Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. január (67. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-01 / 1. szám értesítője

2 Árverés. 6562/1932. vl­. szám. Dr. Kemény Viktor debreceni ügyvéd által képviselt Pénzintézetek Országos Bizt. Rt. budapesti cég javára a debreceni ikir. járás­bíróságnak 1931. évi P. 12351. számú végzése folytán 3296 pengő 52 fillér tőke, ennek 1931. évi junius hó 15-től járó 8% kamatai, 841 pengő 13 fillér eddigi, va­­lamint a még felmerülendő költségek és az ezennel csatlakoztatott következő végrehajtatának alább feltün­tetett követeléseinek és járulékainak: Fuchs és Schlichter cég 1.000 P, 557 P 50 fillér erejéig is az ár­verés elrendeltetvén, de csak arra az esetre, ha a ké­ny­­szeregyesség előtt külön kielégítési zálogjogot nyertek és a kényszer­egyessé­g­i eljárás során kötött egyezségük az árverés megtartását nem gátolja,­­ az eddig fizetett összeg betudásával. Az árverés megtartására határidőül 1933. évi január hó 5. napjának délelőtti 10 órája Debrecenben, Ferenc József­ út 17. szám alá tüzelik ki, amikor a debreceni kir. járásbíróságnak 1931. évi P. 12351. számú végzése alapján végrehajtást szenvedőktől le- és felülf­oglalt és 18.588,02 pengőre becsült üzletberendezések, vasárucik­­kek és egyebekből álló ingóságok nyilvános bírói árve­résen, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fognak adatni, még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Debrecen, 1932. évi november hó 26. napján. Lőrincz Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 20730 Árverés. Pk. IX. 898914/1932. szám. Dr. Kalledey­­Jenő ügyvéd által képviselt Steyr-Austro-Daimler Pitch­­művek Magyar Kereskedelmi Rt. javára 361 pengő és 3626.71 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti királyi törvényszék és központi kir. járás­bíróság 436545., 44261/1932. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást­­szenve­dőtől 1932. évi október hó 5-én lefoglalt és 9590 P-re becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak vég­rehajtást szenvedőnél Budapesten, VI., Benczúr­ utca 5. szám alatt (Sperial garageban) és folytatólag VI. ker., Andrássy­ út 113. szám, 11. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 4. napjának délutáni 1 órája­­tüzelik­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, Bp. 60—246. sz. személyautó, ebédlő­­szekrény, 3 darab tálaló, pianínó, smyrnaszőnyeg, ezüst kávés­ készlet, antik szekreter, szekrény, intarziás garni­túra és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1932. évi december hó 3. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 20698 Árverés. Pk. I. 59256/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 424543. 1932. számú végzésével dr. Dusóczky Károly ügyvéd ál­tal képviselt Tátra­ utcai garage végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 257 pengő követelés és já­rulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5907 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, orrnak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, 1. kerület, Krisztina körut 167. sz., IV. emeleten leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 5. napjának délutáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — eladom. Dr. Dániel Sándor javára 310 pengő. Dr. Hortobágyi Endre ügyvéd által képviselt Kravár Testvérek javára 300 pengő. Budapest, 1932. évi december hó .3. napján. Dr. Pongrácz Sándor, kir. bír. végrehajtó. O F 20731 Árverés. Pk. V. 888332/1952. szám. Dr. Tasnádi Nagy András ügyvéd által képviselt M. kir. Államvasutak ja­vára 918,20 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 635860/1931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 8-án le­foglalt és 48.680 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte Pk. 906772. szám. J­r. Algár József ügyvéd által képviselt Engel Károly javára 448.45 pengő és já­rulékai, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Váci­ út 175. szám alatt (gyárban) leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 12. napjának délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, különféle gépek, pénzsz­ekrény, írógép és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1932. évi december hó 19. .nap­ján, 19.■. Papp István, leír. bir. végrehajtó, O­E 20697 Árverés. Pf.: XII. 300734/1927. szám. Dr. Czakó Ist­ván ügyvéd által képviselt Lengyel Istvánná javára 2551 pengő 60 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 3. P. 45616/1626. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1927. évi január hó 29-én lefoglalt és 60.430 pengőre becsült ingóságokra az árverést elren­delte, annak Pk. 301852. szánt. Dr. Borbás Gáspár ügy­véd által képviselt Közalk. Orsz. Gazd. Szöv. javára 6480 pengő és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből­­ki nem tűnő más foglaltatok javára is, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, IX., Lónyay-utca 7. sz., 10. emelet 27. ajtószám alatt ,leendő megtartására határ­időül 1933. évi január hó 12. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, könyvek, képek, szőnyegek, dísztárgyak, csillárok, zon­gora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a­­kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1932. évi december hó 17. nap­ján. Cseresnyés Zoltán, kir. bír. végrehajtó. O­F 20700 Árverés. Pk. I. 68103/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti közn. kir. járásbíróság 421811/1932. számú végzésével dr.­­Sz­abó Elemér ügyvéd által kép­viselt Iparosok Országos Központi Szövetkezete végre­hajtató részére 2000 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2401 pengőre be­csült ingóságokra az árverést elrendelem, annak végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Verpeléti­út 5. szám, I. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1933. évi január hó 3. napjának dél­utáni fél 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat eladom. Budapest, 1932. évi december hó 5. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. búv. végrehajtó. O­F 20695 Árverés. Pk. IX. 779985/1931. szám. Dr. Kola György ügyvéd által képviselt Bog-Mil Kereskedelmi Rt. ja­vára 781 pengő és több követelés és járulékai erejéig 1931. évi május hó 26-án lefoglalt és 1200 pengőre be­csült­­ingóságokra az árverést elrendelte, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI., Liszt Ferenc­ tér 5. szám, IV. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül . 1933. évi január hó 3. napjának dél­előtti 9 órája­­tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torok, szőnyeg, varrógép, ingaóra, állótükör, festmé­nyek stb. ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsúron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1932. évi december hó 2. