Budapesti Közlöny, 1932. január (66. évfolyam, 1-25. szám)

II 6300/1932. A gazdatartozásokra, továbbá a peres és nem peres eljárásra vonatkozó egyes jogszabályok módosítása és kiegészítése tárgyában. 247. szám. Helyesbítés 262. szám. 6600/1932. A mezőgazdaságnak az 1932/33. gazdasági évre nyújtandó kedvezményekről szóló 1932. évi 3400. M. E. sz. rendelet végrehajtására vonatkozó 1932. évi 3500. M. E. számú rendelet végrehajtására vonatkozó 1932. évi 3309. M. E. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 250. szám. 6700/1932. Egyes áruk behozatalát korlátozó 440/1932. M. E. sz. rendelet kiegészítése tárgyában. 251. szám. 6710/1932. A rozs kivitelének szabaddá tétele tárgyában. 252. szánt.­6540/1932. A Magyarország és Spanyolország között 1929. évi február hó 28-án aláirt Pótegyezmény módosítása tárgyában. 239. szánt. 7200/1932. A csődönkivü­li kényszeregyességi eljárásról szóló rendeletekben szabályozott bíróságokon kí­vüli ügyességi eljárásra vonatkozó rendelkezések módosítása tárgyában. 262. szám­. 7770/1932. A lapok karácsonyheti oldalterjedelmének szabályozása tárgyában. 275. szám. 7760/1932. A mezőgazdasági munkások munkaereje jogosulatlan kihasználásának meggátlásáról szóló 1923 : XXV. t.-c. 2—14. §-ai hatályának az 1933., 1934. és 1935. évre­­kiterjesztése tárgyában. 277. szám. 9090/1932. A közadók kezeléséről szóló 1927. évi 600. P. M. számú hivatalos összeállítás egyes rendel­kezéseinek módosítása tárgyában. 280. szám. 9480/1932. A biztosítási szaktanács taglétszámának fel­emelése tárgyában. 286. szám­. 9500/1932. A külfölddel szemben fennálló egyes tartozá­soknak pen­gőértékben való befizetéséről szóló 6.900/1931­. M. E. számú rendelet hatályának meg­hosszabbítása tárgyában. 290. szám. 9510/1932. Az arányban teljesítendő fizetéseikről szóló 410/1932. M. E. számú rendelet hatályának meg­hosszabbítása tárgyában. 290. szám­. 9640/1932. A vámőrlés minősítése és az 1932. évi 6.600. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 290. szám, 9800/1932. Az állami, vármegyei, államvasúti, állami vas-, acél- és gépgyári és állami kőszénbányászati tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a honvédség, folyamőrség, vámőrség, csendőrség és államr­en­dőrség tagjai, továbbá a felsorolt csopor­tokhoz tartozó nyugdíjasok és özvegyek lakáspén­zének (lakbérének) havi részletekben fizetése tár­gyában. 291. szám. 9600/1932. A betegségi és a baleseti, valamint az öreg­ségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági kötelező biztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módo­sítása és kiegészítése tárgyában. 291. szám. 9660/1932. A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi­­árvák, valamint a Károly csapatkeresztesek és a vitézségi éremtulajdonosok adókedvezményei tár­gyában. 292. szám. 9730/1932. A gazdasági munkaviszonyból felmerülő ügyekben az 1923 : XXIV. törvénycikkel szabályo­zott eljárás további egyszerűsítése tárgyában. 294. szám. M. kir. belügyminisztérium részéről. 49/1932. Budapest székesfőváros részéről a felsőházi tagok választása tárgyában. 4. szám. 138.000/1931. A mozgófényképüzemek számának váro­sonként való újabb megállapitása. 11. szám. 199.108/1931. Vidéki színigazgatói engedély. 15. szám. 118.788/1932. A táncmesteri képesítések (oklevelek) ki­cserélése időpontjának meghosszabbítása. 22. szám. 60.400/1932. Az egyes főszolgabírói járások és szolgabírói kirendeltségek megszüntetéséről szóló 6.490/1931. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. 