Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. június (66. évfolyam, 121-145. szám)

1932-06-01 / 121. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 június 1. Árverés. Pk. V. 760452/1931. szám. A M. kir. Állam­kincstár jogügyi igazgatósága által képviselt M. Kir. Államkincstár javára 4518.45 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 21-én lefoglalt és 5860 pengőre becsült in­góságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 778953. szám. D­r. Fekete Oszkár ügyvéd által képviselt Kamocsár Jó­zsef javára 183.27 pengő és járulékai. Pk. 821603. sz. Dr. Bárdoly Sándor ügyvéd által képviselt Steinfeld G. és Társa javára 1259.37 pengő és járulékai. Pk. 791774. szám. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Első Ált. Baleset és Kár. Bizt. Rt. javára 504.68 pengő és járulé­kai. Pk. 799054. szám. Dr. Eisler Imre ügyvéd által képviselt Loki József javára 112.32 pengő és járulékai. Pk. 790555. szám. Dr. Kovács-Géczi József ügyvéd ált. képviselt id. Nagy Imre javára 200 pengő és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V., Kossuth Lajos­ tér 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 6. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, sokszorosító, számoló- és írógépek, pénzszekrény, csil­lár, fa- és vashordó, mérleg és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi május hó 5. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. , 10 5311 Árverés. Pk. VII. 68851/2/3. 1930. szám. Dr. Bátyka Zoltán ügyvéd által képviselt Autóhitel Rt. javára 341 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 10-én lefoglalt és 1200 pegőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI., Podma­­niczky­ u. 18. szám alatt és folytatólag Székely Fe­renc és Társa cég telepén leendő megtartására határ­időül 1932. évi június hó 1. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt motor­­kerékpár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 10. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 9811 Árverés. Pk. VII. 794640/1931. szánz. Dr. Bródy Ala­dár ügyvéd által képviselt Miskolc­ és Társa javára 250 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 687076. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 6. napján lefoglalt és 2710 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XI.,I. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénytkereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Katona József­ utca 14. szám, III. emelet 2. ajtószám­ alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 3. napjának délutáni fél 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lak­berendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül vasi, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi április hó 27. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 9844 Árverés. Pk. IX. 872080/1932. szám. Dr. Vészi Mátyás ügyvéd által képviselt özv. Geszty Rezsőfné javára 500 pengő házbértőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1932. évi 306161. szám­i végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1932. évi április hó 20. napján lefog­lalt­­és 1705 pengőre becsült ingóságokra a budapesti­ központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Benczúr­ utca 37. szám, II. emelet 16. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 1. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok (Pk. IX. 872080/1932. számú jegyző­könyvben 1—28. t. a.) és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul i­s — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi május hó 3. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O 7838 Árverés. Pk. X. 815650/1931. és 855969/1932. szám. Dr. Révy Albin (V., Dorottya­ utca 8. sz.) ügyvéd által képviselt Ulrich E. J. javára 445 -1­ 498 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 440344/2. és 147099. számú végzéseivel elrendelt­­kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 16. napján és 1932. évi január hó 28. napján lefoglalt és 3960 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha­­kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, V. kerület, Klopáld­ utca 22. szánt, földszint 3. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi június hó 1. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kredenc, csillár, képek és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­­, ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet­ értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi május hó 3. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O 7832 Árverés. Pk. V. 858103/1932. szám. Dr. Jordán Lajos ügyvéd által képviselt Kin­izsi-garage Rt. javára 520 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 102922/1932. számú végzé­sével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1932. évi február hó 9. napján lefoglalt és 4000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IX. ker., Tűzoltó­ utca 23. sz. alatt és folytatva IX. kerület, Telepi-utca 18. s­zám alatt levő garázsban leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 1. napjának délutáni háromnegyed 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt csukott személyautó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 6. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 9850 Árverés. Pk. 802151/1931. szánv. Dr. Fodor Károly ügyvéd által képv. Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Rt. javára 950 pengő 03 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 220610. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 15. napján lefoglalt és 1388 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t. cikk 20 §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Teréz­ körut 5. szám alatt levő üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 17. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglal üzleti berendezés, csokoládé s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 13. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­E 9853 Árverés. Pk. V. 806827/1931. szám. Dr. Sárkány Mór ügyvéd által képviselt Tomszk Jakab javára 157 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 126203. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 7. napján lefoglalt és 1100 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VI. ker., Eötvös-utca 37. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi junius hó 2. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, ruhák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzt­zc' ■'le­nében, esetleg becsáron alul is —,de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem m­e­ fogom­ t adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi május hó 10. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O­F 9851 Árverés. Pk. I. 52197/1932. szám. Dr. Veres Ármin ügyvéd által képviselt Hatni Artúr és társai javára 90 pengő 27 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1931. év.1. 38817. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi feb­ruár hó 4. napján lefoglalt és 1010 pengő becsértékű­ ingóságokra a kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, III., Lajos­ utca 107. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 3. napjának délelőtti 11 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, varrógépet, rádiót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét­ bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi április hó 29. napján. Dr. Lestár Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 9864 Árverés, 182/1932. vb. szám. Dr. Landgráf Dezső ügyvéd által képviselt Országos Központi Hitelszövetke­zet javára 71.000 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a kiskunhalasi kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 5798. számú végzésével elrendelt kielégitési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 20. napján lefoglalt és 22.860 pengőre becsült ingó­ságokra a kiskunhalasi kir. járásbíróság Pk. 5798/1930. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c.,410. §-a alapján a következő meg­nevezett : Dr. Nagife. F­iferenc ügyvéd által képviselt dr. Kovács Géza javán fit-guige 54 fillér és járulékai, dr. Nagypál Ferenc is járuiuk képviselt Binszki Sándor javára 322 pengő­t .Ti, dr. Nagypál Ferenc ügy­véd által képviselt Ez­­enyi Árpád javára 123 pengő 60 fillér és járulékai és a többi fel nem sorolt felülfoglal­­tató csatlakozónak javára is, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Kiskunhalason, Füzes Fehértó és folytatólag Fehértó 45. szám alatt (Svolozs­­vári-féle birtok) leendő megtartására határidőül 1932 évi június hó 6. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt gazdasági felsze­relés, tehenek, disznók, bikák, lovak, birkák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Kiskunhalas, 1932. évi május hó 19. napján. Hodossy Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 9856 Árverés. Pk. VII. 860281/1932. szám. Dr. Murányi Ernő ügyvéd által képviselt Budapesti Lószerfonoda Rt. javára 104,53 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig az elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi február hó 19-én lefog­lalt és 2883 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak dr. Rajner Béla ügyvéd által képviselt Idegenforg., besz., ut. és száll. részvénytár­saság javára 175,50 pengő és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI., Rózsa-utca 91. szám alatt és folytatólag VII., Akácfa-utca 10. szám alatti üzlet­ben leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 6. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat el fogom adni. Budapest, 1932. évi április hó 20. napján. Talán Árpád, kir. kir. végre­hajtó. O­F 9822 * I. Árverés. Pk. VII. 876748/1932. szám. Dr. Brill Dániel és István ügyvédek által képv. özvegy Károly Ignácné javára 605 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1932. évi 424955. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932­. évi május hó 14-én lefoglalt és 1050 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V., Csanády­ utca 16. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi junius hó 16. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, lakberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek el fogom adni. Budapest, 1932. évi május hó 25. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F, 9819

Next