Budapesti Közlöny, 1932. március (66. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-01 / 49. szám

Budapest» 1932« 49. szám. Kedd, március 1. BUDAPESTI •• • • KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillé­r, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. a magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija 1 új hatodhasábos/m/m sor (azaz annak térfogatai után 20 fillér. Ez a dij fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélküli Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak „ ...... 3 „ 20 „ Hivatalos Értesitő havi . . . . 4 ,, 80 Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 ,, A Hiv. Értesitő ára számonkint — 20 ., Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak . .......................3 P 84 f. Magánosoknak ....... .9. 60. HIVATALOS RÉSZ: A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Hom­ér László és Lénárt József abaúj­­szántói lakosoknak önfeláldozó és bátor maga­tartással végbevitt életmentésért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1932. évi február hó 24. napján. Horthy s. k. Gróf Károlyi Gyula s. k. A Kormányzó Úr­­ Főméltósága, a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, 1932. évi február hó 24-én kelt legfelsőbb elhatáro­zásával megengedni méltóztatott, hogy Kabinet­­irodájának főnöke, dr. Vértesaljai Vértesi­ Sándor, a Souverain Máltai Lovagrend magis­­tralis nagykeresztjét elfogadja és viselje. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1932. évi február hó 24. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a Borosjenői Kádár Gusztáv által a Borosjenői Kádár család nevében az 1932. évi január hó 7. napján kelt felajánlási okiratban Bakonyszeg község hatá­rában felajánlott 356 négyszögöl lelket (nemes vitéz Borosjenői Kádár István, II. Rákóczi György fejedelem végbeli kapitányának si­­­kertté alakított és síremlékkel ellátott nyugvó­helye) vitézi telekül elfogadni méltóztatott. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1932. évi február hó 24. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a Nagymágocs községben (Csongrád vármegye) lefolytatott földbirtokmegváltási eljárás során Sváb Lőrinc örökösei által eszközölt felajánlás alapján az Országos Földbirtokrendező Bíróság 21044/1923. és 5215/1925. O. F. B. szám­i ítéleteivel a Vitézi Rendnek megítélt és a nagymágocsi 502. és 503. számú telekkönyvi betétekben 1774/2., 1775/1., 1777/8., 1777/10., 1779/1., 1780/8., 1779/3. és 1780/3. helyrajzi számok alatt felvett 50 katasz­teri hold kiterjedésű telket vitézi teleknek elfo­gadni méltóztatott. k­i­. kir. minisztériumnak 1932. évi 1.110. M. E. számú remdelete az 1932. évet megelőző időből származó illeték­­hátralékok kiegyenlítésénél adandó kivételes fizetési kedvezményekről. A m. kir. minisztérium az 1931 : XXVI. t.-c. 4. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• Aki az 1932. évet megelőző időben esedé­kessé vált vagyonátruházási illetéktartozásából (ideértve az illetékegyenértéket is) vagy okirati, törvénykezési, közigazgatási vagy társulati ille­téktartozásából a jelen rendelet életbelépése napján még fennálló hátralékot bezárólag 1932. június 25.-ig teljesen kiegyenlíti, a következő kedvezményekben részesül : 1. Kamatmentesség­i kamatkedvezmény: 1. Késedelmi kamat nem számotható fel, ha a teljes kiegyenlítés bezárólag 1932. március 26.-ig történik; 2. legfeljebb egy évi késedelmi kamat szá­mítható fel, és­pedig : a) évi 6% -kal, ha a teljes kiegyenlítés 1932. március 26. után, de bezárólag 1932. április 23.-ig történik ; b) évi 9%-kal, ha a teljes kiegyenlítés 1932. április 23. után, de bezárólag 1932. június 25. -ig történik. II. A birság vagy felemelt illeték mérséklése. Az illetékhátralékkal esetleg kapcsolatos bir­ság- vagy felemelt illetékhátralék fejében : .1. a vagyonátruházási értékeknél (ideértve az illetékegyenértéket is) és az okirati illetékeknél: a) ha a birság- vagy felemelt illetékhátralék : 5 P-nél nem több, semmi sem, 5 P-t meghalad, de 20 P-nél nem több, annak csupán 10%-a, 20 P-t meghalad, de 500 P-nél nem több, csupán 2 P és a 20 P-n felüli résznek 5% -a, 500 P-t meghalad, csupán 26 P és az 500 P-n felüli résznek 1%-a számítható fel, ha a teljes kiegyenlítés bezárólag 1932. március 26. -ig történik; b) ha a bírság- vagy felemelt illetékhátralék : 50 P-nél nem több, annak csupán 20%-a, 50 P-t meghalad, de 500 P-nél nem több, csupán 10 P és az 50 P-n felüli résznek 10%-a, 500 P-t meghalad, csupán 55 P és az 500 P-n felüli résznek 5%-a számítható fel, ha a teljes kiegyenlítés 1932. március 26. után, de bezárólag 1932. június 25.