Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. május (66. évfolyam, 98-120. szám)

1932-05-01 / 98. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 május 1. áron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi április hó 8. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 8050 Árverés. Pk. I. 65892/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 2175. 1931. számú végzésével dr. Kartschoke Lajos ügyvéd által képviselt Hutter és Schrantz Rt. végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 100 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2500 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I., Sasadi­ út 62. szám mögött, Névtelen­ utca 2271/7. hrsz. alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 2. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletbe­rendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi április hó 7. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 7765 Árverés. Pk. VII. 800489/1931. szám. Dr. Háy Elek ügyvéd által képviselt Hengernyomó és Papírkereske­delmi Rt. javára 168,80 pengő és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 210973/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 4. napján lefoglalt és 2403 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és já­rulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Práter­ utca 46. szám alatti üz­letben leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 18. napjának délutáni háromnegyed 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berende­zés, különféle bőráruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyek­nek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610. 1931. M- E. számú rendelet értelmében csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1932. évi április hó 16. nap­ján. Dr. Issekutz Viktor, kir. bírósági végrehajtó. O­F 6362 Árverés. Pk. VII. 818946/1931. szám. Dr. Lukács Vil­mos ügyvéd által képviselt Kaufmann Ignác, továbbá Schillinger Miksa, Heissler Ignác, dr. Kobulszky Károly, Báder József, Kovács Arnold, Magyar kir. Államvasutak, Jungber Ferenc és Kacz Izsák javára 439 és 57.82 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi november hó 25. napján lefoglalt és 2170 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent­ megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. ker., Fővám­ tér 2. szám, félemeleten leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, árubódé, mérleg, zsákok, pénzszekrény, írógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingósá­gokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi április hó 1. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 8080 Árverés. Pk. X. 863321/1932. szám. Dr. Bulissa Rezső ügyvéd által képviselt Heim Sarolta javára 165 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 27748. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 5. napján lefoglalt és 2989.40 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezet­t s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók javára , az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. ker., Üllői­ út 11—13. szám alatti penzióban leendő meg­tartására határidőül 1932. évi május hó 3. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, függönyök, szőnyegek, falikarok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ér két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer peng­­yőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értel­mében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi március hó 25. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. bírósági végrehajtó. Q­F 8078 Árverés. Pk. X. 816200/1931. szám. Dr. Friedmann Lajos ügyvéd által képviselt Schmolka Manó javára 90 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 228533. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 16. napján lefoglalt és 2940 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Andrássy­ út 47. szám, III. emelet 10. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a birói­­lag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 29. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 8070 Árverés. Pk. V. 816376/1931. szám. Dr. Kelényi Imre ügyvéd által képviselt özv. Pecz Árminná és özv. Pecz Samuné javára 89,22 pengő és több követelés ,és­ járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 146043. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 20. napján lefoglalt és 4590 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Kálvária­ tér 7. szám alatti telepen leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 12. napjának délutáni 0 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1932. évi április hó 16. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó, O­F 8077 Árverés. 36025/1. 1932. ik. 1. szám. Az 1929. évi decem­ber hó 1-től 1930. évi december hó 31-ig terjedő idő­közben beszolgáltatott talált és a tulajdonosaik vagy a találók által át nem vett, valamint a bűnügyi letétekből visszamaradt és elárverezni rendelt különféle gazdátlan tárgyak folyó évi junius hó 1., 2., 3., 4. és az azt követő napokon — ünnepnap kivételével — délelőtt 9 órától délután 1 óráig a m­. kir. állami rendőrség budapesti főkapitányságának V. ker., Ferenc József­ tér 7. szám, I. emelet 102. sz. helyiségében el lesznek árverezve. Erről a vásárolni szándékozókat azzal értesítem, hogy a tárgyak készpénz és az illeték lefizetése mellett a leg­többet ígérőnek adatnak el. A talált tárgyak tulajdonosait jelentkezésre azzal hí­vom fel, hogy amennyiben az árverés napjáig nem je­lentkeznek, a tárgyak elárvereztetnek. Budapest, 1932. évi április hó 26. