Budapesti Közlöny, 1932. január (66. évfolyam, 1-25. szám)

A Budapesti Közlönyben az 1932. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója. M. kir. miniszterelnökség részéről. 9.010/1931. Az 1931. évi 4.800. M. E. sz. rendelet módo­sításai tárgyában. 1. szám. 9.100/1931. A gyakorlati közigazgatási vizsga tárgyában. 2. szám. 0.654/1931. Az Országos Takarékossági Bizottság fel­oszlatása tárgyában. 3. szám. 120/1932. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 5. szám. 180/1932. Az egyes hitelügyi kérdéseknek szabályozása tárgyában kibocsátott 5.010/1931. M. E. számú ren­delet módosítása tárgyában. 7. szám, 300/1932. A külföldi fizetési eszközök és követelések bejelentéséről, valamint a kivitt vagyontárgyak ellenértékének beszolgáltatását biztosító kötbérről szóló 1931. évi XXXII. t.-c. 3. §-ának végrehajtása tárgyában kiadott 6.970/1931. M. E. számú rendelet kiegészítéséről. 15. szám. 440/1932. Egyes áruk behozatalának korlátozása tárgyában. 18. szám. 450/1932. Az Országos Hitelügyi Tanács 4/1932. számú határozatainak közzététele tárgyában. 18. szám. 555/1932. A bérleti viszonyok megszüntetése tárgyában foganatosítandó végrehajtási eljárás szabályainak módosításáról. 18. szám. 410/1932. Az arányban teljesítendő fizetések tárgyában. 19. szám. 480/1932. Az 1914 : XLIII. t.-c. 54. §. (1) bekezdése alkal­mazásának további felfüggesztéséről. 21. szám. 130/1932. A részvénytársaságok és szövetkezetek mérlegé­nek készítése tárgyában. 26. szám. 888/1932. A lakások és egyéb helyiségek bérének fizetésére vonatkozó szabályok módosításáról. 27. szám. 940/1932. A pénzintézeteknek a Pénzintézeti Központ közben jöttével foganatosított önkéntes felszámolásáról 919/917. M. E. szám alatt, valamint a pénzintézetek­nek a Pénzintézeti Központ közbenjöttével fogana­tosított kényszerfelszámolása tárgyában 920/917. M. E. szám alatt kibocsátott rendeletek újabb módosítása és kiegészítése tárgyában. 30. szám. 1.000/1932. A m. kir. vasúti- és hajózási főfelügyelőség megszüntetése és ügykörének a m. kir. kereskedelem­ügyi minisztérium ügykörébe való beolvasztása tár­gyában. 33. szám. 1.030/1932. A mesterséges édesítőszerek engedélyilletéké­­nek újabb megállapítása tárgyában. 35. szám. 1.050/1932. A közmegbizatásban eljáró ügyvédek és egyéb személyek részére bíróság előtti eljárásban megálla­pított díjak egy részének ügyvédi jóléti célokra for­dítása és a kapcsolatos intézkedések tárgyában. 35. szám. 1.150/1932. A földbirtokrendezés befejezésével kapcsolatos tennivalók ellátásáról szóló 1931 : XXXV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 42. szám. 1.210/1932. A részvénytársaságok és szövetkezetek üzlet­­eredményének felhasználása tárgyában. 42. szám. 1.220/1932. A tejforgalom szabályozására vonatkozó egyes rendelkezésekről. 42. szám. 1­240/1932. Az állami színházak személyi kiadásainak további csökkentése tárgyában. 45. szám. 1110/1932. Az 1932. évet megelőző időből származó illetékhátralékok kiegyenlítésénél adandó kivételes fizetési kedvezményekről. 49. szám. 1400/1932. A mezőgazdasági haszonbérletekről. 49. sz. 1520/1932. Egyes áruk behozatalát korlátozó 440/1932. M. E. sz. rendelet kiegészítése tárgyában. 54. szám. 1530/1932. Egyes áruk kivitelének korlátozása tárgyá­ban. 54. szám. 1560/1932. Mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez szükséges hitel előmozdítását célzó rendelkezések­ről. 56. szám. 1600/1932. A külföldi hitelezőkkel szemben fennálló tartozások tárgyában 6370/1931. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 58. szám. 1700/1932. Az állami és más hatóságoknál tényleges szol­gálatban álló tisztviselők és rangosztályba sorozott havidíjasok mellékjárandóságainak szabályozása tárgyában. 63. szám. 1670/1932. A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 1400/1932. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyá­ban. 64. szám. 1720/1932. A külfölddel való fizetési forgalom ellen­őrzéséről és szabályozásáról szóló 4500/1931. M. E. számú rendelet újabb szabályozása tárgyában. 65. szám. 1730/1932. A m. kir. minisztérium által 1931. évi 5500. M. E. szám alatt „a konzuli illetékek újabb meg­állapításáról“ kiadott rendeletének (kihirdetve a Budapesti Közlöny 1931. évi október hó 20-án kelt 239. számában) kiegészítése, illetve módosítása tárgyában. 