-ig történik; 2. a törvénykezési és közigazgatási illetékeknél: a) ha az egyszeres illeték 80 f-nél nem több, semmi sem, ha pedig az egyszeres illeték 80 f-nél több, annak csupán 10%-a számítható fel, ha a teljes kiegyenlítés bezárólag 1932. március 26.-ig történik; b) a felemelt illetéknek csupán 20%-a szá­mítható fel, ha a teljes kiegyenlítés 1932. már­cius 26. után, de bezárólag 1932. június 25.-ig történik; 3. a társulati illetékeknél: a késedelem minden megkezdett hónapjára az illetéknek Via része helyett annak csupán 0.2%-a számítható fel, ha a teljes kiegyenlítés bezárólag 1932. március 26.-ig történik, és 0.5%-a számítható fel, ha a teljes kiegyenlítés 1932. március 26. után, de bezárólag 1932. június 25.-ig történik. • (1) Aki kellően igazolja, hogy az 1. §-ban megjelölt hátralékának egyszerre való teljes kiegyenlítését a jövedelmi és vagyoni viszonyai lehetetlenné teszik, annak 2­0 illeték alá eső külön folyamodványa alapján a pénzügyigaz­gatóság (Budapesten a központi díj- és illeték­kiszabási hivatal) a hátraléknak a jelen ren­deletben foglalt kedvezmények mellett h­avon­­kénti egyenlő részletekben mindenkor a hónap 25. napjáig való törlesztését engedheti meg. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt részletfize­tési engedély a jövedelmi és vagyoni viszonyok szigorú mérlegelésével az 1932. márciustól kezdve legfeljebb négy hónapra, áprilistól kezdve legfeljebb három hónapra s májustól kezdve legfeljebb két hónapra adható meg olyan hatállyal, hogy ha a megengedett részleti fizetés pontos betartásával a hátralék teljes kiegyenlítése bekövetkezik, akkor­­ a késedelmi kamat tekintetében az 1. §. E pontjában meghatározott kedvezmény úgy al­kalmazandó, mintha a teljes kiegyenlítés abban a hónapban következett volna be, amelyben a jelen rendelet alapján való kérelem előterjeszt­­ését követő első részletfizetés történt, az esetleges bírság- vagy felemelt illetékhát­ralék tekintetében" pedig az" 1."?. II. pontjában meghatározott legnagyobb kedvezmény alkal­mazandó. 3. §. (1) Ha az 1. §-ban megjelölt hátralék felett esetleg még rendes jogorvoslati tárgyalás (elő­­­terjesztés, fellebbezés vagy panasz, ide nem értve azonban az újrafelvételi panaszt) van folyamatban, akkor az 1932. évi június hó 25.-ig a jogorvoslati tárgyalás befejezése előtt teljesített minden befizetésre az 1. §. 1. pont­jában megállapított kamatkedvezmény — de ebben az esetiben csak a befizetett összeg tekin­tetében — akkor is alkalmazandó, ha a be­fizetéssel a hátralék teljes kiegyenlítése nem történik meg. A jogorvoslati tárgyalás ebből a szempontból azon a napon tekintendő befeje­zettnek, amelyen a félnek azt a határozatot kézbesítették, amely ellen a szabályszerű ha­táridőben további jogorvoslattal már nem élt. (2) Az ilyen befizetésből elsősorban a be-­­fizetési összegnek (tehát nem a tőkehátralék­nak) megfelelő késedelmi kamatot kell a jelen rendelet életbelépése előtt történt utolsó befize­tés időpontjának — (illetőleg amennyiben a jelen rendelet életbelépése előtt befizetés még nem történt, a kamatszámítás eredeti kezdő időpontjának) — figyelembevételével az 1. §. 1. pontjában megállapított kedvezményes mérv­ben elszámolni (a március 26.-ig teljesített befizetésből tehát kamatot egyáltalán nem kell elszámolni) és a fennmaradó összeg a tőke­tartozás apasztására fordítandó. Ha több ilyen kedvezményes részletbefizetés történik, mind­egyik részlet után külön-külön kell a kamato­kat ezen a módon elszámolni. (3) Az ilyen tételnél feljegyzendő azonban, hogy az 1932. június 25. után következő befize­tésnél az akkor már a rendes szabályok szerint járó késedelmi kamatot nem a megelőző befize­téstől, hanem a jelen rendelet életbelépése előtt történt utolsó befizetés idejétől­­­­illetőleg amennyiben a jelen rendelet életbelépése előtt Egyes szám­ára 16 fillér.

Next