24. szám. 8.067/1932. A Magyar Országos Orvosszövetség által az 1926. évi XXII. t.-c. 24. §-a alapján felsőházi taggá való kinevezésre javaslatba hozandó három jelölt­­kijelölési határnapjának megállapításáról. 40. szám. 60.663/1932. Az Önkormányzati Testületek Kárpótlási Vagyona jogi képviseletének szabályozása tárgyában­ 40. szám. 137.845/1932. Magyar állampolgároknak útlevél nélkül való belépése és az útlevelek érvénytelenné nyil­vánítása tárgyában. 45. szám. 106200/1932. A hivatásos birkózók részvételével rende­zett versenyek és mérkőzések engedélyezése tárgyá­ban. 46. szám. 107636/1932. Magyar Világh­iradó kötelezővé tétele­ tár­gyában. 52. szám. 108219/1932. A mozgókép vizsgálati diját megállapító 255.300/1930. B. M. szám­i körrendelet részbeni módosítása tárgyában. 62. szám. 118348/1932. Az állati erővel vont járóművek és a kézi kocsik kerékabroncsainak méretei tárgyában. 67. szám. 109000/1932. Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetsége kebelébe tömörült műkedvelői egyesüle­tek tárgyában. 70. szám. 120100/1932. A közúti közlekedési rend és a közutakon a közrend fenntartásának egységes szabályozásáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 70. szám. 120200/1932. A közlekedésrendészeti egységes szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 70. sz. 109012/1932. A „Népszava“ cimü napilap betiltása tár­gyában. 76. szám. 109533/1932. A „Népszava“ cimü politikai napilap be­szüntetésének feloldása tárgyában. 87. szám. 17000/1932. Az országgyűlési képviselőválasztók név­jegyzéke kiigazításának egyszerűsítéséről szóló 1932. évi III. t.-e. végrehajtása. 89. szám. 120699/1932. Nemzetközi gépjárómű egyezmény kiter­jesztése Man szigetre. 92.­ szám. 121312/1932. A dunai hajókon felszerelt szórakoztató rádióvevőberendezések üzembetartása tárgyában. 102. szám. 139058/1932. A Cunard Steam Ship Co. Ltd. liverpooli gőzhajóstársaság magyarországi helyettesének sze­mélyében beállott változás. 111. szám. 139059/1932. A Société Anonyme de Navigation Belger Americaine (Red Star Line) antwerpeni gőzhajós­­társaság magyarországi helyettesének személyében beállott változás. 111. szám. 139062/1932. Az United States Lines Oparations Inc. new-yorki gőzhajóstársaság magyarországi helyette­sének személyében beállott változás. 111. szám. 139061/1932. A The Oceanic Steam Navigation Company Ltd. (White Star Line) liverpooli gőzhajótársaság magyarországi helyettesének személyében beállott változás. 111. szám. 61981/1932. Az egyes vármegyék területi változásairól szóló 1932 :1. t.-c. életbeléptetése és végrehajtása. 113. szám. 123220/1932. M. kir. államvasutak budapesti—hegyes­halmi fővonalának nagyfeszültségű villamos felső­vezetéki berendezésével kapcsolatos óvórendsza­bályok. 128. szám. 123600/1932. A nyilvános lánctanításra jogosító képe­sítések (oklevelek). 139. szám. 62567/1932. A megüresedő vármegyei közigazgatási állá­sok betöltése. 142. szám. 135100/1932. A m. kir. rendőrség fegyverhasználatának részletes szabályozása tárgyában. 157. szám. 139944/1932. Az „Italia“ génuai gőzhajós társaság részére kivándorlók szállítására adott engedély tár­gyában. 158. szám. 139945/1932. A „Cosulici“ Societa Triestina di Naviga­­zione triesti gőzhajóstársaság magyarországi helyettesének személyében beállott változás. 158. szám. 121000/1932. A közlekedésrendészeti egységes szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítása és kiegészítése. 160. szám. 124227/1932 A mozdulatművész és­­táncmesterképzésről szóló rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítása. 