Budapesti Közlöny, 1932. december (66. évfolyam, 272-296. szám)

1932-12-01 / 272. szám

­ A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 53.045. számú határozatával Klotz István Vilmos Arad városban 1900. évben született, róm. kath. vallásu, komáromi lakos, vámszaki tiszt családi nevét ..Solymári­ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 53.252. számú határozatával N­éde­r Antal Kismaros községben 1894. évben született, róm. kath. vallásu, szolnoki lakos, m. kir. csendőr gazdászati tiszthelyettes családi nevét „Nemes­­falvi“ névre változtatta át. .4 m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 53.253. számú határozatával Hornyá­k And­rás Szatmár­ városban 1904. évben született, gör. kath. vallásu, kispesti lakos, m. kir. csendőrőrmester családi nevét „Hegy­falus“ névre változtatta át. A m­. kir. belügyminiszter az 1932. évi 53.254. számú határozatával K­­­a­u­s­z József Nagyrécse községben 1906. évben született, róm. kath. vallásu, németbólyi lakos, m. kir. csendőrőrmester családi nevét „Király“ névre változtatta át. .4 m. kir. belügyminiszter az 1932. év 53.256. számú határozatával Romácz József Bácsalmás községben 1904. évben született, róm. kath. vallásu, kispesti lakos, m. kir. csendőrőrmester családi nevét „Rétfalus“ névre változtatta át. .4 m­. kir. belügyminiszter az 1932. évi 53.259. számú határozatával S­­­r­e­k István Sárosberejtő községben 1895. évben szüléséig­, róm. kath. vallásu, miskolci lakos, m. kir. csendőr tiszthelyettes családi nevét ,„Sárosi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 53.270. szám­i határozatával Ma­jorovics János Mezőkovácsháza községben 1903. évben született, róm. kath. vallásu, mezőhegyesi lakos, m. kir. csendőrtörzsőrmester családi nevét „Tölgyes“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az­­ 1932. évi 53.291. számú határozatával Hadrovics Jó­zsef György Csáktornya községben 1880. évben született, róm. kath. vallásu, pestszenterzsébeti lakos, bankhivatalnok családi nevét „Adorján“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.002. szám­i határozatával Nadeje Antal Prága községben 1889. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, m. kir. honvéd zenelőmester, valamint Antal, Károly és Irén nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Remé­nyi“ névre változtatta át. .4 m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.095. számú határozatával kiskorú Spitzer Mária Siklós községben 1911. évben született, róm. kath. vallásu, oki. tanítónő, siklósi lakos családi nevét „Sörös“ névre változtatta át. .4 m.­ kir. belügyminiszter az 1962. évi 54.244. számú határozatával kiskorú Sziámi István Imre Makó megyei városban 1916. év­ben született, róm. kath. vallásu, tanítóképző intézeti növendék, esztergomi lakos családi ne­vét „Szigeti“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.246. szám­ú határozatával S­p­e­i­e­r Gyula Nyergestújfalu községben 1917. évben született, róm­. kath. vallásu, esztergomi lakos, tanító­képző intézeti növendék családi nevét „Simon“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.304. számú határozatával kiskorú Holler Frigyes Miklós Budapest székesfővárosban 1918. évben született, róm. kath. vallásu, tanitó­­képzőintézeti növendék, esztergomi lakos csa­ládi nevét „Holtai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.718. számú határozatával L­a­n­d­m­a­n­n Lajos Eger városban 1885. évben született, ref. vallásu, budapesti lakos, m­. kir. postafelügyelő, valamint Tibor József és József Lajos nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Hollós“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.795. számú határozatával Gasparics Vendel Balatonfőkajár községben 1890. évben született, róm. kath. vallásu, kaposvári lakos, máv. műszaki segédtiszt kérelmére saját, vala­mint Géza nevű kiskorú gyermeke családi ne­vét „Gárdonyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.812. számú határozatával Tinka János Martonvásár községben 1890. évben született, róm. kath. vallásu, püspökladányi lakos, viz­­mester kérelmére saját, valamint János és Imre nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Tomka“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.823. számú határozatával Patercs János György Gödöllő községben 1889. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, m. kir. államrendőrségi detektiv kérelmére saját, va­lamint Sára Julianna nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Palotás“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 54.907. szám­i határozatával A­­­b János Buda­pest székesfővárosban 1910. évben született, róm. kath. vallásu, pestújhelyi lakos, székes­­fővárosi adóhivatali kisegítő családi nevét „Hortobágyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 55.635. számú határozatával M . 11 e­v Arthur Dévényujfalu községben 1896. évben született, róm. kath. vallásu, nyug. áll. honvéd ezredes, debreceni lakos, valamint Tibor nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Mátéfy“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 57.197. számú határozatával Schütz Konrád Budapesten 1896. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. vámszaki felügyelő családi ne­vét „Sillay“ névre változtatta át. BUDAPESTI KÖZLÖNY 1932 december 1. A m. kir. pénzügyminiszter 1932. évi 105.367. számú rend­elete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szem­pontjából pengeértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre 1932. évi november havában nyílt meg, továbbá az 1932. évi december havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított ér­tékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a for­galmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutá­ban folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely kül­földi pénznemre átszámítási kulcs megállapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügyminiszté­rium döntését kell kikérni. 2. §• Pénzek (valuták) árfolyama: 3.§• 1 angol font . ,K 1 9 5 18,73 P, 100 U. S. A. dollár ,M a jr*570.50 Sí 100 francia frank ,4 a s A 22.30 Sí 100 svájci frank ,£ i* ,« it110.70 Sí 100 cseh korona * ,a * k A 16.91 sí 100 dinár . . . .f a k C 7.28 SS 100 belga .... fi feM # 79.16 Sí, 100 hollandi forint .e * M 229.26 sí 100 lei .... .H fie 3.40 SS 100 zloty . . . .a i * * 63.95 f’s 100 német márka » fiA fiA 135.70 SS 100 lira­s » • » sis 29.90 •2­ 4. §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1932. évi november hó 28-án. A miniszter helyett: Dr. Vargha Imre s. k., államtitkár. A m­. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1832. évi 168.637/VOL a. szám alatt kiadott rezsisze a vámelőjegyzési eljárásban kezelt boroshordók­nál az űrtartalom és tavasúly belföldön való jelzésének mellőzése tárgyában kiadott 108.233. 1927. XIV. K. M. számú rendelet hatálya alá eső borkereskedelmi vállalatoknak hivatalos jegyzéke tárgyában. Valamennyi vármegyei és városi törvény­­hatóságnak. A cimben idézett fentebbi rendelet (1. a Buda­pesti Közlönynek 1927. évi december hó 11-iki 281. számában) 1. §-ának második bekezdésére és 2. §-ának negyedik bekezdésére való utalás­sal, értesítem Címet, hogy az ott említett bor­kereskedelmi vállalatoknak hivatalos jegyzékét az alábbiak szerint állítottam össze, illetve abba kereskedelmi és iparkamarai területek szerint csoportosítva, a következő ilynemű vállalatokat vettem fel : 1. A budapesti kereskedelmi és iparkamara területén : a) Budafokon : Seybold Frigyes Utóda, telephelye : Budafok. b) Budapesten : Bauer Gyula, telephelye: Budapest, VII., Rózsa-utca 29. Belatiny Artúr pezsgőgyár, telephelye : Buda­pest, Üllői­ út 60. Bogdán Jenő, telephelye: Budapest, VII., Szövetség-utca 35. Váltók (devizák) árfolyama: Amsterdam 3Afi fi fi2229.46P, Kopenhágaa 8 Aw01­­97.69SS Oslo ,­­ ii 2Afi6 fi 195.70fí London . Mi 4aStia 18.80Sí Newyork , **Pe*A4571.—■Sí Paris . *fi M4£*Vfi 22.33Sí Zürich » . fi 4Ax•»a£110.80» Prága . ,»£fi m.Hw.a 16.93Sí Belgrad , fiA E • fip fi 8.14rs Brüssel . *K£fiS£A 79.26SS Bukarest . A•H8 A 8­3.41Sí Sofia . 4 »Sk g i 4.—SS Stockholm­,•EAx. A 99.52SS Berlin . ,€2. s 2A A135.8055 Milánó . s. I . gw f 30.—SS

Next