65. szám, 1390/1932. Az Országos Központi Hitelszövetkezetre vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosí­tásáról. 66. szám. 1790/1932. A mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez szükséges hitel előmozdítását célzó rendelkezések kiegészítése tárgyában. 68. szám. 1800/1932. A cukorrépatermeléssel és a cukorgyártással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról. 68. sz. 1810/1932. A vármegyék és községek háztartására vonat­kozó jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosí­tása tárgyában. 68. szám. 1710/1932. A hadirokkantak általános felülvizsgálatának megszüntetése tárgyában. 75. szám. 2030/1932. Az egyenes adókra és illetékekre vonatkozó törvényes rendelkezések kiegészítéséről és módosí­tásáról. 80. szám. 2070/1932. A gabonajegyrendszer felfüggesztése, a tiszt­­forgalmi adóváltság újabb megállapítása és a mező­­gazdaságnak nyújtandó kedvezmények tárgyában. 80. szám. 3000/1932. Az állam és az önkormányzatok személyi kiadá­sainak további csökkentése tárgyában. 82. szám. 2190/1932. Egyes áruk behozatalát korlátozó 440/1932. M. E. számú rendelet­ kiegészítése tárgyában. 86. sz. 2230/1932. Az Országos Hitelügyi Tanács 10/1932. sz. hatá­rozatának közzététele tárgyában 88. szám. 1820/1932. A kamatilletékre vonatkozó jogszabályok kiegészítéséről. 93. szám. 2420/1932. A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 1400/1932. M. E. számú rendelet egyes rendelkezé­seinek kiegészítése tárgyában. 95. szám. 2470/1932. A gabonajegyrendszer felfüggesztésével és a lisztforgalmi adóváltságnak az 1932/33. évre tör­tént újabb megállapításával kapcsolatos átmeneti intézkedések tárgyában. 101. szám 2690/1932. Egyes állatok és állati termékek külföldre szállításának szabályozása tárgyában. 107. szám. 2670/1932. A magyar filmgyártás fejlesztéséről szóló 4963/1925. és 6292/1925. M. E. sz. rendeletek újabb módosítása tárgyában. 108. szám. 2700/1932. A tejforgalom szabályozásáról. 108. szám. 2830/1932. Egyes üzemi balesetekből eredő igények fel­tételeinek szabályozása tárgyában. 121. szám. 2410/1932. A m. kir. honvédség és katonailag szervezett más testület tagjának biróság vagy más hatóság elé idézése s ott egyenruhában megjelenése tárgyában. 131. sz. 2710/1932. A pénzintézeti havi kimutatások készítése tár­gyában. 131. szám. 3200/1932. A földbirtokrendezés során földhöz jutottak részére nyújtott kedvezményekről, valamint a megváltott földek ellenértékének kifizetéséről. 131. szám. 3010/1932. Az egyes áruk behozatalát korlátozó 440/932. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 131. szám. 3290/1932. A mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez szükséges hitel előmozdítását célzó rendelkezések értelmezése tárgyában. 132. szám. 3600/1932. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter hatáskörének megosztásáról. 141. szám. 3400/1932 A mezőgazdaságnak az 1932/33. gazdasági évre nyújtandó kedvezmények tárgyában. 143. sz. 3450/1932. A mezőgazdaságnak az 1932/33. évre nyúj­tandó kedvezményekkel kapcsolatos átmeneti in­tézkedések tárgyában. 143. szám. 3510/1932. A külföldi intézvényhitelek és egyes rövid­­lejáratú más külföldi hitelek fokozott biztosítása tárgyában. 143. szám. 3540/1932. A szolgálati vagy munkabérviszonyból és a tandemekből származó jövedelmek külön adója fizetési kötelezettségének meghosszabbítása tárgyá­ban. 143. szám. 3550/1932. Az állami színházak személyi kiadásainak további csökkentése tárgyában. 145. szám. 3630/1932. Az Országos Hitelügyi Tanács működésének meghosszabbítása tárgyában. 146. szám. 3620/1932. A biztosító magánvállalatok működéséhez szükséges engedély kiadásának ideiglenes felfüg­gesztése tárgyában 5155/1926. M. E. szám alatt ki­bocsátott rendelet módosításáról. 146. szám. 3570/1932. A Franciaországgal 1932. évi június hó 23-án aláirt kereskedelmi Pótegyezmény életbeléptetése tárgyában. 146. szám. 3640/1932. Az Országos Hitelügyi Tanács 17/1932. sz. határozatának közzététele tárgyában. 147. szám. 3650/1932. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyző Alap kezelése tárgyában. 151. szám. 3760/1932. Díjtalan közigazgatási gyakornokok alkal­mazása a vármegyéknél. 152. szám. 3800/1932. Egyes gazdatartozások behajtásának ideig­lenes korlátozása tárgyában. 