Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. november (66. évfolyam, 248-271. szám)

1932-11-03 / 248. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1932 november 3. Ingó árverések. Árverés. PH. X. 336766/1928. szám. Dr. Révy Albin ügyvéd által képviselt Commercia Fakeresk. és Fabizo­mányi Rt. javára 305 pengő és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 2215884/1928. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi julius hó 2. napján t. t. a. lefoglalt és 3.700 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti­ számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél VIII. kerület, Práter­ utca 49. szám, I. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi november hó 3. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok, függöny, stb. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi szeptember hó 29. napján. Dr. Dará­nyi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 17853 Árverés. Pk. IX. 822800/1932. szám. Dr. Szekeres Zol­tán ügyvéd által képviselt özv. Bárdos Lipótné javára 380 pengő és több követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi királyi járásbíróság 155446/1931. számú végzésével elrendelt kielég, végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 19. napján lefoglalt és 1.520 pengőre becsült ingóságokra a bpesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Ó-utca 24. szám, III. emelet 24. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi november hó 9. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csillár, szőnyeg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alcsonyab­­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 8. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. D­F 17881 Árverés. Pk. IX. 888977/1932. szám. Dr. Vészi Mátyás ügyvéd által képviselt özv. Geszty Rezsőné javára 350­0 és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 316688/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi július hó 23. napján lefoglalt és 1.705 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten. VI. kerület, Hajós­ utca 32. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi november hó 4. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, varrógép, zongora, képek, szőnyegek, a Pk. IX. 872080. 1932. jkvr. 1—28. t. a. és egyéb Ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 4. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 17892 Árverés. Pk. I. 6­942/32. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I —III. kerületi kir. járásbíróság 11185. 1932. számú végzésével dr. Ifj. Balázs Dezső ügyvéd ál­tal képviselt Diana Ipari és Kereskedelmi Rt. végrehaj­tató részére végrehajtást szenvedő ellen 40.04 pengő követelés és jár­ erejéig elrendelt kielégítési biztosítási végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1837 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult és az­ alább megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem szűnő más foglaltatók kö­vetelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. kerület, Fehérvári­ ut 24. szám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi no­vember 1 hó 3. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üz­letberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett becsáron alul i­s — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el­adom, még akkor­ is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyivánít.­­ Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik Felhívom misnlazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi október hó 4. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. , O­F 17915 Árverés, Pk. 8543/1931. szám. Dr. Barta Béla buda­pesti (V., Lipót­ körút 12.) ügyvéd által képviselt Flóra Első Alagyar Stearingyertya és Szappangyár Rt. javára 69 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budafoki kir. járásbíróság 1931. évi 2785. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1931. évi julius hó 24-én lefoglalt és 1100 pengőre becsült ingóságokra, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak­­ arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú ,igény­kereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budafokon, Kálvária­ u. 24. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi,november hó 17. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok,­­üz­leti berendezés, áruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett,, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár­­kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van,, az 5.610/1934 M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budafok, 1932. évi október hó 15. napján. Ifj. Apáthy Péter, kir. kir. ,végrehajtó. O­F 17913 Árverés. Pk. V. 895532/1932. szám. Dr. Kurzweil Ist­ván ügyvéd által képviselt dr. Kurzyweil István javára ?04.16 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir- járásbiróság fenti sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 9-én lefoglalt és 3070 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság Pk, V. 895532. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és­­ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást Szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V., Hollán­ u. 15. szám, földszint 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi november hó 3. nap­jának délutáni fél 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt Ikutopok,­­zongora, szőnyeg, csillár és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul­­is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október 8.­­napján. Dr. Schweiger Gyula,­­kir. kir. végrehajtó. D­F 17912 Árverés. Pk. V. 896203/1932. szám. Dr. Rassay Gyula és dr. Mártonffy Marcell ügyvédek által képviselt Or­szágos Magyar Ipari Jelzálogintézet Rt. javára 52.97 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 322805/1932. számú végzésé­vel elrendelt kielégítést, végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 14. napján lefoglalt és 2.640 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Szalay­ utca 7. szám alatti vendéglőben leendő megtartására határ­időül 1932. évi november hó 8. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, jégszekrény, sörapparátus, korcsmaberendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek­, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 11. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 17855 Árverés. Pk. IX. 893484/1932. szám. Dr. Fischer Andor ügyvéd által képviselt Neu Bertalan javára 96.96 pengő és­­több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbiróság 250360/1931. számú végzésé­vel elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 25. napján lefoglalt és 1.710 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIIi. kerület, Futó­ utca 7. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi november hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió, a Pk. IX. 776505/1931. jkv. 1—9. t. a. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­­nyabba­n nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 1. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 17886 Árverés. Pk. 1. 52019/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 41279/1931. szám­i végzésével dr. Rassay Gyula ügyvéd által képviselt Országos Magyar Ipari Jelzálogintézet végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 179.01 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt s 1.410 pengőre becsült ingóságokra, a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégíté­sére jogosult és a fent megnevezett, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő,más foglaltatók köve­telése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Budapes­ten, I. kerület, Naphegy­ utca 24. szám, földszinten levő üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi no­vember hó 7. napjának délutáni egynegyed 4 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­berendezést, üzletberendezést, csemegeáru s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — eladom, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi október hó 8. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. . O­F 17856 Árverés. Pk. I. 14530/1931. szám. Dr. Fodor Károly budapesti (X. ker., Maglódi­ ut 17. sz.) lakos ügyvéd ál­tal képviselt Kőbányai Polgári Serfőző javára 36.68 . tőke és több követelés és járulékai erejéig a pestvidéki királyi járásbiróság 1931. évi P. 2492. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 4. napján lefoglalt és 1.136­9-re becsült ingóságokra a pestvidéki kir.­­biró­­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­­nevezett és a foglalási jegyzőkönyvből­ ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán,­üzletében Csillaghegyen, Attila­ utca 109. szám alatt leendő meg­tartására határidőül. 1932. évi november hó .28. napjá­nak délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­­lalt üzleti felszerelvények és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 17. napján, Glavina János,­,kir. kir. végrehajtó. O­E 17857 Árverés: 103/1932. vht. szánt. Fleischmann Aurél ja­vára 251,57 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a bonyhádi kir. járásbiróság 1931. évi 1380. szám­i végzé­sével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1931. évi május hó 12-én lefoglalt és 7470 pengőre becsült ingóságokra Sárbogárdhoz tartozó Imre-ma­josban leendő megtartására határidőül 1932. évi november hó 17. napjának délelőtti 10­­órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt élő- és bolt felszerelés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg idecsáron alul is el fogom adni. Sár­­bogárd, 1932. évi október hó 12. napján. Pölöskey Jó­zsef, kir. kir. végrehajtó. O­F 17898 Árverés. Pk. VII. 882623. és 883699/1932. szám. Dr. ifj. Zoltán Jenő ügyvéd által képviselt ifj. Weisz Gyula javára 500 + 500 pengő tőke és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti­­ központi kir. járásbiróság 1932. évi 429888. és 430439. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi julius hó 4. napján lefoglalt és­­5230 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatók javára is az árverés­­megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük­ halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Buda­pesten, V. kerület, Katona József­ utca 14. szám, 111. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi november hó 4. napjának déli 12 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, egyéb lakberen­dezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 14. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 17811

Next