft Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1931 december 1.

Next