Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. január (66. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-01 / 1. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 január 1 Árverés. Pk. I. 70698/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 32107. 1931. számú végzésével dr. Szügyi Imre ügyvéd által képviselt Látka .J. G. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 97 pengő 18 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 11.195 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést, elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig vég­rehajtást szenvedő lakásán,­­ üzletében Budapesten, I. ker., Váralja­ utca 2. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 4. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzlet­­berendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Dr. Schreiber Henrik ügyvéd által képviselt Borhegyi ■F. R. javára 55 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi december hó 10. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. bír. végrehajtó. O­F 26113 Árverés. 943/1931. vh. szám. Dr. Leopold Ltemér ügy­véd által képviselt Shell Kőolaj Bt. javára 700 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 445972. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 9-én lefoglalt és 5420 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Csarodán (Kölcsey tanya) leendő megtartására határ­időül 1932. évi január hó 4. napjának délutáni 4 órája f­izetik ki,­­amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lovak, ökrök, tehén, cséplőgép és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Vásárosnamény, 1931. évi december hó 14. napján. Bencze József, kir. bír. végrehajtó. 0 F 26048 Árverés. Pk. IX. 813530/1931. szám. Dr. Klein Henrik ügyvéd által képviselt Boreth György javára 500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1931. évi 104496. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1931. évi november hó 4-én lefoglalt és 27.960 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő anoj foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél, Budapesten, VI. kerület, Váci­ út 69. szám alatt leendő­­megtartására határidőül 1932. évi ja­nuár hó 5. napjának délutáni háromnegyed 3 órája tű­zetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gépek, autó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1931. évi december hó 15. nap­ján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 26017 Árverés. 29333/1931. szám. Dr. Lajos Ferenc ügyvéd által képviselt „Kiházasítás“ Bútor és Kelengyetermelő és Értékesítő Szövetkezet javára 114 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a kispesti kir. járásbíróság 1931. évi 10507. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 17-én lefoglalt és 1070 pengőre becsült ingóságokra a kispesti kir. járásbiróság lenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Pestszentlőrin­­cen, Állami Lakótelepen 138. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1932. évi január hó 4. napjának dél­utáni egynegyed 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gramofon, csillár és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron allul is, el fogom adni. Kispest, 1931. évi de­cember hó 16. alapján. Igaz György, kir. kir. végrehajtó. O­F 26016 Árverés. Bk. IX. 800788/1931. szám. Dr. Klein Henrik­ ügyvéd által képviselt Horváthné Bü­chler Hennik ja­vára 220 pengő követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 135243. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1931. évi október hó 5-én lefoglalt és 4555 pengőre becsült ingó­ságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel el­rendelem és annak Budapesten, V. ker, Katona József­­utca 14. sz., földszint 4. ajtószám alatt leendő megtar­­tására határidőül 1932. évi január hó 5. napjának dél­utáni fél 3 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint: bútorokat, festményeket, vill­­lámpákat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, a be­jelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilván!­ Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értel­mében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi végrehajtatok kielégítésére is elrendeltünk tekin­tendő és azok bejelentésére is megtartható. Budapest, 1931. évi november hó 14. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 26044 Árverés. Pk. VII. 811939/1931. szám. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd által képviselt Foncsére Ált. Bizt. Intézet javára 2400 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 21. napján lefoglalt és 5080 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. ker., Irányi­ utca 20. szám, 1. emelet 17. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 7. napjának délutáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni. Pk. 62336. sz. Dr. Rainer Béla ügyvéd által képviselt Idegenforg. Bősz. Szál. javára 728 pengő 53 fillér és járulékai. Pk. 64526. sz. Dr. Hamvai Sándor ügyvéd által képviselt Vitamin Spiegel Márton javára 230 pengő és járulékai. Pk. 51244. sz. Dr. Landgraf Dezső ügyvéd által képviselt O. N­. javára 40.000 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi december hó 1. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 26038 Árverés. Pk. VII. 633136/1930. szám. Dr. Kepes H. Andor ügyvéd által képviselt Simon Mihály javára hátr. 80 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi április hó 30. napján lefoglalt és 3100 pengőre becsült ingóságokra a bpesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből itt nem tűnő más foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Hajzsér-út 32. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 5. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok szétszedett állapot­ban, gyalupad, szallagfürész s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, cselleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1931. évi december hó 7. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 26113 Árverés. Pk. X. 798546/1931. szám. Dr. Varga László ügyvéd javára Serény Farkas ellen 300 pengő és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. 327082. számú ■végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 27. napján lefoglalt és 790 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, V. ker., Váci­ út 46. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1932. évi január hó 7. napjának dél­utáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, előszoba szekrény, fehér gyermekágy, Singer varrógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsüson alul is —­­de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1931. évi december hó 4. napján. Dr. Szent­­miklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 26116 Árverés: 782/1931. vght. szám. Dr. Leopold Elemér ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. javára 256 P 50 f tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 437603. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 7. napján lefoglalt és 6000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság 437603/1931. szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett: dr Fabinyi Tihamér ügyvéd által képviselt Ganz és Tsa javára 2428 P 79 f­ős járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Tápiósülyön, Meleg­­völgyi­ úton leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 8. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt Fordson traktor, Schlick-Micholson cséplőgép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén, becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Monor, 1931. évi december hó 3. napján. Heiser János, kir. kir. végrehajtó. O­F 26019 Árverés. Pk. X. 630230/1930. szám. Dr. Sándor István budapesti ügyvéd által képviselt Disconte bank Rt. ja­vára 300 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1930. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 24. napján lefoglalt és 1350­­-re becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tű­nő m­ás foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Tisza Kálmán­ tér 7. szám, földszinten leendő megtartá­sára határidőül 1932. évi január hó 5. napjának dél­utáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt gyalupad, gépek, ablakok, ajtók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnél, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.010/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1931. évi december hó 1. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 26032 Árverés. Pk. 765065/1931. szám. Dr. Thein Zsigmondi ügyvéd által képviselt, Philips Rádió- és Villamossági Bt. bej. cég javára 249 P tőke és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 151073. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 16. napján lefoglalt és 3100 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak ara a­z esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VIII. kerület, József­ körút 56. szám, II. em. 15. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi január hó 2. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pianin é s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, h­a a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi december hó 4. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 26061 Árverés. Pk. IX. 811301/1931. szám. Dr. Molnár Sz. Dezső ügyvéd által képviselt Frank Henrik Fiai Bl. javára 265 , 97 fillér tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 322096. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 24. napján lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak ara az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., Alsóerdősor-utca 3. szám alatt (földszinti üzlet) leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 4. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, national auto­mata, pénztár, ü­zleti berendezés, 2 drb Dayton auto­mata mérleg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi december hó 3. napján. Havel, Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 26062 Árverés. Pk. I. 71212/3. 1931. szám. Közhírré teszem, hogy a bpesti I—III. ker. kir. járásbiróság 34123/1931. számú végzésével dr. Wiener Oszkár ügyvéd által kép­viselt G. Diehl er Co. Ludowitz végrehajtató részére végrehajtást szenvedő elren­ge. 777.25 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2.145 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók követe­lése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, 11. kerület, Széna­ tér 7. szám, földszinten leendő meg­tartására határidőül 1932. évi január hó 8. napjának délelőtti fél 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi december hó 17. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. o . 26068

Next