Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. augusztus (66. évfolyam, 173-196. szám)

1932-08-02 / 173. szám értesítője

2 Árverés. Pk. VII. 809751/1931. szám. Dr. Kohn Dezső ügyvéd által képviselt Vincze Ernő javára költségek és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 137­ 555. szám­i végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1931. évi október hó 17. napján lefoglalt és 1308 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Práter­­utca 46. házszám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 5. napjának délutáni háromnegyed 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, táskák, kalapdobozok, pénztárcák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Dr. Müller István ügyvéd által képviselt Könyves Kálmán M. Műkiadó javára 43 pengő 30 fillér és járu­lékai erejéig. Budapest, 1932. évi július hó 1. napján. Dr. Issekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13201 Árverés. Pk. I. 59004. és 51700/3. 1932. szám. Köz­hírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. já­rásbíróság 4741/1932. szám­i végzésével dr. Simonyi Simon és dr. Bérczes Aladár ügyvédek által képviselt Weil és Hadi és özv. Háber Sámuné végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 103 pengő és 672 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt ,kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 8430 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, I. kerület, Trombitás­ utca 26. szám, félemelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 5. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt búto­rokat, rádiót, zongorát, olajfestményeket, sekretert, üvegneműket, csillárt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is el­adom. Budapest, 1932. évi június hó 22. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13193 Árverés. Pk. I. 50838/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszéknek 43614/1930. számú vég­zésével dr. Tomaschoff Sándor ügyvéd által képviselt Fuchs H. cég végrehajtató részére végrehajtást szenvedők ellen 4000 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 11.010 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésére jogosult és az alább meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I., Márvány­ utca 42. sz., III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi augusztus hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Dr. Robítsek Béla ügyvéd által képviselt Szűcs Zsig­­mond javára 4025 P és 3792 P. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1932. évi junius hó 25 napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. 0 F 13181 Árverés. Pk. I. 52193/1932. és 64115/1931. sz. Közhírré teszem, hogy az esztergomi kir. járásbíróság 5513/1931. számú végzésével dr. Székely Soma ügyvéd által kép­viselt dr. Popper Dezső és Organisatió irodafelszerelési Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen hátr. 186 P és 70 P 35 f követelés és járulékai erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehaj­tást szenvedőnél lefoglalt és 2040 pengőre becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésére jogosult és az alább meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Budapesten, I., Kende­ utca 6. szám, I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 9. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, öltönyöket s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. Beregi Sándor ügyvéd által képviselt Soltész Emil javára 43 pengő és járulékai. (70.006/1931. sz.) Budapest, 1932. évi julius hó 8. napján. Etigler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O 10742 Árverés. 449/1932. vh. szám. Dr. Valér Leó budapesti ügyvéd által képviselt Triesti Általános Biztosító Társulat budapesti cég javára Siklóson és Keskenypusztán 192­4 tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 4336/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó 21. napján felülfoglalt és 36.939 P 94 f-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság 4336/1932. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán és bérletén Siklóson, 1932. évi augusz­tus hó 5-én, délelőtt 9 órakor és folytatva Keskeny­pusztán, a bérleten leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gazdasági eszközök, lábasjószágok, gépek, szekerek, termények s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett, el fogom adni. Siklós, 1932. évi julius hó 8. napján. Hegyi Károly, kir. kir. végrehajtó. O 10738 Árverés. Pk. I. 64218/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti közp. kir. járásbíróság 314992/1931 számú végzésével dr. Vámos Hugó ügyvéd által kép­viselt Providentia Biztosító Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 74 pengő 78 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2800 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követe­lése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, I. kerület, Bércz­ utca 17. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1932. évi augusztus hó 3. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi junius hó 26. napján. Dr. Lestár Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 13212 Árverés. Pk. V. 875163/1932. szám. Ifj. dr. Csaló Gyula ügyvéd által képviselt Budapest-Terézvárosi Építő Rt. javára 2775 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 498873/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 6. napján lefoglalt és 2255 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, Vili. kerület, Rákóczi­ út 51. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi július hó 10. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 13210 Árverés. Pk. VII. 869132/1932. szám. Dr. Gál József ügyvéd által képviselt Cziller Antal javára 120 - 74 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 203597. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 7. napján le­foglalt és 1150 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésivel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében, V. kerület, Katona József­ utca 14. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 8. napjának délutáni fél­­ órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tár­gyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi junius hó 24. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13218 Árverés. Pk. V. 867766/1932. szám. Dr. Vida Gyula ügyvéd által képviselt Gassner Dávid Fiai javára 78 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 306830/1932. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 30. napján lefoglalt és 4610 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-cikk 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIli. kerület, Kálvária­ utca 4. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1932. évi augusztus hó 5. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt kf. deszka, palló, léc és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi julius hó 9. napján. Dr. Schweitzer Brúnó helyett : Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13213 Árverés. Pk. IX. 823117/1931. szám. Dr. Bárczy Bol­dizsár ügyvéd által képviselt Gyenessey Gábor javára 400 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 51505. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 21. napján lefoglalt és 13.580 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Buda­pesten, VIII. kerület, Szentkirályi­ utca 51. szám, I. em. 6. ajtósz. alatt leendő megtartására 1932. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi július hó 1. napján. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13223 Árverés. Pk. X. 858603/1932. szám. Dr. Schwartz Ká­roly (V., Tükör­ u. 5. szám) ügyvéd által képviselt Grill Károly könyvkiadó vállalata javára 148 pengő 69 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 100053/1932. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi február hó 11. napján le­foglalt és 2650 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú, igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, József-körut 44. szám, II. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, vitrin, csillár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi julius hó 6. napján. Dr. Szent­­miklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 13222 Árverés. Pk. X. 867828/1932. szám. Dr. Vészi Mátyás ügyvéd által képviselt özvegy Gergely Károlyné, dr. Halász Tibor és Bela­tiny Braun Pálné javára 347 pengő 04 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 30635. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 31. napján lefoglalt és 1296 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Buda­pesten, VI. kerület, Király­ utca 76. szám, földszint 14 ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 8. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, dísztárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében Csak azok­ árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi julius hó 18. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­E 13221 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 augusztus 2.

Next