161. szám. 232370/1932. Szegénysorsú tüdőbetegeknek a m. kir. mátrai állami szanatóriumban, valamint a debre­ceni Auguszta- és a gyulai József-szanatóriumban való ingyenes ápolása tárgyában. 163. szám. 224110/1932. A védőhimlőoltási dijak újabb szabályozása tárgyában. 166. szám. 185020/1932. Az öregség, rokkantság, özvegység és árva­ság esetére szóló kötelező biztosításról rendelkező 1928. évi XL. t.-c. 129. §-ának (1), (2) és (3) bekez­désében említett járuléktartalékátutalások esetében a kamatos kamatok számításánál alkalmazandó kamatláb megállapítása tárgyában. 166. szám. 113132/1932. A Magyarországtól elcsatolt területekről való beköltözés szabályozása. 167. szám. 233500/1932. A vármegyék és Városok Országos Mentő­­egyesülete által mentőgépkocsin történő közkórházi betegszállítások díjszabása tárgyában. 181. szám. 185087/1932. Az 1925. évi genfi „Nemzetközi Opium­­egyezmény“-t megerősítő államok jegyzékének ki­­egészítése tárgyában. 182. szám. 39553/1932. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága részéről megismétlendő felsőházi póttagválasztás tárgyában. 187. szám. 185260/1932. Az Országos Társadalombiztosító Intézet tulajdonában lévő egyes vagyonoknak eddigi rendel­tetésük helyett más célokra fordítása tárgyában. 191. szám. 115000/1932. A politikai pártszervezetek egyenruha vi­selésének eltiltása tárgyában. 192. szám. 185246/1932. Az ínség enyhítésére irányuló hatósági te­vékenység körében szülősé­gi munkát végző egyének társadalombiztosítási kötelezettségének időleges szünetelése tárgyában. 217. szám. 221390/1932. A Magyarországon forgalombahozható gyógyszerkülönlegességekről, valamint a közgyógy­szerellátás és az államkincstár terhére rendelhető gyógyszerkülönlegességekről és nem hivatalos gyógyszerekről (tápszerekről). 230. szám. Helyes­bítés 249. szám. 185268/1932. A bányatörvény, alá eső üzemekben és az ezzel kapcsolatos ipari üzemekben foglalkozó mun­kásoknak és altiszteknek, valamint ezek családtag­jainak nyugbérbiztositásáról szóló 4400/eln. 1926. N. M. M. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 233. szám. 185400/1932. Az 1932/33. évi inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezésére szolgáló inségjárulékok tárgyában. 240. szám. 50680/1932.. Az 1926 : XXII. t.-c. 7. §-nak második bekez­dése alapján tartandó felsőházi tagválasztások ha­táridejének megállapitása. 243. szám. 51220/1932. A kiküldöttek útján választó szervezetek és intézmények felsőházi tagválasztásának határnapja 246.­ szám. 126754/1932. Inségenyhitő mozgalmak. 248. szám. 228632/1932. Hirdetmény az 1933. évben Budapesten megtartandó tiszti orvosi tanfolyam és ezt követő vizsgák tárgyában. 257. szám. 117100/1932. Az egyesületek statisztikai adatainak be­jelentése tárgyában. 270. szám. 48248/1932. Házassági ügyekben pénzküldeményeknek a kir. igazságügyminiszterhez felterjesztése tár­gyában. 273. szám. 185582/1932. A bérbeadott helyiségekre vonatkozó ada­toknak a Budapest székesfőváros területén való összeírása tárgyában. 275. szám. 185600/1932. Az 1932/33. évi inségenyhítő tevékenység költségeinek fedezésére szolgáló inségjárulékokról kibocsátott 185400/1932. B. M. számú rendelet ki­egészítése tárgyában. 278. szám. 127000/1932. A közúti forgalomban résztvevő gépjáró­művek, pótkocsik megvizsgálása, új rendszámmal, igazoló lappal ellátása s a közlekedésrendészeti egységes szabályzat egyes rendelkezéseinek módo­sítása. 279. szám. 127200/1932. A kövezetvámhatároknál a járóművek közlekedésének megkönnyítése. 