Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. december (66. évfolyam, 272-296. szám)

1932-12-01 / 272. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. V. 897933/1932. szám. Dr. Ilojtás Ödön ügyvéd által képviselt Első Betörés és Tűzbiztositó Tár­saság javára 137,70 pengő és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 222770. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szep­tember hó 27. napján lefoglalt és 1875 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­ú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Murányi­ utca 34. szám alatti moziban leendő meg­tartására határidőül 1932. évi december hó 5. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, hangosfilmleadógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogni adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 26. napján. Horváth János, kir. kir. végrehajtó. O­F 19371 Árverés. Pk. X. 794608/1931. szám. Dr. Heller Zoltán ügyvéd által képviselt Bach Testvérek javára 63 pengő 78 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 219126. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 6. napján lefoglalt és 1.670 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem szünő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Horn Ede­ utca 6. házszám alatt teendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 1. nap­jának délelőtti egynegyed 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csillárok, esztergapad, csi­szológép, dinamó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi november hó 10. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 19365 Árverés. Pk. X. 496329/1929. sz. Dr. Sommer Alfréd és Társa ügyvédek által képviselt Theodor Friedmann javára 261,60 svájci frank tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 85020. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi július hó 25-én lefoglalt és 3.040 pengő f­ecsértékű in­góságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Gróf Tisza István­ utca 12. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 7. napjának délutáni fél 1 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, nyakkendők, pénzszekrény, írógép, üzleti berendezés, férfikalapok, harisnyák, ingek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi november hó 2. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 19366 Árverés. Pk. X. 862828/1932. szám. Dr. Haas Jenő ügyvéd által képviselt Erényi Béla­né javára 800 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 260415/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 3-án lefoglalt és 1.325 pengő 30 fillérre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. X. 796447. sz. dr. Usetty Béla ügyvéd által képviselt Schmid V. és F. javára 57­0 pengő 81 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Károly­­körút 5. házszám, földszint 26. ajtószá­m alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 1. nap­jának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, áruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 31. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 19336 Árverés. Pk. VII. 895785/1932. szám. Dr. Thein Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Philips Rádió és Villamos­sági Bt. javára 1.800 pengő és több követelés és járulé­kai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1932. évi 213929. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 12. napján lefoglalt és 1.700 P-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. j biróság fenti szám­ú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem ksnő más foglal­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, A II. kerület, Károly­ körút 19. szám, I. emeleten leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó­­­nap­jának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió, csillárok, stb. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi november hó 5. napján. Dr. Balog Béla, kir. végrehajtó. O­F 19356 Árverés. Pk. VII. 901613/1932., 54450/1931. szám­. Dr. Lukács Móric ügyvéd által képviselt Papp Ferenc ja­vára 1.125 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság fenti 1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 7. napján lefoglalt és 2.950 pengőre becsült ingóságokra, a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Káy­ utca 15. szám, udvarban leendő megtartására határ­időül 1932. évi december hó 1. napjának délutáni fél 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt gerendák, pallók, gömbfák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi november hó 4. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. (­F 193.)­, Árverés: 2210/1932. varlói szám. Alulírott kir. kir. végrehajtó az 1881. évi 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a budapesti központi királyi járásbíró­ságnak 1932. évi 433523. számú végzése következtében dr. Léderer Antal budapesti ügyvéd által képviselt Schilling Gyula végrehajtató javára, végrehajtást szen­vedő ellen 310 pengő tőke és járulékai erejéig 1932. évi október hó 3. napján foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és 5.000 pengőre becsült A. E. G. gyártmányú vetítőgép teljes felszereléssel és egyéb ingóságokra az árverés az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a értelmében a zálogjogot nyert és alább felsorolt korábbi foglaltatók és felü­lfoglaltatók javára is elren­deltetett az esetre, ha kielégítési joguk még fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényper folyamatban nincs.­­ Mely árverésnek Tatán leendő megtartására közben­járással 1932. évi december hó 10. napjának délelőtti­­ 10 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándé­­kozókat ezennel oly megjegyzéssel hívom meg, hogy az­­ érintett ingóságokat az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai és az 1930. évi XXXIV. t.-c. 73. és 74. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szük-­­­ség esetén becsáron alul is el fogom adni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok­­ vételárából árvereltető végrehajtatok követeléseit meg-­­ előző kielégittetéshez az 1881. évi LX. t.-c. 111., 112. §-ai értelmében jogot tartanak, elsőbbségi bejelentéseiket az­­ árverés megkezdéséig alulírott kiküldöttnél írásban vagy­­ szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a tatai királyi járásbíróság hirdetési tábláján történt kifüggesztését­­ követő naptól számittatik. Tata, 1932. évi november hó 14. napján. Vicenty György, kir. kir. végrehajtó. O­F 19372 . Árverés. Pk. X. 898676/1932. szám. Ifj. dr. Sándor Aladár budapesti (VI. kerület, Béke-tér 10/c. szám) ügy­véd által képviselt Solymossy és társa javára 100 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 1555462. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 1. napján lefog­lalt és 14.461.50 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­­m­­atban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Práter-utca 44/b. szám és folytatólag VIIi. kerület, Eszterházy-utca 24. szám, föld­szint 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 2. napjának délutáni 4 órája tüze­lik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gépkocsik és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 29. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 19373 Árverés. Pk. IX. 816262/1931. szerm. Dr. Adler Jenő ügyvéd által képviselt Meister Izidor javára hátralékos 69 pengő 16 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével elrendelt­­kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 18-án le­foglalt és 1.858 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság­­Pk. fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az­­esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VII. kerü­let, Egressy­ út 100. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1932. évi december hó 6. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi november hó 9. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 19334 Árverés. Pk. IX .672659/1930. szám. Dr. Hajdú Árpád ügyvéd által képviselt Anglo International Bank Limi­ted Representation Budapest javára 700 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi Ikir. járásbíróság 16. P. 37165/1930. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1930. évi szeptember hó 11-én lefoglalt és 10.880 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján kö­vetelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglal­tat­óik javára is, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szemvédőnél X. kerület, Szállás­ utca 17. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 1. napjának délutáni fél. 2 órája tüzelik f­i, amikor a biróilag­­lefoglalt irodaberendezés, vasáru és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi október hó 29. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 19339 Árverés. Pk. 854/1931. szám. Atlasz Elemér buda­pesti (VII., Kertész­ utca 35., I. ev­. 7. sz.) lakos javára 235 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1­931. é­vi 415387. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó­­9-én lefoglalt és 1.244 , 50 fillérre becsült ingóságokra, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglaási jegyzőkönyvből ki nem szűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk­­ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénylkereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Albertfalván, Kárpát­ utca 8. házszám alatt te­endő megtartására határidőül 1932. évi december hó 2. napjának délelőtti fél 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, áruk, kocsi és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budafok, 1932. évi november hó 10. napján. Ifj. Apáthy Péter, kir. kir. végrehajtó. O­F 19340 Árverés. Pk. VII. 873036/1932. szám. Dr. Holló Andor ügyvéd által képviselt özv. Czitó Ferencné javára 1.375 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 39018/1931. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1932. évi április hó 26. napján lefog­lalt és 3.490 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten. IV. kerület, Múzeum-körút 27. szám, I. eme­let 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 1. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb­ lakberendezési tárgyakat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kiki­áltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1932. évi november hó 8. napján. Gom­bos Ernő, kir. kir. végrehajtó. U­F 19326 1932 december 1.

Next