Budapesti Közlöny, 1932. április (66. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-01 / 73. szám

levelekben 1932. évi február hó végén 36.304.830 P 39 f névértéket tett ki. A m­. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti forgalma e hóban 173.479 drb. uj zálogfelvétel 4.059.413 P kölcsönnel és 168.343 drb. zálog­kiváltás 3.956.996 P kölcsön visszafizetéssel. A zálogálladék 1932. évi február hó végén 923.835 drb. volt, a zálogkölcsön tőke álladéka 21.648.678 P-t tett ki. Az árverési csarnok forgalmában önkéntes árverésre 3.352 drb., kényszerárverésre pedig 14.865 drb. különféle zálogtárgy került. Eladatott összesen 16.420 drb., a befolyt vételár 388.164 P 36­1 volt. Budapest, 1932. évi március hó 29-én. M. kir. postatakarékpénztár. Hirdetmény. A külfölddel szemben fennálló egyes tarto­zásoknak pengőértékben való befizetéséről szóló, a Budapesti Közlönyben 1931. évi decem­ber hó 23-án kihirdetett 6.900/1931. M. E. számú rendelettel létesített „Külföldi Hitelezők Alapjának“ képviseletében a Magyar Nemzeti Bank a mellette működő tanácsadóval egyet­értésben közli, hogy az alap 1932. évi április hó 15. napjától kezdve a következő zálogleve­leknek a jelen hirdetmény megjelenését meg­előzően lejárt szelvényeit és sorsolás folytán esedékessé vált címleteit váltja be, azon össze­gek (dotációk) erejéig, amelyeket az egyes ki­bocsátók az idézett rendelet alapján a Magyar Nemzeti Banknál letettek . Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete aranydollárra szóló 7 % -os záloglevelei (szel­vény : ápr. 1.), • aranydollárra szóló 714%-os záloglevelei (szelvény : ápr. 1.), Mag­yar Olasz Bank Részvénytársaság dollárra szóló 7­­14­ % -os záloglevelei (szel­vény : ápr. 1.). A felsorolt záloglevelek szelvényeinek és ki­sorsolt címleteinek beváltásával az alap a ki­bocsátó belföldi pénzintézetet bízta meg. Maga az alap a nála közvetlenül bemutatott szelvé­nyek és kisorsolt címletek ellenértékét a be­mutatást követő harmadik köznapon fizeti ki. A beváltás minden esetben pengőben törté-­ nik , a Kisbirtokosok Országos Földhitelinté­zete által kibocsátott záloglevelek szelvényei­nek és kisorsolt címleteinek beváltásánál az átszámításra a kibocsátó által teljesített letételt megelőző köznapon a Magyar Nemzeti Bank által a kifizetésekre (devizákra) közzétett pénz­árfolyam az irányadó , a Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság által kibocsátott záloglevelek szelvényeinek beváltása a szelvényeken feltün­tetett módig, a letételt megelőző kötnapra vonatkozóan számított árfolyam alapulvételé­vel történik. Külföldiek javára beváltott szelvények és ki­sorsolt címletek ellenértékét az alap által a beváltással megbízott belföldi pénzintézetnél, v­agy a Magyar Nemzeti Bank hozzájárulásával kijelölt más belföldi pénzintézetnél vezetett vagy nyitott számlára kell befizetni és a be­fizetett összeg felett csak a Magyar Nemzeti Bank engedélyével szabad rendelkezni (6.900. 