Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. július (66. évfolyam, 146-172. szám)

1932-07-01 / 146. szám értesítője

2 Árverés. Pk. IX. 765365/1931. szám. Dr. Glasner Samu és­ dr. Glasner Oszkár ügyvédek által képviselt Unitás Automobil Ipar és Kereskedelmi Rt. javára 4336.80 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1930. évi 44589. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 17. napján lefoglalt és 4000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 684457. szám. Dr. Heller Tivadar ügyvéd által képviselt Lichtmann Tivadar javára 300 pengő és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, V. ker., Alkotmány­ utca 12. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 9. napjának délelőtti ki 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt személyautó s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Buda­pest, 1932. évi június hó 16. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 11506 Árverés. Pk. VII. 860233/1932. szám. Id. dr. Nagy Dezső ügyvéd által képviselt Nagy Albert javára 34,64 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi február hó 22. napján lefoglalt és 1825 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fpnri számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak Pk. 803608. szám. Dr. Preisich Hugó ügyvéd által képviselt dr. Bányai Aladárné javára 89,36 pengő követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, apnak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, ATI. ker., Damjanich­ utca 35. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1932. évi julius hó 4. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmény, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, el fogom adni. Buda­pest, 1932. évi június h­ó 2. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11503 Árverés. Pk. VII. 874559/1932. szám. Dr. Beck Imre ügyvéd által képviselt „Royal“ Gyorsmérleggyár Rt. javára özv. Tánczos Lajosné ellen 319,20 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 2. napján lefoglalt és 1309 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltaink javára is, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Ráday­ utca 59. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 1. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, tojás, tojáskazetta, láda, felépítmény, üzletberendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1932. évi június hó 2. napján. Dr. Balog Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11501 Árverés. Pk. VII. 793682/1931. szám. Dr. Baróth Marcell ügyvéd által képviselt Aug. Gotten et Co. javára 1371 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 25015. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 31. napján lefoglalt és 3130 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályu igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, V. ker., Vörösmarty­ tér 3. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 6. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt üzletberendezés, selyem feh­érneműek s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­ddel értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi június hó 20. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 9330 Árverés. Pk. X. 869171/1932. szám. Dr. Weisz Sándor ügyvéd által képviselt Hoffmann és Társa javára 4611 pengő tőke és főbb követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 42798. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 7. napján lefoglalt és 1020 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább is megnevezett s a f­oglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak rím az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten. VII., Akácfa­ utca 7. szám, V. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi julius hó 1. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, rádió, írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Dr. Lukács Móric ügyvéd által képviselt Daróczi Vilmos javára 50 pengő. Budapest, 1932. évi junius hó 6. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11528 Árverés. Pk. X. 788024(1931. szám. Dr. Neuwirth Ernő és dr. Schwartz Károly ügyvédek által képviselt Hahn et Co. javára 216”10”1 angol font tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1930. évi 16. P. 33506. szám­ú végzésével elrendelt ki­elégitési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1931. évi julius hó 1. napján lefoglalt és 85728 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tün­ő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra­­ az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályu igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­­letében Budapesten, X. ker., Újhegyi­ utca 25/27. szám Miatti gyárban leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 1. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, bőrgyári gépek s egyéb ingóságokat a­ legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M­E. szám­ú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi június hó 2. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. , O­F 11526 Árverés. Fk. 669/1932. vb. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Wá­mps­eh­er Sámuel ügyvéd által képviselt Nemzeti Balesetbiztosító Rt. végrehajtató részére 699 , 75 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szen­vedőnél a Pk. 30076/1931. sz. végrehajtási jegyzőkönyv­ben lefoglalt és 10.870 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig azzal, hogy 250­0 fizetve lelt alperes lakásán Pécsett, Siklósi­ utca 12 szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 7. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm­ ki azzal, hogy a végrehajtató közbenjárására kitűzött árverést végrehaj­tató megjelenése nélkül­­csak akkor tartom meg, ha annak megtartását a Te. 72. §-a 1. bek. értelmében az árverés határnapja előtti köznapon délután 6 óráig akár szobáig, vagy írásban bejelenti. Hivatalból kitűzött ár­verést pedig végrehajtató közbenjárása nélkül is meg­tartom, ha az összes végrehajtatok és végrehajtást szen­vedők a Te. 72. §-a 3. bek. értelmében ellenkező kíván­ságot nem nyilvánítanak, mikor a bíróilag lefoglalt bú­torokat, gépeket, villanymotort, varrógépet, rádiót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1932. évi junius hó 14. napján. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. O 9324 Árverés. Pk. X. 878238/1932. szám. Dr. Szilárd Sándor ügyvéd által képviselt özv. Orgonista Gézáné javára 344 pengő 88 fillér és több követelés és­ járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 153705. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 24. napján lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra a buda­­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XII .­c. 20. §-a alapján dr. Szilárd Sándor ügyvéd által képviselt özv. Orgonista Gézáné 286.50­0 követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltalók javára i­s, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, amink végrehajtási szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Szabolcs­ utca 27. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 4. napjának délutáni 3 órájára tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lovak, lószerszám, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pen­gőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi junius hó 11. napján. Dr. Issekusz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 11532 Árverés. Pk. I. 55817/1932. szám. (Az 1932. évi június hó 6-án kibocsátott árverési hirdetmény hatálytalanig tása mellett.) Közhírré teszem, hogy a budapesti I—II­. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével dr. Kuncze Lajos ügyvéd által képviselt Ritter László végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 488 pengő 20 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 2700 pengőre becsült ingóságokra a fenti szé­kvégzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére j­­osult és a fent megnevezett, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók köve­telése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, 111. kerület, Bécsi­ út 185. szám alatti mű­helyben és folytatva nyomban II. kerület, Fő­ utca 63. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 22. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, autót és egyéb ingóságokat a­ legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen meg nem jelenne, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. •Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. ■Budapest, 1932. évi junius hó 13. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 11562 Árverés. Pk. V. 876610/1932. szám. Dr. Popelka Osz­kár ügyvéd által képviselt dr. Pollak Imre javára 200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi P. XX. 301103. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi má­jus hó 14. napján lefoglalt és 2830 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XII­­.-c. 20. §-a alapján az alább megneve­zett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­ körut 2. szám, III. emelet 19. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi július hó 7. napjának délutáni 3 órája fűzetik, ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vas­­pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem ,— el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn fel­ül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik, Pk. V. 756037/1931. szám. Dr. Kartsoke Alajos ügy­véd által képviselt Bosch Róbert javára 225 pengő és járulékai, Pk. V. 695655/1931. szám. Dr. Kartsoke Ala­jos ügyvéd által képviselt Bosch­ Róbert javára 225 P és járulékai, Pk. V. 702170/1931. szám. Dr. Kartsoke Alajos ügyvéd által képviselt Bosch Róbert javára 100 pengő és járulékai. Pk. V. 763444/1931. sz. Dr. Kartsoke Alajos ügyvéd által képviselt Bosch Róbert javára 90 - 73 fillér és járulékai erejéig. Budapest, 1932. évi junius hó 4. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 11557 Árverés. Pk. V. 766367/1931. szám. Dr. Kálmán Ala­­­dár ügyvéd által képviselt Gebrüder Grach Odysseus-­­werke A. G. javára 78 pengő 10 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti 1931. szám­i végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 11. napján lefoglalt és 1070 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél. Budapesten, VI. ker., Vilmos császár­­út 37. szám alatt levő üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 4. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt üzleti in­gók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alcsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. sz. rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi junius hó 7. napján. Hipszky Endre, kir. bírósági végrehajtó. O­F 11539 Árverés. Pk. V. 864482/1932. szám. Dr. Kletzár Jenő ügyvéd által képviselt Mojta Endre javára .254,22 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1931. évi 35/1364. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 11. napján le­foglalt és 2.700 P-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. j biróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási­­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára­­,s ha ki­elégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályu igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Csáky­ utca 8. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1932. évi július hó 4. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem f­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi junius hó 15. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó, OF 11493 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 július 1.

Next