Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. november (66. évfolyam, 248-271. szám)

1932-11-03 / 248. szám értesítője

Budapest, 1932. 248.­­szám. CsiSzSHök, november 3. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér I. és ennek a székesfővárosi pénzügy igazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházéban (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a­ bélyegilleték, forgalmi­ adó és az esetleges postaköltség. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállatainak megbízást nem adott. tip A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. F. 63160/1932. F. Hr. szám. Hirdetmény. 1933. évi január hó 1-töl új bérlet esetén pedig a ko­csik jegyzőkönyvi átadása napjától, 1933., 1934., illetve 1935. évi december hó 31-ig egy, kettő, illetve három naptári évre terjedő időtartamra különféle raksúlyú kő­olaj-, benzin-, szesz-, szörplé- és kátrányszállító tartány­­kocsikat, továbbá a felek által borszállitó berendezé­sekkel való felszerelésre alkalmas fedett, vagy nyitott kocsikat, valamint élelmiszer és tejszállításra alkalmas hűtőkocsikat, végül ketrecekkel felszerelt baromfi­­szállító kocsikat fogunk magyar közigazgatás alatt álló területen bejegyzett cégeknek bérbeadni. A kifejezetten belföldre rendelt élelmiszerek és tej­­szállítása céljából bérelt hű­tőkocsikat csakis magyar közigazgatás alatt álló területre rendelt küldemények továbbítására használhatók. A többi kocsik bármely külföldi államba felhasznál­hatók, azonban a pályázatban már előzetesen be kell jelenteni azt, hogy a bérbe veendő kocsikat mely államokba rendelt küldeményekhez kívánja a bérlő fel­használni. I. A szerződés feltételeinek lényegesebb pontjai : 1. A bérösszeg folytatólagos bérletnél 1933., 1934., illetve 1935. évi január hó 1-ét, új bérlet esetén pedig a kocsik jegyzőkönyvi átadása napját követő három na­pon belül esedékes. Ha bérlő a bérösszeget köz­ponti főpénztárunkba a megjelölt időben le nem fizeti, a bérlet negyedik napjától számítandó a magyar ki­rályi állami jegyintézet által megállapított mindenkori kamatlábbal azonos késedelmi kamatokat kell a bér­összeg után fizetni. Az évi bért a következő összegekben állapítjuk meg : A. ) Tartmnykocsik után tonnánként : a) szesz szállításra béreltekért Ötvenkettő arany­­pengő 20 fillér, b) kőolaj és kőolajtermékek, tovább szerplé és kát­rány szállítására béreltekért Negyven aranypengő 60 fillér. Minthogy a bérbeadható lártánykocsikból 15 tonna raksúlyú kocsik csekély mennyiségben állanak rendel­kezésünkre, felhívjuk az ajánlattevőket, hogy aján­lataikban kifejezésre juttatni szíveskedjenek azt is, hogy abban az esetben, ha 15 tonna raksúlyú sarsánykocsik már rendelkezésükre nem állanak, úgy 10, 12,5 és 13 tonna raksúlyú kocsik bérbeadását is igénylik. B.­­­­ jelek által borszállító hordókkal vagy hal­­szállító berendezéssel való felszerelésre alkalmas fedett és nyitott kocsik után kocsinként: a) borszállító fedett, vagy nyitott kocsikért Három­száz aranypengő ; b) halszállító fedett kocsikért és pedig : a) kétten­gelyű fedett kocsikért Háromszáz arany pengő ; b) há­­romtengelyű­ fedett kocsikért Négyszáz arany pengő ; c) négytengelyű fedett kocsikért Kilencszáz arany­pengő. C. ) Hálókocsinként: a) belföldre rendelt tej szállításához bérelt kocsikért Háromszáz aranypengő; b) belföldre rendelt élelmiszer (friss hús, vaj, zsír, stb.) szállításra bérelt kocsikért Hétszáznegyven arany­­pengő ; c) külföldre rendelt élelmiszer szállítására bérelt ko­csikért Kilencszáz ha­roni nő aranypengő ; d) bel- vagy külföldre rendelt sör szállítására bérelt kocsikért Négyszáz aranypengő ; 3. ) Baromfiszállító kocsikért, kocsinként Ötszáz aranypengő. 