Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. október (66. évfolyam, 222-247. szám)

1932-10-01 / 222. szám értesítője

uS&idispests 3932. ___________I .V A .,BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. VII. 808011/1931. szám. Dr. Weisberger Imre és dr. Sárkány Lajos ügyvéd által képv. Mühlen­­dorfer Kreide und Bleistiftfabrik A. G. javára 54.34 , és több követelés­es járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 329434/1931. szám­i végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi október hó 9-én lefoglalt és 1240­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján kö­vetelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégí­tési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Király­ utca 70. sz., III. emelet 20. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1932. évi október 1ó 3. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat*a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi augusztus hó 30. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 16240 Árverés. Pk. X. 875796/1932. szám. Dr. Elek Endre és dr. Lánci Félix ügyvéd által képviselt Budapesti Köz­ponti Általános Tejcsarnok Rt. javára hátr. 19,68 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbiróság 1931. évi 64112. számú végzésével el­rendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1932. évi május hó 10-én lefoglalt és 1735­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1900. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Mangold József ügyvéd által képviselt Aufricht Gerő 174.40 P. dr. Révy Albin ügyvéd által képviselt Fuchs G. 211 P. dr. Mandorff Emil ügyvéd által képviselt Aufricht Gerő 20.60 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jt­őzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Kisdiófa­ u. 3. szám alatti utcai üzletben leendő megtartására határ­időül 1932. évi október hó 6. napjának délutáni három­negyed 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kassza, mérleg, jégszekrény, berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadénál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 10. napján. Dr. Issekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16249 Árverés. Pk. IX. 891044/1932. szám. Dr. Salgó Zoltán ügyvéd által képviselt Bü­chler Adolf háztulajdonos ja­vára 285 pengő •+■ 108 pengő és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1932. évi 122064. és 122877/1932. számú végzéseivel el­rendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1932. évi augusztus hó 4. napján lefoglalt és 1885 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha ki­elégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Podmaniczky­­utca 41. szám alatti nyomdában leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, nyomdai gépek, íróasztal, székek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 11. napján. Dr. Csiky László, kir. kir. végrehajtó. O­F 16187 Árverés. Pk. I. 45320/1929. szám. Dr. Perényi Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Kovács Imre javára hátr. 336 pengő 10 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 6844492/6. 1928. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1929. évi április hó 8. napján le­foglalt és 21.950 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti kir. törvényszék fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, II. kerület, Áldás­ utca 12. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 5. napjának délutáni 2 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmény, bronzcsillár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 14. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. D F 16190 Árverés. Pk. VII. 888336/1932. szám. Dr. Polacsek Márk budapesti ügyvéd javára 147 pengő 46 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 308584/1932. szám­i végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1932. évi július hó 21. napján lefoglalt és 1700 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Damjanich­ utca 52. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1932. évi október hó 3. napjának dél­előtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, consol tükör, festmények, szekrény, kre­­denc, vitrin, tálaló, szobor állvány és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 6. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 16209 .Árverés. Pk. 874725/1932. szám. Dr. Szilágyi Ignác adonyi ügyvéd által képviselt Császár József javára 420 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 102164/1932. számú végzéssel elrendelt kielégitési végrehajtás során 1932. évi augusz­tus hó 17. napján lefoglalt és 1800 pengőre becsült ingó­ságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, IX. ker., Bokréta­ utca 21. szám alatti istállóban leendő megtartására határ­időül 1932. évi október hó 5. napjának délutáni fél 7 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingó­ságokat, úgymint a teheneket a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenéb­en, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező k­ivánság­ot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1932. évi szeptember hó 6. napján. Páll Lajos, kir. kir. végre­hajtó. O­F 16191 Árverés. Pk. IX. 888324/1932. szám. Dr. Vajda Péter ügyvéd javára 52 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi P. XXIV. 503804. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi julius hó 25. napján lefoglalt és 1495­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Rökk Szilárd­ utca 35. szám, III. emelet 14. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1932. évi október hó 5. napjának délelőtti fél 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, virágállvány, villanylámpa, szőnyegek, festmények, csil­lár, cimbalom, faszobor, függöny és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1932. évi szeptember hó 3. napján. Hável Ede, kir. bírósági végrehajtó. O­F 16208 Árverés. 2512/1932. vh. szám. Dr. Wiener Oszkár (Budapest, V., Csáky­ u. 8.) ügyvéd által képv. Perutz Testvérek javára 280 pengő 90 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 14837. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi július hó 25. napján lefoglalt és 7047 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, a fentebb megnevezett végrehaj­tató javára 280 pengő 90 fillér tőkekövetelés, ennek 1932. évi január hó 1. napjától járó 10 százalék kama­tai, 11 százalék váltódíj és az eddig összesen 48 pengő 92 fillérben már megállapított költségek erejéig, vala­mint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett, továbbá a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnő hí­­s foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó halállal igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Magyaróváron leendő megtartására ha­táridőül 1932. évi október hó 7. napjának délelőtti fél 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, árucikkek, 2 arany gyűrű. Magyar­óvár, 1932. évi szeptember hó 10. napján. Bak József, kir. kir. végrehajtó. O­F 16238 Árverés: 1226/1932. vht. szám. Dr. Spitzer József buda­pesti (V., Lipót­ körút 5. szám) ügyvéd által képviselt N. V. A. C. van der Schoot hillegombi bej. cég javára 210 RM. m. tőke és több követelés és járulékai erejéig a mezőtúri kir járásbiróság 1931. évi P. 3775. sz. vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 22. napján lefoglalt és 5380 pengőre becsült ingóságokra a mező­túri kir. járásbiróság Pk. II. fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Mezőtúron, Vágóhidi-kert 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 3. napjá­nak délelőtti fél 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt vegyes melegágyi növények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad­részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni. Mezőtúr, 1932. évi augusztus hó 31. napján. Bérczy Imre, kir. kir. végrehajtó. O­F 16221 Árverés, 622/1932. vht. szám. Dr. Péteri Ferenc ügy­véd által képviselt Steyer Austro-Daimler Pud­mű­vek Magyar Keresk Rt. javára 76 pengő 78 fillér tőkeköve­telés és járulékai erejéig a mohácsi kir. járásbiróság 1932. évi 4016. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi julius hó 15. napján lefoglalt és 3540 pengőre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is végrehajtást szenvedő lakásán Mohácson, Kossuth Lajos­ utcában leendő meg­tartására határidőül 1932. évi október hó 7. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vetőgépek, autó, gépalkatrészek és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár kétharmad részéért is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Mohács, 1932. évi szeptember hó 1. napján. Kanyó Ábel Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 16210 Egyes szám ára SO fillér.

Next