Budapesti Közlöny, 1932. szeptember (66. évfolyam, 197-221. szám)

1932-09-01 / 197. szám

Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Au­t. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Blagonhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3­­­84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint..........................4 ar. P 60 f. Negyedévenkint...................14 „ 40 „ Számonkint.................. . — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzetelmek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. /.­­ * ,r£]-­ Budapest) IS32■ CsStertőkj ssegsusimscep I HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésü­gyi miniszter előterjesztésére az állami erdőmérnökök sze­mélyzeti létszámában Fröhlich Brúnó magyar királyi főerdőtanácsosnak a miniszteri taná­csosi címet és jelleget, Maiser Aurél és Molcsány Gábor erdőtanácsosoknak a magyar királyi fő­­erdőtanácsosi címet és jelleget, Győry Jenő és Kálmán Béla főerdőmérnököknek pedig a ma­gyar királyi erdőtanácsosi címet és jelleget ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1932. évi augusztus hó 16. napján. Horthy s. k. vitéz Purgly Emil s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Harsányi Gyula királyi ítélőtáblái bírói címmel felruházott nyugalmazott királyi járás­­biró, ügyvédnek a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtaná­csosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1932. évi augusztus hó 16. napján. Horthy s. k Gróf Károlyi Gyula s. k A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Brünauer Bálint egri gyakorló ügy­védnek a közélet terén szerzett érdemei el­ismeréséül a magyar királyi kormányfőtaná­csosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1932. évi augusztus hó 16. napján. Horthy s. k Gróf Károlyi Gyula s. k A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Stief Sándor sze­gedi magyar királyi Ferencz József tudomány­­egyetemi magántanár, egyetemi adjunktusnak a szakirodalom művelése és az orvosképzés te­rén szerzett érdemei elismeréséül, az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1932. évi augusztus hó 26. napján. Horthy s. k Dr. Karafiáth Jenő s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Simon László miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri segédtitkárt, a vezetése alatt áló minisztérium fogalmazási lét­számába miniszteri titkárrá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kleitsch János ny. vakintézeti igazgatót a tény­leges szolgálatba újból kinevezte és szolgálatra a vakok szegedi intézetéhez osztotta be, egyben Fehérvári Sándor, Tóth Imre, Végh Ferenc, Sefcsikné Vajda Vilma gyógypedagógiai tanáro­­zokat a X.-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába a gyógypedagógiai intézeti tanárok státusába rendes tanárrá, Zsigmond Gáspár pesterzsébeti kisegítő iskolai igazgatót a VII.-ik fizetési osz­tály 3-ik fokozatába, Makai­ Olga megbízott tanítónőt pedig az állami kisegítő iskolai taní­tók státusába a XI.-ik fizetési osztály 3-ik fo­kozatába rendes kisegítő iskolai tanítónővé ki­nevezte, végül Berényi II. Sándor gyógy­pedagógiai tanárt a siket­némák kecskeméti in­tézetéhez megbízott tanárnak alkalmazta. A m. kir. belügyminiszter a 33.894/1932. B. M. számú határozatával Figula Antal Kiskunhalas városban 1913. évben született, ref. vallásu, csongrádi lakos, kovács-segéd családi nevét „Kovács“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 34.397/1932. B. M. számú határozatával Payer Ferenc Budapest székesfővárosban 1902. évben szüle­tett, rom. kath. vallásu, budapesti lakos, ma­gánhivatalnok, valamint az 1927. évben szüle­tett Gábor Ferenc nevű kiskorú gyermeke csa­ládi nevét „Palotás“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 40.973/1932. B. M. számú határozatával dr. P­o­p­o­v­i­c­s Árpád Brassóban 1894. évben született, róm­. kath. vallásu, budapesti lakos, kir. törvényszéki titkár családi nevét „Papházi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 196.256/1931. B. M. számú határozatával Schlesinger György Újvidék városban 1907. évben született, izr. vallásu, budapesti lakos, magántisztviselő kérelmére családi nevét „Szász“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 121.468/1932. B. M. számú határozatával P­á­d­e­r Antal Jó­zsef Balatonfü­red községben 1906. évben szü­letett, róm­. kath. vallásu, balatonfüredi lakos, lakatos családi nevét „Palotás“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 197.215/1931. B. M. számu határozatával G­r­ü­n­f­e­l­d Endre Budapesten 1914. évben született, izr. val­­lásu, budapesti lakos, tanuló kérelmére családi nevét „Gellért“ névre változtatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 123.208/1932. B. M. szám­i határozatával S­z­o­k­o­l Gyula Sátoraljaújhely városban 1913. évben született, gör. kath. vallásu, jutási lakos, altisztképző­­intézeti növendék családi nevét „Székely“ névre változtatta át. .A 721. kir. belügyminiszter közhírré teszi, hogy a m. kir. folyamőrség központi parancsnokság által Kocsis József folyamőr negyedes részére kiállított 683/fő. számú folyamőrségi igazol­vány elveszett, azt érvényteleníti. (154.122/VII. d. 1932. szám.) A m. kir. belügyminiszter a 34.054/1932. B. M. számú határozatával dr. Friedmann Julia Nyíregyháza megyei városban 1903. év­ben született, izr. vallásu, budapesti lakos, ta­nárjelölt fsa. Ali nevét „Frigyes“ névre változ­tatta át. Egyes szám­ára 10 fillér­ Hirdetmény. A külfölddel szemben fennálló egyes tarto­zásoknak pengőértékben való befizetéséről szóló, a Budapesti Közlönyben 1931. évi decem­ber hó 23-án kihirdetett 6.900/M. E. számu ren­delettel létesített „Külföldi Hitelezők Alapjá­nak“ képviseletében a Magyar Nemzeti Bank a mellette működő tanácsadóval egyetértésben közli, hogy az alap 1932. évi szeptember hó 15. napjától kezdve a következő zálogleveleknek és kötvényeknek a jelen hirdetmény megjelenését megelőzően lejárt alább megjelölt szelvényeit és sorsolás folytán esedékessé vált címleteit váltja be, azon összegek (dotációk) erejéig, amelyeket az egyes kibocsátók az idézett rendelet alapján a Magyar Nemzeti Banknál letettek : Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság 1Vs/6-os, fontra szóló községi kötvényei (szelvény : szept. 1.), Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság 7%%-os, fontra szóló záloglevelei (szelvény : szept. 1.). A felsorolt záloglevelek és kötvények szelvé­nyeinek és kisorsolt címleteinek beváltásával az alap a kibocsátó belföldi pénzintézeteket bízta meg. Maga az alap a nála közvetlenül be­mutatott szelvények és kisorsolt címletek ellen­értékét a bemutatást követő harmadik közna­pon fizeti ki. A beváltás minden esetben pengőben törté­nik , az átszámításra a kibocsátó által teljesített letételt megelőző köznapon a Magyar Nemzeti Bank által a kifizetésekre (devizákra) közzétett pénzárfolyam az irányadó. Külföldiek javára beváltott szelvények és ki­sorsolt címletek ellenértékét a megbízott be­váltóhely az alap által a beváltással megbízott belföldi pénzintézetnél vagy a Magyar Nemzeti Bank hozzájárulásával kijelölt más belföldi pénzintézetnél vezetett vagy nyitott számlára (igazolt zárolt belföldi pengőszámla) tartozik be­fizetni ; a befizetett összeg felett csak a Magyar Nemzeti Bank engedélyével szabad rendelkezni (6.900/1931. M. E. számú rendelet 4. §-a). Budapest, 1932. évi augusztus hó 31. napján. Külföldi Hitelezők Alapja képviseli a Magyar Nemzeti Bank.

Next