Budapesti Közlöny, 1932. július (66. évfolyam, 146-172. szám)

1932-07-01 / 146. szám

2 A m. kir. pénzügyminiszter 1932. évi 95.227. számú körrendelete a Franciaországgal 1932. junius 23-án aláirt kereskedelmi pótegyezmény életbelépésével kap­csolatos végrehajtási intézkedések tárgyában. (A m. kir. központi vámigazgatósághoz, vala­mennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz és vámhivatalhoz.) Franciaországgal 1932. évi junius hó 23-án egy újabb harmadik kereskedelmi Pótegyez­mény létesittetett, amely a m. kir. kormány 1932. évi junius hó 30-án 3.570/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete értelmében 1932. évi julius hó 1-én lép életbe. Az új Pótegyezmény folytán a szalámi fran­ciaországi vámjának feloldása ellenében a Franciaországgal 1926. évi december hó 18-án kötött és az 1927. évi XVI. törvénycikkbe ikta­tott Pótegyezményben a magyar vámtarifa 651. száma alatti Jegyzetre vonatkozólag meg­állapított szerződéses vám hatályát veszti, miért is ezen rendelet életbeléptétől kezdődőleg lakkozott bőr­kocsi- és automobilkarosszéria­­gyártás céljaira külön engedély alatt a rende­leti után megállapítandó feltételek és ellenőr­zés mellett a Magyarországgal szerződéses vi­szonyban álló országokból is csak­­­kint 50 a. K általános vámmal hozható be. Ettől eltekintve a Franciaországgal 1925. évi október hó 13-án kötött és az 1926. évi V. t.-c.-be iktatott Kereskedelmi Egyezménynek, valamint az 1926. évi december hó 18-án kö­tött és az 1927. évi XVI. t.-c.-be iktatott Pót­egyezménynek, illetve az 1929. évi december hó 21-én kötött és az 1930. évi XXI. t.-c.-be iktatott Második Pótegyezménynek mindeddig érvényben volt rendelkezései továbbra is ha­tályban maradnak. Jelen rendelet a szóbanforgó Pótegyezmény­­nyel egyidejűleg lép életbe. Budapest, 1932. évi junius hó 30-án. A m. kir. pénzügyminiszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. Budapesti közlöny A m. kir. minisztérium 1932. évi 3.570. M. E. számú rendelete a Franciaországgal 1932. évi junius hó 23-án aláirt kereskedelmi Pótegyezmény életbeléptetése tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1930. évi XLVI., illetve az 1932. évi XV. törvénycikkekben kapott felhatalmazás alapján közhírré teszi a következőket: 1. §• A Franciaországgal 1925. évi október hó 13-án kötött és az 1926. évi V. törvénycikkbe iktatott Kereskedelmi Egyezménynek, valamint az 1926. évi december hó 18-án kötött és az 1927. évi XVI. törvénycikkbe iktatott Pótegyezménynek, illetve az 1929. évi december hó 21-én kötött és az 1930. évi XXI. törvénycikkbe iktatott Második Pótegyezménynek kiegészítéseként 1932. évi június hó 23-án újabb pótmegállapodás (Harmadik Pótegyezmény) íratott alá, melynek eredeti francia szövege és hivatalos fordítása a következő: (Eredeti francia szöveg.) Troisiéme avenant á la convention commerciale entre la Hongrie et la France du 13 octobre 1925. Le Gouvernement, hongrois et le Gouvernement frantjais sont d’accord pour apporter les modifications suivantes au deuxiéme Avenant á la Convention Commerciale du 13 octobre 1925, signé á Paris le 21 décembre 1929 : „1° : est ajouté á la liste reprise en „c“ de Particle 3 la position suivante: 651. Remarque: Cuir verni pour carrosseries de voitures et d'au­tomobiles sur permis spécial moyennant les conditions ä fixer par ordon­nance et sous contröle. 20; La premiere position (ex 17 ter: salami) de la liste qui figure ä Particle 4 est supprimée.“ Le présent Avenant entrera en vigueur 8 jours aprés sa signature. Fait á Paris en double exemplaire le 23 juin 1932. Signé: ViUani m. p. Alexis Leger m. p. ViUani s. k. Leger Aleccis s. k. 2. §■ Az 1. §. szerinti Pótegyezmény az abban foglalt rendelkezéshez képest 1932. évi julius miniszterek bízatnak meg. Budapest, 1932. évi junius hó 30-án. (Hivatalos magyar fordítás.) Harmadik Pótegyezmény a Magyarország és Franciaország között az 1925. évi október hó 13-án kötött kereskedelmi Egyezményhez. A Magyar Kormány és a Francia Kormány megegyezett, hogy az 1925. évi október hó 13-án kelt Kereskedelmi Egyezményhez Párisban 1929. évi december hó 21-én aláírt Második Pótegyezmény a következő­képen módosíttassék : »1. a 3. cikk c) pontja szerint törölt tételek jegyzéke a következő tétellel egészítendő ki: 651. Jegyzet: Lakkozott bőr­kocsi- és automobil karosszériagyártás céljaira külön engedély alatt a rendeleti után megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett. 2. A 4. cikkben foglalt jegyzék első tétele (ex 17 tér. szalámi) törlendő.