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapitányságának közigazgatási osztálya. O *4503 Árverés: 10340/1932. vht. szám. Alulírott kir. végre­hajtó közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 161714/1931. számú végzésével 103.72 P és járulékai iránt dr. Spitzer József budapesti ügyvéd által képviselt Hutter és Lever Rt. javára elrendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 1010 pengő becsértékű ingókra az árverés a helyszínére Debrecenben, Csapó­ utca 86. szám alatt 1932. évi május hó 6. napjának délutáni fél 4 órájára kitűzőtik, amikor a készpénzfizetés mellett, szükség esetén a becsár két­harmadáért is eladatnak a lefoglalt vasüzleti áruk, be­rendezés, írógép és egyéb ingók. Debrecen, 1932. évi április hó 11. napján. Rápolthy János, kir. kir. végre­hajtó. O­F 8025 Árverés. Pk. IX. 804754/1931. szám. Dr. Mednyánszky Miklós ügyvéd által képviselt Steinberger Jenő javára 850 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 442058/1931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 26. napján lefoglalt és 14.870 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vill., Üllői­ ut 66/a. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendők megtar­tására határidőül 1932. évi május hó 25. napjának dél­utáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, csillár, zongora s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi április hó 26. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. O­F 8021 Árverés. Pk. I. 56401/2. 1932. szám. Közhírré teszem­, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 7361/1932. szám­i végzésével dr. Zbóray Gyula ügyvéd által kép­viselt dr. Zbóray Gyula végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 1150 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1051 P 80­0-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, II., Fő­ utca 61. szám a., földszinten (vendéglőben) leendő megtartására határ­időül 1932. május hó 6-án délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, üzletberendezést, vendéglőfelszerelést, poharakat, tányérokat, pohár áll­ványt, mérleget, asztalokat, székeket, kávéscsészéket, ki­szolgálóasztalt, teáskannát, vasrácsot, jégszekrényt, ü­veg­­nenüieket stb. ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom még akkor is, h­a a­­bejelentő fél a helyszínen nem jelenne m­eg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyil­vánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi április hó 21. napján. Dr. vitéz Hid­­red Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 8024 Árverés. Pk. V. 861879/1932. szám. If­j. dr. Vass István ügyvéd által képviselt Nádas Sándor javára 100 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a­­budapesti központi kir. járásbíróság 419652/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 14. napján lefoglalt és 3080 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20.­­§-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll s ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs .végrehajtást szenvedő laká­sa, üzletében Budapesten, VIII., József-körút 13. szám alatt feedő megtartására határidőül 1932. évi május hó 3. napjának délutáni­­A 3 órája tüzelik ki amikor a biróilag lefoglalt bútorok, púderbetét, rúzs, üzleti be­rendezés, mérleg, kölni, parfüm, National elen­őrzőpénz­­tár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés, ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. V. 807289/1931. szám. Dr. Soltész Zoltán ügyvéd által képviselt Zappe & Hirschmann javára 102 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1932. évi március hó 30. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. vhajtó. O­F 8066 Árverés. Pk. V. 474858/1929. szám. Grill Károly könyvkiadó vállalata javára 162,63 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 146030. szám­i végzésével elren­delt kielégítésű­ végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1929. április hó 22. napján lefoglalt és 1200 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. j biróság­­fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VIII. kerület, József­ körút 30/32. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi május hó 3. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nőmi — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi március hó 24. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 8079 Árverés. Pk. V. 812351/1931. szám. Dr. Moskovitz Mór ügyvéd által képviselt Ottó Vacuum Szőnyegóvó javára 39.27 pengő, Réth­y Zsigmond javára 800 + 167 pengő, Novák István javára 3.300 pengő tőke és több követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi já­rásbíróság 1931. évi 307304. számu­ végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 30. napján lefoglalt és 2285

Next