Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. február (66. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értelitőjy Árverés. Pk. 1200/1931. szám. Dr. Horváth Béla buda­pesti ügyvéd által képviselt Lukács részvénytársaság budapesti bel. cég javára 84,52 pengő tőke és több kö­vetelés és járulékai erejéig a nagykanizsai kir. járás­bíróság 1931. évi 6830. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december bő 31. napján lefoglalt és 5985 P-re becsült ingóságokra a nagykanizsai kir.­­biróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltaink javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán, Centrál épületben leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 6. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szálló, éttermi, kávéházi berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Nagykanizsa, 1932. évi január hó 21. napján. Elek László, kir. kir. végrehajtó.________________C­F 2264 Árverés. Pk. X. 793878/1931. szám. Dr. Sándor István ügyvéd által képviselt Valea Rádió Technikai és Vill. Rt. javára 142,75 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 127532. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 1. napján lefoglalt és 1.060 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. légzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. ker., Mihálkovits­ utca 14. szám, III. emelet 16. ajtósz. alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 4. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, képek, éjjeliszekrények, toalett és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a­ kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1931. évi december hó 28. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir végrehajtó. O­F 2213 Árverés. 7518/1931. vl­. szám, Dr. Párkány Frigyes budapesti ügyvéd által képviselt Dénes B. Rt. buda­pesti cég javára 100 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 16. P. 49778/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán 1931. évi december hó 16. napján le­­-és felül) foglalt és 8422 pengőre becsült ingóságokra a nyíregyházai kir. járásbíróságnak fenti számni vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem; de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs Nyíregyházán, Luther-palota, B. épület, I. évi. 4. ajtószám alatt 1932. évi február hó 6. napjának délelőtti fél 10 óráját és folytatva Ujfehértón 1932. évi február hó 6. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt szobai bútorok, festmények, autó, 1 feke­téderes kocsi, lószerszám stb. ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében — eset­leg tett fizetések betudásával — szükség esetén becs­áron alul is, el fogom adni. Ezen árverést a Te. 70. §-a alapján 7194/1930. szám, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete javára 4100 + 5960 pengő és járulékai erejéig, mint le- és felü­lfoglaltatók érdekében is elrendelem. Nyíregyháza, 1932. évi január hó 5. napján. Labay Antal, kir. kir. végrehajtó. _________ () F 1948 Árverés. Pk. V. 821495/1931. szám. Dr. Ney Oszkár ügyvéd által képviselt dr. Sebestyén Károlyné javára 88,10 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 152490/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 14. napján lefoglalt és 1.200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján és járulékai követelése erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályos igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. kerület, Elemér­ utca 3. szám alatti pincében leendő megtartására határidőül 1932. évi február h­ó 3. napjá­nak délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. • Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi január hó 2. napján. Dr. Schweit­zer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. OBF 22*P8 Árverés. Pk. V. 682833/1930. szám. Dr. Schweiz Ele­mér ügyvéd által­­képviselt Enyingi Gőzmalom és Villa­mossági III. javára 211 pengő 73 fillér és több követe­­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 134282/1930. számú végzésével elrendelt­­kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 17-én lefoglalt és 1.234 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú légzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú ligényikere­­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Üllői­ út 124. szám alatt, A­ pavilion üzlethelyiségében leendő megtartására ha­táridőül 1932. évi február hó 4. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag­­lefoglalt bútorok, szappan, borok, maláta kávé és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikilátási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi január hó 4. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 2229 Árverés. Pk. X. 757643/1931. szám. Dr. Imecs János ügyvéd által képviselt Pesterzsébeti Asztalosmesterek Bútorcsarnok Szövetkezete javára Dipnánszky Ágoston ellen 340 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 249579. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 10. napján lefoglalt és 1080 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, Budapesten, Vill. ker., Baross­­utca 77. szám, V. emelet 9. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi február hó 4. napjának délutáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a ki­kiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhet­nek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül le­teszik. Budapest, 1932. évi január hó 2. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. O 1667 Árverés. Pk. X. 781176. és 781178/1931. sz. Dr. Kom­­hau­ser Pál ügyvéd által képviselt I. Tapeten und Kleb­stoff Fabrik Niederhoff et Co. javára 449.15 márka és II. Neumann Hennig et Co. javára 1635.59 pengő és já­rulékai és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 156988. és 155960. számu­ végzéseivel elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 30. nap­ján lefoglalt és 1105 pengőre becsült ingóságokra­­ a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számit vég­zéseivel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. Vörösmarty­ utca 43. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 3. napjának délutáni fél 5 órá­ja tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rok, falkárpitok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a ki­kiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számu­ rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi január hó 3. napján. Dr. Szentmik­­lósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 2266 Árverés. Pk. X. 822370.. 822371/1931. szám. L. II. Dr. Hubai Miksa ügyvéd által képviselt I., II. Hermann Eder javára 9.60 + 86.40 pengő tőke és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 447953. és 247349. számú végzéseivel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 17. napján lefoglalt és 1034­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti­­számú végzéseivel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vill. ker., Vas-utca 5. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 3. napjának délelőtti háromnegyed 10 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, pénzszekrény, kala­pok, pultok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. sz. rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932­ .évi január hó H. napján. Cseresnyés Zoltán,­­ kir. bír. végrehajtó. O­F 2261 Árverés. Pk. X. S 18658/1931. szám. Dr. Mühlrand Arthur (VII. ker., Kertész­ utca 29. sz.) ügyvéd által kép­viselt Szántó Zsigmond javára 54 pengő és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 346835 számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi november hó 28. napján lefoglalt és 6.830 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki­ nem tűnő más foglaltatok javára is, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Andrássy­­út 77. szám, (hetvenhét szám) II. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 3. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, képek, szőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki-­ kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1931. évi december hó 19. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 2212 Árverés. Pk. IX. 819979/1931. szám. Dr. Fűrész Vik­tor ügyvéd által képviselt Nagy Emil javára 150 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1931. évi 218038. szám­i végzésé­vel elrendelt kielégitési végrehajtás folytén végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 7-én lefoglalt és 20.250 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és­­va ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI. kerület, Váci­ út 69. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 8. nap­jának délutáni egynegyed 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt gépek, autó, pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a skilkiláltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi január hó 12. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 2226 Árverés. Pk. V. 782049/1931. szám. Dr. Krémer Artúr ügyvéd által képviselt Polgári Gazdasági Szövetkezet javára 52 , 06 fillér költség és járulékai, dr. Halász István ügyvéd által képviselt Hátid­a Gyula betéti tár­saság javára 202 1’ 25 fillér és járulékai erejéig. (Pk. V. 783759/1931. sz.) a budapesti központi kir. járás­bíróság 1931. évi 112932. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 5-én lefoglalt és 2.781.40 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Erzsébet-körzet 42. házszám, IV. emelet 25. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi február hó 4. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, zongora, könyv, gramofon, nyakkendő s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikilátási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­d­elet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1931. évi december hó 31. napján. Dr. Ladányi Lajos, kór. Orr. vésrehajtó. Q 1212 K­SC,­anuár 2. Árverés. Pk. I. 58764/1934. szám. Közhírré teszem hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 848 / 1931. számú végzésével dr. Papp Endre (Debrecen­i ügyvéd által képviselt Nemzeti Hitelintézet Rt. végre-­­hajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 85.46 peng® követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 4600 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Keleti Károly­ utca 15. szám, föld­szint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 4. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk az végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi január hó 8. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 2214 M ......­ ........... ■ ............. i

Next