153. szám. 3890/1932. A csődönkivüli kényszeregyességi eljárás egyszerűsítése, olcsóbbá tétele és a kapcsolatos ren­delkezések tárgyában. 157. szám. 3900/1932. Nemzetközi árufuvarozással kapcsolatos tar­tozásoknak külföldi fizetési eszközökben való tel­jesítéséről. 159. szám. 4000/1932. Egyes áruk behozatalát korlátozó 440/1932. M. E. szám­ú rendelet kiegészítése tárgyában. 163. szám. 3850/1932. A Magyar Királyság és Olaszország között Rómában, 1928. évi julius hó 4. napján megkötött és az 1929. évi XX. t.-c.-be iktatott Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez ugyanott 1932. évi június hó 23. napján aláirt Pótszerződés, illetve az ugyan­csak ugyanott 1932. évi február hó 23. napján aláirt Kiviteli Megállapodás ideiglenes életbelépte­tése tárgyában. 163. szám, 3500/1932. A mezőgazdaságnak az 1932/1933. gazdasági évre nyújtandó kedvezményekről szóló 1932. évi 3400. M. E. szám­i rendelet végrehajtása tárgyá­ban. 163. szám. 4080/1932. A búza és rozs kivitelének korlátozása tár­gyában. 165. szám. 4100/1932. A külfölddel való fizetési forgalomra vonat­kozó jogszabályok kiegészítése és módosítása tár­gyában. 166. szám. 4110/1932. A zálogelőjegyzési és végrehajtási jogcselek­ményekre a külfölddel való fizetési forgalomra vo­natkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések vég­rehajtása tárgyában. 169. szám. 4190/1932. Az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árva­sági biztosítási járuléktartalékalapok vagyonának elhelyezésére vonatkozó egyes rendelkezések módo­sítása és kiegészítése tárgyában. 172. szám, 4200/1932. Az 1914. évi XVII. t.-c. hatálya alá tartozó közforgalmú magánvasuti alkalmazottaik illetmé­nyeinek megállapítása tárgyában. 175. szám. 4340/1932. A Magyar Királyság és a Német birodalom között Genfben 1931. évi julius hó 18-án aláírt Kereskedelmi Szerződés egyes rendelkezéseinek életbelépése tárgyában. 180. szám. 4214/1932. Az irodalmi és a művészeti művek védelmé­ről szóló berni nemzetközi okmányok hatályáról. 181. szám. 4300/1932. Az ipari tulajdonról szóló washingtoni és hágai nemzetközi megegyezések (1913. VIII. t.-c.) és (1929: XVIII. t.-c.) valamint a találmányi sza­badalmakról, továbbá, a védjegyek oltalmáról szóló törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1932: XVII. t.-c. végrehajtása tárgyában. 181. szám. 4530/1932. A Magyarország és Csehszlovákia között . Prágában 1932. évi augusztus hó 19-ik napján alá­irt árucsere megállapodás életbeléptetése tárgyá­ban. 192. szám. 4670/1932. Az egyes gazdatartozások behajtásának ide­iglenes korlátozásáról szóló 3800/1932. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 199. szám. 4720/1932. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 203. szám. 4770/1932. Az együttesen kezelt közadók hátralékainak fizetésére adandó kedvezmények tárgyában. 208. szám. 4840/1932. Az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árva­sági biztosítási járuléktartalékalapok vagyonának elhelyezésére vonatkozó rendelkezések módosítása tárgyában. 209. szám. 4800/1932. A társadalombiztosítási (betegségi, öregségi, biztosítási) járulékokból, továbbá az ezek után számított késedelmi pótlékokból származó tartozá­sok fizetésére adható kedvezmények tárgyában. 210. szám. 4860/1932. A vizimunkálatoknál, át- és vasútépítésnél al­kalmazott napszámosoknak és munkásoknak rész­ben terménnyel, vagy terményutalvánnyal kifize­tése tárgyában. 211. szám. 4780/1932. A szükséglakások jogviszonyainak szabályo­zása tárgyában. 212. szám. 4990/1932. Az 1932. évi 3500/M. E. számú rendelet vám­­örlésre vonatkozó némely rendelkezésének kiegé­szítése tárgyában. 217. szám. 5467/1932. A Franciaországgal 1931. évi szeptember 25.én aláirt Megállapodás érvényének meg­hosszabbítása tárgyában. 234. szám. 5590/1932. Az Országos Hitelügyi Tanács 36/1932. számú határozatának közzététele tárgyában. 239. szám. 6050/1932. A gyülekezési jog korlátozásáról szóló 4980/1931. M. E. rendelet módosításáról és kiegé­szítéséről. 243. szám. 4960/1932. A külfölddel való fizetési forgalom ellenőr­zéséről és szabályozásáról szóló 4500/1931. M. E. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és kiegészítése tárgyában. 247. szám. 5460/1932. Az 1931. évi 4950. M. E. számú rendelet 5. §-ában foglaltak alapján külföldi pénznemekben felvett állami adósság szolgálatának ellátása tár­rá­gyában, 247. szám.

Next