Budapesti Közlöny, 1932. június (66. évfolyam, 121-145. szám)

1932-06-01 / 121. szám

2 viszonossági egyezményt, valamint az Ausztriá­val és a Lengyelországgal szemben a gyakorlat alapján kialakult viszonosságot. 3. §• E rendelet alapján nem lehet megszüntetni azt a baleseti járadékot, amelyet e rendelet életbelépésekor az igényjogosult tényleg élve­zett. Az 1. §. (1) bekezdésének második monda­tában, az 1. §. (3) bekezdésében és a 2. §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azon­ban az ilyen baleseti járadékra is megfelelően alkalmazni kell. 4­ §• (1) Ezt a rendeletet megfelelően alkalmazni kell oly személynek üzemi balesetből eredő kár­talanítási igényére, akire a baleseti biztosítási kötelezettség hatálya az 1907 : XIX. t.-c. 10. §­­ának második bekezdése értelmében nem terjedt ki, valamint az üzemi baleset következtében el­halt ily személy igényjogosult családtagjainak kártalanítási igényére is. Ugyancsak alkalmazni kell e rendeletet azoknak kártalanítási igényére, akiknek járadékát a 9.210/1923. M. E. számú rendelet (Magyarorsz. Rend. Tára 1923. évf. 360. és köv. o.) 7. §-a, illetőleg az 1927 : XXI. t.-c. 58. §-ának hatodik bekezdése alapján a munkaadó fizeti. (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya azokkal az üzemi balesetekkel összefüggő kártalanítási igényekre, amelyek az 1907 : XIX. törvénycikk alapján a zágrábi Országos Munkásbeteg­­segélyző és Balesetbiztosító Pénztár (1907 : XIX. t.-c. 99. §-a) ellen voltak támaszthatók. 5. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe, azonban rendelkezéseit a már folyamat­ban levő vagy a bárminő módon befejezett ügyekben is alkalmazni kell. Ezt a rendeletet a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter hajtja végre. Budapest, 1932. évi május hó 10.-én. Gróf Károlyi Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszter 1932. évi 82.910. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szem­pontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre 1932. évi május havában nyílt meg, továbbá az 1932. évi június havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen álla­mok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint szá­mítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 100 belga . . •»««** 80.15 P 100 hollandi forint . , * , * 231.36 ,, 100 lei ..... * x­­ x 3.46 „ 100 zloty . . . , g , 2 * 64.— „ 100 német márka * » « e­­t 135.70 „ 100 lira , ■ « i­­­s [ i i 29.26 ,, 4. §•' Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett árfo­lyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1932. évi május hó 31-én. A miniszter helyett: Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1932. évi 28.480/V. számú rendeletével a győri tankerületi kir. főigazgatóságot 1932. évi julius hó 1-ével megszüntette és ezzel kapcsolatban 1932. évi julius hó 1-től a győri szentbenedek­­rendi Czuczor Gergely kath. gimnáziumot, a győri áll. Révay Miklós reáliskolát, a győri áll. leányliceumot, a magyaróvári kegyes tanitó­­rendi kath. reálgimnáziumot, a pápai szent­­benedekrendi kath. Szent Mór reálgimnáziumot, a pápai ref. gimnáziumot, a soproni szent­­benedekrendi kath. Szent Asztrik gimnáziumot, a soproni áll. Széchenyi István reálgimnáziu­mot, a soproni m. kir. Rákóczi Ferenc reál­iskolai nevelőintézetet, a soproni ág. h. ev. líceumot, a soproni állami leánygimnáziumot és a soproni Szent Orsolya-rendi kath. leány­­gimnáziumot a budapestvidéki, a kőszegi szent­­benedekrendi Ferenc József kath. gimnáziumot, a kőszegi m. kir. Hunyadi Mátyás reáliskolai ne­velőintézetet, a kőszegi ág. h. ev. Gyurátz Ferenc leányliceumot, a szentgotthárdi áll. reálgimná­ziumot, a szombathelyi áll. Faludy Ferenc reál­iskolát, a szombathelyi premontrei Szent Nor­bert kath. gimnáziumot, a szombathelyi áll. leányliceumot a székesfehérvári, a ceglédi áll. Kossuth reálgimnáziumot, a kecskeméti áll. Katona József reáliskolát, a kecskeméti kegyes­rendi kath. gimnáziumot, a kecskeméti ref. gróf Tisza István reálgimnáziumot, az Angol­­kisasszonyok kecskeméti róm. kath. leánygim­náziumát, a kecskeméti ref. leányliceumot és a nagykőrösi ref. Arany János gimnáziumot, a kalocsai jézustársasági érseki kath. gimná­ziumot és a kunszentmiklósi ref. Baksay Sándor reálgimnáziumot a szegedi, a szolnoki állami Verseghy Ferenc reálgimnáziumot és a szolnoki áll. leányliceumot a debrecen tankerületi kir. főigazgatósághoz osztotta be. 3. §• Váltók (devizák) árfolyama : Amsterdam« s X X S X 1 231.56P Kopenh­ága JiX V g a x 114.28 99 Oslo . . ,X g 3 i X­­ X 105.34 99 London . *V X 3 3 s V g 20.92 99 Newyork „X i­X S V a x 571.