Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. február (66. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám értesítője

1982. február 2. Átverés. Pk. I. 64308/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék G. P. 49077/1931. sz. végzésével dr. Sándor István és dr. Grosz Imre ügyvéd által képviselt Disconte Bank Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 0.000 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 8.790 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig az el nem árverezett ingókra Budapesten, I. ker., Felhő­ utca 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 4. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi január hó 14. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 2211 Árverés, 3053/1932. vh. szám. Dr. Trebits Herbert ügyvéd által képviselt Diamant Vilmos javára 575 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a puln­­oki kir. járásbíróság 1931. évi 3863. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 19-én lefoglalt és 12.100 pengőre becsült ingóságokra a putnoki kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogaik ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú­­igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Putnokon leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 4. napjának délelőtti fél 12 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, fa és cementáruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétham­adrészéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Putnok, 1932. évi január hó 17. napján, Geseő Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 2228 Árverés. Pk. 1185/1931. szám. Dr. Hőnigsfeld Tivadar bicskei ügyvéd által képviselt Adria Biztositó Társulat végrehajtató javára 179,80 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a bicskei kir. járásbíróság 1931. évi 1185. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 14. napján lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra a bicskei kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll s h­a ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Baracska községben leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 13. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 4 drb vörös­tarka tehén és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni. Bicske, 1932. évi január hó 25. napján. Szu­­nyogh Pál, kir. kir. végrehajtó. C F 2258 Árverés. Pk. I. 72409/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 36947. 1931. szám­i végzésével dr. Leitner Ernő ügyvéd által képviselt Magyarság Lapkiadó Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 80 pengő követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2550 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap-­ és felülfoglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Kékgolyó­­utca lé­t.­szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 24. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk az végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi január hó 25. napján. Dr. Dobro­­vits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 2198 Árverés. Pk. I. 70790/3. 1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 15347/931. számú végzésével dr. Friedmann Lajos ügyvéd által kép­viselt Preisach Lajos végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 160 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1045 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, III. ker., Timár­ utca 17. szám, III. emelet 49. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 3. napjának délutáni fél­­ óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Budapest, 1932. évi január hó 12. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 2189 Árverés. Pk. I. 71267/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti szám­l végzésével ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd által képviselt Nagy József végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 118,91 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégitési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 8000 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árve­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig Budapesten, I. ker., Bicskei-ut Paragon-garageban leendő megtartására ha­táridőül 1932. évi február hó 17. napjának délelőtti M0 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat, lakásberendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is el­adom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk az végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi január hó 2. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 2197 Árverés. Pk. IX. 820239/1931. szám. Dr. Tomaschoff Sándor ügyvéd által képviselt Vasadi és Vértes Levél­­bom­lék és Papirneműgyár cég javára 172,06 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1931. évi 232078. számú végzésé­vel elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 7. napján lefoglalt és 3150 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ám ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vill. ker., Rökk Szilárd­­utca 20. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 4. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vágó­gép, írógép, másolópapír, csillár, szőnyeg, rádió hang­szóróval s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1932. évi január hó 5. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 2207 Árverés. 3544/1931. vht. szám. Dr. Goitein Sándor ügyvéd által képviselt Unió Olaj és Vegyipari Rt. jav. 669,07 pengő tőke és több­­ követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 214040/2. szám­ú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1930. évi július hó 23. napján lefoglalt és 27900 pengőre becsült ingó­ságokra a hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ám ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Hód­mezővásárhelyen, Szárai­ utca 5. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi március hó 3. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt autók, autóbuszok, írógép, marógép, metszőgép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Hódmezővásárhely, 1932. évi január hó 20. napján. Gossler Miklós, kir. kir. végrehajtó. O­F 2208 Átverés. Pk. V. 801684/1931. szám. