Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. január (67. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-01 / 1. szám értesítője

Budapest., 1033. " n"TM I. szám,A &­­ JUAI4 Vasárslap, Januái° L A „BUDAPESTI K­ÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1, és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 18—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m­ű sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 07056/1832. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—111. ker. kir. járásbíróság 22491. 1932. számú végzésével dr. Katona Gábor ügyvéd által képviselt Adriatica Rt. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen­­él pengő 32 fillér és az összes foglal­tatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1257.10 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a többi megnevezett, dk­ az árverés­­kitűzését nem­­­ kérelmező végrehajtatok javára, továbbá a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem­ tűnő más foglaltatok ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, hia kielégítési joguk és követelésük ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, I. ker., Atila­ utca 71. szánt alatt és foly­tatva I. kerület, Krisztina-tér, Horváth kerti kioszkban leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 3. (három) napjának délutáni 3 (három) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt vendéglői üzletberendezést és felszerelést, pianinót és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték két­harmadán alul nem adhatók el. Budapest, 1932. évi december hó 7. napján. Tamás Kálmán, kir. bírósági végrehajtó. O­F 20711 Árverés. Pk. IX. 675234/1930. szám. Szécsi Sándor és Társa javára 158 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 5033. számu­ vég­zéssel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1930. évi szeptember hó 19. napján lefoglalt és 1700 pengőre becsült ingóságokra az árverési végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, IX. kerület, Mester­ utca 34. szám alatti szűcs mesternél leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 2. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzött ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint : bútorokat, berendezést, árut, motorkerékpárt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, a bejelentő fél távollétében­ is, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1932. évi decem­ber hó 14. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O 6 Árverés. Pk. V. 795183/1931. és 853831/1932. szám. sDr. Mezey István ügyvéd által képviselt Aedificatum Rt. javára 250 -­ 235 pengő 68 fillér és főbb követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 825088/1931. és 853831/1932. szám­i végzéseivel el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1981. évi augusztus hó 7. és 1932. évi január hó 19. napjain lefoglalt és 3100 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Visegrádi­ utca 3. szám, III. emelet 2. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 5. napjának délutáni háromnegyed 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet igérének készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1981. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi dec. hó 7. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 20725 Árverés. Pk. X. 894861/1932. szám. Dr. Szilárd Sándor ügyvéd által képviselt özv. Orgonista Gézáné javára 160 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1932. évi 126337. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 3. nap­ján lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi Ikir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglalta­­tók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és h­a ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Szabolcs-utca 27. szám alatti istállóban leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 3. nap­jának délutáni 5 óráját tűzöt­ ki, amikor a biróilag le­foglalt lovak, lószerszám, siráfszekér és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1932. évi dec. hó 10. napján. Dr. Tssekusz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 20724 Árverés. Pk. X. 883595/1932. szám. Dr. Balilay Dezső ügyvéd által képviselt Kovácse­vics­­Milenkó javára 257 pengő 50 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 15197/1932. számú végzésével elrendelt kielégítést végrehajtás folytán vég­rehajtási szenvedőtől 1932. évi junius hó 22. napján lefoglalt .ok. 6­50 .pen­gőré. becsült i.iga. agoi.ad a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az, árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján Pk. X. 872753/1932. szánt. Dr. Holló Géza javára 280 pengő és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltaink javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykeresét folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, IV. iker., Váci­ utca 83. szám, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 4. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, faragv­, könyvszekrény, perzs­aszőn­yegek, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében,­ esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási úr egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi december 11ó 16. napján. Dr. Szent­­niklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 20720 Árverés. Pk. 1016/1932. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Toffler Arthur ügyvéd által képviselt Steaua Ma­gyar Kőolaj Rt. budapesti cég végrehajtató részére­­172 pengő 40 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 6260 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti közp. kir. járásbiróság Pk. 228092. 1932. számú végzése folytán az árverést elrendelem, an­nak az 1908. évi XII. t.-c. 20. §-a alapján a kielégíté­sére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig is alperes lakásán Vásárosszentgál községben leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 4. napjá­nak délelőtti 8 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, varrógépet, teher­autót, sertéseket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom, mégis a becsár kétharmadrészén alul nem adom el. Szentlőrinc, 1932. évi december hó 10. napján. Németh György, kir kir. végrehajtó. 6 8 Árverés. Pk. X. 891450/1932. szám. Dr. Grosz Jenő ügyvéd által képviselt Szerderit Parafaárugyár Rt. ja­vára hátr. 164 pengő 86 fillér és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 250611/1931. szám­i végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi aug. hó 8. napján lefoglalt és 1050 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. sz.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Lónyay­ utca 27. szám alatti pincegyárban le­endő megtartására határidőül 1933. évi január hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt motor, lakk, olaj, festék és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi december hó 13. napján. Dr. Moldoványi Gyula, kir. hír. végrehajtó. O­F 10722 Árverés. 1431/1932. vht. szám. Dr.­­Nagy Ernő siklósi ügyvéd által képviselt Siklósi Takarékpénztár k. f. a. ja­vára 780 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig, a siklósi kir. járásbiróság 1932. évi 5140. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 25-én le­foglalt és 1121 pengőre becsült ingóságokra a siklósi kir. járásbiróság 5140/1932.­­számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán, Gyüdön leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 5. napjának délutáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt szarvasmarhák, gazda­sági felszerelés, bor, hordók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad­­részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Siklós, 1932. évi december hó 12. napján. Juhász István, kir. kir. végrehajtó. O 16899 Árverés. 361/1932. vght. szám. Dr. Weisz Henrik ügyvéd által képviselt Vasdényei Elemér javára 225 - 40 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a nagyatádi kir. járásbiróság 1931. évi Pk. 3368. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 1. napján felülf­oglalt é­s 29.495 pengőre becsült ingóságokra a nagyatádi kir. járásbíróság Pk. il. ..ö66/1931. szám­i végzésével az ár­verés elrendeltetvén, adnak, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki fent tű­nő más foglaltatók javára i­s, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő birtokán Bábodon leendő megtartására határidőül 1833. évi január hó 30. nap­jának délelőtti 10­­ órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 1 autó, 4 fő,­­52 darab marha és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább « becs­­úr kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett, el fo­gom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne­­meg, hacsak ellenkező­­kívánságot írásban nem nyilvánit. Nagyatád, 1032. évi december hó 19. napján. Kise János, kir. kir. végrehajtó. O­F 20726 Árverés. Pk. I. 68126/1932. szám. Közhírré teszem­, hogy a békési­­kir. járásbiróság Pk. 739/1932. számú vég­esével dr. Leopold Elemér ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ch­ell 8260 pengő 15 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 13.126 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Zsámbéki­ u. 15. szám, 1. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1933. évi január hó 27. napjának dél­előtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, 1 vitrin mahagóni bronz­­verettel, 2 szalongarilura, 1 íróasztal 16-dk Lajos korabeli, 4 nagy himzelt selyemfüggöny, parcellánok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett eladom. Budapest, 1932. évi december hó 17. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 20699 Árverés. Pk. IX. 307899/1927. szám. Dr. Szabó Elemér ügyvéd javára 1092,44 pengő követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 88048/1926. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1927. évi február hó 19-én lefoglalt és 33.560 pengőre becsült ingóságokra az árverést ezennel elrendelem és annak Budapesten, áll., Hajlsár-ut 16. szám alatt (telepen) leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 7. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, u. m. : bútoro­kat, pénzszekrényt, írógépet, gőzgépet, fűrészeket, desz­kákat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1932. évi december h­ó 3. napján. Pál­ Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 20690 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Egyes szám ára 20 füles** StrUdi. fzl.

Next