Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. szeptember (66. évfolyam, 197-221. szám)

1932-09-01 / 197. szám értesítője

2 . Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 szeptember 1. Árverés: 650/1931. vht. szám. kispéczi Kispéczy Gyula dr. ügyvéd által képviselt Fekete Testvérek Magkereske­delmi Rt. javára sarkadi lakos ellen 985,54 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1931. évi 417261. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1931. évi március hó 28. napján le­foglalt és 8220 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20.­ §-a alapján a többi foglaltatok javára is, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán és telepén Sarka­don, az időközi fizetések betudásával, leendő megtar­tására határidőül 1932. évi szeptember hó 9. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, fa­anyagok, mérlegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is el fogom adni. Gyula, 1932. évi július hó 26. napján. Becsy Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 11721 Árverés. Pk. I. 60546/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével dr. Szász Ferenc veszprémi ügyvéd által kép­viselt Veszprémi Takarékpénztár végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 3.000 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5011 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, 1. kerület, Mátrai­ utca 9. szám­i ház, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi szep­tember hó 15. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, festményt, csillárt, ezüstnek látszó kávéskészletet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. Országh Pál ügyvéd által képviselt Balatonfüredi Jár. Hitelszövetkezet javára 400 pengő és járulékai, dr. Keic György ügyvéd által képviselt Bohunitzky Bank Rt. javára 200­0 és járulékai, dr. Ernszt Lajos ügyvéd által képviselt Reich Farkas Fiai javára 36­­0 pengő és járulékai, dr. Widder Imre ügyvéd által képviselt Wollák József javára 304.6 pengő és járulékai, dr. Stein József ügyvéd által képviselt Fenyvesi Áruház javára 266.66 pengő és járulékai, dr. Lőwy Ede ügyvéd által képviselt özv. dr. Arcsi Gyuláné javára 63.69 P és járulékai, dr. László János ügyvéd által képviselt Glaser Dezső javára 24.80 pengő és járulékai, dr. Springer Ferenc ügyvéd által képviselt Misoga Sándor javára 209.57 pengő és járulékai, dr. Magyar Ferenc ügyvéd által képviselt Balatonfü­red és Vidéke Takarék­­pénztár javára 100 pengő és járulékai. Budapest, 1932. évi augusztus hó 14. napján. Dr. Váró Pál, kir. kir. végrehajtó. O 11888 Árverés. Pk. V. 757346/1931. szám. Dr. Lánci Félix és dr. Parragh Sándor ügyvédek által képviselt dr. Varga István és dr. Raffay Géza javára 88 + 84,52 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 6601. szám­i végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 6. napján lefoglalt és 1650 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti szám­i végzésvel az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Szondy-utca 86/c. szám, II. emelet 19. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi augusztus hó 6. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 14725 Árverés. Pk. V. 697695/1930. szám. Dr. Feigler Károly ügyvéd által képviselt Budapesti Kisipari Hitelintézet javára 600 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 453383/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi december hó 10-én lefoglalt és 3.458 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ke­rület, Hajtsár-ut 32. házszám alatt és folytatólag VII., Hajtsár-ut 14/b. és Öv-utca 167/a szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 2 órájára tűzöm ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorok, fűszeráruk, írógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi augusztus hó 2. napján. Bisitz Mi­hály, kir. kir. végrehajtó. O­F 14697 Árverés. Pk. VII. 872223/1932. szám. Dr. Feigler Ká­roly ügyvéd által képviselt Budapesti Kisipari Hitel­­intézet javára 465 pengő 80 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1931. évi 1302. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 20-án lefoglalt és 1.705 pengőre­­becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Práter­ utca 46. szám alatti üzlet, folytatólag VI., Paulay Ede­ utca 33. szám alatti udvari üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, bőröndök, könyvszekrény, tálaló, szőnyeg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest 1932. évi augusztus hó 3. napján. Dr. Lisekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 14698 Árverés. Pk. I. 61704/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság P. XII. 218730/1931. szám­i végzésével dr. Gleichmann Lajos ügyvéd által­­képviselt Schmidt Miksa végrehajtató ré­szére, végrehajtást szenvedő ellesi 1367,08 pengő köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél­­lefog­lalt és 11.195 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem­ tű­nő más foglaltatok kö­vetelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten. I. kerület, Váralja­ utca 2. számú ház, 1 emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi szeptember hó 12. napjának déluemi háromnegyed 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjogiig a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi augusztus hó 16. napján. Dr. Dob­­rovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 14705 Árverés. Pk. VI­. 884405/1932. szám. Dr. Szam­ek Marcel ügyvéd által képviselt özv. Cukor Sándorné ja­vára 240 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 104518/1932. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó 27-én lefoglalt és 1.710 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 882331. sz. dr. Szar­ek Marcel ügyvéd ál­tal képviselt özv. Cukor Sándorné javára 160 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más" foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Szent­királyi­ utca 11. házszám alatt, földszinten leendő meg­tartására határidőül 1932. évi szeptember hó 1. napjá­nak délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932 évi augusztus hó 9. napján. Gombos Ernő, kir.­­kir. végrehajtó. O 14702 Árverés. Pk. V. 885226/1932. szám. Dr. Loeszl István ügyvéd által képviselt dr. Juhász Mihály javára 1421 arany pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1932. évi 316686. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi julius hó 1. napján lefoglalt és 1483 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján: dr. Czebe Ferenc ügyvéd által képviselt Hangyaipar Részvénytársaság javára 165 pengő 20 fillér követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker­., Rökk Szilárd­ utca 29. szám alatt, a gőzmosoda utcai pincehelyiségben leendő megtartására határidőül 1932. évi szeptember hó 21. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, munka-asztalok, mérleg, mosógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi augusztus hó 23. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 1469­­ Árverés. Pk. X. 800232/1931. szám. Dr. Fertsek Leó ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Közön­sége javára 50 arany pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 222633. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptem­ber hó 2. napján lefoglalt és 2100 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti közp. kir. jbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. ker., Petróczy­ utca 30. szám alatt, földszinten leendő meg­tartására határidőül 1932. évi szeptember hó 2. napjá­nak délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, pianínó s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest,­ 1932. évi augusztus hó 9. napján. Dr. Moldo­­ványi Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 14696 Árverés. Pk. IX. 882220/1932. szám. Dr. Sauer Zoltán ügyvéd által képviselt „Sziksz“ Színházi Irod. és Kultur­­szövetkezet javára 26­78 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 1932. évi 426188. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó 16. napján lefoglalt és 1780 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. jbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VII. ker., Dembinszky­ utca 4. szám, IV. emelet 48. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi augusztus hó 10. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O­F 14699 Árverés. Pk. I. 70585., 69137. és 63954/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. já­rásbiróság 26943/1931. számú végzésével dr. Bana István, dr. Radó Ernő és dr. Radó Pál ügyvédek által képviselt dr. Bana István, Szőnyeg és Bútorszövetgyárak és Budapest Székesfőváros Gázművei végrehajtatok ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 83.50 + 302.51 Jr 36.12 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1880 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésére jogosult és a fent meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, 1. ker., Horthy Miklós­ út 79. szám, IV. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi szeptember hó 2. nap­jának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le­foglalt lakásberendezést, festményeket s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, a becsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi július hó 28. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 14700

Next