Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. február (67. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-01 / 26. szám értesítője

Budapest, 1933. SZak­ló , Szerda, február 8. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI K­ÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIV­AT­A­LOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. 9 és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • • * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. 25021/1932—II. szám. Hirdetmény. . „ A magyar királyi államvasutak budapesti üzletveze­­tős­ége nyilvános ajánlati versenytárgyalást hirdet a budape­si-józsefváros-Kőbán­ya-felső p. udvari, budapest­­keleti,budapest-ferencvárosi és Kőbánya felső p. u., bp-ferencvárosii vasútvonalaik által bezárt mi. kir. állam­vasutak tulajdonát képező területen az u. nevezett delta egy részében fekvő vörös falaiknak értékesítése céljából. A szerződés­tervezet, az ajánlati minta és a pályázati feltételek a magyar királyi államvasutak budapesti üz­letvezetőségének építési és pályafentartási osztályában (Budapest, VIII., Kerepesi­ út 3. szám, III. emelet 321 ajtó) a hivatalos órák alatt megtekinthetők és a kiírási művelet ugyanott díjtalanul beszerezhető. Az ajánlatok legkésőbb 1933. évi február hó 16-án csütörtökön, déli 12 óráig nyújtandók be alulírott üz­letvezetőség I. Titkársági ügyek osztálya vezetőjénél (Budapest, VIII., Kerepesi­ ut 3. szám, I. emelet 124. ajtó). Budapest, 1933. évi január hóban. A magyar királyi államvasutak * * 110 budapesti üzletvezetősége. dr. Fehér Géza javára 600 pengő, dr. Gaál Jenő javára 77 pengő. Budapest, 1933. évi január hó 10. napján. Pongrácz Olivér, kir. bír. végrehajtó. O­F 1409 Árverés. Pk. IX. 906264/1982. szám. Dr. Sprung Já­nos ügyvéd által képviselt Fölkes István javára 2825 . és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék V. P. 45883/1931. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1932. évi november hó 19. napján lefoglalt­­és 24.551 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem szűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Thökölyi út 61. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt és folytatólag IX. kerület, Calvin-tér 7. szám, III. emeleti irodában és X. kerület, Szállás­ utca 38. szám alatti telepen leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 6. nap­jának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, garnitúra, könyvszekrény, egy 5 .lám­pás rádió, festmények, könyvek, zongora, ebédlőszek­rény, tálaló, vitrin, íróasztalok, írógép, különféle épü­letfák és anyagok, motorok és­­ egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár­ kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 9. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 1408 Árverés. Pk. 17273/1932. szám. Dr. Péteri Ferenc budapesti (IV. kerület, Piarista­ utca 10. szám) ügyvéd által képviselt runyai Soldos Kálmánná javára 4.000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti királyi törvényszék 1931. évi 16. P. 36818/15. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 15. és 1932. évi december hó 7. napján lefoglalt és 8.755 pengő becsértékű ingóságokra a gödöllői királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Pécelen, Pesti­ u. 53. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 6. nap­jának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ezüstneműek, ruhaneműek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Gödöllő, 1933. évi január hó 17. napján. Waltz Oszkár, kir. kir. végrehajtó. O­F 1420 Árverés. Pk. X. 910317/1932. szám. Dr. Jármai Gyula ügyvéd által képviselt Magyar Olaj és Vegyipar Rt. javára 167,55 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1932. évi 229912. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 16-án lefoglalt és 1020 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Katona Jó­­zsef­ u. 2. sz. a. földszinti garageban és folyt, leendő meg­tartására határidőül 1933. évi február hó 1. napjának délutáni 1­4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, Bp. 20—887. rendszámú személyautó, Írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 7. napján. Dr. Moldoványi Gyula, kir. kir. végrehajtó. , O­F 1399 Árverés. Pk. I. 66685/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 20204/1932. számú végzésével dr. Fodor Károly ügyvéd által képviselt Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 91.03 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 20.482 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árve­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig­ végrehajtást szenvedőnek Budapesten. III. kerület, Margit-sziget Alsó vendéglő (Márkus vendéglő) a vendéglőben és lakásban leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 17. napjának délelőtti 110 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, vendéglői berendezéseket, ezüstneműeket, kasszát, író­gépet, autót, festményeket, perzsaszőnyegeket, csillárt, rádiót, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett az 5.610/1931. M. E. I. szabályai sze­rint a becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi január hó 17. napján. Dr. vitéz Ilidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 1394 Árverés. Pk. X. 692112., 692114/1930. szám. Dr. Weissberger Imre és dr. Sárkány Lajos ügyvédek által képviselt Carlo Corti et Figli javára 262,80 Str. és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvény­szék Ke. 31660/22. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 20. napján lefoglalt és 5000 pernyőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyből ki nem­ tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapest, IV. kerület, Váci­ u. 18. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 1. napjá­nak délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­­­lalt bútorok, szőnyegek, rádió, festmények, pianínó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz-­ fizetés ellenében esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban ,nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 7. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­­F 1379 Árverés. Pk. IX. 906922/1932. szám. Dr. Jablonkay Géza ügyvéd által képviselt Skledár Erzsébet javára 300 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 208496. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1932. évi no­vember 23. napján lefoglalt és 5100 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezen­nel elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, IV. kerület, Váci­ utca 31. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi február 1. napjának délután 5 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint: bú­torokat, berendezés, áru és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollété­ben is, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értelmében — amenyiben a törvény kivételt nem tesz — más megnevezett végrehajtátok kielégítésére és elrendeltnek tekintendő, és azok bejelentésére is meg­tartható. Budapest, 1933. évi január hó 10. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. OF 1378 Árverés. Pk. V. 909684/1932. szám. Dr. Hébel Lajos ügyvéd által képviselt Symbol Neonfény U­nterberger József javára 185 pengő 50 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 230.518. számú végzéssel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1932. évi december hó 13. napján lefoglalt és­­2000­­-re becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VI. ker., Andrássy­ út 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint : bútorokat, a Bp. 62—265. rendszámú Steyer autó a 9. tétel alatt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, a be­jelentő fél távollétében is, ha csak ellenkező kívánságot írásban­ nem­­nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értel­mében amennyiben a törvény kivételt nem tesz —■, a többi megnevezett végrehajtatok kielégítésére is , el­rendelt­nek tekintendő ,és azok bejelentésére is megtart­ható. Budapest, 1933. évi január hó 11. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O­F 1396 Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 906922/1932. szám. Dr. Jablonkay Géza ügyvéd által képviselt Skledár Erzsébet javára 300 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 208486. számú végzéssel elren­delt kielégítési végrehajtás során 1932. évi november hó 23. napján lefoglalt és 5100 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk­­ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Buda­pesten, IV. kerület, Váci­ utca 31. szám alatti üzletben leendő megtartására, határidőül 1933. évi február hó 1. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint : bútorokat, berendezést, árut és egyéb ingóságokat a­ legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értel­mében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — az alább megnevezett végrehajtottak kielégítésére is­­el­rendeltenek tekintendő és azok bejelentésére is megtart­ható, úgymint : S. Binslanger javára 56 dollár, Fekete Sándor javára 445 pengő, if­j. Weisz Gyula javára 50 P, I. Soskola javára 112 schilling, Pannónia Textilkeresk. Rt. javára 150 pengő, Varga Andor javára 100 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

Next