Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. április (66. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-01 / 73. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 ápril­i­s. Árverés. Pk. 661288/1932. szám. Dr. Bagi Géza ügy­véd által képviselt Fischmann József javára 59 , 62 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság. 1931. évi 462646. szám­i vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 6. napján le­foglalt és 1740 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti szám­i végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. h-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, IX. ker., Viola­ utca 40. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi április hó 1. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610,1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi február hó 17. napján. Dr. Forgács Tiva­dar, kir. kir. végrehajtó. O­F 6035 Árverés. Pk. IX. 682111/1930. szám. Dr. Krémer­ Artúr ügyvéd által képviselt Polgári Gazdasági Szöv. javára 165 pengő 40 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 124329. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 15. napján lefoglalt és 1600 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti szá­ma végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI­­I.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az­ esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, Vill. kerüld. Népszínház­ utca 22. szám, III. emelet 8. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi április hó 1. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is­ el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Budapest, 1932. évi március hó 1. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 6052 Árverés. 16883. és 15113/2. 1932. vhl. szám. Dr. Biener Ernő ügyvéd által képviselt 11. T. Phöbus vill. művei végrehajtató javára 150 pengő, 80 pengő + 75 pengő tőkekövetelés és járulékai kielégítésére az újpesti kir. járásbíróság Pk. 50. e. 3023/1932. számú végrehajtást rendelő végzése folytán foganatosított végrehajtás al­kalmával le- és felülfoglalt és 6575 pengő becsértékű­ ingóságokra végrehajtató kérelmére az árverést végre­hajtató javára, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s csatlakozódnak ki­mondott végrehajtatok több követelése kielégítésére és végül a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is elrendelem, de csak azon esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincsen. Az árverés foganatosítására és végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Újpesten, Tavasz­ u. 51. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi április hó 5. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt és felülfoglalt bútorokat, gépeket, motorokat, bútoranyagokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610,1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Az 1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §-a értelmében az ár­verést csak az­ esetben fogom foganatosítani, ha az ár­verést kérő végrehajtató vagy az alább megnevezett valamelyik csatlakozó végrehajtató vagy végrehajtást szenvedő az árverés megtartását a holnapi naptól kez­­dődőleg, de legkésőbben az árverést megelőző utolsó előtti köznapon nálam bejelenti. A bejelentés esetében az árverést az esetben is meg fogom tartani, ha a be­jelentési előterjesztő az árverés helyszínén nem jelenne meg. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében az árverést még a következő végreha­jtátok javára rendelem el : Dr. Popolka Oszkár 36 pengő, Markovics József 38 pengő, Kaiser és Barna 48 pengő, Horovitz­ Róbert 300 pengő, Hercz Miksa 110 pengő, Fried Izidor 224 pengő, Slreschka István 165 pengő, Reg Unió M. vill. rl. 130 pengő 40 fillér és járulékai erejéig. Újpest, 1932. évi március hó 11. napján. Lamoss Rezső, kir. kir. végre­hajtó. O F 0036 Árverés. Pk. X. 816790/1931. szám. Dr. Sarbó Jenő (VI., Andrássy­ út 66. szám) ügyvéd által képviselt Seipnik Miksa javára 25 , 79 fillér és járulékai erejéig, valamint dr. Czakó Zsigmond javára 100 pengő és járu­lékai erejéig, Magyar kir. Kincstár javára 113 pengő 59 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 1465549. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtási szenvedőtől 1931 évi november 1- 20. napján lefoglalt és 1100 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerüld, Horn Ede­ utca 11. szám alatti lakásán leendő megtar­tására határidőül 1932. évi április hó 2. napjának dél­utáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, éjjeliszekrény, mosdó, bronzcsillár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delő értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 3. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 6089 .(/O pen's, Pk. VII. 758770/1931. szám. Dr. Hajdú Árpád budapesti ügyvéd által képviselt Thék Endre zongora, bútor és épült munkák gyára rl. javára 15.859.36 P és Ifibb követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 18. P. 50269/5. és 16. P. 45621/1927/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 13. napján lefoglalt és 8178 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés drendellévén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Kálmán Imre ügyvéd által kép­viselt Katona és Társa Banküzlet Rt. javára 600 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem kinő más foglaltatok javára is, ha ki­elégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület. Veres Pálné­­utca 4. szám, II. emeld 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi április hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pianinó, asztali éra, szőnyeg, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — ki fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­deld értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi február hó 23. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 6088 Árverés. Pk. IX. 859625/1932. szám. Dr. Babocsay Sándor ügyvéd által képviselt Dunkel Antalné, valamint dr. Beregi Endre ügyvéd által képviselt Lóránt Jenő 860 pengő követelése er­jéig és 120 pengő 92 fillér tőke és több követelés és járulékai erjéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1931. évi 62674. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi február hó 17-én lefoglalt és 1900­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását, elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, VI. kerüld, Röppentyű-utca 13. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi április hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szikvizgyártógépek, írógép, pénzszekrény, üvegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára­ egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám an­­dold értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­állási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budi­est, 1932. évi március hó 5. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 6085 Árverés Pk. 1. 64634/4. 1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 1931. évi 21885. számú végzésével dr. Lövenstein Árpád Ügy­véd által képviselt Magyar Pamutipar Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 29 pengő 29 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 2050 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Buda­pesten. 1. került. Alkotás­ utca 11. szám, földszinti rövidáruüzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi április hét 1. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt­ bútorokat, üzlet­berendezést és árukat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, ha csak benkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610 1931. M. E. szám­i rendeld értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Árverés. Pk. V. 836153/1932. szám. Dr. Bauer István ügyvéd által képviselt Polltik Aulal javára 150 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 29. napján lefoglalt és 1680 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Gorove­ utca 3. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi április hó 1. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 12. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 6031 Árverés. Pk. I. 71388/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 20025/1931. számú végzésével dr. Pollatsch­ck Sándor ügyvéd által képviselt Gárdos és Grün Faárusító Rt. végrehajtató részére végrehajtási szenvedő ellen 128 , 91 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor grehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 4610 pengőre­­ esett ingóságokra a fenti szá­mú végzés folytán az á verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, Bu­dapesten. I. kerület, Horthy Miklós­ út 116. szám, I. emelet 17. ajtószám alatt leendő megtartásom határ­időül 1932. évi április hó 1. napjának délutáni fé 1 5 óráját tűzöm­ ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megtartásáig nálam írásban vagy szóval jelentsék be Budapest, 1932. évi március hó 8. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó, U­F 6030 Pk. T. 63443/1931. szám. Dr. Herczog Henrik ügyvéd által képviselt Excelsior javára 162 pengő 20­­llér és járulékai erejéig. Budapest, 1932. évi március hó 8. nap­ján. Rukssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. 0 F 6029 Árverés: 320/1932. vhl. szám. s­r. Erdély Sánd­r buda­pesti ügyvéd által képviselt Steaua Magyar Ki­­laj Rt. javára 1253 pengő 29 fillér tőke és Ifibb köv­elés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. jár. bíróság 1930. évi 54608. számú végzésével elrendelt k­ilégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől fél. évi február hó 14. napján lefoglalt és 1235 pen­zre be­csült ingóságokra a gödöllői kir. járásban ág Pk. 3172/1931. számú végzésével az árverés drum illetvén, annak az 1908. évi XII. t.-c. 20. §-a­lapján a legneve­­zett továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki­n­ni tűnő más foglaltatok javára is az árverés meghívtát­­ elren­delem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési j­guk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igé­nkereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében I­sasz­egen, Hakóczi-út 62. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi április hó 5. napjának délelőtti fél 9 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kí­vánságot írásban nem nyilvánít. Gödöllő, 1932. évi már­cius hó 3. napján. Borsitzky Dezső, kir. kir. végrehajtó. O­F 6028 Árverés: 20/1. 1932. elit. szám. Dr. Weisz Sándor ügyvéd által képviselt Preisz Izidor, mint Faragó Imre engedményese javára 17.000 pengő tőke és több követe­lés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1931. évi 16. P. 40107. szám­i végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 13. napján felü­lfoglalt és 162.320 pengő 86 fillérre becsült ingóságokra a devecseri kir. járásbíróságnál 26/1. 1032. vk­sz. alatt az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-Q. 20. 8-a alap­ján továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltaink javára is, az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Devecserben leendő megtartására határ­időül 1932. évi április hó 6. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kastély­­berendezés, somlói és egyéb borok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében becs­­áron alul is, de legfeljebb a kikiáltási ár kétharmadáért s amennyiben a kikiáltási ár 3000 pengőt meghaladna, az árverésen csak az vehet részt, aki 10 százalék bánat­pénzt a kiküldött kezeihez előre lefizet. Az értékesebb ingók fényűzés­­forgalmi adó alá esnek, melyet az adóhivatal szakközege állapít meg s a vételárral együtt lefizetendő, el fogom adni még akkor is, fia a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, h­a csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Devecser, 1932. évi február hó 27. napján. Wetzel Antal, kir. kir. végrehajtó. () F 6026

Next