2. A bérelt kocsiknak a magyar királyi államvasutak vonalain egy naptári év tartama alatt és pedig a tej­­szállító hű­tőkocsiknak 3000, sörszállító, hűtő és hal­szállító kocsiknak 2000, a többi kocsiknak pedig 1000 rakott kilométert, új bérlet esetén a 3000, 2000 és 1000 lakott kilométernek a bérlet időtartamához­ mért ará­nyos hányadát be kell futniok. Bérlő­i teljesítményt igazolni, annak elmaradása esetén pedig minden nem igazolt kilométer után Harminc aranypengő kötbért tar­tozik fizetni. 3. A szerződés megkötése esetén a szerződés feltételei betartásának biztosítása végett, bérlőnek minden egyes kocsi után naptári évenként óvadékul kettőszáznegyven aranypengőt kell főpénztárunkba 8132. számú posta­­befizetési lappal befizetni, vagy állami letétekre alkal­mas értékpapírokban lelenni, illetve egy elsőrendű pénz­intézet által óvadék összeg erejéig kiállított kezességi nyilatkozatot vagy betéti könyvet benyújtania. F. nyilat­kozatban a pénzintézetnek kezességet kell vállalnia a bérlet megújításáig, a bérlet megszűntének esetére pedig az összes kocsik visszaadásának és a kocsibérleti szerző­désből folyó végleges leszámolások napjáig. Az, óvadékkép letétbe helyezett értékpapírokat a buda­pesti értéktőzsde legutóbb jegyzett napi árfolyama sze­rint, de sohasem névértéken felül számítjuk. 4. A kocsiknak szerződés lejárta vagy megszűnte után késedelmes visszaadása esetén fizetendő kötbér napon­ként és kocsinként Hatvan aranypengő. 5. Folytatólagos bérlet esetén, ha az ajánlat a ll. alatti pontban megállapított időre beérkezik, a lejárt szerző­déssel bérelt kocsikat bérlő továbbra is használhatja. Az e hirdetmény I. pontjában megállapított bérösszeget pedig a naptári év­ első napjától számított időtartamra és késedelmes bérfizetés esetén a naptári év negyedik napjától számítandó késedelmi kamatokkal együtt fizeti. II. Minden pályázónak 1b­,2. évi december hó 3-án, déli 1­ óráig kocsinként a fent jelzett óvadéknak meg­felelő összegű bánatpénzt kell­ főpénztárunknál letét­be helyezni, amely bánatpénz szerződés megkötése esetén óvadékul fog felhasználtatni. Megjegyezzük, hogy bánatpénz címén letétbe helye­zett, illetve helyezendő kezességi levél óvadékul fel nem használható, miért is azt a szerződés megkötése előtt óvadékul szolgáló kezességi levéllel kell okvetlenül ki­cserélni. A régi bérlők a bánatpénz, illetve szerződés megkötése esetén óvadékul használandó összeg részbeni fedezésére folyó évben készpénzben befizetett, vagy értékpapírban (de nem kezességi nyilatkozatban) letett óvadékukat is felhasználhatják, az ily pályázóknak tehát csak a külön­bözetét kell folyó évi december hó 3-án, déli 12 óráig befizetniük, illetőleg letétbe helyezniük. Itt megjegyezzük, hogy a régi bérlők közül csak azoknak kell új ajánlótot benyújtani, akiknek kocsi­­bérleti szerződésük 1932. évi december hó 31-én lejár, illetve megszűnik, avagy a már bérletükben álló és 1933., illetőleg 1934. év végéig szerződésileg bérbeadott kocsikon felül. 