279. szám. 185160/1932. A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete javára az Országos Társadalombiztosító Intézet helyi szerveinél, úgyszintén az Országos Társadalombiz­tosító Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete javára a bányatárspénztáraknál befolyt öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági biz­tosítási járulékoknak, pótjárulékoknak, elismerési díjaknak és késedelmi pótlékoknak a biztosításra illetékes intézethez átutalása és elszámolása tár­gyában. 281. szám. 185170/1932. Az Országos Társadalombiztosító Intézet­nek és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági biz­tosítási ágazata érdekében más biztosító intézet által teljesített ügyviteli teendők költségeinek meg­térítése tárgyában 281. szám. 185180/1932. A betegségi, valamint az öregségi, rokkant­sági, özvegységi és árvasági biztosítás célját szol­gáló bejelentésekre vonatkozó rendelkezések módo­sításáról és kiegészítéséről. 281. sz. 127004/1932. A szilveszteri záróra megállapítása. 2SS. szám. 142501/1932. Külföldi gőzhajóstársaságok részére kiván­dorlók szállítására adott engedélyek meghosszab­bítása. 288. szám. 142505/1932. A Nederhandsch Amerikaansche Stoom­­vaart Maatsch­appij (Holland Amerika Linie) rotter­dami gőzhajóstársaság magyarországi helyettesének személyében beálló változás. 288. szám. 230400/1932. Az 1933. évi jégszükséglet biztosítása tár­gyában. 289. szám. 188100/1932. Az országgyűlési képviselőválasztói név­jegyzék 1933—35. években történő kiigazításának szabályozása. 290. szám. 185640/1932. Az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről nyújtott betegségi biztosítási segélyekért járó megtérítés tárgyában. 291. szám. 185650/1932. Az 1927 : XXI. t.-c. 139. §-ának második, harmadik, negyedik és ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések hatályának felfüggesztése tárgyában. 291. szám. 185660/1932. Az Országos Társadalombiztosító Intézet alapszabálya egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 291. szám. 185670/1932. A háztartási alkalmazottak betegségi és bal­eseti biztosításra vonatkozó egyes rendelkezések tárgyában. 291. szám. 252590/1932. Az Országos Társadalombiztosító Intézet szerződött és ideiglenesen megbízott orvosainak illetm­ényszabályzata tárgyában. 291. szám. Helyes­bítés 294. szám. 127566/1932. Vaszy Viktor kamaraoperai és Bársony Aladár drámai staggione társulatára vonatkozó színigazgatói engedély. 291. szám. 259280/1932. A magyar-román viszonylatban Magyar­­csanád Nadlac-i útvonal megnyitása. 295. szám. M. kir. földmivelésügyi minisztérium részéről. 46.200/1932. A lisztfehérítő szerek és eljárások alkal­mazásainak tilalmazása tárgyában. 17. szám. 36.700/1932. A gazdasági munkaviszonyból felmerülő ügyekben eljáró közigazgatási hatóságok ülnökei díjazásainak újabb megállapitása tárgyában. 19. szám. 36.777/1932. A gazdasági munkabérmegállapitó bizottsá­gok tagjai (elnökei) díjazásának újabb megállapí­tása tárgyában. 19. szám. 36.700/1932. Vizimunkálatoknál foglalkoztatott némely munkavállalók (alkalmazottak) betegsegélyezésére és baleseti bizositására vonatkozó kötelezettség szüne­teltetése tárgyában. • 28. szám. 14.900/1932. Az 1923 : XVIII. t.-c. alapján szervezett erdőigazgatóságok és erdőhivatalok kerületeinek újabb megállapitása tárgyában. 39. szám. 46.500/1932. Fűszerpaprika minősítésével kapcsolatos díjak újabb megállapitása. 41. szám. 30.700/1932. A tejforgalom szabályozásáról szóló 21.300/1931. F. M. számú rendelet kiegészítése és a budapesti és a Budapest-környéki tejár meg­állapitása tárgyában, 42. szám. RENDELETEK MUTATÓJA

Next