­ 9 9 Paris . . ,w 3 g X x S 3­22.33 99 Zürich s »1 s ¥ se% g s 110.80 9» Prága , ,s X X E X X 1­16.96 99 Belgrád , eX 3 V V ¥ 4 X 10.02 99 Brüssel , sX 3 K X 3 V fi 80.25 99 Bukarest ,X k X ¥ a g X 3.41 55 Sofia . . ,s s Xs a az 4.08» Stockholmx V i v ¥ x 106.51 9­9 Berlin * ,Ks 3 s s g 135.80 99 Milano s­­ax V 2k X a 29.36 99 2­ §­Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font 20.98 P 100 U. S. A. dollár , 100 francia frank 100 svájci frank , , E ä s , 110.70 „ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Film Iroda R.-T. által készített 421—428. számú Magyar Híradó című film­­felvételeknek s az azokat kibővítő külföldi eseménysorozatnak az ország összes mozgókép­üzemeiben való kötelező lejátszását elrendelte. I­ g . i 5 / 0.50 . . . ■ i 22.30 100 cseh korona 100 dinár . . 16.99 „ 9.94 ., Budapesti közlöny A néma­filmek kölcsöndiját a 94.890/1927. számú, a hangosfilmek kölcsöndiját pedig a 392—112/1931—VIII. E. számú vallás- és köz­oktatásügyi miniszteri rendelet szabályozza. (11.565/1932. VIII. B. szám.) 16.925/1932. IV. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter pályázatot hirdet a Smith Jeremiás ösztöndíj alapítvány jövedelméből az 1932/33. iskolai évre szervezett 3 ösztöndíjas helyre. Az ösztöndíj célja magyar ifjaknak Ameriká­ban való technikai (mérnöki) továbbképzése. Az ösztöndíj összege 8.000 pengő. Pályázhatnak a m. kir. József műegyetem bármely fakultásán oklevelet szerzett azok a mérnökök (építészek), akik 35. életévüket még nem töltötték be és tanulmányaik iránya az Amerikába való kiküldetésüket szükségessé teszi. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter­hez címzett kérvényeket az illetékes műegye­temi dekanatusnál kell beadni. A pályázati folyamodványt a dékáni hivatal­ban rendelkezésre álló űrlapon kell két példány­ban kitölteni. A kérvényekhez hitelesített másolatban mellé­kelendő : 1. a születési bizonyítvány, 2. érettségi bizonyítvány, 3. főiskolai tanulmányokat, illetve a végzett­séget igazoló okmányok (köztük indexmásolat), 4. hatósági orvosi bizonyítvány a pályázó teljes testi egészségéről, 5. az angol nyelvtudást igazoló egyetemi bizonyítvány arról, hogy a pályázó az angol nyelvet szóban és írásban annyira bírja, hogy a szaktanulmányi működését sikerrel folytat­hatja.­­ A kérvények a dékáni hivatalnál folyó évi junius hó 20.-ig nyújtandók be. Budapest, 1932. évi május hó 30.-án.­­4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 69/1932. I. szám. Pályázati hirdetmény. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola az 1932/1933. tanév első évfolyamára pályázatot hirdet. Felvehetők a 30-ik életévüket még be nem töltött, feddhetetlen előéletű, egészséges szer­vezetű népiskolai tanítók, tanítónők, valamint azok az egyének, akik valamely hazai közép­iskolában érettségi bizonyítványt szereztek. A képzés tartama 8 elméleti félév. A felvételt nyert hallgatók lehetnek : * a) bejáró önköltségesek, akik a Tanárképzőn félévenként 10 P könyvhasználati és 10 P, tanulmányúti díjat fizetnek, b) bejáró segélydíjas hallgatók, akik havi 25 pengőért napi háromszori élelmezést nyer­nek és ezenkívül fenti díjakat fizetik, c) mérsékelt számmal felvehetők segélydíjas bennlakó hallgatók, akik havi 25 pengő díj előzetes lefizetése ellenében intézeti lakást, el­látást, fűtést, világítást, valamint mosást kap­hatnak. A bennlakó segélydíjas hallgatók a 25 pengőn kívül a fent felsorolt díjakat szintén tartoznak fizetni. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanári karához címzett és szabályszerűen bé­lyegzett folyamodványok a Főiskola igazgató­jához (VII., Hermina­ út 7. sz.) lehetőleg szemé­lyesen nyújtandók át. Felvételnél a tanítók és tanítónők előnyben részesülnek. A felvétel iránti kérvényhez csatolandó :­­ a) születési anyakönyvi kivonat, b) a végzett tanulmányokról szóló bizonyit­­ványok, illetve oklevelek,­­ c) esetleg működési bizonyitvány. 1932 junius 1.

Next