Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. október (66. évfolyam, 222-247. szám)

1932-10-01 / 222. szám értesítője

a 1932 október 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. IX. 890832/1932. szám. Dr. Gál A. Andor ügyvéd által képviselt özv. Moksár Lajosné javára 63 - 19 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 207712. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 4. napján lefoglalt és 6754 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent mgnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Baross-tér 20. szám, III. emelet 15. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, rádió, írógép, pénz­szekrény, zongora, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó C. napján. Szászy- Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 16214 Árverés: 3131/1932. vght. szám. Dr. Czigler István ügyvéd által képviselt Fiat Automobilok Magyar Eladási Rt. javára 1594 pengő 48 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a battonyai kir. járásbíróság 1931. évi Pk. 6296. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi feb­ruár hó 3. napján lefoglalt és 8000 pengőre becsült in­góságokra a fenti kir. járásbíróság Pk. 6298/9. 1931. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében kever­­mesen, végrehajtást szenvedő lakásán leendő megtar­tására határidőül 1932. évi október hó 3. napjának dél­utáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt autó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánit. Battonya, 1932. évi szeptember hó 5. napján. Varga Gyula, kir. bírósági végrehajtó. 0 13194 Árverés. Pk. X. 869656/1932. szám. Dr. Schwartz Ká­roly ügyvéd által képviselt Grill Károly javára 637 úl. pengő 92 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 00022/1932. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­r­ehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 8-án lefoglalt és 12240 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 860141. szám. Dr. Kell József ügyvéd által képviselt Magy. Electhermax Rt. javára 70,72 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, V. kerület, Zrinyi­ u. 1. szám, IV. emelet 4. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi ok­tóber hó 5. napjának délutáni 3 óra 45 perce tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, függönyök, dísztár­gyak, díszpárnák, csillárok, (kivéve a Pk. X. 372115/928. számú jv. 3-ik tételét) és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 6. napján. Cseres­nyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 16237 Árverés. 3065/1932. szám. Dr. Spitzer József ügyvéd javára 996 pengő követelés és járulékai erejéig a vesz­prémi kir. járásbíróság 1931. évi 2306. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1931. évi december hó 5-én lefoglalt és 13.784 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrende­lem s annak végrehajtást szenvedő lakásán, Tótvázsony­­ban, Kövesgyár-pusztán leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 31. napjának délutáni 3 óráját tű­zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gazdasági gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, eset­leg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni. Vesz­prém, 1932. évi szeptember hó 21. napján. Pádár Sán­dor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16192 Árverés: 2417., 2470/1932. vhi. szám. Dr. Török Miklós ügyvéd által képviselt Mezőtúri Takarékpénztár és Nép­bank javára 1000 -f- 1000 -f* 1000 P tőke és több kev. és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időköz­ben részletfizetés történt, annak beszámításával a mező­túri kir. járásbíróság 1932. évi 1148., 16831. és 1682. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 17-én lefoglalt és 39.100 pengőre becsült ingóságokra az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a fent megnevezett árverést kérőkön kiinl az összes foglaltatok javára és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Aragon, gróf Wenckheim Dénes tele­pén leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 5. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt versenylovakat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett —­ de legalább a becsár kétharmad részéért el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánit. Vác, 1932. évi augusztus hó 25. napján. Reitter József, kir. kir. végrehajtó. O­F 16239 Árverés. Pk. IX. 769700/1931. szám. Dr. Elek Endre és dr. Lánczi Félix ügyvéd által képviselt Steiner Sán­dor, valamint dr. Heidlberg Márton ügyvéd által képv. Binét és Barna jav. (Pk. IX. 812297/1931.) 212.89 P és S6.92 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 453413. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 16-án lefoglalt és 2380 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. kerület, gróf Haller­ u. 36. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1932. évi október hó 10. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, dísztárgyak és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi augusztus hó 29. napján. Dr. For­gács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 16248 Árverés. Pk. VII. 893966/1932. szám. Dr. Fodor Ká­roly ügyvéd által képviselt Kőbányai Polgár, Serfőző és Szent István Tápszermű­vek Rt. javára 64 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 19­32. évi 217835. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 29. napján le­foglalt és 1088.40 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha­­ kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Szív­ utca 11. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 25. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti be­rendezés, illatszerek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 14. napján. Dr. Kon­koly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 16252 Árverés. Pk. X. 867490. szám. Dr. Elek Endre és dr. Lánci Félix ügyvéd által képviselt Pénzintézetek Orszá­gos Biztositó Kjt. javára 895,50 pengő tőke és több kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 1470. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 29. napján lefoglalt és 2610 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében- Budapesten, VII. kerület, István-út 51. szám alatt leendő megtartására határidőül 1032. évi október hó 4.­­napjá­nak délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt­­bútorok (a szkv. 9., 11., 13—24. tétele) és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 7. napján. Dr. Rácz József, kir. kir. végrehajtó. O­F 16247 Árverés. Pk. VII. 802151/1932. szám. Dr. Fodor Ká­roly ügyvéd által képviselt Kőbányai polgári serfőző és Szent István Tápszerművek Rt. javára 950 pengő 03 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 220610. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 15. napján lefoglalt és 1388 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti k­özponti kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak­ végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Teréz­­körút 5. szám alatti üzletben leendő megtartására határ­időül 1932. évi október hó 25. napjának délutáni, fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti be­rendezés, csokoládé sír­, ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem f­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 14. napján. Dr. Kon­koly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 16253 Árverés. Pk. IX. 887112/1932. szám. Dr. Heller Béla ügyvéd által képviselt Horváth Miksa Szőnyegipar Rt. javára 115 pengő 78 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 213190. 1932. számu végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi julius hó 13. napján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 820733/1931. sz. dr. Kátai Jenő ügyvéd által képviselt Steyr-Austro Daimler-Puchművek javára 101 pengő 60 fillér és járulékai, Pk. 860992/1932. sz. dr. Simonovits Pál ügyvéd által képviselt Kemény és Ivransz javára 106 pengő 63 fillér követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Anker-köz 1. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására­­határidőül 1932. évi október hó 3. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, faragott ebédlőszekrény, vitrin, zongora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 12. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 16217 Árverés. Pk. IX. 323230/1927. szám. Dr. Pongrácz Jenő ügyvéd által képviselt Braun Mór javára 704 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 154799/1026. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi május­­hó 18. napján lefoglalt és 2260 pengőre becsült­­ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Sziv­ utca 34. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 21. napjának délutáni egynegyed 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek -készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 25. napján. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16250 Árverés. Pk. X. 463522/1929. árv. jkv. sz. Dr. Eörsi Ist­ván ügyvéd által képviselt Braun Testvérek Rt. javára 751.17 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1930. évi március hó 14.­­és 17. napján lefoglalt és 3253 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Akácfa­utca 12. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi október hó 7. napjának délutáni 4 óráját tűzöm­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, különféle borok, szivattyúgép, üres hordók és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés­­ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 5. napján. Dr. Moldoványi Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 16251 Árverés. 0620/1932. vht. szám. A budapesti közp. kir. járásbíróságnak 206414/1932. szám alatt kell kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Nemzetközi Baleset és Kárbizt. T. javára 125 pengő, 12 fillér tőke és járulé­kai erejéig 1932. évi június hó 7. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1500 pengőre­­becsült ingóságok, u. m­.: 10 tehén Ujfehértó község határában adós tanyáján 1932. évi október hó 5. napján délután 2 órakor nyilvá­nos bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1932. évi szeptember hó 17. napján. Dr. Zathureczky Álmos, kir. kir. végrehajtó. M­F 16213

Next