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Trieszti Ált. Bizt. Társulat javára 1760 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 14512. szám­i vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 11. napján lefoglalt és 2335 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ám kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V., Tátra­ utca 20/b. szám, V. emelet 2. ajtószánv alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 5. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhet­nek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül le­teszik. Budapest, 1932. évi január hó 2. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó._____________C­F 2263 Árverés. Pk. X. 802404/1931. szám. Dr. Leopold Ele­mér és dr. Nemes Dezső végrehajtatok javára,­ dr. Geltl Ágoston ellen 165 + 32 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi ikir. járás­­bíróság 1931. évi fenti szám­i végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 19-én lefoglalt és 17.010­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendelteté­­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent­ megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő, más foglaltatok javára is az árverés megtartását el­­ rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogaiés nm is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényt kere­­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Mikszáth Kálmán-­ tér 4. házszám, III. emelet 10. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 5. napja-á­nak délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefog­­­lalt bútorok, bőrgarnitúra, szőnyegek, festmények, va­dászfegyverek, stb. ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­­de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­ — el fogom adni.­­■ Azon ingóságokra, amelyeknek a­­kikilátási ára egy-­ ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­­­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kié kiállási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­­­pest, 1931. évi december hó 24. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O 17 KJ Árverés. Vk. 147/2. 1931. szám. Dr. Magyary Ferenci balatonfüredi ügyvéd által képviselt Balatonfüred és­ Vidéke Takarékpénztár Rt. végrehajtató javára közben-a járással végrehajtást szenvedő balatonfüredi lakosok­ ellen 8000 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a­ balatonfüredi kir. járásbíróság által Pk. 596/1931. számi alatt elrendelt kielégitési végrehajtás folytán 1931. évii április hó 17. napján lefoglalt és 10.490 pengőre becsült­ ingóságokra, közöttük : szikvizgyártógépre, szikvizesti üvegekre, bútorokra, lovakra, kocsira, pincefelszerelésre, a fenti Pk. számú végzés, illetve a Vht. 102. §-a alapjául a birói árverést kitűzöm. Az árverés helye Balatonfüred község, Szent Imre-­ tér, végrehajtást szenvedők lakása, üzeme, illetve Kékül dűlőben levő pincéje. Határideje 1932. évi február hó 12.­ napjának délelőtti fél 11 órája. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a­­ végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm,­ akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra­ kielégitési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályos igénykereset nincs. Balatonfüred, 1932. évi január hó­­ei napján. Kohánszky Béla, kir. kir. végrehajtó. O 1660. Árverés. Pk. X. 821192/1931. szám. A budapesti köz-é­­ponti kir. járásbíróság Pk. X. 821192/1931. szám alatti lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr.­ Ladányi Jenő budapesti (VII., Rákóczi­ út 70.) ügyvédi által képviselt Verebély Károly végrehajtató javára? 836 pengő 76 fillér tőke és járulékai behajtására 1931.­ évi december hó 11. napján birói zár alá vett és 22.935? pengőre becsült bútorokat, festményeiket, szőnyegeket­ és egyéb más ingókat Budapesten, 1932. évi februári hó 10 (tizedik) napján délután 2 (kettő) órakor V.­ Lipóth körút 5. sz., II. emelet 6. ajtószám alatt a leg­­­többet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron átáll­ás, de minimálisan a becsérték kétham­adrészéért, birói­ árverésen el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a alapján alábbi végre-: hajtataik javára is elrendelem, amennyiben ma is fenn-­­álló kielégitési jogot nyertek és ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs : Pk. X. 799213/1931. dr. Loschitz Ferenc javára 62.001 pengő, Pk. X. 804519/1931. Butortermelő és Értékesítő Rt. mint Nospor Vince engedményese javára 54.20 pengő, Pk. X. 807629/1931. Steyr Művek Magyar Kereske­delmi Rt. javára 1.460 pengő, Pk. X. 822900/1931. dr. Loschitz Ferenc javára 62.50 pengő,­­ Pk. X. 775532/1931. Kelemen D. és Társa javára 40 pengő tőke és járulékai behajtására. Ezt az árverést foganat­osí­tani csak akkor fogom, ha végrehajtató, az árverési hirdetményben megnevezett valamely csatlakozó, vagy a végrehajtást szenvedő leg­későbben az árverést­­megelőző utolsó­ előtti hétköz­napon déli 12 óráig bejelenti, hogy az árverés meg­tartását kívánja, amely esetben azt távollétében is meg fogom tartani. Budapest, 1932. évi január hó 11 Haji­ján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 2204 Árverés. Pk. I. 69775/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 33451/931. számú végzésével dr. Szilas Nándor ügyvéd által képvi­selt Tollas Házépítő és Telekforg. Rt. és dr. Szilas Nán­dor végrehajtatok részére végrehajtást szenvedő ellen 133,34 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 1099 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Buda­pesten, II. ker., Fillér­ utca 1. és folytatva II. Logodi­ u. 25. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi, február hó II. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el­adom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rende­let értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1932. évi január h­ó 20. napján. Dr. Sestár Albert, kir. kir. végrehajtó, o­F 2202 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 3 ' 1 . 1 .!Ji.' .. . j ■, ■Wpj»ii—

Next