Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. április (66. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-01 / 73. szám értesítője

JEngryes szám­ára: 520 fillér, ■ A BUDAPESTI $ÉRESK. 'ES ' X IPARKAMARA KÖNYVTARA n * Budapesty a632'. 73« Siam. Péntek, április 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY”-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESITŐ’’-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület- Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 809431/1931. szám. Dr. Ladányi­­Jenő (VII. ker., Szákóczi­ út 70. szám) ügyvéd javára 80 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1931. évi 336.050. számú végzésével elrendelt kielé­­gitsi végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 15-én lef­halt és 2390 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t­c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok­­javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, X. kerület, Jerney­ utca 93. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi április hó 12. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, íróasztal, garnitúra, könyv­szekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 19. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. bír. végrehajtó. O­I-­ 6054 Árverés. Pk. V. 81576­/1931. szám. Dr. Somló Emil ügyvéd által képviselt Barla é­s Társa javára 119 pengő 75 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 147355. számi­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 17. napján lefoglalt és 4060 pengőre u­ít Antisít ingóságokra a budapesti központi királyi* járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XI. 1. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s*­r a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vili. kér.. .fé"'^ T-körül 13. szám alatt, üzletben leendő megtartására .. 'ridöu­l 1932. évi április hó 5. napjának délutáni 3 ó- tzetik ki, amikor a­z iróilag lefoglalt 1 ’’ i- pt . tél, rúzs, üzleti herei őrzés, mérleg, ki '!, t­a­lom, Honul ellenőrző é­s egyéb ingóságokat a legtöbbet igény­lek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610H93I. M. lé szánni ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. V. 807289/1931. sz. Dr. Soltész Zoltán ügyvéd által képviselt Zappe el I­irschmann javára 102 pengő és járulékai. Budapest, 1932. évi február hó 23. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. bír. végrehajtó. O­F 0063 Árverés. Pk IX. 855204/1932. szám. A budapesti köz­­ponti királyi járásbiróság végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 25. napján lefoglalt és 4013 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. IX. 819196. dr. Sieiner Izsó ügyvéd által képviselt Tóth Ferenc javára 629 pengő 95 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltaink javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs,­­annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Reiter Ferenc-utca 103. szám alatt és folytatólag VI. kerület, Szent László­ u. 70—72. szám, folytatólag VI. kerület, Reiter Ferenc-utca 10. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi április hó 8. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, építési eszközök és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 14. napján. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 6062 Árverés. Pk. I. 12328/1931. szám. Dr. Szelídre­ Károly ügyvéd által képviselt Kövesisi József javára 222 pengő 62 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1930. évi 121034. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 19­31. évi junius hó 26. napján lefoglalt és 10.600 pengőre becsült ingóságokra a pestvidéki királyi járásbiróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budakeszin, Erkel-utca 18. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi áp­rilis hó 2. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, vitrin, dísztár­gyak, festmény, óra. ..Magosix“ gyárim, autó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben. -Idieg becsűr-m alul 5. - de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem f­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 3. napján. Gillemot Ödön, kir. kir. végrehajtó. O 4812 Árverés Pk. X. 858313/1932., Fk. 10531/1932. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság Pk. X. 858313, 1932. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő vég­zése alapján dr. Ferenczy Samu budapesti (Sziget­ utca 5.) ügyvéd által képviselt Lévay Lajosné végrehajtató javára 80 pengő tőke és járulékai behajtására 1932. évi február hó 10. napján bírói zár alá vett és 21.200­0-re becsült szekrényeket, szőnyegeket, festményeket, buto­­rokat, evőkészleteket és egyéb más igóságokat Buda­pesten, 1932. évi április hó nyolcadik napján délután fél IV órakor V., Lipót­ körút 5. szám, II. emelet 0. a jtó­­■S7 alatt a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett 10 .son alul is, de minimálisan a becsérték kétharmad­­é­szt bírói árverésen el fogom adni.­­ az árverést a Vikit. 20. §-a értelmében a többi vég­rehajtatok javára is elrendelem, amennyiben ma is fennálló kielégítési jogot nyertek és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Ezt az árverést foganatosítani csak akkor fogom, ha a végrehajtató, vagy az árverési hirdetményben megne­vezett valamely csatlakozó, vagy a végrehajtást szen­vedő legkésőbben az árverést megelőző utolsó előtti hétköznap déli 12 óráig bejelenti, hogy az árverés meg­tartását kívánja, mely esetben azt távollétében is meg fogom tartani. Budapest, 1932. évi március hó 8. nap­jai. Adorján Béla, királyi bírósági végrehajtó.­­ V 0053 Árverés. Pk. V. 850442/1932. szám. Dr. Rózsa Kázmér ügyvéd által képviselt Kaiser Lajos javára 150 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 459062/1931. szám­i végzésével elrendelt kielégítési­égrehajtás folytán végrehajtást­­szenvedőtől 1932. évi január hó 5. napján lefoglalt és 3220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. l.­cikk 20. §-a alapján. Pk. V. 808346. sz. dr. Mandorff Emil ügy­véd által képviselt Goldner B. üvegcsiszoló javára 150 P és járulékai, Pk. V. 816101. sz. dr. Mandorff Emil ügyvéd által képviselt Goldner R. üvegcsiszoló javára 150 en­gő követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegy­­könyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igényker­eset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI. ker., Eötvös­iden 46. szám, földszinten leendő megtartására határ­időül 1932. évi április hó 6. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fo­gom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1934. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március h­ó 5. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 0050 Árverés. Pk. X. 607165/1930. szám. Dr. Ladányi Béla ügyvéd által képviselt Polgári Gazdasági Szövetkezet javára 206 pengő 35 fillér és több követelés és­­járu­lékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 130468/1929. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi január hó 25. napján lefoglalt és 1090 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti szám­l végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. l.­cikk 20. §-a alapján. Pk. sz. 517668 Merinó Posztó Rt. javára 68 pengő követelés és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IX. kerület, Marton utca 11. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi április hó 1 napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, szmoking-öltöny és a Pk. X. 517668/1929. jkv. 1—3. I. a. és a Pk. X.­ 493517. 1929. jkv. 1—3. tétel alatti és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 10. napján. Dr. Moldoványi Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 6051 Árverés. Pk. X. 844099/1931. szám. Dr. Huber Elemér XIV., Petőfi Saluk ■(-u. 5. szám) ügyvéd által képviselt Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Rt. javára 154 , 99 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 1931. évi 450390. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 11. napján lefoglalt és 21.400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fenti követelés és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő m­ás fogaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Paulay Ede-utca 23. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi április hó 7. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vállalati vagyontárgyak és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alcsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. .szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 8. napján. Dr. Szentmikló­y László, bir. végrehajtó. O­F 6059 Árverés. Pk. V. 855084/1932. szám. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd által képviselt Fonciére All. Bizl. Intézet javára 65,30 dollár tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 137937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 25. napján lefoglalt és 1420 pengőre becsült ingóságokra a budpesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XIII. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VL ker., Eötvös­ utca 38. szám alatt teendő megtartására határ­időid 1932. évi április hó 1. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, berendezés, írógépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 3. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó, O­F 6010

Next