Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. március (66. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-01 / 49. szám értesítője

2 Árverés. 1451/1931. vght. szám. Dr. Kaszás Károly ügyvéd által képviselt Szentantalfa és Vidéke Hitelszö­vetkezet javára 400 + 1000 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a tapolcai kir. járásbíróság 1931. évi Pk. 5291. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 20. napján lefoglalt és 6467 pengőre becsült ingóságokra a fenti kár, járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú­ igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Monosz­­lói hegyen leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 4. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bor, hordók, pincefelszerelés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén a becsérték kétharmadáért el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tapolca, 1932. évi február hó 8 napján. Ormai László, kir. kir. végrehajtó. O 3231 Árverés. 24/1932. szám. Dr. Bernáth Jenő ügyvéd ál­tal képviselt Belgakocsikenőcs, Olaj és Vegyiipari Gyár Rt. javára 370 pengő 26 fillér tőke és járulékai erejéig a tahi kir. járásbíróság 1931. évi 5012. szám­i végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1932. évi január hó 7. napján lefoglalt és 6390 pengőre becsült ingóságokra a lakt kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett: dr. Gonda Jakab ügyvéd által kép­viselt Ipolyi Vilmos javára 500 pengő és járulékai, dr. Fekete Ödön ügyvéd által képviselt Pannonhalmi Szent Benedek rend javára 216 pengő és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán, üzletében. Tabon leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 10. (tizedik) napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt irodabútorok, gépek, lovak, tűzi­fa és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Tab, 1932. évi február hó 13. napján. Ifj. Czotter Jenő, kir. kir. végrehajtó. 0 3230 Árverés. 1724/1931. vght. szám. Dr. Weisz Lajos ügy­véd által képv. Hermann Stoiasny u. Co, Holzhandlung javára 1714.80 pengő tőke és több követelés és járulé­kai erejéig a magyaróvári kir. járásbiróság 1931. évi P. 3541. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 17. napján lefoglalt és 9200 pengőre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből fel nem tűnő más foglaltatók javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Rajkán leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 5. napjának délutáni fél 3 órája tüzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt kü­lönböző deszkák, épületfák, írógép és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár két­harmad részéért — készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Magyaróvár, 1932. évi február hó 8. napján. Mudrony Andor, kir. kir. végrehajtó. O 3222 Árverés. Pk. I. 60014/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság II. I. 8882/5., 7/31. számi­ végzésével dr. Szilas Nándor ügyvéd által képviselt Kádár Armand végrehajtató ja­vára végrehajtást szenvedő ellen 60 pengő 50 fillér kö­vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 76.930 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében, Budapesten, II. kerület, Iskola­ utca 26. szám, földszinten a nyomdában, folytatva a lakásban leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 4. napjá­nak délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, nyomdai be­rendezéseket, gépeket, sajtókat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Budapest, 1932. évi február hó 6. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végre­hajtó. O­F 4223 Árverés. Pk. V. 853608/1932. szám. Dr. Tóth András ügyvéd által képviselt Dorschovitz Mór javára 346 , 36 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 247828. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 29. napján lefoglalt és 1345 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten VI. ker., Paulay Ede­­utca 1. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 16. napjának délutáni háromnegyed 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, áruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi február hó 22. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O­F 4215 Árverés. Pk. IX. 779831/1931. szám. Dr. Csupor Sán­dor ügyvéd által képviselt dr. báró Gerlóczy Félix javára 234 pengő 10 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1773/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 9. napján lefoglalt és 8060 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Amerikai­ ut 51. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 1. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, fegyver, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szállni rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi január hó 20. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 4214 Árverés. Pk. IX. 851837/1932. szám. Dr. Pető Béla ügyvéd által képviselt Vágó Rezső Rt. javára 1623 , 83 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 345088. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 12. napján lefoglalt és 1810 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán Bu­dapesten, IX. ker., Ráday­ ulca 9. szám. II. emelet 4. ajtószám alatt leendő m­eg­­tartására határidőül 1932. évi március hó 10. napjának délutáni fél 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi február hó 3. napján. Pongrácz Olivér, kir. bír. végrehajtó. O­F 4211 Árverés: 12221/1932. vght. szám. Berán Hermann győri lakos javára 126­61 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a győri kir. járásbiróság 1931. évi 9927. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 25. napján lefoglalt és felülfoglalt és 6650 pengőre be­csült ingóságokra a győri királyi járásbiróság Pk. II. 19225/1931. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett , dr. Virág Géza ügyvéd által képvi­selt Magy. Ált. Gépforg. javára 274,40 pengő és járulé­kai erejéig és érdektársai javára, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Győrött, Teleszky­­utca 6. száza alatt leendő megtartására határidőül 1932.­­évi március hó 18. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt irodai berendezések, író­gép, gépek, villanymotor, vaspénzszekrény és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett, el fogom adni. Győr, 1932. évi február hó 17. napján. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 3216 Árverés. Pk. X. 819903/1931. szám. Dr. Biró Emil békéscsabai ügyvéd javára, cég ellen 1200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1931. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 2. napján lefoglalt és 8380 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezet­t s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, X. kerület, Mázsa­ utca 5. szám­­alatti telepen leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 2. napjának délutáni 4 órája tű­zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, a Pk. X. 500336/1929. számú jegyzőkönyvben 1—11. tétel alatt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1932. évi február hó 10. napján. Dr. Moldo­­ványi Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 4217 Árverés. 452. és 458/4. 1931. Vk. szám. Dr. Fodor Jó­zsef budapesti ügyvéd által képviselt ifj. Riedl Ágoston pesthidegkuti lakos, végrehajtató javára budapesti la­kos, végrehajtást szenvedő ellen 600 pengő tőkekövete­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság által 441546/1931. szám alatt elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán 1931. évi október hó 1. és 2. napjain le- és felülfoglalt és 10.173 pengő 80 fillérre becsült ingóságokra, közöttük: bútorok, szőnyegek, edények, ágynemű, képek, tükrök, a fenti Pk. számú végzés, illetve a Vht. 102. §-a alapján a birói árverést ki­tűzöm. Az árverés helye : Balatonfüred-Fü­rdő község, Jókai Mór­ utca 2. és 4. házszám alatt, végrehajtást szenvedő „Eden“ c. penziója, határideje: 1932. évi március hó 7. és következő napjai délelőtt fél 10 óra. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtótoknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. — Ezek a következők : 1. Dr. Kenedy Dezső 7650 pengő tőke és járulékai. 2. Ifj. Riedl Ágoston 2000 pengő tőke és járulékai. 3. Gsimár Károly 591 arany pengő 69 fillér tőke és járulékai erejéig. Balatonfü­red, 1932. évi február hó 7. napján. Kohánszky Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 4177 Árverés. 4087/1932. vh. szám. Alulírott bírósági vég­­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnak 1931. évi 26888. számú végzése alapján dr. Rendes Miklós buda­pesti ügyvéd által képviselt Spielberg Ármin végrehaj­tató részére végrehajtást szenvedő ellen 94 pengő 37 fillér tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtáskor le- és felülfoglalt és 3959 pengő 98 fillérre becsült vasárura, üzletberendezésre és egyéb ingósá­gokra az árverést elrendelem és annak végrehajtást szenvedő üzletében Aszódon, Fő­ utca 500. szám alatt leendő megtartására határidőül az 1932. évi március hó 30. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, mikor is azokat készpénzfizetés mellett — szükség esetén becs­áron alul is — a legtöbbet ígérőnek eladom. Ezen árverést a T. e. 70. §-a alapján Aszódi Hangya Fogy. és Ért. Szövetkezet javára 3800 pengő és járu­lékai, Izsák József Rt. javára 152 pengő 08 fillér és já­rulékai, Gergely Adolf javára 64 pengő 89 fillér és já­rulékai, Vacuum Oil Company Rt. javára 83.12 + 446.10 pengő és járulékai, Kallós Manó javára 73 pengő 44 f és járulékai, Braun Illés Kefe, Seprő, Ecset- és Meszelő­­gyár Rt. javára 35 pengő 97 fillér és járulékai erejéig, mint le- és felülfoglaltatók javára is, elrendelem. Felhívom mindazokat, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégíttetéshez tartanak jogot, amennyiben részükre a foglalás korábban történt és ez a végrehajtási jegyző­könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnek vagy írás­ban adják be, vagy pedig szóval jelentsék be. A törvényes határidő a hirdetménynek a biróság táb­láján való kifüggesztését követő naptól számít. Gödöllő, 1932. évi február hó 22. napján. Páll Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 4161 Árverés, Pk. VII. 853029/1932. szám. Dr. Faludi Ferenc ügyvéd által képviselt Hidroxygén, gázelválasztó oxygen, nitrogén, hydrogén és egyéb gázokat gyártó Rt. javára 47 pengő erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 233530. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 15. napján lefoglalt és 15.000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Nap­ utca 22. szám, földszinten leendő meg­tartására határidőül 1932. évi március hó 7. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, gyalu, maró, fúrógépek stb. ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­­de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kiki­áltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi február hó 2. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 4170 Árverés. Vk. 2932/1930. szám. Ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd által képviselt Diana Ipari és Kereskedelmi Rt. végrehajtató javára, végrehajtást szenvedő ellen iiál­. 17.56 pengő tőke, ennek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részfizetés tör­tént, annak beszámításával —­ a kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 1411 pengőre becsült ingóságokra az árverés megtartását a felülfoglaltalók javára is elrendelem -s annak végrehajtást szenvedő lakásán, Monor községben, Vajda­ u. 1. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 9. napjá­nak délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le­foglalt üzletberendezést és árukat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, el fogom adni. Monor, 1932. évi február hó 5. napján. Eller Géza, kir. hír. végrehajtó, O­F 4216 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 március 1.

Next