1931. M. E. számú rendelet 4. §-a). Az 1932. évi január hó 1. napját megelőzően már lejárt szelvényeket és sorsolás folytán ese­dékessé vált címleteket az alap nem váltja be. Budapest, 1932. évi március hó 31. napján. Külföldi Hitelezők Alapja, képviseli a Magyar Nemzeti Bank. budapesti kir. Főügyész úrnak 3.249/1932. f. i­. szám alatt kelt rendelete folytán pályázatot hirdetek. A pályázati kérvények ennek a hirdetmény­nek a „Budapesti Közlönyében harmadszor való megjelenésétől számított nyolc nap alatt a 4.600. I. M. E. 1899. számú rendelet 2—4. §-aihoz képest szabályszerűen felszerelve és kellő bélyeggel ellátva hozzám nyújtandók be. A pályázóknak okiratokkal igazolniok kell : honosságukat, életkorukat, iskolai és egyéb képzettségüket, eddigi alkalmaztatásukat, illetve foglalkozásukat, feddhetlen előéletüket, a proletárdiktatúra alatt tanúsított kifogástalan és hazafias magatartásukat, a hakói állás be­töltésére alkalmas ép, egészséges és erős test­alkatukat s végül — amennyiben már kivég­zést eszközöltek — az abban való jártassá­gukat. Megjegyzem, hogy a bakói állásra való ki­nevezés végleges és ezután az alkalmazás után törvényszerű nyugdíj jár. Felhívom a figyelmet arra is, hogy ha erre az állásra az elsőbbségi igénnyel rendelkező igazolványos nem pályáznék, az 1931. évi III. t.-c. 20. §-a értelmében — amennyiben a bakói állás elnyeréséhez a törvényben, rendeletben vagy önkormányzati szabályrendeletekben meg­szabott feltételeknek megfelelnek — a vitézek és az 1914—1918. évi világháborúban arc­vonalbeli szolgálatot teljesített, vagy az ebből kifolyólag megrokkant egyének — amennyi­ben egyébként egészségesek s ép és erős test­alkatúak — minden más pályázóval szemben elsőbbségi igénnyel bírnak. Budapest, 1932. évi március hó 31-én. Baróthy Pál s. k. királyi főügyész, 3—1 a budapesti kir. ügyészség elnöke. A szegedi ügyvédi kamara választmánya közhírré teszi, hogy dr. Balogh Béla szegedi ügyvéd, kamarai tag ellen az 1.074/1/1930. számú határozattal az Ürts. 68. §-ának b) és 69. §-ának c) pontjába ütköző fegyelmi vét­ség miatt az Ürts. 70. §-ának 3. pontja alapján az ügyvédség gyakorlatától 3 (három) hónapra elrendelt felfüggesztést — amely felfüggesztés nevezett ügyvéd ellen 1931. évi május hó 16. napján vétetett foganatba — 1931. évi augusz­tus hó 16. napjával megszüntette. Az irodagondnokul kirendelt dr. Lukhaup Miklós szegedi ügyvéd, kamarai tagot e tiszte alól egyidejűleg felmentette. A szegedi ügyvédi kamara választmánya közhírré teszi, hogy dr. Nekich Richárd szegedi ügyvéd, kamarai tag ellen a 144/30. 1929. légy. szám­i határozattal — az 1887. évi XXVIII. t.-c. 4. §-ának c) pontja alapján — elrendelt felfüggesztést a hivatkozott t. c. utolsó bekezdésében írott rendelkezés folytán, azon­nal beálló joghatállyal megszüntette. Az irodagondnokul kirendelt dr. Hunyadi János szegedi ügyvéd, kamarai tagot e tiszte alól felmentette. vétel, 15. dr. Fejér Kálmán, Szarvas, eredeti felvétel, 16. dr. Braun Ferenc, Elek, eredeti fel­vétel, 17. dr. Szegedi Géza László, Békés, ere­deti felvétel, 18. dr. Szeder István, Szentes, eredeti felvétel, 19. dr. Tuchmann Antal Béla, Békéscsaba, eredeti felvétel, 20. dr. Herberth Károly, Tótkomlós, eredeti felvétel, 21. dr. Debreczeni Iván, Gyoma, folyt, felvétel, a budapesti ügyvédi kamara területéről jött, 22. dr. Vitális Dezső, Békéscsaba, eredeti felvétel, 23. dr. Kasza Ferenc, Szeged, eredeti felvétel, 24. dr. Bibó Dezső, Hódmezővásárhely, eredeti felvétel, 25. Muzsay János, Szeghalom, eredeti felvétel, 26. dr. Eisler Sándor, Hódmezővásár­hely, eredeti felvétel, 27. dr. Valentiny Ágos­ton, Szeged, eredeti felvétel, 28. dr. Sebestény Péter, Gyula, eredeti felvétel, 29. dr. Sinóros Szabó Jenő, Szentes, eredeti felvétel, II. Töröltettek : az elköltözés