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 20683 Árverés. Pk. 11675/1932. szám. Dr. Iványi László ügy­véd által képviselt Nitrogén Műtrágya és Vegy. Rt. jav. 460 pengő 60 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben időközben részfizetés történt, annak betudásával a bpesti közp. kir. jbiróság 453581/1931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 9. és 1932. évi március hó 10. napján lefoglalt és 5849 pengőre be­csült ingóságokra a ceglédi kir. járásbiróság Pk. 11675. 1932. szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő meg­nevezett : dr. Iványi László ügyvéd által képviselt Mű­trágyát Éft. javára 1423­ pengő 40 fillér és járulékai, dr. Iványi László ügyvéd által képviselt Hungária Mű­trágya Rt. javára 74­7 pengő 34 fillér és 492 pengő 37 fillér és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Abonyban, Ceglédi-uton és folyt. Tószegi­ után leendő megtartására határidőül 1933. évi január 1vó 1­. napjának délutáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, Ceglédi­ úton ebédlő­szekrény, tálalószekrény, vitrin, 2 hordó bor, Tószegi­­úton 18 tehén 1800 pengő, a borjú 180 pengő, 2 ló, fa­üveshordó, borszivattyú, jégszekrény, vadász­fegyver és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, szükség esetén bécsúron alul is, el fogom adni, avégy akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilváníl. Cegléd, 1932. évi december hó 11. napján, vitéz Almási Sándor, kir. kir. végrehajtó.­­ F 20729 Árverés. Pk. IX. 901704/1932. szám. Dr. Fejes Mihály ügyvéd által képviselt Fejes Dávidné javára 1100 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1932. évi 224537. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőktől 1932. évi október hó 26. napján lefog­lalt és 12.380 pengő 48 fillérre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. mindszenti Lichtenberg Pál ügyvéd által képviselt Szervita-téri Bérház Rt. javára 4825 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél. Budapesten, IV. ker., Szervita-tér 10. szám alatti üzlethelyiségben és folytatólag VIII. ker., Vas­ utca 18. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 2. napjá­nak délutáni 2 órájára tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, üzleti berendezés,­ kalapanyagok, kala­pok, számológép, írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi november hó 19. napján. Dr. Csiky László, kir. kir. végrehajtó. O P 20734 Árverés. Pk. VII. 887784/1932. szám. Dr. Lukács Kor­nél ügyvéd által képviselt I. Szőgyén Tibor Banküzlete, 11. dr. Jetts Gyula javára 2400 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 16. P. 32825/1929. szám­i végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi Julius hó 14. napján lefoglalt és 1720 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből­­ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Személynök­ utca 27. szám, IV. emelet 7. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik, ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, könyvek, lakásberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi december hó 10. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 20733 Árverés. Pk. V. 905780/1932. szám. Dr. Weser Richard ügyvéd által képviselt Az Est Lapkiadó Rt. javára 320 pengő és­­több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 27156/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 16. napján lefoglalt és 20.510 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­­ponti kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József-körút 63. szám alatti üzlethelyiségben és folytatólag VIII. ker., Práter-utca 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 3. napjának délutáni egynegyed 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, •filmvetitőgép, mozivászon s egyéb ingóságokat a legtöb­­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem •— el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik, Budapest, 1932. december hó 4. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. 6­­5 Árverés. Pk. V. 800778/1931. szám. Dr. Gombos Ala­dár ügyvéd által képviselt Redlich Kornél és Társa ja­­­vára 450 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 439408/442518/ 1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 5. napján lefoglalt és 9260 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékod erejéig és­ a foglalási­­jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tóik­­ javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha élen­­ivük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs,­ annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker.,­ Teréz-körut 25. szám alatti üzlethelyiségben leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 3. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, különféle gépek, pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené-­­ben, esetleg becsárom alul is — de a kikiáltási ár két-­ harmadánál alacsonyabban nem — el fogom­ adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási árat egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi december hó 14. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 20721 Árverés. Pk. 13967/1932. szám. Dr. Tolnai Ernő ügy­véd által képviselt Fazekas Adolf javára 71 pengő 98 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, ameny­­nyiben időközben részfizetés történt, annak betudásával, a szolnoki kir. járásbiróság 1932. évi 1159. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 16. napján lefog­lalt és 18.610 pengőre becsült ingóságokra a ceglédi kir. járásbiróság Pk. 13967/4. 1932. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Tószegen a bika­­istállóban és folyt, a községházán leendő megtartására határidőül 1933. évi január hó 12. napjának délelőtti 10 óra 20 perce tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 8 drb. tenyészbika 6400 P, 2 tenyészkan, út­­építőgép 4000 P, traktor, 2 tűzoltó kocsi 2000 pengő, Wertheim kassza, iratszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is el fogom adni (még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít). Cegléd, 1932. évi december hó 10. napján. Vitéz Aknási Sándor, kir. bír. végrehajtó. O­F 20738 Árverés. Pk. X. 905116/1932. szám. Dr. Braun Imre (Újpest) ügyvéd által képviselt Ehrenwald László Fa­kereskedelmi Rt. javára 100 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 434.395/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 11. napján lefoglalt és 1554 pengőre be­csült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Erzsébet­ körút 58 szám, II. emelet 13. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi január hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1932. évi december hó 17. napján. Dr. Augner Pál, ldr. bir. végrehajtó. O­F 20694 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítő»« 1933 január 1.

Next