Budapesti Közlöny, 1932. június (66. évfolyam, 121-145. szám)

1932-06-01 / 121. szám

1932 június 1. d) a testi épségről és egészségről szóló tiszti orvosi bizonyítvány, e) olyan esetben, ha a pályázó már gyakor­latilag működött, vagy végbizonyítványát a jelen tanév előtt szerezte meg, a közigazgatási hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvány is csatolandó. Pályázati határidő : július 6. Budapest, 1932. évi május hó 23-án. 3—1 Dr. Tóth Zoltán s. k. igazgató. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy a kamara választmánya I. az ügyvédek lajstromaiba bejegyezte 1932. évi május hó 9-én : dr. Földes István (győri) IV., Váci­ utca 44., dr. Gaál Vilmos IV., Molnár-utca 26. sz., dr. Szohner Lajos VI., Podmaniczky-utca 19. szám (újbóli bejegyzés), dr. Waldner Fülöp VII., Erzsébet-körút 19. szám (volt gyöngyösi ügyvéd), 1932. évi május hó 23-án : dr. Bárkányi József V., Berlini-tér 5. sz., dr. Brust Elemér I., Krisztina-körút 30. sz., dr. Dániel Áron IV., Egyetem-utca 1. sz., dr. Füredi Ferenc VIII., Múzeum-u. 15/a. sz. (átköltözött a szolnoki ügyvédi kamara terv­jéről) , dr. Holländer Sándor VI., Csengery-u. 80. sz., dr. Stern Miklós IX., Soroksári-út 48. sz., dr. Vermes Márton V., Nádor­ utca 24. sz. ügyvédeket; II. az ügyvédek lajstromából törölte : dr. Beck Oszkár ügyvédet elhalálozás, dr. Boróczy László ügyvédet elhalálozás, dr. Bozóky Ádám ügyvédet elhalálozás, dr. Déri Andor ügyvédet elhalálozás, dr. Horváth Elemér ügyvédet (m­atálvíváe) dr. Molnár Gyula ügyvédet elhalálozás következtében . III. gondnokul kirendelte : a néhai dr. Beck Oszkár ügyvédi irodája részére dr. Frankl Géza ügyvédet, a néhai dr. Boróczy László ügyvédi irodája részére dr. Gunszt Lajos ügyvédet, a néhai dr. Bozóky Ádám ügyvédi irodája részére dr. Zboray Gyula ügyvédet, a néhai dr. Déri Andor ügyvédi irodája részére dr. Gellér Gábor Lajos ügyvédet, a néhai dr. Horváth Elemér ügyvédi irodája részére dr. Ziehn Alfréd ügyvédet, a néhai dr. Molnár Gyula ügyvédi irodája részére dr. Billitz Albert ügyvédet ; IV. elrendelte : Weitzel Henrik ügyvédjelölt elveszett arc­képes igazolványának megsemmisítését. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY DR. TAUFFER VILMOS udvari tanácsos, ny. egyetemi tanár, a szülészeti ügyek rendezé­sével megbízott miniszteri biztos JELENTÉSE AZ ÚJ SZÜLÉSZETI RENDTARTÁS Életbeléptetéséről 4 pengő árban kapható a m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Kapisztrán-tér 1.) Az 1925. Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny fölapja a hirdetmények kivonatát költi, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Magyar Királyi Államvasutak hirdetményei, 3858/1932. szám. A szegedi üzletvezetőség leltári irha­subák és szőrmebundák gondozása és javítására pályá­zatot hirdet. Határnap junius 15. *708 Ingó árverések. 771217/1931. szám. 4260 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Váci­ u. 78—80. sz., IV. emeleten, június hó 8-án, 7 órakor. Dr. Szentmiklósy László, bir. végrehajtó. O­F 9838 801855/1931. szám. 10.000 pengő becsértékű traktor és más ingóságok Budapesten, Révész­ u. 5—7. szám alatt, június 14-én, 9 órakor. Lengyel Aurél, bir. végre­hajtó. O F 9846 869498/1932. szám. 1250 pengő becsértékű bútorok, pénzszekrény, akkumulátor, dinamó és más ingóságok Budapesten, Kertész­ u. 46. szám alatt, június 6-án, Fél 10 órakor. Dr. Papp István, bir. végrehajtó. O F 9852 865096/1932. szám. 1236 pengő becsértékű bútorok, könyvszekrény, perzsaszőnyegek, festmények, csillár, könyvek és más ingóságok Budapesten, Erzsébet­ körút 17. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt, június hó 1-én, 1 órakor. Talán Árpád, bir. végrehajtó. O­F 9869 806571/1931. szám. 1850 pengő becsértékű bútorok, töi ruhák, kabátok és más ingóságok Budapesten, IV., Ferenc József-rakpart 26. szám, földszint 1. ajtószám is Jókai­ u. 1. szám, I. emelet 4. ajtószám alatt, június 1ó 2-án, 3 órakor. Cseresnyés Zoltán, bir. végrehajtó. OF 9867 -form­a­rre 32. szám. z.au pengsz__.