Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. május (66. évfolyam, 98-120. szám)

1932-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest, 1932. 98. szám. Vasárnap, május 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖN­Y”-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ”-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénilek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. VII. 782123/1931. szán). Dr. Vajk Árpád ügyvéd által képviselt Weisz A. Fogaskerékgyár javára 243 pengő 53 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 316002/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi június hó 0. nap­ján lefoglalt és 13.585 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fen­ti számú végzé­sével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Andrássy­ ut 8. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi május hó 10. napjának délutáni fél 1i óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt különféle autók s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi április hó 9. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 8023 Árverés. Pk. E 51677/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 39897. 1931. számú végzésével dr. Martos József ügyvéd által képviselt C. Neumann et Söhne végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 400 pengő követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1855 pen­gőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, III. ker., Zsigmond-tér 13. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 9. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, üzletberendezést, szövetek, öltönyök, cimtáblák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, becsáron alul­ is, eladom még akkor is, f­a a be­je­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi április hó 8. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 80.)7 Árverés. Pk. I. 52710/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 41201. 1931. szám­i végzésével dr. Dusárdy István ügyvéd által képviselt Tabáni Építő és Ker. Bt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 858 P 14 f követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2635 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, I. ker., Hegyalja­ út 5. szám, I. emelet 6. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 6. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el­adom, még akkor is, ha, a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi április hó 7. napján. Dr. Pongrácz Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 8076 Árverés. 430/1932. vb. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a szentendrei királyi járásbíró­ság 1930. évi 4507. szám­i végzése következtében dr. Krausz József szentendrei ügyvéd által képviselt Springer József javára 1.053.40 pengő és járulékai ere­jéig 1931. évi szeptember hó 10. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1.600 pengőre becsült ingóságok, u. m. : házibutorok, képek, könyvek, csillár, 8 lámpásos rádió és egyéb ingók nyilvános árve­résen eladatnak. Az árverés a többi foglaltatok javára is elrendeltetik, amennyiben követelésük még fennáll. Ezen árverésnek a szentendrei kir. járásbíróság 1931. évi Pk. 5635. számú végzése folytán 1.653,40 pengő tőkekövetelés, ennek 1929. évi május hó 17. napjától járó 5 százalékos kamatai és eddig összesen 300,53 pen­gőben biróilag már megállapított s a még felmerülendő költségek erejéig Pomáz községben leendő foganatosí­tására 1932. évi májusi hó 12. napjának délutáni 10 órája határidőül kih­szelik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. EX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron alul is el fognak adatni. Elsőbbséget igénylők ezen igényüket legkésőbb az árverés megkezdéséig bejelenteni tartoznak. Az árverés csak akkor lesz foganatosítva, ha bármelyik fél, leg­később az árverést megelőző utolsó előtti köznapon bejelenti, hogy megtartását kívánja s ebben az esetben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot előterjesztő, fél nincs jelen. (1930 : XXXIV. t.-c. 72. §.) Ha a végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, az árverés az érdekeltek közbenjárása nélkül is meg lesz tartva, ha mindenik végrehajtató és végrehajtást szen­vedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. (1930. évi XXXIV. t.-c. 72. q.). Szentendre, 1932. évi április hó 15. napján. Dr. Boér Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 01*­8018 Árverés. Pk. V. 630373/1930. szám. Dr. Széllő József ügyvéd által képviselt Budapest székesfőváros közön­sége, mint a Községi Temetkezési Intézet cég javára 1.000 + 1.000 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 29.098. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi augusztus hó 5. napján lefoglalt és 11.520 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igén­ykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., Dohány-utca 26. számú utcai üzlethelyiségben és folytatva VI. ker., Király-utca 46. szám alatt Morolin garageban leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt koporsók, halottasszállító kocsi és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március h­ó 23. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 8036 Árverés, Pk. IX. 854453/1932. szám.­ Dr. Székely Gyu­la budapesti ügyvéd által képviselt Müller Miklós javára 100 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 21. napján lefoglalt és 1.145 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vil­. ker., Vay Ádám­ utca 8. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1932. évi május hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kalapok, óra, kalapkellékek és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, cselleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabbat­ nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi április hó 15. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 8036 Árverés. 4338/1932. vb. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszem, hogy­ a dr. Leopold Elemér budapesti és dr. Bruck Aurél és dr. Schön Jenő bajai ügyvédek által képviselt I. Finomított Olajok Keresk. Rt. végrehajtató javára 193 pengő tőke és jár. erejéig, valamint az ezen árveréshez csatlakoztatott és dr. Sándor Imre bajai ügyvéd által képviselt NI. Posiak József bajai bef. cég végrehajtató javára 209 P 23 f és 69 P 16 f tőke és járulékai erejéig végrehajtást szen­vedő elleni a bpesti közp. kir. járásbiróság 1931. évi 303232. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőről 1931. évi szept. hó 25. napján le- és felülfoglalt és 7050 pengőre becsült ingóságokra a bajai kir. járásbíróság Pk. 16657—2. 1931. szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Baján, Cirfusz E.­utca 11. szám alatt és folytatólag Baján, Vöröshíd melletti istállóban leendő megtartására 1932. évi május hó 7. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, háztartási fel­szerelések, állatok és egyéb ingóságokat a legtöbbet igé­­résnek készpénzfizetés ellenében eladom. Az árverés alá kerülő ingók a becsérték kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Baja, 1932. évi április hó 18. nap­ján. Drescher József, kir. kir. végrehajtó. O­F 8028 Árverés. Pk. I. 55071/1932. szám. Dr. Csató Gyula ügyvéd által képviselt Winkler Imre javára 110 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—II. ker. kir. járásbiróság 1931. évi 37793. szám­i vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 16. napján le­foglalt és 1760 pengőre becsült ingóságokra a budapesti I——III. ker. kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján. Általános Gázizzó Fény- és Vill. Rt. javára* 441.41 P követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Budaörsi­­út 16/a. szám, II. emelet 14. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi május hó 3. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. F. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi április hó 8. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 8067 Árverés. Pk. I. 55071/1932. szám. Dr. Csaló Gyula ügyvéd által képviselt Winkler Imre javára 140 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1931. évi 37793. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi március h­ó 16. napján le­foglalt és 1760 pengőre becsült ingóságokra a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, fia kielégítési joguk ma is fennáll és h­a ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Budaörsi­út 16/a. szám, II. emelet 14. ajtószám alatt leendő meg-, tartására határidőül 1932. évi május hó 3. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bees- Eiarges szám­ára 110 fillér.

Next