indokából : 1. dr. Pető György (Kiszombor) Kiskunfél­egyházára, a kecskeméti ügyvédi kamara te­rületére, 2. dr. Ibolya Antal (Szentes) Kun­hegyesre, a szolnoki ügyvédi kamara terüle­tére, 3. dr. Kemény Dezső (Békéscsaba) Buda­pestre, a budapesti ügyvédi kamara területére. Iratait dr. Prónai Ernő békéscsabai ügyvédnek adta át. b) önkéntes lemondás indokából : 1. dr. Mázor Elemér (Szarvas) kir. köz­jegyzővé kinevezve. Iratait dr. Nagy Béla szarvasi ügyvédnek adta át. 2. dr. Megyesy Ágoston (Gyula) járásbirósági elnökké kine­vezve. Iratait dr. Erdődi Lajos gyulai ügyvéd­nek adta át. 3. dr. vitéz Hidred Gyula (Szeg­halom) kir. végrehajtóvá kinevezve. Iratait dr. vitéz Párdy Károly szeghalmi ügyvédnek adta át. 4. dr. Turóczy Mihály (Szeged), 5. Kovács Lajos (Szeghalom). c) munkaképtelenség indokából : 1. dr. Péter Albert. Szentes, 2. dr. Mányoky Gyula, Makó, 3. dr. Uhrin Endre, Endrőd, 4. dr. Temesváry Lajos, Csanádapáca, 5. dr. Pándy István, Békéscsaba. Iratait dr. Orosz István békéscsabai ügyvédnek adta át. Megjegyzés: Az a), b) és c) alatt törölt ügy­védek irodája részére gondnok kirendelésének szüksége nem forog fenn. d) elhalálozás indokából: 1. dr. Juhász János, Hódmezővásárhely. Irodagondnok ifj. dr. Csáky Lajos, hódmező­vásárhelyi ügyvéd. 2. dr. Kókay István, Szeged. Irodagondnok dr. Palócz Sándor, szegedi ügy­véd. 3. dr. Espersit János, Pitvaros. Iroda­­gondnok dr. Senkovics Mihály, makói ügyvéd. III. Székhelyváltozás : (Az ügyvédi kamara területén belül.) 1. dr. Pudler Gyula (Szeged) Hódmezővásár­­helyre költözött, 2. Grecsek Ede (Makó) Pit­varosra költözött, 3. dr. Espersit János (Makó) Pitvarosra költözött, 4. dr. Aubermann Miklós (Szőreg) Szegedre költözött, 5. dr. Martonosi Ferenc (Szeged) Magyarbánhegyesre költözött, 6. dr. Kovalcsik Gyula (Mindszent) Szentesre költözött, 7. dr. Rátz Oszkár (Szeged) Füzes­gyarmatra költözött. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY ALLIQUANDER ÖDÖN m. kir. bányahatósági főtanácsos. Magyarország bánya- és kohóipara az 1312—1920. évben (I. rész Oknyomozó ismertetés, II. rész Táblázatok) című mű 50 pengő árban kapható a m. kir. állami nyomdánál Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. El. 24. G. 1/12. k. n. 1932. szám. Pályázat. Az elnökségem alatt álló budapesti kir. ügyészségnél üresedésben levő, törvényszerű illetményekkel javadalmazott s a szakaltisztek csoportjába tartozó állami bakói állásra a A szegedi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy az ügyvédek lajstromában — az 1931. év folyamán —­ a következő bejegyzések, tör­lések és változások eszközöltettek : /. Bejegyeztettek „• 1. dr. Berták Béla, Orosháza, eredeti felvé­tel, 2. dr. Vetró Emil Ádám, Hódmezővásár­hely, eredeti felvétel, 3. dr. Kapus István, Makó, eredeti felvétel, 4. dr. Rózsavölgyi László, Makó, eredeti felvétel, 5. dr. Bayer László, Szeged, eredeti felvétel, 6. dr. Neuwirth József, Mindszent, eredeti felvétel, 7. dr. Er­­dődi Lajos, Gyula­, eredeti felvétel, 8. dr. Lázár István, Szeged, eredeti felvétel, 9. dr. Török István, Makó, eredeti felvétel,­­ 10. dr. Pálfi Dezső, Orosháza, eredeti felvétel, 11. dr. Jan­­tyik János, Békés, eredeti felvétel, 12. dr. Svoger János, Hódmezővásárhely, eredeti felvé­tel, 13. dr. Bányai Imre, Békés, eredeti felvé­tel, 14. dr. Kallós Dezső, Battonya, eredeti fel- Budapesti Közlöny 1932 április 1.

Next