—L­akásberendezési tárgyak és más ingóságok Budapesten, Palk Miksa­ utca 13. szám, földszint 1. ajtószám alatt, unius hó 6-án, 1 órakor.» Dr. Augner Pál, bir. végre­­hajtó. O­F 9841 791643/1931. szám. 11.900 pengő becsértékű bútorok, pénzszekrény, zongor és más ingóságok Budapesten, Deák Ferenc­ utca IC szám, II. em. 4. ajtószám alatt, június hó 1-én, 1 éakor. Dr. Zongor Endre, bírósági végrehajtó. O­F 9872 69588/1931. szám. 2847 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Bud­pesten, Margit-körút 11. és Buday László­ u. 5/c. alfszl. június 3-án, 3 órakor. Dr. Leslár Albert, kir. kir. vérehajtó. O­F 9814 760452/1932. szán 5860 pengő becsértékű bútorok, sokszorosító, számla- és írógépek, pénzszekrény, csillár, hordók, méeg és más ingóságok Budapesten, Kossuth Lajos-lét­szám alatt, a földszinten, junius 5-án, 3 órakor. Dr Schweiger Gyula, bir. végrehajtó. *0 5311 688851/1930. szá. 1200 pengő becsértékü motor­­kerékpár és mos igóságok Budapesten, Podmaniczky­­utca 18. szám alat junius 1-én, fél 2 órakor. Hipszkv rn­i__ l-!^ ^ J 872080/1932. szál 1705 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Bupesten, Benczur­ utca 37. szám, II. emelet 16. ajtószálalatt, június hó 1-én, 3 órakor. Dr. Zongor Endre, hu­végrehajtó. 0 7836 794610/1931. szá 2740 pengő becsértékü bútorok, lakberendezési tárak és más ingóságok Budapesten, Katona­ József­ utca 4. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt, június hó 3, fél 1 órakor. Gombos Ernő, bir. végrehajtó. O­F 9814 815650/1931. szá 3960 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Eresten, Klotild­ utca 22. szám, föld­szint 3. ajtószám ,t, június hó 1-én, fél 2 órakor. Dr. Szentmiklósy Lászlir, végrehajtó. O 7832 858103/1932. szá 4000 pengő becsértékü személy­autó és más ingóak Budapesten, Tűzoltó­ u. 23. sz. földszint és Telep 18. szám alatt, június hó 1-én, háromnegyed 6 orr. Dr. Schweitzer Brúnó, bírósági végrehajtó. O F 9850 802151/1931. szá 1388 pengő becsértékü bolti be­rendezés, csokolád, más ingóságok Budapesten, VI., Teréz-körút 5. szá alatt, június 17-én, 3 órakor. Dr. Konkoly Iván, kir­. végrehajtó. O­F 9853 806827/1931. szál 100 pengő becsértékü bútorok, ruhák és más ingók Budapesten, Eötvös­ utca 37. szám alatt, június 2-án, 6 órakor. Pongrácz Olivér, bir. végrehajtó. O F 9851 52197/1932. szám040 pengő becsértékü bútorok, varrógép, rádió és­ ingóságok Budapesten, Lajos­ u. 107. szám, f­öldszij június 3-án, 11 órakor. Dr. Les­tár Albert, bir. iiajtó. O F 9864­182/1932. szám. 22860 pengő becsértékü butori gazdasági felszerelés, tehenek, disznók, bikák, lov. birkák és más ingóságok Kiskunhalason, Füzes Fehér és folyt. Fehértó 45. szám alatt, június 6-án, 3 órak Ilodossy Géza, kir. végrehajtó. O­F 98 860281/1932. szám. 2883 pengő becsértékü bútor és más ingóságok Budapesten, Rózsa­ utca 91. és fél Akácfa­ utca 10. szám alatt, június 6-án, 3 órakor. Tál Árpád, kir. végrehajtó. O­F 98 876748/1932. szám. 1050 pengő becsértékű bútorc lakberendezési tárgyak és más ingóságok Budapest, Csanády-utca 16. szám, III. emelet 1. ajtószám alá június 16-án, fél 2 órakor. Gombos Ernő, bir. végi hajtó. O­F 98 10521/1932. szám. 18.110 pengő becsértékű butor, tenyészbirkák, tenyészkanok, útépítőgép, traktor, ti­oltókocsi, íróasztal, írógép és más ingóságok T szegen a községházán és folyt, bika-istállóban, juni 9-én, 12 órakor, vitéz Almási Sándor, ceglédi birósá végrehajtó. O F 98 793876/1931. szám. 89.760 pengő becsértékű butorc nyomdagépek és más ingóságok Budapesten, Hermin út 37. szám alatt, június hó 10-én, 4 órakor. Dr. Szel­miklósy László, bir. végrehajtó. O F 98­ 804576/1931. szám. 2470 pengő becsértékű borok s más ingóságok Budapesten, Ecseri-ut 6. szám alól június 6-án, 2 órakor. Gombos Ernő, kir. végrehajt­ó F 981 867110/1932. szám. 12950 + 820 pengő becsérték bútorok