1933. évtől kezdődően további kocsi­­mennyiséget óhajtanait bérelni. A pályázók okmánybélyeggel ellátott ajánlatokat cég­jelzés nélkül zárt borítékban „Ajánlat az F. 63160­932. számhoz“ megjelöléssel igazgatóságunk F. 111. osztályá­nak (Budapest, VI., Andrássy­ út 75. szám, II. emelet 240. sz.) címezve folyó évi december hó 3-ik (harmadik) napjának déli 12 órájáig adják be, vagy postán ajánlva küldjék be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell : 1. az igényelt kocsik mennyiségét, folytatólagos bérlet esetén a már régebben bérelt kocsik pályaszámát ; 2. annak megjelölését, hogy pályázó hány naptári évre és hogy minő szállítmányok részére kívánja a ko­csikat felhasználni ; 3. annak az állomásnak megnevezését, melyen kocsik üresen tároljanak (tároló állomás csak a magyar királyi államvasutak vonalain lehet) ; 4. új bérlet esetén bérlő költségére a kocsikra fes­tendő cégfeliratokat és a szállítmány nemét (reklám­célokat szolgáló feliratok, vagy képek a kocsikra nem festhetők) ; 5. a pályázatban be kell jelenteni : a) az új pályázóknak azt, hogy letett bánatpénzüket a szerződés megkötése esetén óvadékul kívánják fel­használni ; b) a régi pályázóknak pedig azt, hogy 1932. évi bér­letre készpénzben vagy értékpapírban (de nem kezes­ségi nyilatkozatban) letett óvadékot a bánatpénz rész­beni fedezésére, az 1932. évi december hó 3-ig jelen hir­detményünk alapján kiegészítésül letett bánatpénzzel együtt pedig a szerződés megkötése esetén óvadékul ki­váltják felhasználni. Ez esetben tehát a régi óvadék a szerződés megköté­séig a bánatpénz jellegét veszi fel. Amennyiben a pályázók, — a szerződés megkötése után óvadékként felhasználandó, — és — készpénzben vagy értékpapírban letétbe helyezett bánatpénzüket ke­zességi nyilatkozattal (bank­garancia levéllel) óhajta­nák kicserélni, h­ogy e körülményt pályázatukban szintén kifejezésre kell hogy juttassák. Folyó évi december hó 3-ik napjának déli 12 órájáig tehát minden pályázónak minden egyes kocsi után fő­pénztárunkba kettőszáznegyven aranypengőt kell bá­natpénz címén készpénzben befizetnie, vagy állami le­tétekre alkalmas a leteendő pénzértéknek megfelelő ér­tékű papírokban minden egyes kocsi után letennie. Ha régi bérlők folyó évre az óvadékot készpénzben fizették be, vagy értékpapírokban tették le, az esetben tehát csak a különbözetet kell bánatpénz címén befizetniük vagy letenniök. A bánatpénz lefizetését igazoló nyugtát, illetve érték­papírok letétbe helyezését igazoló letétjegyet az ajánlat­hoz csatolni nem kell. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy mindazon ajánlatok, amelyek benyújtásával kapcsolatban új bérlőknél, a bánatpénz teljes összege, régi bérlőnek pedig vagy a bánatpénz kiegészítés, ha pedig az 1932. évi óvadék ke­zességi nyilatkozat alakjában tétetett le, úgy a bánat­pénz teljes összege főpénztárunknál 1932. évi december hó 3-án déli 12 óráig befizetve vagy letéve nem lesz, figyelembe nem vétetnek. Ha egyes pályázóknak kocsikat bérbe nem adhat­nánk, az erre vonatkozó értesítésünk kiadásával egy­idejűleg a bánatpénzt kiutaljuk. Pályázók ajánlataikkal 1933. évi február hó 15-ig kö­telezettségben maradnak, s attól vissza nem léphetnek. A kocsik