Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. február (67. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-01 / 26. szám értesítője

2 A Budapesti Közlömy Hivatalos Értesítője 1933 február 1. Árverés: 529/1982. vht. szám. Dr. Leopold Elemér budapesti ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. javára 331­­pengő 57 fillér és 357­ pengő 05 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, a szekszárdi királyi járás­bíróság 1931. évi P 82. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő­től 1932. évi augusztus hó 10. napján felülfoglalt 5970 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendel­tetvén, ann­ak végrehajtást szenvedő lakásán Decs községben. 90. szám alatt és folytatólagosan a szálláson leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 10. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a birói­­lag lefoglalt búza, árpa, sertések és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, el fogom­­adni. Szekszárd, 1933. évi január hó 19. napján. Neuschl Károly, kir. bír. végrehajtó. O­F 1382 Árverés. Pk. I. 09631/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 27415/1932. szám­i végzésével dr. Pickier Mór ügyvéd által képviselt Hoffmann és Pásztor végrehajtató részére 312 pengő 01 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1176 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapest, II. kerület, Rózsahegyi­ utca 1/b. szám alatt leendő megtartására határdőul 1933. évi ,február hó 6. napjának délelőtti háromnegyed 9 óráját tűzöm ki, miikor a biróilag lefoglalt bútorokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is el­adom. Dr­. Sauer Zoltán ügyvéd által képviselt Sziksz javára 42,83 + 42/84 . és járulékai erejéig. Budapest, 1933. évi január hó 10. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. bír. végrehajtó. O­F 1401 Árverés. Pk. IX. 786123/1931. szám. Dr. Székely Zsigm­ond ügyvéd által képviselt Junkers & Co. javára 137 pengő 16 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 120055/1984. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán, végrehajtást szenvedőtől 1931. évi június hó 25. napján lefoglalt és 1650 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­ne más foglalta­tók javára is, ha­­kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényker­eset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Király­ utca 99. szám alatti műhelyben leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 8. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt szerszámgépek, gázkályha és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek­­készpénz-fize-­­ lés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 7. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. bír. végrehajtó. O­F 1405 Árverés. 1502/1932. vght. szám. Dr. Török Miklós mezőtúri ügyvéd által képviselt ifj. Pályi István mező­túri lakos javára 74 pengő 03 fillér tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a mezőtúri kir. járásbíróság 1932. évi P. 2104. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 28. napján felülfoglalt és­ 7480 pengőre becsült ingóságokra a mezőtúri kir. járásbíróság Pk. IT. fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megneve­zett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Túr­­kevén, Kuszik­a­ utca 2045. szám alatt és folytatva "I Ur- 1. éve határában Szelesháton leendő megtartására határ­időül 1933. évi február hó 4. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt sertések, kocsi, aratógép, cséplőszekrény, búza, borjak, függöst érmés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen­­ nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Mezőtúr, 1933. évi január hó 10. napján. Bérczy Imre, kir. bír. végrehajtó. O 944 Árverés. Pk. I. 68968/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével Markovits Lipót végrehajtató részére 129­1 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 7737 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az érvelést elrendelem, annak végrehaj­tást szenvedő lakásán Budapesten, II. kerület, Fő­ utca 23. szám, V. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1933. évi február hó 3. napjának dél­utáni fél 5 óráját tűzöm­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­berendezést és egyéb ingóságokat a­­leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet szabályai szerint a becsi áron alul is eladom, még ak­kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilván­it. Budapest, 1933. évi január 1vó 2. napján. Dr. Lestár Albert, kir. bírósági végrehajtó. O­F 1414 Árverés. Pk. IX. 909354/1932. sz. Dr. Hoffmann De­zső ügyvéd által képviselt Budapest Belvárosi Házépítő Rt. javára 1500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti 1932. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 30. napján lefoglalt és 1749­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járársbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján Pk. 903806. sz. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Triesti Általános Biztosító javára 38 pengő 25 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvvel ki nem tűnő más foglalta­tok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs annak végrehajtást szenvedőnél Budapest, IV. kerület, Váci­ u. 78—80. szám alatti IV. üzletben leendő megtar­tására határidőül 1933. évi február hó 3. napjának dél­előtt fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, drogéria áruk, mérleg, pénztárfülke, reflektor lámpa s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul­­is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 11. napján. Havel Ede, kir. bír. végrehajtó. O­F 1121 Árverés. Pk. VNI 904858/1932. szám. Dr. Ladányi Jenő ügyvéd által képviselt Berliner­ Jenő javára 127 pengő 70 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir járásbiróság 329459. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 10. napján lefoglalt és 2810 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyből ki nem tűnő más foglaltatók is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs annak végrehajtást szenvedőnél Budapest, X. kerület, Kőbányai­ út 42. szám alatt városi házak 11. sor, 28. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 6. napjának d. u. 6 óráját tűzöm ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 19. napján. Ripsziky Endre, kir. bír. végrehajtó. O­F 1413 Árverés. Pk. V. 887704/1932. szám. Dr. Szekér Mi­hály ügyvéd által képviselt Országos­ Casinó javára 137 pengő 64 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 118500. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. július hó 30.­­napján lefoglalt 1040 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járuléka erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs annak végre­hajtást szenvedőnél Budapest, VIII. kerület, Horánszky­­u. 25. szám, földsz. 1. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1933. évi február hó 3. napjának dél­utáni egynegyed 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 14. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 1819 Árverés. Pk. 906787/1932. szám. Schenker és Társai Nemzetközi Szállitm. Hl. javára 54 pengő 88 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 126218/1932. számú végzéssel elrendelt ki­elégitési végrehajtás­­során, 1932. évi november hó 23. napján lefoglalt és 1276 pengőre becsült ingóságokra az árverést -a V. P. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, X. kerület, Hős­ utca 31. szám alatti telepen leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint: bútorokat, írógépet, garnitúrát, pénzszekrényt, villany­­motort, présgépet s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetileg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távoll­étében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a­­lin. 20. §-a értel­mében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — az alább megnevezett végrehajtató kielégítésére is el­­rendeltnek tekintendő és annak bejelentésére is meg­tartható, úgymint: 819519. sz. Dr. Kerpel Jenő ügyvéd által képviselt Grossmann Fonál- és Textilfestőgyár 414.35 pengő. Budapest, 1933. évi január hó 3. napján. Páll Lajos, bir. végrehajtó. O 907 Árverés. 3044/1933. vht. szám. Dr.­­Landgraf Dezső ügyvéd által képviselt Országos Központi Hitelszövetke­zet javára 700 pengő tőke -és több -követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1932. évi Pk. 903894. szám­i végzésével elrendelt kielégítési, biztosítási végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi december 1­ó -9. napján le- és felülfog­lalt és 1780 pengőre becsült ingóságokra a putnoki kir. járás­biróság Pk. TI. fenti számi­ végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. l.­cikk 20. §-a alapján­­a következő megnevezett: dr. Székely J. és Göőz ügyvédek által képviselt Putnoki Takarékpénztár javára 3347 pengő és járulékai, dr. Kenéz Miklós ügy­véd által képviselt dr. Kenéz Miklós javára 500 pengő és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartá­sát elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll s ha­­ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Aggteleken folytatólag leendő megtartá­sára határidőül 1933. évi­­február hó 10. napjának dél­előtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, élő és holt gazdasági felszerelés s -egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még­­akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Putnok, 1933. évi január hó 18. napján. Descő Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 1376 Árverés. Pk. VII. 894473/1932. szám. Dr. Róth Sándor javára 61 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1932. évi 322938. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 1.­­napján lefoglalt és 1195 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908.­­évi XII­­.-c 20. §-a­­alapján fenti köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél, Budapesten, VII. kerület, Rákóczi­ ut 8/a. szám, III. emelet 2. s­ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1933. évi február hó 1. napjának dél­utáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ezüst gyertyatartók, csillár, írógép, zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 11. napján. Dr. Balog Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 1107 Árverés. Pk. VII. 904673/1932. szám. Dr. Sommer Alfréd budapesti (V., Erzsébet­ tér 1.) ügyvéd és dr. Lukács Imre budapesti (VI., Teréz­ körút 40—22.) ügy­véd ügygondnok javára 328 pengő és 112 pengő tő­ka és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1932. évi 319551. és 329573. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1932. évi november hó 9. és december hó 13-án lefoglalt és 38.680 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi királyi járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­ tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak­­arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VII., Dohány­ utca 10. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. év­i február hó 6. napjá­nak délutáni fél 2 órája tüzelik ki,­­amikor a biróilag le­foglalt bútorok, fényhetük, akkumulátorok, teherautó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 868974.­­szám. Dr. Székely Zs­igmond ügygondnok javára 1903.43 pengő és járulékai. Budapest, 1933. évi január hó 1. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. vég­rehajtó. OF 1406 Árverés. Pk. VII. 910396. és 910054/1932. szám. Dr. Szam­ek Marcell ügyvéd által képviselt özv. Czukor Sán­­dorné javára 160 pengő + 80 pengő­­és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 122.545/1932. szám­i végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. decem­ber 17. és 16-án lefoglalt és 1710­­-re becsült ingósá­gokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, Vili. ker., Szentkirályi­ utca 11. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1933. évi február hó 3. napjá­nak délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, lakberendezési tárgyak és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi január hó 14. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 1395

Next