“ A jelen­­étegyezmény az aláírástól számított 8. napon lép életbe. Kelt Párisban két példányban 1932. évi junius hó 23-án, hó 1-én lép életbe. Végrehajtásával az érdekelt A ra. kir. pénzügyminiszter 1932. évi 97.243. számú rendelete az 1932/1933. évre érvényes gabonajegyek forga­lomba bocsátása tárgyában. (1) A m. kir. minisztérium a mezőgazdaság­nak az 1932/1933. gazdasági évre n­yujtandó kedvezmények tárgyában 1932. évi 3.400. M. E. szám alatt kiadott rendelet 6. §. (2) bekezdése értelmében 1932. évi julius hó 1 -étől kezdődő­­leg a gabonajegy ára az átruházott gabona minden métermázsája után 10 pengő, ebből a szelvény ára 4 pengő, a gabonalevél ára 6 pengő. (2) Az idézett rendelet következtében 1932. évi július hó 1-étől új gabonajegyek gyártását és forgalomba hozatalát rendelem el. A forga­lomba kerülő 1932. évi kibocsátású 1, 5, 10, 100 és 500 pengős gabonajegyek műszaki le­írását a következőkben közlöm. (3) A gabonajegyek 8Lig/26 cm. nagyságban, vízjeles fehér papíron állíttatnak elő. A papír vízjele hullámvonalak között elhelyezett „MAGYAR KIRÁLYSÁG“ szöveg. A gabona­jegy két részből áll, amelyek egymástól lyu­kasztással vannak elválasztva. A 15 cm. hosszú baloldali nagyobb rész „Gabona­levél“ és a 11 cm. hosszú jobboldali kisebb rész „Szelvény“, amelyek guilloche alnyomattal vannak ellátva. Mindkettőnek a középrészén diszítményes rajza rosetta, e rosetták közepén az egyszerű koszorús magyar címer látható. (4) A gabonalevél és a szelvény jobb felső szögleteiben felül guillocheszerű vonalakkal, alul búzakalásszal határolt, az első alnyomat színével sötét háttérből fehér színben az érték­jelzés tűnik elő. (5) A fekete sziliben nyomott „Gabonajegy“ elnevezésnek „GABONA“ szava a „Gabona­levél“ jobb felső részén, a „JEGY“ szó pedig a „Szelvény“ bal felső részén van elhelyezve. (6) Az 1 P-s gabonajegy 10 kg., az 5 P-s 50 kg., a 10 P-s 1 q., a 100 P-s 10 q. és az 500 P-s 50 g. búza, rozs vagy kétszeresről szól. Az 1 P-s gabonajegy gabonalevele 60 f és szelvénye 40 f, az 5 P-s gabonajegy gabonalevele 3 P és szelvénye 2 P, a 10 P-s gabonajegy gabona­levele 6 P és szelvénye 4 P, a 100 P-s gabona­jegy gabonalevele 60 P és szelvénye 40 P, az 500 P-s gabonajegy gabonalevele 300 P és szelvénye 200 P értékjelzésű. Gróf Károlyi Gyula, s. k. m. kir. miniszterelnök. (7) A „Gabonalevél“ és „Szelvény“ ugyan­azon számmal vannak ellátva. (8) Az új gabonajegyek­­ középrosettájának színe, értékjelzésének és alnyomatá­­nak színe: az 1 pengősé szürke vörös, az 5 pengősé „ viola a 10 pengősé „ barna, a 100 pengősé ,, kék, az 500 pengősé „ zöld. (9) A gabonalevél első oldalának többi szö­vege a következő : „Gabonalevél búza, rozs vagy kétszeres átruházásához. Ez a gabona­levél a gabona mindenkori birtokosánál marad annak igazolásául, hogy az . . ................— gabona után ~...............a gabonajegy érté­ket megfizette. A gabona továbbadása alkalmá­val ezt a gabonalevelet is át kell adni. A malom a gabonalevelet a gabona megőrlése után a „Mezőgazdaság megsegítésére szolgáló alap“­­nak köteles beszolgáltatni. (1930 : XXII. t.-c. 1. és 5­­., 1932. évi 3.400. M. E. rendelet.) A ga­bonának külföldre kiszállítása esetén a fent­­emlitett alap a gabonalevél beszolgáltatása elle­nében ............pengőt visszatérít. (1930 : XXII. t.-c. 1. és 5. §. alapján kiadott 1932. évi 3.400. M. E. rendelet.)“ (10) A szelvény első oldalának többi szövege a következő : „Szelvény...............— búza, rozs vagy két­szeresről szóló gabonajegyhez. Ezt a szelvényt a gabona átruházása alkalmával a termelő­nek kell átadni. (1930: XXII. t.-c. 1. §• (5) bekezdés és 3. §.) A termelő ezzel a szelvénnyel bármely, a községi elöljáróságnál (városi adó­hivatalnál) előirt állami vagy önkormányzati köztartozására............ jnlt. erejéig fizetést 1)61120­­ , teljesíthet és ............... fig U.r viszautalását kérheti. (1930 : XXII. t.-c. 1. és 5. §-a alapján kiadott 1932. évi 3.400. M. E. rendelet.) A folyó évre előirt köztartozások kiegyenlítése után a termelő tulajdonában maradt szelvényt a „Mezőgazdaság megsegítésére szolgáló alap“ . ...................fmfz-é visszaváltja. (1930 : XXII. t.-c. 1. és 5. §-a alapján kiadott 1932. évi 3.400. M. E. rendelet.).“ 1932 julius 1.

Next