és más ingóságok Budapesten, Városlige Czája néparéna és Reiter Ferenc-u. 112. szám alól június 2-án, 2 órakor. Dr. Moldoványi Gyula, bir. végre­hajtó. O F 981 241/1932. szám. 8074 pengő becsértékű butorol hordók, személyautó és más ingóságok Dunapatajon Csepregh-pusztán, június 9-én, 12 órakor. Abarbane Kornél, kalocsai bir. végrehajtó. O F 981 231/1932. szám. 5200 pengő becsértékű személyautó kávéházi berendezés és más ingóságok Baján, Szer István­ tér, Nemzeti Szállóban, június 9-én, 9 órako Szegő József, bir. végrehajtó. O­F 981 863370/1932. szám. 585 pengő becsértékü bútoros mérleg, liszt, pénzszekrény, pénztárellenőrző és Illé ingóságok Budapesten, Baross­ u. 87/a. szám alatt, júniu 1-én, 6 órakor. Szabó Gábor, kir. végrehajtó. O­F 980 805997/1931. szám. 19230 pengő becsértékű bútoros szőnyegek, ezüsttárgyak, festmény, zongora és mű ingóságok Budapesten, Kossuth­ tér 1—3. szám alót június 6-án, 1 órakor. Szabó Sándor, bir. végrehajtó O F 986 858755/1932. szám. 2984 pengő becsértékű bútoros kocsik, ló, létra, kocsi-alkatrészek, cserepek és más in­góságok Budapesten, Koszoru­ utca 18. szám alól június 8-án, 9 órakor. Dr. Balog Béla, bir. végrehajtó O F 983 866662/1932. szám. 8350 pengő becsértékü butorol !—«•»- ...au iiiS''.ingmr rrtUTtrrpesicn. V., Lipót­ körut 18. sz IV. em. 4. ajtószám alatt, junius 10-én, 1 órakor Ilipszky Endre, bir. végrehajtó. O­F 984. 869585/1932. szám. 5435 pengő becsértékü bútorok csillár, ezüstnemü, szőnyeg és más ingóságok Buda­pesten, Gorove­u 3. szám, IV. emeleten, június 2-án fél 11 órakor. Dr. Papp István, bírósági végrehajtó O­F 986­­56288/1932. szám. 1600 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Márvány­ utca 31. sz., III em. 2. ajtószám alatt, június hó 2-án, 6 órakor. Dr Dobrovits Aladár, kir. végrehajtó. O­F 987­­818390/1931. szám. 4580 pengő becsértékű bútorok perzsaszőnyegek, bőrgarnitúra, antik órák, függöny, festmények, asztal, ezüstszelence, faliszőnyeg Budapes­ten. Wesselényi­ utca 54. szám, II. emelet 25. ajtószám alatt, június hó 3-án, fél 6 órakor. Adorján Béla, kir. végrehajtó. O­F 9866 665042/1930. sz. 1700 pengő becsértékű ingaóra, trimó, asztal, ülőkészlet, zongora, rádió, csillár, villanylámpa, ruhaszekrény, zongoratakaró, sezlonteritő és más ingó­ságok Budapesten, VII., Nagydiófa­ utca 30—32. szám alatt, június 2-án, 9 órakor. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O 7879 128/1931. szám. 2870 pengő becsértékű lovak, tehén és más ingóságok Sajókazán, jún. 2-án, fél 5 órakor. Latzkó Tóth István, kir. végrehajtó. O 7880 56987/1932. szám. 1509 pengő becsértékü bútorok, lakberendezés és más ingóságok Budapesten, Kriszti­na­­körút 147. szám alatt, június 3-án, 10 órakor. Makk Iván, bir. végrehajtó. O­F 9833 55034/1932. szám. 2110 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Bicskei­ utca 3., I. em. 1. ajtószám alatt, június 13-án, 6 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bir. végrehajtó. O F 9840 441. szám. 23.865 pengő becsértékű bútorok, irodai berendezés, autó, ezüsttárgy és más ingóságok Szom­bathelyen, Hadnagy­ utca 2. szám alatt, június hó 10-én, 9 órakor. Salamon Mór, bir. végrehajtó. O 7811 868300/1932. szám. 3000 pengő becsértékű felvonó­szekrény, villanymotor és más ingóságok Budapesten, Károly­ körút 12. szám, III. emeleten, június hó 2-án, 6 órakor. Terray Béla, kir. végrehajtó. O F 9862 817707/1931. szám. 3567 pengő becsértékü bútorok, tájképek, tükör, kredenc, pult, jégszekrény és más in­góságok Budapesten, Fercsic­ utca 33. szám, földszint 1. ajtószám alatt és folyt. Üllői­ út 53/a. szám alatt, júmius hó 6-án, fél 10 órakor. Dr. Darányi Ferenc, bírósági végrehajtó. O­F 9859 559/1932. szám. 11092 pengő becsértékű vasszerszám, teherautó, szekerek, irodai berendezés, nyers acél és más ingóságok Szentendre-Izbégen (gyártelepen), június 15-én, 9 órakor. Dr. Boér Kálmán, bir. végrehajtó. O­F 9823 Budapesti közlöny 3

Next