bérbeadását illetőleg, a magunk részére sza­bad rendelkezési jogunkat fenn­tartjuk. " Nyertes ajánlattevő a felhívás vételétől számított 15 tizenöt napon belül a bérleti szerződést közjegyzőileg hitelesített, az ahhoz fűzött ,,Feltételek“-et pedig két tanú által elellemezett cégszerű aláírásával ellátva, s mindkét példányt kellően felülbélyegezve hozzánk visszaküldeni köteles. Ha nyertes ajánlattevő a kitűzött határidőre a fel­tételeknek csak egyikét is nem teljesíti, a bérletre vo­natkozó minden igénye megszűnik, letett bánatpénzét a magyar királyi államvasutak javára elveszti és az bírói közbenjárás nélkül a magyar királyi államvasutak tu­lajdonába megy át. Ajánlattévőket alábbi kötelezettségeikre figyelmeztet­jük : A bérbeadott kocsikat előzetes engedélyünk nélkül al­bérletbe adni, vagy akárcsak részben is harmadik sze­mélynek használatára átadni nem szabad. Ily esetben a szerződést az azt kiegészítő „Feltételek“ alapján meg­szűntnek fogjuk nyilvánítani, bérlő pedig az összes kocsik után lefizetett bért és a letett óvadékot bérbeadó javára elveszti. A bérbeadott kocsikat csakis magyar közigazgatás alatt álló területen feladott áru továbbításához használ­hatják. E kocsikban tehát külföldi államból más külföldi államba rendelt árut csakis kivételesen és előzetes en­gedélyünkkel szabad szállítani. Ellenkező esetben a bér­leti szerződés külön felmondás nélkül azonnal hatályát veszti, s bérlő az összes kocsik után előre lefizetett bért és a letett óvadékot elveszti, s az bírói közbenjárás nél­kül bérbeadó tulajdonába megy át. IT a bérlő az esedékes bért az I. pontban meghatáro­zott időre le nem fizeti, a bérek pedig időközben emel­tetnének nem a szerződésben megállapított, hanem az időközben felemelt magasabb bérösszeget kell az ese­dékesség napjától számított késedelmi kamatokkal együtt megfizetni. Az 1931. évtől kezdődően 2, esetleg 3 évi időtartamra bérbeadott kocsiknál, ha a megelőző évtől esetleg fenn­álló tartozások, — késedelmi kamatokkal együtt, — minden egyes naptári év utolsó napjáig kiegyenlítést nem nyernének, a szerződést meg fogjuk szüntetni s a kocsik jegyzőkönyvi visszavételéig a „Feltételek“-ben megállapított kocsinként és naponkénti Hat aranypengő kötbért fogjuk a bérlő terhére felszámítani. Végül a régi bérlőket figyelmeztetjük, hogy ajánlati li­bát csak akkor fogjuk figyelembe venni, ha a folyó évi december hó 31-ig terjedő időtartamra kötött szerződés­ből folyó összes tartozásaikat az ajánlat benyújtásának napjáig kiegyenlítik. Ita pedig a régi bérlők, az 1932. évben bérelt kocsikat 1933. évben bérelni már nem óhajtják, úgy ezt a körül­ményt folyó évi december hó 3-ik napjának déli 12 órájáig F. III. osztályunknak írásban bejelenteni, a ko­csikat pedig a bérlet megszűnte napján a tároló állo­máson jegyzőkönyvi visszavétel végett rendelkezésünkre bocsátani tartoznak. A rendelkezésre bocsátás a tároló állomás főnökével írásban közölni kell. Ha a bérelt ko­csik a bérlet megszűnte napján jegyzőkönyvi vissza­vétel végett rendelkezésünkre bocsájtva nem lesznek, úgy a kocsi bérleti szerződést kiegészítő „Feltételek“ értelmében kötbért fogunk felszámítani. Budapest, 1932. évi október havában. A magyar királyi államvasutak igazgatósága. **1404 (Utánnyomást nem díjazunk.) Egyes szám ára 20 fillér*

Next